Anda di halaman 1dari 6

NOTA TAJWID

HUKUM ALIF LAM DAN MAD

Alif Lam Qamariah


Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

Alif Lam Syamsiah


Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

Mad
Bahasa : menambah / memanjangkan
Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2 hingga 6
harkat pada huruf mad ( alif , waw, ya )

Mad Jaiz Munfasil


Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah
Panjang bacaan 4 / 5 harkat

Mad Wajib Muttasil


Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah
Panjang bacaan 4/5 harkat

Mad Lin
Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun yang huruf
sebelumnya berbaris atas, dan huruf selepasnya dibaca
sukun kerana wasal.
Panjang bacaan 2, 4 atau 6 harkat

Mad Aridh Lis Sukun


Apabila bacaan diwaqafkan pada huruf akhir dan terdapat
huruf mad sebelumnya.
Bacaan panjang 2, 4 atau 6 harkat

Mad Silah Qasirah

Apabila huruf ha tidak bertemu hamzah dalam 2 kalimah


Kadar bacaan 2 harkat

Mad Silah Tawilah


Apabila huruf ha bertemu hamzah dalam 2 kalimah
Kadar bacaan 4 atau 5 harkat

Mad Tamkin
Apabila terdapat dua huruf ya dalam 1 kalimah dengan ya
pertama bersabdu dan ya kedua sukun

Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf


Apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam 1
kalimah
Panjang bacaan 6 harkat

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal


Apabila huruf mad bertemu huruf bersabdu dalam 1
kalimah
Kadar bacaan 6 harkat

NOTA TAJWID

QALQALAH

Qalqalah
Bacaan yang dibunyikan secara melantun balik
apabila huruf Qalqalah disukunkan.

Qalqalah Sughra
Bunyi lantunan yang rendah sedikit pada huruf
Qalqalah.

Qalqalah Kubra
Bunyi lantunan yang besar pada huruf
Qalqalah yang diwaqafkan.

NUN MATI DAN TANWIN & MIM SAKINAH

Hukum Nun Sakinah dan Tanwin


Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan
huruf hija'iyyah akan menghasilkan 4 hukum
tajwid
IZHAR HALQI / IKHFAK HAKIKI / IDGHAM
MAALGHUNNAH / IDGHAM BILAGHUNNAH /
IQLAB

Hukum Mim
Apabila mim sukun bertemu dengan huruf
Hija'iyyah akan menerbitkan 3 hukum

IKHFAK SYAFAWI / IZHAR SYAFAWI / IDGHAM


MISLAIN

Izhar Halqi
Apabila huruf nun bertanda sukun atau tanwin
bertemu dengan 6 huruf Izhar.
Bacaan jelas dan terang
Iqlab
Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu
dengan huruf ba.
Ikhfak Hakiki
Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu
dengan 15 huruf Ikhfak
Bacaan dengung

Idgham Bighunnah/Maal Ghunnah


Apabila nun sukun atau tanwin bertemu
dengan 4 huruf Idgham.
Bacaan dengung
Idgham Bila Ghunnah
Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu
dengan 2 huruf ( lam dan ra )
Bacaan jelas
Idgham Mislain/Mutamasilain
Apabila mim sukun bertemu dengan mim
bersabdu
Bacaan dengung

Ikhfak Syafawi
Apabila mim sukun bertemu dengan huruf
Ikhfak Syafawi ( ba )
Bacaan dengung

Izhar Syafawi
Apabila mim sukun bertemu dengan semua
huruf kecuali mim dan ba.
Bacaan jelas dan nyata

Anda mungkin juga menyukai