Anda di halaman 1dari 18

BAHAGIAN A

[60 markah]
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1

Tandakan ( / ) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak
yang disediakan.

Langkah Keselamatan
Tingkap hendaklah sentiasa ditutup sewaktu melakukan kerja
amali di bengkel
Setiap kemalangan hendaklah dilaporkan kepada guru
Pastikan kerusi dan peralatan disusun kemas selepas digunakan
[3 markah]

Pernyataan di bawah menerangkan tentang projek yang dihasilkan oleh Fatin.


Fatin ingin menghasilkan satu projek menyimpan alatan jahitan
Berdasarkan penyataan berikut, nyatakan tiga kaedah bagi mengumpul maklumat
dan data untuk penghasilan projek itu.
i.

.............................................................................................................................

ii.

.............................................................................................................................

iii.

.............................................................................................................................
[3 markah]

Lengkapkan Jadual 1 berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan sifat
bahan yang diberi.
Sifat Bahan

Nama Bahan

i. Mempunyai sifat kalis api


ii. Mudah dibentuk
i. Mempunyai pelbagai warna yang menarik
ii. Mudah dikerjakan dan dibentuk
i. Ringan
ii. Tidak mudah meleding
[3 markah]

Jadual 1

Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkel sekolah.

Rajah 1
Padankan alatan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di
petak yang disediakan.
Nama alatan
Playar gabung
Pemotong sisi
Playar muncung tirus
[3 markah]

Penyataan berikut adalah tentang satu komponen elektronik.


Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi
Dilabelkan dengan nilai impedans
Elakkan dari terjatuh agar tidak rosak
Berdasarkan penyataan itu,
(a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.

(b) Nama komponen itu.


.........................................................................................................................
(c) Peralatan yang menggunakan komponen itu.
.........................................................................................................................

[3 markah]
6

Rajah 2 menunjukkan sejenis pili air.

Rajah 2
Tandakan (/) pada alatan tangan yang betul untuk menyenggara pili itu dan (X) pada
yang salah dipetak yang disediakan.

[3 markah]
4

Rajah 3 menunjukkan mesin jahit.


C
A

Rajah 3
Nyatakan fungsi pada bahagian yang berlabel :
A :
B :
C :
[3 markah]
7

Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan di ruang yang
disediakan.

i.

ii.

iii.

[3 markah]

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan
yang diberikan.

Bahan

Pelarut

Syelek
Tona Kayu
Lekar
[3 markah]

Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut


turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil
menekan dengan jari
Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan
pengunci sekoci
Masukkan gelendong ke dalam skoci
[3 markah]

10 Rajah 4 menunjukkan satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiak menggunakan
kaedah keratan batang.

Rajah 4
Nyatakan nama keratan yang berlabel;
I : .
II : .
III : .
[3 markah]

11

Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.


Sajian yang disediakan oleh masyarakat Timur di Malaysia
Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan lengkap
cara Timur.
A : ........................................................................................................................
B : ........................................................................................................................
C : ........................................................................................................................
[ 3 markah]

12

Berikutadalahbahanyangdigunakanuntukmembuatkompos.
Sisatanaman
Najisternakan
Kapur
Berdasarkanbahanitu,lengkapkanJadual2.

Fungsi

Bahan

Bahanutamakompos
Menguraidan
mempercepatproses
pereputanbahan
kompos
Meneutralkankeadaan
berasid
Jadual2

13

[3markah]

Berikut adalah langkah menguji peratusan percambahan biji benih yang tidak
mengikuturutanyangbetul.
Susunlangkahmengikuturutanyangbetuldenganmenulis1,2dan5padapetakyang
disediakan.
Langkah2dan4diberi.
Lembapkan kapas dengan air suling
Letakkan 20 biji benih di atas piring petri beralas kapas.
Lembapkan kapas dari semasa ke semasa
Tutup piring petri dan biarkan beberapa hari sehingga
Catatkan bilangan biji benih bercambah selepas 5 hari.

2
4

[3markah]

14 Berikut adalah langkah menguji kompos yang tidak mengikut urutan.


8

Susun langkah menguji kompos mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan
3 pada petak yang disediakan.

Cucukkan batang kayu tersebut ke dalam timbunan kompos


Sediakan sebatang kayu yang kering dan licin
Rasa hujung batang kayu dengan tangan.

[3 markah]

15

Berikut adalah jenis nutrien yang terdapat dalam sayuran.


A
B
C

Protien
Karbohidrat
Vitamin

Berdasarkan jenis nutrien itu, lengkapkan Jadual 3 dengan menulis A, B atau C pada
ruang yang disediakan.
Fungsi Nutrien

Nutrien

Membaiki pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang rosak


Membantu kesihatan dan mencegah penyakit
Membekalkan haba dan tenaga
Jadual 3
[3 markah]

16

Jadual 4 menunjukkan maklumat kos ternakan ikan air tawar bagi 100 kg ikan.
Maklumat

Jumlah (RM)
9

Kos Bahan

300.00

Kos Upah

50.00

Kos Overhed

30.00
Jadual 4

Berdasarkan Jadual 2, hitung kos pengeluaran sekilogram ikan itu.

[3 markah]

10

17

Berikut adalah contoh haiwan kesayangan.

Anjing

Arnab

Salamander

Ular

Berdasarkan contoh itu, kenalpasti:


a.

Kumpulan Mamalia:
i.
..
ii.

..
(2 markah)

b.

Kumpulan Amfibia
i.

..
(1 markah)

18Berikutadalahjenispenyakitpadahaiwankesayangan.
A

Leukemia

Sawan

Sampar

Berdasarkanjenispenyakititu,lengkapkanJadual5denganmenulisA,BatauCpada
ruangyangdisediakan.
Ciri Haiwan Berpenyakit

Penyakit

Pucat
Susutberatbadan
Kakibengkok
Kepalaberpusing
Najiscair
Suhubadanmeningkat
Jadual 5
[3 markah]

19

Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.

Bidang ini mengeluarkan bahan mentah daripada sumber alam semula jadi
Berdasarkan pernyataan di atas,
a)

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.


A
Perkhidmatan
B
Ekstraktif
C
Perkhidmatan awam

b)

Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.


(i)
.
( ii )

.
[3 markah]

20

Berikut adalah kaedah pembayaran masa kini.


A
B
C

Kad kredit
Kad prabayar
Pembayaran elektronik (e-pay)

Padankan kaedah pembayaran itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C


pada petak yang disediakan.
Pengguna membayar terlebih dahulu sebelum
mendapat barangan atau perkhidmatan

Pengguna membuat pembayaran dengan menggunakan


kemudahan internet
Pengguna membuat pembayaran menggunakan kad secara
terus bagi barang atau perkhidmatan yang dibeli

BAHAGIAN B
( 40 MARKAH )

21

Jadual 6 adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna.

[3 markah]

BAHAN
Kayu
Papan Lapis
MDF
Perspek
Rivet
Glu Panas
PVC
Elektrik
Upah

JUMLAH( RM )
200.00
150.00
100.00
80.00
40.00
30.00
30.00
50.00
120.00
Jadual 6

a). Berapakah kos bahan?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2 markah )
b). Berapakah kos upah?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2 markah )
c). Berapakah kos overhead?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2 markah)
d). Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 4 markah )

22

Rajah 5 menunjukkan haiwan kesayangan.

Rajah 5
Berdasarkan Rajah 5
(a)

Apakah maksud haiwan kesayangan.


(1 markah)

(b) Nyatakan tujuan memelihara haiwan kesayangan.


(1 markah)

(c) Senaraikan tiga aktiviti penjagaan bagi haiwan kesayangan itu.


(3 markah)

(c) Huraikan lima langkah keselamatan diri yang harus di beri perhatian semasa penjagaan
haiwan kesayangan.
(5 markah)

Ruang Jawapan

( a ) Haiwan kesayangan ialah

(b) Tujuan memelihara haiwan kesayangan ialah..

(d) Tiga aktiviti penjagaan bagi haiwan kesayangan

(a) Lima langkah keselamatan diri yang harus di beri perhatian semasa penjagaan
haiwan kesayangan.

23

Rajah 6 menunjukkan satu langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.

Rajah 6
(a)

Nyatakan tujuan aktiviti itu.


[1 markah]

(b)

Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk aktiviti itu.


[ 3 markah]

(c)

Huraikan langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.


[6 markah]
Ruang Jawapan

(a)

(b)

Tujuan aktiviti itu


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bahan yang sesuai digunakan
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(c)

Langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

24

Rajah 7 di bawah adalah sebuah bongkah. Lukiskan unjuran ortografik bongkah itu di
ruangan yang disediakan dan labelkan lukisan ortografik tersebut.
Pandangan Atas

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Rajah 7

SOALAN TAMAT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKO


UJIAN PROGRESIF 1
2015
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERTANIAN

( 10 markah )

TINGKATAN 3
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan
1.
Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian :
i. Bahagian A mengandungi 20 soalan subjektif (60 markah)
ii. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif (40 markah)
2.

Jawab semua soalan

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

_________________
(SAHIRAN B. MUCHIMUN)
Guru M.P KHB Ting 3

DISAHKAN OLEH:

________________

__________________

AZHI B ALI )
Ketua Panitia KHB

( AZRULAZLAN B AHAD )
Ketua Teknik & Vokasional