Anda di halaman 1dari 3

1.

0 MEMBANDING BEZA ARAS TAKSONOMI BLOOM ARAS DOMAIN KRATHWOHI


DALAM BENTUK GRAFIK

Taksonomi Bloom
David R. Krathwohl

Mengklasifikasi ikut urutan yang

Perkara
Pengasas

Domain Krathwohl
Benjamin S. Bloom

Definisi

Bidang yang berhubung dengan

boleh digunakan untuk menjelas


dan

menyusun

pembelajaran.
Membina kebolehan,

perasaan, emosi dan sikap.

aktiviti
pemikiran

Tujuan

dan pemahaman.

Menggunakan unsur afektif untuk


mewujudkan

satu

pembelajaran baik.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Pengetahuan
Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian

Kognitif (pengetahuan)

Peringkat

Aspek
Penekanan

Aras kesukaran Taksonomi Bloom

I.
II.
III.
IV.
V.
Afektif

Penerimaan
Gerak balas
Penilaian
Organisasi
Perwatakan

suasana

Penilaian

Sintesis

Analisis

Aplikasi

Kefahaman

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian


terhadap penyelesaian, gagasan, metodologi dan
sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai
atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif
atau manfaatnya.
Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu
menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang
sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau
maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk
penyelesaian yang diharapkan..
Pada tahap analisis, seseorang akan mampu menganalisa
maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau
menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang
lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan
mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab
dan akibat dari sebuah senario yang rumit.
Pada tahap ini, seseorang pelajar memiliki kemampuan
untuk menerapkan gagasan, prosedur, metodologi ,
rumus, teori dan sebagainya di dalam persekitaran
sebenar.

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami


gambaran, laporan, jadual , diagram, arahan, peraturan,
dan sebagainya.

Pengetahuan
Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat
peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan,
metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

Domain Krathwohl
2

Organisasi

Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.


Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka
membolehkan beberapa nilai digunakan.
Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan
keutamaan di antara nilai-nilainya.

Perwatakan

Seseorang mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup


mengamalkannya sebagai satu cara hidup.

-Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas


konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga
menjadi kepercayaan.
Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam
keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh
dipratikkan.

Penilaian
Penerimaan

Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi


perhatian.
Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau
perhatian terhadap ransangan dan peristiwa atau
persekitaran yang berhubung dengan domain afektif.
Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan
mendengar, menanyakan soalan, mengenal bahagianbahagian ayat dan menjawab dengan lengkap.

Gerak balas

Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan


mendapat kepuasan daripadanya.
Pada aras ini, pelajar bersedia dan rela untuk membuat
reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi.