Anda di halaman 1dari 7

UNIT 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH, DASAR,

KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN


TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, dasar
dan sistem pendidikan di Malaysia. Apakah implikasi falsafah terhadap pendidikan dan
kurikulum? Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya
dengan pembangunan?
Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/education
i.

Berikan pengertian yang tepat terhadap perkara berikut:


(a)

Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pendidikan

Rumusan anda tentang pendidikan:

(b)

Falsafah (http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf)

Tokoh

Pengertian Falsafah

Rumusan anda tentang falsafah:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
(c)

Falsafah Pendidikan

Tokoh

Pengertian Falsafah Pendidikan

(d)

Dasar Pendidikan

Tokoh

Pengertian Dasar Pendidikan

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

(e)

Sistem Pendidikan

Tokoh

Pengertian Sistem Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
ii. Berdasarkan Rajah 1.1 di bawah, jelaskan hubungkait di antara pendidikan,
falsafah, falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan

A
FALSAFAH

PENDIDIKAN

Huraian
A
_____________
_____________

B
_____________
_____________

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

C
_____________
_____________

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Makna

Arah/
Hala tuju

Proses

Pembaikan

Hasil

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii. Berdasarkan Rajah 1.2 di bawah, jelaskan implikasi falsafah terhadap pendidikan
dan kurikulum.

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya
dengan pembangunan?
(a)

Definisi pembangunan

Tokoh

Pengertian Pembangunan

Rumusan anda tentang pembangunan:

(a) Definisi Pembangunan Pendidikan


Tokoh

Pengertian Pembangunan Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iv.

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

(b)

Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas)

Aspek
Pembangunan

PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Huraian + Contoh

Modal Insan
Afektif:
Psikomtor:

Ekonomi

Sosial

Politik

Agama/
Moral

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Kognitif:

Alam Sekitar

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan