Anda di halaman 1dari 2

Matlamat

Matlamat merupakan tujuan sesuatu perkara itu dilakukan, ia juga merupakan


hasil atau prestasi sesuatu aktiviti. Skop yang diberikan oleh matlamat adalah luas
dan tidak boleh diukur kerana tidak spesifik. Matlamat merupakan salah satu unit
yang penting dalam silibus untuk menunjukkan, perkara yang perlu dikuasai oleh
pelajar seperti matlamat yang terkandung di dalam silibus bahasa jerman di sekolah
menengah di Malaysia.
Antara matlamat yang telah dinyatakan di dalam sukatan pelajaran bahasa
jerman di Malaysia adalah, melatih kemahiran berkomunikasi atau percakapan murid
dengan pendekatan yang sesuai seperti mendengar dialog dan menonton video
dalam bahasa jerman, agar pelajar boleh bertutur dengan mudah dalam
menguruskan urusan dengan penutur bahasa jerman.
Matlamat kedua adalah untuk meningkatkan kefahaman mereka terhadap
nilai-nilai budaya dan juga identiti budaya sendiri dengan bantuan silibus bahasa
jerman. Seperti kita sedia maklum, budaya di negara jerman dan di Malaysia adalah
sangat berbeza dan pelajar harus mempunyai pendedahan secukupnya melalui
silibus tersebut supaya mereka sentiasa bersedia untuk menerima budaya yang
mungkin tidak terdapat di Malaysia. Contohnya hubungan antara manusia yang
berlainan jantina dan juga budaya pemakanan.
Dengan silibus ini, murid juga dijangka untuk mempunyai kuasa berdaya saing
yang setanding dengan negara luar dalam bidang sains dan teknologi. Seterusnya
ilmu yang diperoleh oleh para pelajar tersebut akan digunakan oleh mereka untuk
menyumbang terhadap pembangunan Malaysia.
Di negara Amerika Syarikat pula, matlamat bagi silibus mereka tidak
dinyatakan seperti di dalam silibus Malaysia. Matlamat mereka akan dituliskan dalam
bentuk goal communication atau goal culture dan ia akan ditulis pada setiap plan
aktiviti atau objektif. Matlamat silibus dibahagikan kepada lima bahagian iaitu
komunikasi, budaya,hubungan , perbandingan dan masyarakat.
Matlamat komunikasi

(goal communication) adalah denagn menggunakan

silibus yang disediakan pelajar boleh bertutur menggunakan bahasa jerman dengan
lancar. Berdasarkan silibus sekolah menengah dan sekolah negeri yang diperolehi

oleh saya, para guru di Amerika Syarikat amat menekankan komunikasi dan
percakapan dan matlamat komunikasi merupakan matalamat yang terpenting bagi
mereka kerana bagi mereka, ilmu komunikasi ini boleh digunakan oleh pelajar
mereka untuk sepanjang hayat mereka.
Matlamat budaya (goal culture) pula adalah pelajar memperoleh ilmu
pengetahuan dan kefahaman tentang negara yang betutur bahasa jerman. Perkara
ini akan membantu pelajar dalam melakukan interaksi dengan warga rakyat negara
jerman dan juga penutur asli bahasa tersebut.
Matlamat ketiga merupakan matlamat hubungan (goal connection)

yang

menekankan tentang keupayaaan pelajar untuk menggunakan bahsa jerman dan


meluakan horizon hubungan mereka dengan negara luar dan juga menggunakan
hubungan tersebut untuk menambahkan ilmu mereka yang sedia ada.
Seterusnya merupakan matlamat perbandingan (goal comparison),para murid
dijangkakan untuk mendapat pendedahan tentang bahasa dan budaya melalui
penguasaan bahasa jerman.
Matlamat terakhir adalah matlamat berkenaan dengan hubungan pelajar dan
masyarakat sekeliling (goal society) iaitu pelajar boleh bertutur dalam bahasa jerman
dan menggunakan kemahiran tersebut untuk berkomunikasi dalam komuniti berbagai
bahasa di rumah dan juga dengan dunia luar.
Kedua dua matlamat silibus bahasa jerman di Malaysia dan Amerika syarikat
mempunyai fokus yang bebeza.

Matlamat silibus Malaysia adalah lebih kepada

sumbangan yang boleh diberikan oleh pelajar dalam pembangunan negara mereka,
hal ini boleh dilihat dalam matlamat keempat iaitu pelajar akan memperoleh ilmu an
akan menggunakan ilmu tersebut untuk pembangunan negara. Manakala matlamat
silibus Amerika pula lebih menumpukan terhadap pembangunan seseorang individu
daripada segi pertuturan, pergaulan dan juga keyakinan diri mereka.