Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama
: Andry Setiawan, ST
Alamat
: Jl. RSI Faisal XII No. 60 Makassar
No. Identitas
: 7371131111860000
Jabatan
: Direktur Utama
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas,oleh karenanya saya
bertindak untuk dan atas nama PT WIRA KARSA KONSTRUKSI,berkedudukan di
makassar,beralamat di Jl. RSI Faisal XII No 60 Makassar selanjutnya di sebut
pemberi Kuasa ,Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama
: H. Moch. Amir Pamanengi
Alamat
: Jl. RSI Faisal XII No. 60 Makassar
No.Identitas
: 7371133108570000
Jabatan
: Komisaris
Selanjutnya disebut penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi
kuasa melakukan tindakan hukum sebagai tersebut dibawah ini :
-

Untuk Mewakili Direktur Utama dalam Penandatanganan Akte


Notaris atas Pemberian Surat Kuasa Tentang Kepesertaan PT.Wira
Karsa Konstruksi dalam Paket Lelang Pelaksanaan Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lakejo (DAK) yang diadakan oleh LPSE
Sulawesi barat di hadapan Notaris Wiwiek Elnany, SH.

Pemberi kuasa dengan ini menyatakan bahwa setiap dan semua kerugian
serta resiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kuasa ini oleh
penerima kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kuasa
Kuasa sebagai dimaksud dalam surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
dan akan berakhir sampai ada pencabutan secara tertulis dari pemberi
kuasa. Demikianlah surat kuasa dan pernyataan ini di berikan untuk di
pergunakan sebaik baiknya
Makassar, 06 Mei 2014
Pemberi Kuasa
Kuasa

Andry Setiawan
Pamanengi
Direktur Utama

Penerima

H.

Moch.

Amir

Komisaris Utama