Anda di halaman 1dari 24

KURSUS

KELESTARIAN LINUS 2.0


TAHUN 2014
17 Oktober 2014
0800-1700
Bilik Komputer,
SK Sungai Poyan, Limbang

ELEMEN KSSR DALAM LINUS


Oleh :
Mohamad Rizanuddin Bin Salaiman
Pegawai FasiLINUS
Unit Pengurusan Akademik
Pejabat Pendidikan Daerah Limbang

KSSR

LINUS

APAKAH KAITAN KSSR DENGAN LINUS?

KSSR

LINUS

Adalah kurikulum
pendidikan negara
Digubal dan menjadi
asas kepada sistem
pendidikan
Pengubalan
berasaskan prinsip dan
kerangka yang dibina

Sebuah program
sokongan
Bermatlamat
mengatasi masalah
literasi murid
Asas untuk menguasai
kurikulum melalui
kemahiran yang perlu
dikuasai

PERBEZAAN

KSSR

LINUS

Menekankan aspek
ketiga-tiga kemahiran
Kemahiran tahap I
menekankan kemahiran
asas berbahasa
i. Asas mendengar
ii. Asas membaca
iii. Asas menulis

menekankan
kemahiran membaca
dan menulis
Pengajaran berasaskan
konstruk
Menekankan abjad
Menekanka suku kata
terbuka dan tertutup
Perkataan, frasa
Menulis mekanis
Ayat tunggal dan
majmuk

PERSAMAAN

KSSR

LINUS

PROTIM

PEMULIHAN
KHAS

Pengajaran seminggu berasaskan lima komponen (DT, B,


T, SB dan TB)
BAGAIMANA DILAKSANAKAN TERHADAP
LINUS?
DENGAR TUTUR :
Selain bertutur, murid LINUS diberikan penekanan
dalam penyebutan yang betul. Langkah ini boleh
membantu murid menyebut perkataan ketika membaca.

PELAKSANAAN BERBENTUK MODULAR

MEMBACA
Proses membaca bahan yang sama tetapi mengikut
kebolehan murid LINUS
Gunakan perkataan yang terdapat dalam petikan dan
sesuai dengan tahap murid LINUS.
Cth : belum kuasai dua suku kata, maka pilih perkataan
yang hanya dua suku kata sahaja
MENULIS
Guna kaedah yang sama dengan membaca

PELAKSANAAN BERBENTUK MODULAR

ASPEK SENI BAHASA


Pelaksanaan seni bahasa banyak menjurus kepada
kemahiran lisan - tekankan aspek sebutan tetapi
kemahiran membaca boleh digunakan apabila murid
membaca apa yang disebut, khusus perkataan yang
mempunyai suku kata atau perkataan terlibat (mengikut
kesesuaian)
ASPEK TATABAHASA
Ketiga-tiga kemahiaran asas literasi dapat diaplikasikan
terhadap murid LINUS

PELAKSANAAN BERBENTUK MODULAR

Menekankan kaedah, strategi dan pendekatan yang


menarik
Lebih kepada aktriviti bermain sambil belajar
Adanya persaingan dan berkumpulan

PENDEKATAN PENGAJARAN DI DALAM


BILIK DARJAH

Guru akan menentukan SP yang akan digunakan


setiap kali PdP yang akan dilakukan
Kesesuaian kemahiran yang diajar dengan murid
perdana dan murid LINUS agar pengajaran dapat
diajar berasaskan kemahiran yang sama
Bahan yang digunakan adalah sama tetapi penekanan
yang berbeza.
Cth: murid perdana akan menjawab soalan
pemahan tetapi murid LINUS membaca mengikut
konstruk masing-masing

PEMILIHAN SP YANG SESUAI

Dalam pengajaran bahasa, pengabungjalinan kemahiran


amat penting
Membolehkan murid menguasai kemahiran bahasa
dengan lebih cepat
Dalam aktiviti berbahasa akan melibatkan ketiga-tiga
kemahiran bahasa
Walau pun begitu, guru harus tahu fokus kemahiran yang
perlu dikuasai murid bagi sesuatu waktu pengajaran

PENGABUNGJALINAN

Bagaimana fokus ditentukan?


Melalui aktiviti PdP
Melalui objektif PdP sesuatu pengajaran
Pemulihan dan pengayaaan
Penilaian terhadap penguasaan murid

Contoh
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan
1.1 Asas mendengar dan
memberi respons dengan
betul terhadap pelbagai
bunyi persekitaran

Standard Pembelajaran
1.1.1 Mendengar dan mengecam
pelbagai bunyi dalam persekitaran
dengan teliti dan betul.
1.1.2 Mendengar, mengecam dan
mengajuk pelbagai bunyi dalam
persekitaran yang didengar dengan
betul.
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah
bunyi dalam persekitaran dengan
betul.

Contoh
Kemahiran Membaca
Standard Kandungan
2.1 Asas membaca dengan
sebutan yang betul

Standard Pembelajaran
2.1.1 Membaca bentuk-bentuk abjad dan
membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata
terbuka dengan sebutan yang betul.
2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata
tertutup dengan sebutan yang betul.

Contoh
Kemahiran Menulis

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

3.1 Asas menulis dengan cara 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak
dengan kemas dan jelas.
yang betul.
3.1.2 Membentuk garisan yang
menyerupai bentuk huruf dengan
kemas dan jelas.

Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam


pertuturan, pembacaan dan penulisan ; dan
Menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui
aktiviti berbahasa

ASPEK SENI BAHASA DAN TATABAHASA

Contoh
Seni Bahasa

Standard Kandungan
4.1

Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

Standard Pembelajaran
4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
memahami seni kata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.

Contoh
Tatabahasa
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

5.1 Memahami dan


5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
menggunakan
nama am yang mudah dengan betul
golongan kata dengan
mengikut konteks.
betul mengikut
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
konteks
nama khas yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri pertama dan kedua
dalam pelbagai konteks dengan betul.

KSSR

LINUS

Mengeja dan membatang


suku kata terbuka dan
tertutup dengan sebutan
yang betul
2.2.2 membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.

Membaca huruf,
suku kata terbuka
dan tertutup
Membaca vokal,
digraf, konsonan
bergabung

CONTOH ELEMEN LINUS DALAM


KSSR

Pemilihan SP untuk kelas perdana dan LINUS boleh sama.


Tumpuan sesuatu kemahiran adalah sama. Contoh modul
membaca. Bahan bacaan murid LINUS dan perdana
adalah sama.
Objektif yang dihasratkan berbeza tetapi masih bertumpu
kepada kemahiran yang menjadi fokus pengajaran hari
tersebut (2 objektif).
Aktivit PdP boleh sama atau berbeza sedikit bagi
memenuhi fokus pembelajaran.

RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN (RPH)

KANDUNGAN

KURIKULUM

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

RUMUSAN KURIKULUM

SEKIAN
TERIMA KASIH
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LIMBANG
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK