Anda di halaman 1dari 35

U

N
E
M

PENDIDIKAN ISLAM

NAMA PENSYARAH:
USTAZ AHMAD SHARIFUDDIN

AHLI KUMPULAN
NURFARHANA BT SURADI

AF120082

ANISAH SYAFIQAH BT MOHD ARHAN


NABIHAN BT AYUB

AF120059

AF120095

NURUL IDAYU BT SHAHARUDDIN

AF120076

FARZANA BT MOHD ZAHAR


AP120139
SITI NUR HASANAH SHARI
AE120170
NURFATIHAH RAHIM
AE120160
MEN

NOR ASHIKIN MUHAMMAD PAZIL

AE120156

Definisi al-quran
Firman Allah SWT. , Surah al-Hijr, ayat 9 :

Maksudnya :
Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan (Al-Quran), dan
Kami lah yang akan menjaganya.

MEN

Bahasa
Bacaan atau himpunan huruf dan
kalimah
Firman Allah SWT ; Surah al-Qiyamah, ayat 17 hingga 18Maksudnya : Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa
mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu) dan
menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu, apabila
Kami telah menyempurnakan bacaannya
(kepadamu,dengan perantaraan Jibril), maka bacalah
menurut bacaannya itu

Istilah
Al-Quran ialah kalam Allah atau mukjizat
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam
bahasa Arab dengan keterangan dan makna
yang tepat,diriwayatkan secara mutawatir dan
membaca
setiap
hurufnya
adalah
ibadah,bermula dari surah al-Fatihah dan
berakhir dengan surah an-Naas. Mengandungi
semua perkara yang menyentuh seluruh
aspek kehidupan manusia (akidah, syariah
dan akhlak)

NAMA-NAMA AL-QURAN

Al-Kitaab : Sebuah kitab atau


buku (panduan)

Firman Allah SWT : Surah alBaqarah, ayat 1hingga 2
Maksudnya : Alif, Laam, Miim.
Kitab Al-Quran ini tidak ada
sebarang syak padanya
(tentang datangnya dari Allah
dan tentang sempurnya); ia
pula menjadi petunjuk orangorang yang (hendak)
bertaqwa

Al-Furqaan : Pemisah hak dan


batil

Firman Allah SWT : Surah al-Furqan.


Ayat 1


Maksudnya : Maha berkat Tuhan
yang menurunkan Al-Furqaan
kepada hamba-Nya
(Muhammad) untuk menjadi
peringatan dan amaran bagi
seluruh penduduk alam.

adz-Dzikir : Peringatan

Firman Allah SWT : Surah alHijr, ayat 9

Maksudnya : Sesungguhnya
Kamilah yang menurunkan
Al-Quran dan Kamilah yang
memelihara dan
menjaganya

at-Tanzil : Penurunan

Firman Allah SWT : Al-Syuara,


ayat 192Maksudnya : Dan
sesungguhnya Al-Quran
(yang di antara isinya
kisah-kisah yang tersebut)
adalah diturunkan oleh
Allah Tuhan sekalian alam

Sifat-sifat al-Quran
al-Huda :

Bermaksud petunjuk. AlQuran menunjukkan jalan


yang lurus kepada umat
manusia.
Surah Yunus , Ayat 57

Ar-Rahmah

Bermaksud kerahmatan. AlQuran membawa rahmat


kepada orang mukmin yang
sentiasa membaca,
mempelajari dan
Wahai umat manusia! Sesungguhnya
telah isi
datang
mengamalkan
kepadamu Al-Quran yang menjadi
nasihat pengajaran
kandungannya
dari Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakitpenyakit batin yang ada dalam dada kamu dan juga
menjadi petunjuk hidayah untuk keselamatan serta
membwa rahmat bagi orang orang yang beriman

an-Nuur

Bermaksud cahaya yang


menerangi kegelapan. AlQuran menerangi cahaya
keimanan kepada orang yang
berada di dalam kegelapan
serta kekufuran. Al-Quran juga
menjadi cahaya yang
menerangi jiwa orang yang
selalu membacanya dan
menhayati isi kandungannya.
Surah an-Nisa, ayat 174 :
Wahai sekalian umak manusia!
Sesungguhnya telah datang
kepada kamu: Bukti dari Tuhan
kamu, dan Kami pula telah
menurunkan kepada kamu (AlQuran sebagai) Nur (cahaya) yang
menerangi (segala apa jua yang
membawa kejayaan di dunia ini
dan kebahagiaan yang kekal di
akhirat kelak)

al-Mubiin

Bermaksud menerangkan sesuatu.


Al-Quran
disifatkan
sebagai
penerang
kerana
ia
menghuraikan
ajaran
Islam
kepada seluruh umat.
Surah al-Maidah, ayat 15 :
Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah
datang kepada kamu Rasul kami
(Muhammad,
s.a.w.)
dengan
menerangkan kepada kamu banyak
dari
(keterangan-keterangan
dan
hukum-hukum) yang telah kamu
sembunyikan dari Kitab Suci, dan ia
memaafkan kamu (dengan tidak
mendedahkan) banyak perkara (yang
kamu sembunyikan). Sesungguhnya
telah datang kepada kamu cahaya
kebenaran (Nabi Muhammad) dari
Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran)
yang jelas nyata keterangannya

Keistimewaan al-Quran
Menggunakan
bahasa Arab
Surah al-Zukhruf , ayat
3

Al-Quran
merupakan kalam
Allah S.W.T
Surah az-Zumar , ayat

Sesungguhnya Kami
jadikan Kitab itu sebagai
Quran yang diturunkan
dengan bahasa Arab,
supaya kamu
(menggunakan akal)
memahaminya

Turunnya Kitab Al-Quran ini


dari Allah, Yang Maha Kuasa,
lagi Maha Bijaksana.

Manqul

bitawatir

Peringatan

dan
petunjuk bagi seluruh
alam

Surah Yassin , ayat 6 :


Supaya engkau memberi
peringatan dan amaran kepada
kaum yang datuk nenek
mereka telah lama tidak
diberikan peringatan dan
amaran, sebab itulah mereka
lalai.

al-Quran

pembimbing
kepada kehidupan
bercahaya

Surah an-Nisa, ayat 174 :


Wahai sekalian umak manusia!
Sesungguhnya telah datang
kepada kamu: Bukti dari Tuhan
kamu, dan Kami pula telah
menurunkan kepada kamu (AlQuran sebagai) Nur (cahaya) yang
menerangi (segala apa jua yang
membawa kejayaan di dunia ini
dan kebahagiaan yang kekal di
akhirat kelak)

Kitab

yang benar

Surah al-Maidah, ayat 48 :


Dan Kami turunkan kepadamu (
Wahai Muhammad) kitab AlQuran dengan membawa
kebenaran, untuk
mengesahkan benarnya kitabkitab suci yang telah ada di
hadapannya dan untuk
memelihara serta
mengawasinya

Asas hukum dalam al-Quran

1) Tidak menyulitkan
2) Tidak membebankan
3) Beransur-ansur dalam
penetapan hukum

MEN

AL-HADITH (AL-SUNNAH)

Perkara-perkara yg berkaitan
dengan kata-kata dan perbuatan
bg nabi Muhammad SAW
perkataan
perbuatan
pengakuan

MEN

PENJAJAHAN BRITISH

MEN

PERKATAA
N

PERBUATA
N

Meliputi
semua
perkara
yg datang
daripada
Rasululla
h SAW
dalam
bentuk
kata-kata
tentang
sesuatu
perkara
atau
keadaan

Merangku
mi semua
perbuata
n
Rasululla
h SAW
yang
menjelask
an syariat
atau
undangundang

PERAKUAN
Perakuan
Rasululla
h SAW
terhadap
perbuata
n yg
dilakukan
atau
perkataan
para
sahabat
di
hadapan
baginda
dengan

Imam
Bukhari
Imam
Muslim

Imam
NasaI
Ulama
Periwaya
t Hadith
Imam
Ahmad

Imam
Tirmidz
i

Imam
Abu
Daud

Kedudukan Hadith Dalam Islam


Dan
taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika betul

kamu orang-orang yang beriman. Surah al-Anfal ,


ayat 1

Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasul Allah


kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan
dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya
maka patuhilah larangannya. Surah al-Hasyr, ayat 7

Dan tidaklah harus bagi orang-orang yg beriman,


lelaki dan perempuan, apabila Allah dan rasulnya
menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara,
mempunyai hak memilih ketepatan sendiri
mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yg tidak
taat kepada hukum Allah dan rasulnya, maka
sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan
yang jelas nyata. Surah Al-Ahzab, ayat 36

Fungsi Hadis

Penguat dan
penyokong
kepada
hukum-hukum
yg terdapat di
dalam alQuran
Penghurai dan
pentafsir bagi
ayat-ayat alQuran yang
umum

Menasakhkan
hukum yang
terdapat di
dalam alQuran

Kategori Hadis
Hadis yang
Hadis
dirawikan oleh
Mutawatir banyak rawi yg
berkualiti
Hadis Hadis yang
Sahih memiliki matan
dan sanad yang
(sah, dipercayai,
benar) berkualiti dan kuat
Hadis
Hadis yang
memiliki
Dhaif
kelemahan
(lemah)

Hadis
Maudhu
MENU

Hadis rekaan
manusia

DEFINISI IJMA

MEN

Ittifaq (persetujuan) seluruh mujtahidin (tokohtokoh ijtihad) dari umat Muhammad s.a.w, selepas
kewafatan baginda, pada satu zaman terhadap
sesuatu hukum syarak.
Tidak akan berlaku melainkan setelah seluruh
para ulama mujtahid pada sesuatu
zaman,bersepakat dalam menentukan hukum bagi
sesuatu masalah,tanpa pengecualian seorang pun.
Jika seorang sahaja yang membangkang,maka tidak
dianggap ijma'.
Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah SAW
wafat diperlukan pelantikan seorang pengganti
beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum
muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk
melantik seorang khalifah dan atas kesepakatan
bersama maka terlantiklah Abu Bakar R.A.
sebagai khalifah yang pertama. Walaupun pada
permulaannya perlantikan ini kurang dipersetujui,
namun setelah itu semua kaum muslimin
mempersetujuinya. Kesepakatan seperti ini
dinamakan ijma'.

RUKUN IJMA
Dari definisi ijma',maka ulama usul fiqh
menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai
berikut :
i. Harus ada beberapa orang mujtahid
sewaktu terjadinya peristiwa dan para
mujtahid
itulah
yang
melakukan
kesepakatan.

ii.
Yang
melakukan
kesepakatan
itu
hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam
dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya
dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada
suatu negara sahaja maka kesepakatan
yang demikian belum dapat dikatakan suatu
ijma'.
MEN

iii. Kesepakatan itu harus dinyatakan


secara tegas oleh setiap mujtahid bahawa
ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid
yang lain tentang hukum (syara') dari
suatu peristiwa yang terjadi pada masa
itu.

iv. Kesepakatan itu hendaklah merupakan


kesepakatan yang penuh dari seluruh
mujtahid. Seandainya terjadi suatu
kesepakatan oleh sebahagian besar
mujtahid yang ada maka keputusan yang
demikian bekum pasti ke taraf ijma'. Ijma'
yang demikian belum dapat dijadikan
sebagai hujjah syari'ah.

MAKSUD IJTIHAD
Perbuatan atau usaha dalam
mengeluarkan hukum terhadap
sesuatu perkara yang yang tidak
dinyatakan dalam al-Quran dan alsunnah.
MUJTAHID
Ulama yang mengeluarkan hukum
tersebut. Antara contoh Jihad : Solat
dalam kapal terbang.

SYARAT-SYARAT MUJTAHID
Mempunyai ilmu yang luas dalam
bidang al-Quran, al-sunnah dan ilmuilmu berkaitan ijma'.
b) Mempunyai ilmu yang luas dalam
bidang usul Fiqh.
c) Mahir dengan ilmu bahasa Arab.
a)

MENU

PENJAJAHAN JEPUN

Al-Qiyas
Pengertian :
i.

Dari segi bahasa :


Persamaan dan ukuran di
antara sesuatu tempat dengan
tempat lain.

ii. Dari segi istilah :


Membandingkan perkara yang
tidak dinyatakan hukumnya dalam
al-Quran dan al-Sunnah dengan
perkara yang ada dinyatakan
hukumnya dalam al-Quran dan
al-Sunnah kerana ada persamaan
pada illah (sebab hukum tersebut)

MEN

Rukun qias :
i.

Sesuatu yang tertentu (asal) :


Sumber hukum asal yang telah ditetapkan dalam alQuran dan hadis atau ijmak. Asal juga ialah tempat
keluar hukum dengan dalil yang qati: contohnya arak
sabit hukumnya berdasarkan al-Quran.

ii. Hukum sesuatu yang telah tertentu :


Hukum asal yang ditetapkan atau dijelaskan dalam alQuran, hadis dan ijmak. Hukum asal juga ialah hukum
syarak yang terbit melalui dalil yang hendak diqiyas,
contohnya hukum haram arak.
iii. Illah :
Sifat yang berupa sebab yang menyebabkan lahir
hukum asal yang sama dengan hukum far atau baru
contohnya sifat mabuk pada arak dan dadah atau todi
dan wisky.
MEN

iv. Sesuatu yang lain atau cabang (far) :


Masalah di mana hukumnya tidak dinyatakan dalam al-

Dalil qias :
Antara dalil mengenai sumber ini ialah firman Allah s.w.t. dalam
surah al-Hasyr, ayat 2 ;

Maksudnya : maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari peristiwa


itu),wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.
Bahagian qias :
i. Qias Jaliy (yang amat ketara) :
al-Qiyasyangillahnya sabit dengannasataual-Ijma'atauillahnya
amat jelas dan pasti kerana tiada perbezaan
antaraasaldancabangnya.
ii.Qias

Khafiy (yang tersembunyi) :


al-Qiyasyangillahnya sabit denganal-Istinbatdan tidak dapat
dipastikan ketiadaan perbezaan antaraasaldancabang.

MEN

Jenis-jenis qias :
i.

Qias Aula (lebih utama)


Qiyas yang cabangnya lebih unggul daripada yang asal dalam segi
hukum kerana kekuatan illahnya. Seperti seorang anak memukul atau
bercakap kasar dengan kedua ibu bapanya ,dengan illah yang sama
iaitu menyakitkan.

ii. Qias

Musawi (setara)
Qiyas yang cabangnya sama dengan asal dari segi hukumnya. Seperti:
menganalogikan pembakaran harta anak yatim dengan memakannya,
dengan illah yang sama-sama merosak atau merugikannya.

iii.Qias

Adna (lebih rendah)


Qiyas yang cabangnya lebih rendah daripada asal dari segi hukum
kerana kelemahan illahnya (kerana memiliki hukum paling sedikit dari
hukum asal). Seperti: buah epal diqiyaskan pada biji gandum (kerana
sama-sama jenis makanan) dalam hal larangan praktik riba.

SUMBER-SUMBER YANG
TIDAK DISEPAKATI
ULAMAK

Masalih

al-mursalah (MASLAHAH) :
Memutuskan sesuatu berasakan prinsip
kebaikan perkara yang tidak terdapat
dalam nas Al-Quran dan Al-Sunnah yang
jelas.
Istihsan : Mengetepikan sesuatu hukum
yang mempunyai dalil atas sesuatu
perkara dengan mengambil hukum lain
yang lebih kukuh dan kuat daripada
hukum pertama berasaskan dalil syara
yang membolehkan tindakan sedemikian.

Istishab

: Pengekalan hukum yang terdahulu


selagi belum terdapat dalil yang mengubah
hukum tersebut.
Sal al-Zariah : Pendekatan untuk menyekat
perkara yang membawa seseorang terjebak
dalam perkara yang diharamkan.
Urf : kebiasaan yang diamalkan oleh
sebahagian besar sesuatu masyarakat
samaada dari segi perbuatan atau percakapan
dan diterima pakai sebagai asa hukum
selama ia tidak bercanggah dengan syarak.

Siasah

Syariyyah : ilmu yang membicarakan


hukum yang berhubungkait dengan dasar dan
pendekatan yang diambil dalam menyusun struktur
pentadbiran negara dan urusan rakyat selaras
dengan roh syariah meliputi soal pemerintahan
pusat dan wilayah, ekonomi,kehakiman, hubungan
antarabangsa dan dll.
Tawil : Usaha menerangkan kehendak syariah
daripada lafaz tanpa terikat dengan pengertian
zahir lafaz tersebut dan maksud lain yang tersirat
diterima pakai jika disokong kuat oleh dalil lain
yang menjelaskan syariah mengkehendaki maksud
tersebut.

Istiqra :

Penelitian menyeluruh terhadap


sesuatu perkara sebelum memberi
kesimpulan hukum terhadap perkara tersebut
dengan meneliti aplikasi am atas hukum
cabang yang berkaitan dan mengeluarkan
beberapa pengecualian jika ada.
Talfiq : Mengemukakan sesuatu pendekatan
yang tidak pernah diperkatakan oleh
mujtahid silam dengan menggabungkan dua
pandangan mazhab atau lebih dan
menghasilkan pendapat lain yang berbeza.

TERIMA KASIH

MEN