Anda di halaman 1dari 4

Tarikh

Masa
Kelas
Bilangan
Tema
Tajuk
SUBTOPIK
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

20 Mac 2013
9.10 a.m 10.10 a.m (1 jam)
Tahun 4
40 Orang
SAINS FIZIKAL: Menyiasat Alam Fizikal
PENGUKURAN
Ukuran Panjang
6.1 Memahami Ukuran Panjang
6.1.3. Menyatakan bahawa panjang boleh diukur dengan
menggunakan alat piawai seperti pembaris, pita pengukur, dan benang
serta pembaris dengan menjalankan aktiviti.
6.1.4.

Menyatakan unit piawai ukuran panjang dalam sistem metrik

iaitu millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) dan kilometer(km).


6.1.5.

Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai

yang sesuai dengan kaedah yang betul.


Standard Prestasi

B3D11E2
Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan alat piawai
B5D11E1
Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah yang betul.

Objektif Pembelajaran

1. Murid akan dapat mengukur panjang dengan menggunakan alat


piawai iaitu pembaris dengan betul sekurang-kurangnya 3 objek.
2. Murid dapat menyatakan 3 daripada 4 unit piawai ukuran
panjang dalam sistem metrik dengan betul.
3. Murid dapat mengukur panjang objek dengan menggunakan alat
piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada


Pendekatan
Strategi P&P

Murid pernah mengukur panjang objek dengan menggunakan pembaris.


Kontrukstivisme
Perbincangan, Kerja kumpulan, Teknik Penyoalan.

Kemahiran Proses Sains

Berkomunikasi, mengukur menggunakan nombor, membuat inferens,

Kemahiran Berfikir
Nilai Murni

mengklasifikasikan.
Mengumpulkan dan mengelaskan, Menghubungkait
I.
Bekerjasama.
II.

Berani mencuba.

III.

Yakin dan berdikari.

IV.

Minat yang tinggi dan patuh arahan guru.

Sumber ABM
Video Interaktif, Buku Teks, Lembaran Kerja, Buku Rujukan Guru
Fasa Pembelajaran
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran
Catatan

& Pembelajaran
I.Guru melekatkan pita pelekat
Ambil kehadiran
murid

Set
Orientasi
5 minit

Bersihkan tempat
masing-masing
Pengenalan kepada
subtopik ukuran
panjang

pada

papan

putih

pada

suatu ukuran tertentu.


II.Kemudian, guru menggunakan
pembaris untuk mengukur
panjang pita pelekat itu.
III.Seterusnya,
guru
meminta

ABM
Gunting, Pita Pelekat,
Pembaris.
KPS
Mengukur
menggunakan nombor

seorang murid untuk tampil


ke hadapan untuk mengukur
panjang pita itu.
IV.Adakah
bacaan

keduanya

adalah sama?

I.Guru meminta semua murid


mengeluarkan
pembaris
a) Pembaris
masing-masing.
b) Pita pengukur
II.Guru
bertanya
adakah
pembaris tergolong dalam
alat piawai atau alat bukan
piawai?
III.Murid
diminta
untuk
memberikan contoh lain alat
piawai selain pembaris.
IV.Guru
tayangkan
video
mengenai unit piawai dalam
sistem metrik.

Alat piawai:

Pencetusan
Idea
15 minit

Strategi
Teknik penyoalan
KPS
Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir
Menghubungkait
Nilai Murni
Berkeyakinan
menjawab soalan.
ABM
Video interaktif

Fasa Pembelajaran
Penstruktur
an Semula
Idea

Aktiviti Pengajaran
& Pembelajaran
Guru
menerangkan

Isi Kandungan

Penerangan isi
pelajaran

I.

bagaimana

untuk

mengukur panjang dengan

Catatan
Strategi
Teknik penyoalan,
kaedah kuliah

menggunakan alat piawai

20 minit

seperti pembaris atau pita


II.

pengukur.(jika ada)
Guru juga menerangkan
penggunaan

unit

piawai

sistem metrik yang perlu


III.

diketahui.
Guru

menerangkan

kesesuaian dalam memilih


alat

pengukur

untuk

ABM
Buku rujukan guru,
buku Teks, pembaris
KPS
Berkomunikasi,
Mengelaskan
Kemahiran Berfikir
Mencirikan

mengukur panjang objek


dengan

kaedah

yang

betul.

I.

Murid ditayangkan suatu


peta

II.
Aplikasi
idea

minda

pelajaran
III.

15 minit

mengenai

tajuk ukuran panjang.


Guru membimbing murid
dalam

Peta Minda

Nilai Murni
Bekerjasama, patuh
arahan guru.

minda.
Guru
lembaran
paparan

memahami
dalam

isi
peta

Kemahiran Berfikir
Olahan grafik peta
minda
Nilai Murni
Yakin dan kreatif,
berani mencuba, elak

menayangkan
kerja
lcd

dan

membincangkan

pembaziran

melalui
guru

jawapan

bersama-sama murid.
I.
Refleksi
5 minit

Ingatan kembali isi


pelajaran.

II.

Guru merumuskan isi


pengajaran pada hari ini.
Guru membimbing murid
membuat kesimpulan.

Nilai Murni
Berani mencuba dan
patuh arahan guru.

REFLEKSI KESELURUHAN
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

KEKUATAN
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

KELEMAHAN

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PENAMBAHBAIKKAN
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________