Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Yang manakah antara tumbuh-tumbuhan berikut masih hidup dan


membesar dengan sihat selepas dua minggu?
A
C

Rajah menunjukkan seekor monyet.

Yang manakah yang berikut ini bukan keperluan asas seekor


monyet?
C Makanan
A Air
D Tempat perlindungan
B Cahaya matahari
3

Perhatikan rajah berikut

Apakah yang berlaku kepada tikus selepas satu minggu?


C Sihat
A Hidup
D Masih muda
B Mati

Rajah menunjukkan eksperimen yang dikendalikan Hidayat.

Berudu itu mati kerana


A tiada udara
B tiada makanan
5

C
D

tiada air
tiada cahaya matahari

Rajah menunjukkan satu bahagian daripada tubuh manusia.

Apakah bahagian yang ditanda X?


A Hidung
C Perut
B Paru-paru
D Salur udara
6

Yang mana berikut benar tentang udara hembusan?


A Ia mengandungi lebih oksigen.
B Ia mengandungi lebih karbon dioksida.
C Ia mengandungi garam mineral dan protein.
D Ia mengandungi jumlah yang sama banyak antara karbon
dioksida dan oksigen.
X, Y and Z adalah bahagian terlibat semasa pernafasan.

X : hidung
Y : salur udara
Z : peparu

Yang manakah berikut aliran udara yang betul apabila kita


menghembus nafas?
A
XYZ
C
ZYX
B
XZY
D
YXZ
Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan dan penyahtinjaan?
A Pertukaran gas dalam
C Penghasilan makanan oleh tumbuhan
badan
B Proses di mana udara
D Proses di mana bahan buangan
masuk dan keluar dari
disingkirkan dari badan
badan
Berikut adalah hasil bahan buangan manusia.
Air kencing

Peluh

Manusia menyingkirkan hasil bahan buangan melalui proses

A
B
10

11

perkumuhan
pernafasan

C
D

nyahtinja
membiak

Habibulah tidak sengaja menyentuh cerek yang panas. Dia


menarik tangannya segera untuk mengelakkan kecederaan.
Ini menunjukkan manusia
A

boleh bergerak bebas

bertindak balas
terhadap ransangan

mengkumuhkan bahan
perkumuhan
melalui banyak proses
kehidupan

Rajah menunjukkan bagaimana panjang dua batang mancis diukur.

Berapakah panjang sebatang mancis?


A
B

12

2 cm
3 cm

C
D

5 cm
8 cm

Rajah menunjukkan suatu cara untuk mengukur panjang.

Yang manakah berikut paling sesuai diukur dengan cara di atas?


A
B
12

C
D

panjang sebatang pensel


lebar sebuah padang

Yang manakah antara berikut ialah turutan yang betul dari yang
paling panjang ke paling pendek?
A
B
C
D

13

panjang sebuah bas


lebar sebuah meja

Kaki, jengkal, depa, hasta


Jengkal, kaki, hasta, depa
Hasta, depa, jengkal, kaki
Depa, hasta, kaki, jengkal

Gambar menunjukkan sebuah poster kempen.

Apakah jenis kempen ini?


A Kempen anti gam
B Kempen anti dadah

C
D

Kempen anti alkohol


Kempen anti rokok

BAHAGIAN B
1. Suatu penyiasatan telah dijalankan oleh Borhan mengenai perubahan
bilangan daun anak benih keembung mengikut hari. Jadual di bawah
menunjukkan keputusannya.

Bilangan hari

Bilangan daun anak benih

10

!.

Apakah tujuan penyiasatan ini ?

2.

Nyatakan pembolehubah :
a)
Malar :

( 1 markah )

b)

Manipulasi :

c)

Bergerakbalas :
( 3 markah )

2.
Jawab soalan berikut berdasarkan jadual yang diberi. Tandakan (
mengikut
ciri-ciri haiwan tersebut.

/)

Haiwan
Ciri-ciri

Bertelur
Melahirkan anak
Hidup di darat
Hidup di air
Hidup di darat dan di air
( 10 markah )
a.

Apakah haiwan-haiwan yang membiak dengan cara bertelur ?


( 1 markah )

b.

Apakah haiwan-haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak ?


( 1 markah )

c.

Apakah haiwan yang hidup di darat dan membiak dengan cara bertelur ?

( 1 markah )
d.

Apakah haiwan yang hidup di darat dan membiak dengan cara bertelur ?
( 1 markah )

e.

Apakah haiwan yang hidup di air dan membiak dengan cara melahirkan anak ?
( 1 markah )

3.
Kenal pasti organ pernafasan haiwan berikut. Tulis jawapan yang betul
dalam ruang yang disediakan.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

( 9 markah )
4.

Labelkan bahagian yang terlibat semasa bernafas.

( 6 markah )
5.

Padankan gambar organ dengan hasil perkumuhan yang berkenaan.

( 6 markah )

X 100 =
40

SOALAN TAMAT