Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

DARI ANAK-ANAK KEPADA BAPAK FELIPUS LAK APU

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama

: Welem Apolos Lak Apu (Anak)

Umur

: 43 Tahun

Alamat

: Jln. Timorraya Km 11, RT/RW 02/01, Kel. Lasiana-Kupang

Pekerjaan : Swasta
Bersama surat ini memberi kuasa kepada:
Nama

: Felipus Lak Apu (Ayah)

Umur

: 70 Tahun

Alamat

: Jln. John Amalo I No 43, RT/RW 11/02, Kel. Nunleu-Kupang

Pekerjaan : Pensiunan PNS


Untuk pengurusan dana kematian Istri Almh. Janne Hanna Lak Apu-Manafe pada
tanggal 25 April 2015.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Kupang, 5 Mei 2015
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Felipus Lak Apu

Welem A. Lak Apu