Anda di halaman 1dari 1

KANDUNGAN

KANDUNGAN
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

6.0

Pendahuluan
Fokus kajian
2.1
Isu kajian
2.2
Tinjauan literatur
Objektif kajian dan soalan kajian
3.1
Objektif umum
3.2
Objektif khusus
3.3
Soalan kajian
Kumpulan sasar
Tindakn yang dicadangkan
5.1
Perancangan tindakan
5.2
Perancangan cara mengumpul data
5.3
Perancangan cara menganalisis data
Perancangan pelaksanaan tindakan
6.1
Jadual pelaksanaan tindakan
6.2
Anggaran kos kajian

7.0 Rujukan

MUKA SURAT