Anda di halaman 1dari 4

Strategi Menggalakkan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


( KEBAT )
Pengajaran yang dapat melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi di
dalam bilik darjah hanya dapat dilakukan setelah guru berjaya
mewujudkanpembelajaran tumpuan murid dan dapat merancang
kerangka
pengajaran
dengan mengintegrasikan
kemahiran
berfikir. Seterusnya guru boleh memikirkan tentang strategi dan
kaedah yang dapat menggalakkan kebolehan kemahiran berfikir.
Maksud berfikir aras tinggi termasuk pemikiran kritikal, logikal,
metakognisi dan kreatif. Kesemua kemahiran tercetus apabila murid
berhadapan
dengan
masalah
yang
tidak
biasa
dihadapi,
ketidakpastian, persoalan dan dilema. Kejayaan mengaplikasi
kemahiran-kemahiran ini akan membuahkan penjelasan, membuat
keputusan, pencapaian serta hasil yang sah dalam konteks
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, serta dapat
menggalakkan peningkatan pemikiran aras tinggi di samping
kemahiran intelektual murid.
Antara istilah-istilah yang dapat dikaitkan dengan kemahiran berfikir
aras
tinggi
ialah kognisi (Alvino
dalam
Cotton,
1997), kefahaman (Crowl
dan
rakan-rakan,
1997), pemikiran
kreatif (Fogarty dan Mc Tighe, 1993), pemikiran kritikal (Patrick,
1986), kerangka grafik (Clarke, 1990), inkuiri (Dewey, 1933), celik
akal (Gruber, 1995; Gick dan Lockhart, 1995), metakognisi (Crowl
dan rakan-rakan, 1997; Pogrow, 1990; Pogrow dan Buchanan,
1985), pemikiran
aras
tinggi (Bloom,
1956;
Haladyna,
1997), penyelesaian
masalah (Gagn,
Brigg
dan
Wager,
1988), pemikiran
rasional (Ennis
dalam
Lewis
dan
Smith,
1993), perancah (Rogoff dalam Crowl, 1997), mencipta (Krathwohl)
sertaskema (Gick dan Lokhart, 1995).
Proses dan nilai pemikiran aras tinggi diperjelaskan oleh Lewis dan
Smith (1993) sebagai pemikiran yang berlaku apabila seseorang
menerima maklumat baru dan maklumat tersebut tersimpan dalam
memori dan disusun semula serta dikaitkan antara satu dengan lain.
Seterusnya maklumat ini diperluaskan untuk mencapai satu tujuan
atau mendapatkan kemungkinan jawapan kepada situasi yang
mengelirukan. Pelbagai tujuan boleh dicapai melalui pemikiran aras
tinggi. menentukan kepercayaan, menentukan apa yang perlu
dilakukan, menghasilkan satu idea baru, satu projek baru atau

ekspresi kesenian, membuat jangkaan serta menyelesaikan masalah


bukan rutin.

1.

a.
b.

c.
d.
2.

Strategi pengajaran
Komunikasi arahan
Kauchak dan Eggen (1998) mendapati strategi berikut dapat
menyumbang kepada komunikasi arahan yang diperlukan untuk
menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi.
Selaraskan objektif, konten, kemahiran, tugasan, aktiviti dan
bahan.
Rancangkan aktiviti dan tugasan kemahiran berfikir aras tinggi yang
tersusun dan diatur mengikut peruntukan masa yang ditetapkan.
Sediakan masalah serta soalan yang memerlukan murid berfikir
menjangkau (beyond) kebiasaan.
Terangkan tugasan sejelas-jelasnya. Tunjukkan carta alir atau
jadual pelaksanaan serta kerangka kerja. Berikan contoh produk yang
terbaik.
Berikan maklum balas secara berkala yang dapat menjelaskan
perkara yang betul atau kurang betul.
Menggunakan perancah
Perancah melibatkan pemberian sokongan kepada murid pada awal
pengajaran. Seterusnya, secara beransur-ansur menyerahkan
tanggungjawab kepada murid untuk meneruskan pembelajaran dan
menyelesaikan masalah / tugasan sendiri (Slavin, 1995). Walau
bagaimanapun, menurut Kauchak dan Eggen (1998) perancah
seharusnya terbatas kepada pemberian secukupnya sahaja supaya
murid dapat bergerak maju dengan sendiri. Elakkan daripada
memberikan sokongan apabila murid tidak memintanya kerana hal itu
akan mendorong murid untuk menjangkakan bahawa mereka tidak
dapat melakukan sendiri. Kesannya adalah lebih teruk sekiranyanya
berlaku Self Fulfilling Prophecy.

Skema atau skrip atau pengetahuan sedia ada murid adalah tidak
sama dan perkara ini akan mempengaruhi tahap pemahaman mereka
tentang pengetahuan baru tersebut. Menurut Kauchak dan Eggen
(1988):a.
Perancah diberikan pada permulaan proses pembelajaran dan
hanya apabila diperlukan sambil disertakan contoh pemikiran aras tingi
yang diperlukan (Clark, 1990; Crowl dan raka-rakan, 1997; Kauchak
dan Eggen, 1998).

b.

Berikan contoh masalah serta penyelesaiannya. Contoh yang tepat


akan dapat mengurangkan kebergantungan murid kepada guru.
c.
Berikan tugas lanjutan berkaitan pelajaran secara kerap, yang
akan dilaksanakan di rumah.
d.
Kaitkan dengan situasi dunia kehidupan sebenar.
3.

a.
b.
c.

d.
4.

Pengajaran secara langsung.


Arahan langsung biasanya tidak akan dapat menggalakkan pemikiran
berfikir pada aras tinggi (Crowl dan rakan-rakan, 1997) tetapi
langkah-langkah berikut boleh menjadikan arahan langsung lebih
berkesan digunakan.
Bataskan pengunaan kaedah pengajaran secara langsung dengan
memperkenalkan strategi dan kemahiran berfikir yang akan digunakan
(Patrick, 1986).
Gabungkan pengajaran secara langsung dengan latihan berpandu /
terbimbing untuk mengajar tentang isi kandungan dan kemahiran
secara berstruktur (Crowl dan rakan-rakan, 1997).
Elakkan sesi kuliah panjang tetapi kuliah pendek dan ringkas
sambil diselang-selikan dengan soalan, tunjuk cara, perbincangan,
tayangan berkaitan atau kuiz untuk mengelakkan kebosanan. Gunakan
pengurusan grafik atau peta minda (Buzan, 2006) dan i-think thinking
map (Agensi Inovasi Malaysia, tanpa tarikh)
Buat beberapa rumusan pendek sambil menekankan isi-isi utama
pelajaran.
Penyoalan
Untuk menjana proses berfikir aras tinggi, soalan yang dikemukakan
seharusnya dapat menghasilkan jawapan yang menarik dan belum
diketahui. Soalan perlu dibina lebih awal dan dirancangkan agar dapat
menghasilkan jawapan di luar jangkaan atau menjangkau kebiasaan
(beyond).

a.

Galakkan murid mengemukakan soalan dan beri peluang kepada


rakan mereka untuk memberikan jawapan (Crowl dan rakan-rakan,
1997)
b.
Mulakan dengan soalan aras rendah dan perlahan-lahan beralih
kepada soalan aras tinggi (Kauchak dan Eggen, 1998)
c.
Berikan masa untuk murid menjawab sekiranya guru yang
mengemukakan soalan
5.

Maklum balas
Maklum balas digunakan untuk memaklumkan kepada murid tentang
kemajuan mereka. Gunakan strategi berikut untuk maklum balas:

a.

Berikan maklum balas segera, spesifik dan bersifat


pembetulan menggunakan intonasi positif (Brophy dan Good dalam
Kauchak dan Eggen, 1998)
b.
Elakkan maklum balas yang tidak jujur atau dengan memuji
keterlaluan.
6.

Aktiviti kumpulan
Bentuk kumpulan yang berkesan dapat dapat menjana pemikiran aras
tinggi termasuklah pembelajaran koperatif, tutor rakan sebaya,
perbincangan kumpulan kecil. Perbincangan kumpulan yang diselia
dengan baik akan membolehkan murid terlibat dengan pemikiran aras
tinggi. Pembelajaran koperatif akan meningkatkan motivasi dan
penyertaan murid dalam proses pembelajaran.

7.

Penggunaan komputer
Banyak cara boleh digunakan untuk membolehkan murid
meningkatkan kemahiran berfikir

Anda mungkin juga menyukai