Anda di halaman 1dari 1

2.

0 KEKUATAN PENGGUNAAN BAHAN PENGAJARAN ELEKTRONIK (I-THINK-BUBBLE MAP)

Menjimatkan
masa, kos dan
ruang
Mempelbagaikan
kegiatan
atau aktiviti muridmurid

Menggalakan
interaksi yang
lebih berkesan
dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran

Proses
pengajaran dan
pembelajaran
dapat dijalankan
dengan lebih
mudah,ringkas
dan padat

Kekuata
n Bahan
Pengajar
an
Elektroni
k

Paparan
grafik yang
Paparan grafik
yang
berwarna
dapat
berwarna dapat
menjelaskan sesuatu
konsep itu dengan
lebih
lebih berkesan
berkesan
berbanding
berbanding dengan
dengan
cara
kita
cara kita
melukiskannya di
melukiskannya
di
atas papan hitam.

Mendapatkan
perhatian pelajar
dengan ilustrasi
yang menarik

Menghidupkan
daya imaginasi
dan menarik
minat pelajar
Merangsang
deria
penglihatan dan
pendengaran
pelajar