Anda di halaman 1dari 11

(I)

(a)

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya SITI MARLINA BINTI RAMLI yang memegang jawatan


GURU

PEMULIHAN

KHAS

dan

bertugas

di

SEKOLAH

KEBANGSAAN DATU PENGIRAN MOHAMAD, OYA dari tarikh 16


OGOS 2010 hingga 30 JUN 2013 bersama-sama ini menyertakan
Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam melalui surat Bil JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985.
Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja / Manual Prosedur Kerja.*

(b)

Diserahkan oleh:

Disemak oleh:

T/tangan: .......................................

T/tangan: .......................................

Nama: SITI MARLINA BT RAMLI

Nama: LIAS BIN HJ DAUD

(Pegawai yang akan bertukar)

(Ketua Jabatan)

Adalah saya ............................................................................................


yang mengambil alih tugas jawatan ........................................................
di SK DATU PENGIRAN MOHAMAD OYA mulai tarikh .........................
mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail
Meja / Manual Prosedur Kerja. *
Diterima oleh:

Disemak oleh:

T/tangan: .......................................

T/tangan: .......................................

Nama: ............................................ Nama: LIAS BIN HJ DAUD


(Pegawai yang akan mengambil

(Ketua Jabatan)

alih tugas)
Catatan: * Potong mana yang tidak berkaitan.

(II) SENARAI TUGAS JAWATAN


i

A. KURIKULUM
1. Guru Pemulihan Khas
a. Merancang

dan

melaksanakan

Program

Pemulihan

Khas

mengikut prosedur yang telah ditetapkan.


b. Bertindak

sebagai

Setiausaha

Jawatankuasa

Program

Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum


Sekolah.
c. Bertanggungjawab ke atas Kelas Pemulihan Khas dan harta
benda yang dibekalkan di dalamnya.
d. Memastikan murid tahap 1 dan tahap 2 menguasai kemahiran
asas 3M sebagai sasaran kerja tahunan (SKT).
e. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid
lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. Keutamaan
hendaklah diberi kepada murid-murid Tahap 1.
f. Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan
pemulihan khas.
g. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan
untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas
pemulihan khas.
h. Merangka dan menyediakan takwim bagi Program Pemulihan
Khas.
i. Menyedia jadual waktu bagi Kelas Pemulihan Khas mengikut
agihan waktu mengajar yang telah ditetapkan.
j. Membantu guru-guru mata pelajaran dalam mengenal pasti
murid-murid yang perlu mengikuti Program Pemulihan Khas.
k. Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru
bimbingan, ibubapa dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan
keterangan mengenai latar belakang murid.
l. Mengemaskinikan sudut-sudut dan rekod rekod bagi Kelas
Pemulihan Khas.
m.Menjalankan Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam
Pembelajaran (IPMBDP) dan Instrumen Senaraisemak Disleksia

ii

(ISD) kepada murid yang kebarangkalian mempunyai ciri-ciri


berkeperluan khas.
n. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
2. Setiausaha LINUS
a. Mencatat

dan

menyediakan

minit

mesyuarat

setiap

kali

Jawatankuasa LINUS bermesyuarat.


b. Memastikan fail-fail LINUS sentiasa dikemaskini.
c. Menyediakan laporan berkaitan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
d. Memastikan

aktiviti-aktiviti

LINUS

yang

telah

dirancang

dilaksanakan dengan sebaiknya.


e. Membantu guru mata pelajaran untuk key-in data ke portal
NKRA-LINUS (Bulan Mei dan Oktober)
f. Memastikan enrolmen murid setiap kelas adalah sama dengan
jumlah murid yang di key-in kedalam portal NKRA-LINUS.
g. Menghapuskan rekod murid yang telah berpindah dalam portal
NKRA-LINUS.
h. Menyediakan

dan

mengedarkan

bahan-bahan

yang

akan

digunakan untuk Saringan 1 dan 2 setiap tahun.


i. Mengedarkan Buku Panduan Guru dan Modul Murid sekiranya
bahan-bahan tersebut telah diterima daripada FasiLINUS Daerah
/ Pejabat Pelajaran Daerah Dalat.
j. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
3. Setiausaha PROTIM
a. Menjalankan ujian Pra dan Pasca PROTIM bagi murid tahun 4
hingga 6 (April & Oktober)
b. Menghantar keputusan ujian ke PPD.
c. Memastikan Fail PROTIM dikemaskini dari semasa ke semasa.
d. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

iii

B. HAL EHWAL MURID


1.

Setiausaha HEM
a. Mencatat

dan

menyediakan

minit

mesyuarat

setiap

kali

Jawatankuasa HEM bermesyuarat.


b. Membantu Guru Penolong Kanan HEM.
c. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
C. KO-KURIKULUM
1.

Penyelaras Bola Jaring


a. Mengadakan

perjumpaan

bersama

murid-murid

untuk

membentuk Jawatankuasa Bola Jaring pada perjumpaan kali


pertama.
b. Merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bersama muridmurid.
c. Menjalankan aktiviti bola jaring pada hari Rabu minggu Sukan
dan Permainan.
d. Pemilihan bakat dilakukan pada bulan September atau Oktober
untuk memilih murid-murid yang berpotensi dalam permainan
Bola Jaring.
e. Menjalankan latihan intensif sebelum pertandingan bersama
murid-murid yang telah terpilih untuk mewakili sekolah dalam
permainan Bola Jaring.
f. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
2.

Guru Penasihat Kadet Remaja Sekolah


a. Mengadakan
membentuk

perjumpaan
Jawatankuasa

bersama
Kadet

murid-murid

Remaja

Sekolah

untuk
pada

perjumpaan kali pertama.


b. Merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bersama muridmurid.
c. Menjalankan aktiviti Kadet Remaja Sekolah pada hari Rabu
minggu Unit Beruniform.
d. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

iv

3.

Guru Penasihat Kelab Muzik dan Kebudayaan


a. Mengadakan

perjumpaan

bersama

murid-murid

untuk

membentuk Jawatankuasa Kelab Muzik dan Kebudayaan pada


perjumpaan kali pertama.
b. Merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bersama muridmurid.
c. Menjalankan aktiviti Kelab Muzik dan Kebudayaan pada hari
Rabu minggu Kelab dan Persatuan.
d. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

(III)
Tugas-Tugas Yang

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Kedudukan Sekarang

Belum Selesai
Pengajaran Kelas 2

Topik yang telah diajar

Bestari

sehingga hari ini:

Bahasa Melayu
Matematik

Bahasa Melayu

Suku kata kv

Matematik

Tindakan Susulan Yang


Diperlukan
Sambung pengajaran
seterusnya.
Failkan lembaran kerja
murid ke dalam fail
individu murid.

Rujukan Fail/Pegawai
Jabatan Yang Berkaitan
Buku Panduan
Pemulihan Khas 2013

Catatan
Tindakan Guru
Pengganti

(BM & MT)


Buku Lembaran Kerja
Pemulihan Khas 2013
(BM & MT)

Penambahan

Buku Panduan LINUS


Pengajaran Kelas 2

Topik yang telah diajar

Cemerlang

sehingga hari ini:

Bahasa Melayu
Matematik

Bahasa Melayu

Suku kata kv

Matematik

Sambung pengajaran
seterusnya.
Failkan lembaran kerja
murid ke dalam fail
individu murid.

Buku Panduan
Pemulihan Khas 2013

Tindakan Guru
Pengganti

(BM & MT)


Buku Lembaran Kerja
Pemulihan Khas 2013
(BM & MT)

Penambahan

Buku Panduan LINUS


Pengajaran Kelas 4

Topik yang telah diajar

Bestari

sehingga hari ini:

Bahasa Melayu
Matematik

Sambung pengajaran
seterusnya.

Bahasa Melayu

Buku Panduan
Pemulihan Khas 2013
(BM & MT)
Buku Lembaran Kerja

Petikan Pendek

Pemulihan Khas 2013

Matematik
vi

Tindakan Guru
Pengganti

(BM & MT)

Pendaraban

Buku Panduan
PROTIM (BM)
Pengajaran Kelas 4

Topik yang telah diajar

Cemerlang

sehingga hari ini:

Bahasa Melayu
Matematik

Sambung pengajaran
seterusnya.

Bahasa Melayu

Pemulihan Khas 2013

Tindakan Guru
Pengganti

(BM & MT)


Buku Lembaran Kerja

Petikan Pendek

Pemulihan Khas 2013

Matematik

Buku Panduan

(BM & MT)

Pendaraban

Buku Panduan
PROTIM (BM)
Pengajaran Kelas 5

Topik yang telah diajar

Cemerlang

sehingga hari ini:

Bahasa Melayu
Matematik

Sambung pengajaran
seterusnya.

Bahasa Melayu

Pemulihan Khas 2013

Tindakan Guru
Pengganti

(BM & MT)


Buku Lembaran Kerja

Petikan Panjang

Pemulihan Khas 2013

Matematik

Buku Panduan

(BM & MT)

Pendaraban

Buku Panduan
PROTIM (BM)
Setiausaha LINUS

Memastikan Fail-fail
LINUS dikemaskini

Memastikan fail-fail LINUS


sentiasa dikemaskini.
vii

Rujuk Fail-Fail LINUS

Tindakan

Rujuk Cikgu Wadi

Pengganti

Program LINUS
berjalan lancar.

Menyediakan laporan

Fatimah Bt Suhai

Setiausaha

berkaitan aktiviti-aktiviti

berkaitan aktiviti

LINUS

yang dijalankan.

LINUS.

Memastikan aktiviti-aktiviti
LINUS yang telah
dirancang dilaksanakan
dengan sebaiknya.
Membantu guru
matapelajaran untuk keyin data ke portal NKRALINUS (Oktober)
Memastikan enrolmen
murid setiap kelas adalah
sama dengan jumlah
murid yang di key-in
kedalam portal NKRALINUS.
Hapus rekod murid yang
Setiausaha PROTIM

Menjalankan

telah berpindah.
Menjalankan ujian Pasca

Praujian PROTIM

PROTIM bagi murid tahun

bagi murid tahun 4

4 hingga 6 (Oktober)

hingga 6

Menghantar keputusan
viii

Rujuk Fail PROTIM

Tindakan

Rujuk Cikgu Wadi

Pengganti

Fatimah Bt Suhai

Setiausaha
PROTIM

Menghantar

ujian ke PPD

keputusan ujian ke
Penyelaras Bola Jaring

PPD
Menjalankan aktiviti

Jalankan aktiviti mengikut

bola jaring pada hari

perancangan yang telah

Rabu minggu Sukan

ditetapkan pada awal

dan Permainan.

tahun.
Program Bakat Bola
Jaring dilaksanakan pada
bulan September atau
Oktober.

ix

Penyelaras Unit Sukan


& Permainan
Rujuk Fail Bola Jaring

Pengganti
Penyelaras Bola
Jaring

(IV)

SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN PEJABAT


Bil Senarai harta Benda / Peralatan Pejabat

Kuantiti

Meja Guru

Kerusi Guru

Meja Murid

20

Kerusi Murid

18

Kerusi Murid (Pra)

Kabinet (Sliding Glass)

Kabinet Sederhana (Sliding Glass)

Rak TV & DVD

Meja Bulat

10

Pendingin Hawa

11

Dekak-dekak

12

Dough Berwarna

13

Set Duit Permainan

14

Set Kit Pembelajaran

15

Set Polysterin Cutter

16

Set Permainan Congkak

17

Set Cop Getah

18

Set Permainan Dam Ular

19

Alat Timbang Dua Muka

20

Set Permainan Sahiba

21

Televisyen Sharp 21

22

Set Permainan Nombor MultiPropylene Multicolour

23

JVC DVD

24

JVC Radio Cassette

25

Laminating Machine

26

Counting Frame

27

Papan Putih

28

Bakul Sampah

29

Rak Buku

30

Rak Carta

1
x

(V)

KEDUDUKAN KEWANGAN/AKUAN DAN LAIN-LAIN


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)
-TIADA-

(VI)

FAIL MEJA
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A 1)

(VII)

HAL-HAL LAIN
Program Anak Angkat UPSR Adik Sopian bin Yusof (6 Bestari)
Program menyalin karangan Bahasa Melayu (100 karangan)
Program menghafal sifir

xi