Anda di halaman 1dari 1

Ai Xin Thì Seõ Ñöôïc

Nguyeãn Chaùnh
3 «« «« « «« «« « « «« ««
l& 4 ˆ
« l ˆ
« «
ˆ« «ˆ« ˆ
«
========================= «
l _««˙ « « «
«ˆ« l _««ˆ _««ˆ _«ˆ« ««ˆ l ˙
« ˆ« l
1. Ai xin thì seõ ñöôïc, ai tìm thì seõ thaáy, ai
2. Con xin ñöôïc ñoùn nhaän, ôn laønh Ngaøi ñoå xuoáng cho
3. Con xin tin töôûng Ngaøi, cho duø laø thôøi gian, hay
«« ˆ««« «« «« «« « « « « œ
» «« «« «
« ««
«
ˆ ˆ
« «
ˆ ˆ« «
˙ «
ˆ Œ «ˆ« »œ»» ˆ ˆ
««ˆ« ««ˆ« ˙««« ˆ««ˆ
l& «
l ˆ«
=========================« l « l l ˙« « l
1. goõ cöûa seõ môû Ngaøy thaùng con ñi tìm nhöõng
2. nhöõng ai tin töôûng. Töøng böôùc chaân vui möøng, con
3. bieån cao soùng baõo. Vì Chuùa yeâu con ngöôøi, hôn
œ»»œ «««ˆ« «« «« ««ˆ« «« «« «« « ««ˆ« «« «
ˆ
« ˙
« «
«ˆ« l «˙« ««ˆˆ l ˆ« ˆ«ˆ« «ˆˆ« l ˙«˙« «
«ˆ«ˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« ««ˆˆ« =l
l & »» «ˆ«
========================= «
1. böôùc ñöôøng troâi xa, ñoâi luùc con keâu xin, nhöng maét con khoâng
2. ñaõ tìm ra con, loøng thieát tha tin yeâu, xin böôùc ñi theo
3. caû meï yeâu con, Ngaøi hieán thaân hy sinh, ñeå cöùu muoân muoân
« « œ
» ««« ««« U «««
« « « « « « « » ˆ
« ˆ
« ˙ Œ
l & _««˙«˙ «ˆ« l _«««ˆ «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l œ»»»»
========================= «ˆ« «ˆ« l ««˙« ll
1. nhìn, bao laàn con goõ cöûa maø Chuùa vaãn laéng nghe
2. Ngaøi, con ñöôøng laø tin töôûng vaøo chính tình yeâu Ngaøi.
3. ngöôøi, oâi tình yeâu cao caû, loøng Chuùa ñaày xoùt thöông.
«« «« «« « « « «« «« «« ««˙« ««ˆ«
ˆ
« ˆ
« «
ˆ « « « « «
« Œ ˆˆ« «ˆˆ« ˆ««ˆ«
«
ˆ« ˆ« «ˆ« l _˙««˙ _ˆ««ˆ l _«˙««˙ _
=========================
l& «
_««ˆ«ˆ l _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l l ˙« ˆ« l
ÑK. Haõy ñeán vôùi Ta nhöõng ai saàu khoå Haõy ñeán vôùi Ta nhöõng

«« ««ˆ« «« « p. . . P«.̂ . .
˙
« «
ˆ ˆ
« « . «
« «
Œ « « «« «« « « «
« «« ««
l & ˙« ˆ« l _˙««˙ .
========================= ˆ « «
l _ˆ««ˆ _««ˆ l « ˆ« ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« _«ˆ«ˆ _ˆ««ˆ l
.
ai gaùnh naëng. Laïy Chuùa con xin nghe, laïy Chuùa con xin
F >« «> «> f >««˙« . œ «««
«« «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« « « « « . œ
»
» »
»
» œ
»
» ˙.«« .
& _˙««˙ _«ˆ«ˆ ˆ
« ˆ
«
l=========================
l ˆ
« l ˆ
« «
ˆ
« ˆ
«
ˆ« ˆ« ˆ« l ˙
« l »
œ œ
» »
œ
»»» »» »»» l ˙« =”
theo, laïy Chuùa con tin Ngaøi laø söï soáng cuûa con.