Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN A

UNIVERSITI SELANGOR, KAMPUS BESTARI JAYA


JALAN TIMUR TAMBAHAN 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

BORANG SENARAI SEMAK TIDAK BERSTRUKTUR MENGENAI PENILAIAN


FORMATIF DAN GAYA PEMBELAJARAN MURID PRASEKOLAH

Tujuan:
Borang soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang penilaian
formatif dan gaya pembelajaran murid prasekolah
Penilaian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji
sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.
Borang soal selidik ini adalah bertujuan untuk kajian akademik sahaja.
Segala maklumat yang diperolehi daripada kajian ini adalah sulit dan hanya
digunakan untuk laporan kajian sahaja.
Diharapkan kerjasama yang diberikan oleh pihak anda secara tepat dan ikhlas adalah
amat dihargai.
Borang soal selidik ini mengandungi duabahagian iaitu
BahagianA :Penilaian Formatif bagi Tunjang Komunikasi
B : Maklumat Demografi.
Ribuan terima kasih atas kerjasama anda dan masa yang diberikan.

BahagianA :Penilaian Formatif bagi Tunjang Komunikasi


Soalan 1
Rekod Senarai Semak (individu)
Nama murid : ..
Nama Guru : .

Tunjang Komunikasi
Pemerhatian
Kandungan
1.

II

III

Ulasan

Kemahiran Mendengar

Mendengar dengan penuh perhatian.

Mendengar dan mengecam bunyi


perkataan yang berbeza.
Mendengar dan mengecam kesamaan
bunyi perkataan.

2.
Kemahiran Bertutur
Berinteraksi dan mengecam
perkataan yang berbeza.

bunyi

Merangsang pertuturan melalui soal


jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang
betul.
Melakonkan watak-watak mengikut
situasi.
Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai

Soalan 2

Nama murid : ..
Nama Guru : .

HASIL
PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERTUTUR

Berbual
menggunakan
bahasa yang
mudah dengan
sebutan yang
betul

Berinteraksi
secara sopan dan
bertatasusila

Menyatakan
permintaan
dengan sopan

Ulasan/Tarikh

Ulasan/Tarikh

Ulasan/Tarikh

Soalan 3
Penilaian Kemahiran Membaca
Nama murid

Pemerhati

Tarikh

Masa

Situasi / tempat

Item

Contoh Teks mengenal abjad

Catatan

Kesalahan sebutan
a p d y
Tindakan Susulan
n

l h

b m

Contoh teks suku kata

Catatan

Ini lori.

Kesalahan sebutan

Ini lori bapa.


Lori bapa biru.
Bapa baru beli lori.

Tindakan Susulan

Saya suka lori bapa.


Bapa bawa lori baja.

Panduan:
Skor

Simbol

Kriteria

Telah Menguasai

TM

Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik


secara bertatasusila

Sedang Maju

SM

Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum Menguasai

BM

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan


konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa
memerlukan bimbingan)

(Tahap Penguasaan)

Bahagian B: Maklumat Demografi


PROFIL MURID

Arahan : Sila tandakan (x) didalam kotak yang telah disediakan.

Kod ID :

Lelaki

Perempuan
Jantina :

5 tahun

6 tahun

Bangsa :

Melayu

India

Cina

Islam

Hindu

Budhha

Agama :

Tarikh Lahir :

Umur :

Kristian

Anda mungkin juga menyukai