Anda di halaman 1dari 2

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN


Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. (021) 3456585


386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax.: (021) 384 7480


website : www.dephub.go.id

P E NGUM U MAN
Nomor: HM.00811141BPSDMP2015
TEN TANG
PENERIMAAN TARUNA BARU BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN AKADEMIK 201512016
Badan Pcngombangan SDM Porhubungan pada Tahun Akademik 201512016 menerima para pemuda/pemudl Warga Ncgara Indonesia
untuk didldlk mcnjlldl Tarul\1/Tarunl 01klat Perhubungan dalam berbag11 program $Cbagai ~nkul
NO

LEMBAGA 011\LAT

PERSYARATAN IJA2AH
KELULUSAI'IIJURUSAN

PROGRAM S TUOI

KUERANGAN

TRANSPORTASI DARAT

SMU/MA (IPA} dn
0 IV Tran1dar

SMK Jurusaf'l Teknlk t.esin, Tcknlk Otomotif, Tcknik Elektronika, T~knik Bangunan, Teknlk lnduatrl. lckmk Survci dan
Pemetaan, Teknlk Tolekomuniklsl dan Teknlk Komputcr/lnformatika.

D IIILLAJ

SMK Jurus.an Teknlk Mesin. Tekmk Otomotlf, Teknik EJektron.ka. Teknik BanguMn, Tekn1k lndustn. Tl'kn1k Surve1 dan
Pem~taan, Teknlk Telekomunlkasl dan Teknik Komputornnformatika.

0 Ill Porkeret.aapian

SMK Jutusan Teknik ~esin , Ttla'uk Otomottr, T~knik Ektktronka, Tckn1k Bangunan, Tcknik Indulin, Teknik Survc1 dan
Pemetaan, Tekntk Tetekomuniklsl, Teknlk Komputernnfonnahka dan Tekn1k Ktlena!iJalistrikln

$>,!U/MA (IPA) d1n

SMU/MA (IPA} don


Sckolah Tinggl Transportasi Dual ($nO) Sekasi

Olaaramakan

SMUIMA (IPA) din


DIll LLASDP

SMK Jurusan Teknk Mcsin, Telnlk lillrtk, Tekn1k Elekuontka, Tcknik Otomohf, Teknik Bangunan, Totmik Sui'Vcy dan
Pomctaan. dan Taknlk Porkapalan dan Pelayaran.

D.ll PKB

SMU/MA (IPA) din


SMK Jurusan Tckntk Mes1n, Tek:nlk Elektronika, 1eknlk Otomo11f, Tekn1k Bangunan, Tcknik lndullrl. Tcknik Sui'Vey dan
Pemetaan. d.ln Tekntk Pl'r1Capaln. Tcknrk Tl'l~komunka&l dan Tekntk KomputtrtlnformatJka.

Balat Pendtdtkan dan P4!labt\an Tr.naportasi Oa1'3t DIIILLASDP


(BPPTD) P1lomb1ng

Ba.lat Pendldlkan dan Pelatthan Transportni oarat Dll PKB


(8PPTD)B11t
Pohteknlk Koselamat.an Transpon~11 Jalan (PKTJ) OIVMKTJ
Tegal
D.IV TKO
Dill PKB
Akademl

Pe~erctaapian

Indonesia (API) MadJun

SMUIMA (IPA) don


SMK Jurusan Teknlk Muln. Te<nik Otomottt, Teknik Elckcronika., Teknik lillrlk, Tekn1k Bangunan, Toknik Sui'Vey dan
Pomet.aan, Tckn\k Perkapalan, leknlk Tolckomunikasi, Toknlk Komputer din lnformatika. Tekntk Polayaran. Teknik K1m1a. Tcknik
Kondaraan Barmotor.

Olaaramakan

SMU/MA (IPA) din


SMK Jurvun Ttknlk M'uin, Te<.nlk Otomotd, Tekntk E.. k1romka.. Tekmk Bangunan, Teknik lndustrt Teknik Sut\toy dan
Pemet41a.n Tekn1k Tetekomunlklsi dan Tekn+k KomputerllnfortNbk41.
SMU/~A (lPA)

011sramakan

dan SMK Jurus.a. Teknk Me.s1n. Tekn1k Otomohf, Teknik Llstnk dan Bangunan

SMUIMA IPA dan SMK Jurusan Toknlk Mcsln Teknik Otomobf Teknlk Liswk d~n Elektro
SMUIMA {IPA) dan SMK Jurusan Toknlk Moaln, Teknik Otomotlf. Teknlk l..istrlk, Toknik Komputcr/lnformatika dan Teknlk
Etektronika

Dill TBJP

SMUIMA (IPA) dan SMK Jurusu Teknk 8angunan

DIIITEP

SMUf'dA fiPA) d-In S,._,K Jurus.u Teknk Elektro, Tekftlk Komumka$i. Teknik Komputer Janngan dan Teknik l islnk

D.lll TMP

SMU/MA (IPA) dan SMK Jurusa11 Teknlk Kandaraan Ringan, Tokn(k Otomotlt, Teknik Elektro. Tcknlk mes1n dan Teknlk Llstrtk.

DIIIMTP

SMUIMA (IPA) dan SMK Jurusan Tcknlk Bangunan. Teknlk Masin, Teknik Eloktro, Taknik Komu,..ikul, Teknik li5tri~. Toknik
Komputcr Jar1ngan dan Teknik Otomotlf

Oiasremakan

Oiasramakan

TRANSPORTASILAUT

II

o.rvNautru
OJV Tt knika
Sckolah Tinggl llmu Pctayaran tSTIP) Jakana.
Polltcknik lllnu Palayaran (PIP) Somar~ng dan
Politeknik llmu Pelayaran (PIP) Makanar
DIV KALK
Pohtekni.k Pellyaran Su11baya

0 lfl N.autlka

0 .111Teknlka

0 Ill Elektro Pelayaran

SMU/MA (IPA). SMK Polyaran ANT N , DTPI'O~ ANT.fll, Dokllt Pllut IV Pembontukn +ANT.f\1
SMU/MA IPA, SMK Pelayaran"' ATT.fV dan
SMKJMAK Jurunn Toknlk Mcsln. Tcknlk Otomotlf, Tcknlk Efektl'onika tTeknlk Eloktron1ka lndustrl, Tokn1k Mekatronl(a, kecuali
Toknik Audlo Vidoo~. Tcknik Ko~enagahat ri k an, Toknik Pondingin dan lata Udara. Teknik Perkapatan untuk Program Koahlian
lnslalasi Permaslnan Kapal dan Teknik lnstrumenta si lndustri.
SMUJMA (IPA11PS) dan SMKJMAK Juruun Bidang Keahlian Btlnis, Mana~mon, Komputcr, Admlnlatrui Pcrkantoran. Attuntansl.
Ptmasaran. Per'bankan. Asuransi. Usaha Kecil.

OtJsramakan

SMUIMA (IPA). SMK Pel1yaran ANT .f\1, DTPN-1 +ANT .f\1, Ookllt Pllut IV Pembontukn +ANT.fV
SMU/MA (IPA} dan SMK Pelayaran ATT IV dan
SMKJMAKJu'M.n Teknik Mesin, Teknlk Otom'Oiit, T4!knlk Eloktronika (Teknik Eloktronika lndustrl, Teknik Mekatrontka, kocuali
Toknlk Audio Video), Taknlk Ketenagalfllrlkan. Teknlk Pcndlngln dan lata Udara, lakntk Pcrkapalan untuk Progrm Koahllan
lnslalasi Permoslnan K~l dan Toknik lnstrumentasllndustri.
~Aldin _ _ __
___ _
___
__
__
.S~.KIMAK Jurunn Ttkndc. Mesin. Tekn1k Otomotif. Tekntk Ettkttonika (Teknrk Etetitrondcalndustn. Tekntk MekatronJka_Teknk
AudiO Video). Teknk Komputcr dan tntormat1ka. (Teknlk Komputer dan Janngan dan Rekayasa Perangkat l unak). Teknlk
Ketenagalistnkn Teknik Perk_~ai'11_Teknlk Kelistnkan K!R._.a_!l__

Oio~~sramakan

Ill TRANSPORTASI UOARA

Dill TLB

SMU/MA (IPA) dan SMK Jurusan Toknlk Mcsin, Teknik Llltrlk. Tcknik Otomotlf, Toknlk Elcktronlka, Ponc(bangan dan
lelekomunikasl.
SMU/MA {IPA) dan SMK Jurusan Koteknlkan dan Penerbangan

D.III TBL

SMU/IYIA {IPA) dan $MK Jurus._ Keteknlkiln dan Penerblngan4

DIll TPU

D.m TMB
Sekotah Ttnggl Ponorbangan Indonesia
(STPI) Curug

D.lll LLU
D.lll KP
DIIIPA
DIIIPKP.PK
D.IIIOBU
DIIILLU
DIIITNU

AUdem Teknk dan K4!Hlamatan Penotbangan


(ATKP) Surabaya

DIII TLB
DIITPU
DIIITBL
DIIILLU

Akademi Teknlk dJn Kuelamatan PeMrNngan


(An<P) Ml'kalllr

DIIITNU
D. IITPU
DIIITLB

Akademt Teknk dlln Kes.e-lamlltJin Ptnorbangan


(ATKP} h'edan

D .III TI'OU
DIIILLU

LP3 Banyuwangl
KllfRA NGAN

hmcbr

llAJ

...

IIASIJP

M I(1J

Tn.mportu i U.ntt
: L.afu lint~ ct..n AncllutanJatln
. t.alu Ln111 Anckulan su.nc i. OanJu d:m
Pen\lt"btrancn
: P~n&uJtfln K~nd ardn Bermotor
. MiiMt'mt'n Kt-se.tamatan l rantponul Jalan

SMU/MA fiPA) dan SMK Jurusan Kt11knlkan dan Penet'blngan


SMUfMA (IPAtiPS~ dan SMK Jurusan Tcknlk Mesin, Toknlk llatnk. Teknik OComottf, Teknlk Etekcronlka, Penerbangan dan
Totakomunikasl.
SMUfMA (IPA) dan SMK Jurusan Teknlk Muin, Tcknlk Llltrlk, Teknik Otomohf, Tcknik Elektronlka, Penerbangan dan
Telck,omun1kas1.
SMUJMA (IPA) dan SMK Jurusan Tekntk M011n, Teknik Llltnk T4!kntk Otomottf Teknik Elcktrontka. Penerbangan dan
Telefto;omunt!IIUI
SMUIMA IPA dan SMK Jui\.ISMt Teknik Ntsin Ttknlk ltllr'l"- Teknik Otomollf dlln Teknik Elektron1kll
SMUJMA (IPA) dan SMK Jurus~n Teknlk
Teknlk llltr'ik T4!knik Otomotlt, Teknik Elck1ronlka Penerbangan. Tetekomunikast
lnformatika dan Teknlk Kompuo;er.
SMUIMA (IPAIIPS) dan SMK Jut"usan Toknik Mesin, Teknlk L'lltik, Teknik OtomotU, Teknik E:leklronika. Komputer/lnformaW<0 dan
Pencrbangan.
SMU/MA (IPA) dan SMK Juruscn Teknlk Mealn, Tekntk Ustnk Teknlk Otomottf Tekntk ElektronUca, Komputer/lnformattka dan

....

Oiaaramakan

,._*''"

Penerb~a.n .

SMU/JdA (IPA) d.an SMK Juru;s.,n Teknik r.tosln. Teknik Lt11nk. Ttknik Otomottf Toknik E~ktronika Kompvterl1nformath dan
Panor'banoan
SMUJMA (IPA) dan SMK Jurusan Teknlk Mctin, Teknik llstrik, Teknik Otomotlt, Toknlk Elektronlka. Kompvterflnformatlka diln
Pcncrbangan.
SMUIMA (IPA) dan SMK Jul'\lsan Teknlk Mosln. Teknlk Llatrik, T~knlk Otomotif, Teknlk Elektronlka , Kornputor/lnformlllka,
Penerbangan dan Banaunan.
SMUJMA (IPAnPSJ dan SMK Jt.r'Unn Ttknlk tltsin, Teknlk listnk. Trknik Otomotf. Ttkn1k Etektronka Tekn1k
Komputerllnform.allka dan Pemrbangan
SMU/MA (IPA) d.an SMK Jurusan Teknik Masin, Te51:nik Uatrik. Tekntk Otomottf Ttknik Elektronih . Komputerllnformllhka
Tolokomunihti dan Panott>ang_an.
SMU/MA (IPA) dan SMK Juru sa n Teknlk Mosln, Teknik L1atrtk, Toknik Otomotlf, Toknik Elektronlka , Komputcfnnfor'"atika,
Telekomunikasl dan Pcnerbangan.
SMU/MA (IPA) dan SMK Jurus.&n Teknik r.eain, Teknik llatrlk, Tekntk Otomotd, Tcknik (Jek;tronlh, Komputer'. Telekomun1kU1 dan
Penerbanaan.
SMUJMA (IPA) dan SMK Jurustn Teknk Utstn. Teknk kltnk Teknfk Ototnotd Tekmk Ek!ktron1ka Komputer. Tclekomuntkasi' dan
Penerbanoan
SMUFMA(IPMP$) dan SMK Juunn Ttknik Mesin. Teknlk llltnk. Toknlk Otomot+f. Teknik Eltkttonlfto;a , Komputer, Tetekomunikasi
dan Penetbangan .

Non Diploma Pcnor'bang


SMU/MA (IPA) dan SMK Jurusan TC'knlk Mesin, Teknik Olomotif, Teknik Elektronlka dan Peneroangan
S1y1p Ttop
IKO

: Te:knrk Kesttrnat..n Otomotf


: Tetnlk a..,.un~~n dan Jalur Pettett:tup.;an
f{P
: lelt:nk (ltktro Pcrtcrctaapan
TMP
Teknk M hnlka Per1tere:taapln
MfP
: Mana)emen 1rnsportui Perk.,etnpl~n
ICAlK
: Kl"talalalul\..n AnlkUUn Uu' dan
Ktpt:labuhaMn

'IPU

Teknilt P~uow.a1 Udlra

na
rat

; hknil llstnt a..nc&.~


. Teknilc Bancunncbnt.andas.an
: Ttkl'lllc Mekanlka 8andar-..
l.;~lu Llntas Udut
: Komunfk"l Ptnt:rban&iln

TMI
LLU

KP

PI.P PK

oeu
TNU

Otaaramakan

Oi.uramakan

Otaaramakan

Otasramakan

Pen.oloncan k't'tf'a.b .an


~tbancncbn P<nudam J<t>~hran
()p(>ru hl"d..r Uct.ra
. l eknik Tel~komunlkoilll & Navir.as1
Udara
Peneranciln ANon utib

II.

PERSYARATAN AOMINISTRASI
1. Usia maksimum 23 tah un pada bulan September 2015;
2. Jenis Ke lamin: Pria atau Wanita, khusus u ntuk Prog ram Studi PKP-PK: Pria;
3. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan ;
4. Tinggi badan minimal Pria 160 em dan Wanita 155 em, khusus untuk Program Penerbang minimal Pria 167 em dan Wanita 160 em dan Program
PKP-PK minimal165 em;
5. Menyerahkan Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar berwarna dengan latar belakang morah dan foto copy STTB, nilai UN, Akte
Kelah iran dan Surat Keterangan Bolum Menikah dari Kolurahan/ Oesa;
6. Bagi yang masih duduk di Kelas Ill SL TA, membawa Surat Ketorangan dari Kepala Sokolah sebagai Peserta UN;
7. Membayar biaya pendaftaran, dengan ketentuan sebagal berikut:
1). Untuk Program Studi Transportasi Oarat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2). Untuk Program Studi Transportas i Laut sebesar Rp. 100.000,- (se ratus ribu rupiah) ;
3). Untuk Program Studi Transportasi Udara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupia h);
8. Membawa bukti pombayaran uang pondaftaran yang tolah disotorkan:
1) Ke Rekening Bcndahara Penerima, bagi yang mendaftar pada SatkeriUPT BPSOMP;
2) KePT. Bank BNI Tbk. Kantor Cabang Utama Harmoni atas nama Rekening Bendahara Penerima Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Nomor 0018315478 atau bukti Pos Wosol yang ditujukan kepada Bad an Pengembangan SDM Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur Nomor
5 Jakarta, bagi yang mendaftar pada Dinas Perhubungan.

Ill.

TATA CARA PENDAFTARAN


1.
Peserta datang sendiri ke Lokasi Pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan a tau dapat diakses ke Website lnstitusi
Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan masing-masing;
2.
Lokasi pendaftaran dan tempat tes sebagai berikut:
a. Satuan KerjaJUPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan:
1) STTO Bekasi
- Jl. Raya Sctu KM .3,5 Cibuntu, Cibitung Bekasi, Tlp.(021) 8254640,82608995-6
2) STIP Jakarta
- Jl. Marunda Raya , Jakarta Utara Tip. (021) 44834345
3) STPI Curug
- Jl. Raya PLPI STPI Curug, Tangerang Tlp.(021)5 982204-5 Ext.527
- Jl. Sabar Jaya No. 11S Perajin, Mariana Palembang Tlp.(0711) 7537263
4) BPPTD Palembang
- Jl. Batu Hyang No. 109 X Batu Bulan, Gianyar Bali Tip. (0361) 291103
5) BPPTO Bali
6) PKT J Tega l
- Jl. Semeru No.3 Tega l Tl p.(0283) 351061
7) AP I Madiun
- Jl. Tirta Raya Kola Madiun, Jawa Timur 63129, Telp. 0351-461597
8) PIP Semarang
- Jl. Singosari No. 2A Semarang Tip.( 024) 8311527
- Jl. Tentara Polajar No. 173 Makassar Tip. (0411) 316975
9) PIP Makassar
10) Poltekpel Surabaya
- Jl. Gunung Anyar Blvd. No. 1, Rungkut, Surabaya Tip. (031) 871464318714673;
Fax (031) 871 4652
11) ATKP Madan
- Jl. Penerbangan No.85 Padang Bulan Km .8,5 Medan Tlp.(061) 8360675
12) ATKP Surabaya
- Jl. Jemur Andayani 1173 Wo nocolo Surabaya Tlp.(031) 8410871
13) ATKP Makassar
- Jl. Poros Makassar Maros, Km 25 Mandai Sulsel Tip. (0411) 373212
14) BPPP Jayapura
- Jl. Kayu Batu No. S Jayapura 99117 Po Box 1324 Tlp.(0967) 541049
15) BPPP Palembang
- Jl. Adi Sucipto,Talang Betutu Palembang Tip. (0711) 410930
16) BP21P Sorong
- Jl. Tanjung Saoka No.1 Distrik Sorong Barat Tip. 08179152858
17) BP21P Malahayati Aceh Besar
- Jl. Malahayati KM . 19 Acch Besar- Prov. Acoh
18) LP3 Banyuwangi
- Komplek Bandara Blimbingsari, JI.Agung Wilis Kccamatan Rogojampi Banyuwangi
b. Oinas Perhubungan:
1) Dishubkomlnfo Prov. Sumatera Barat Jl. Raden Saleh, No. 12 Padang Telp. (0751) 40330,40331 , 40332
2) Dishub Prov. Jambi Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp. (0742) 60348, 63195
3) Dishubkominfo Prov. Kalimantan Tongah Jl. Letjen S. Parman No.1 Palangkaraya Te lp. (0536) 3221090, 3221205,3221674
4) Dis hub Prov. Kalimantan Timur Jl. Kcsuma Bangsa No 01 Telp. (0541) 737264, 737267, 738992, 203833
5) Dishubkominfo Prov. Nusa Tenggara Barat Jl. Langko No. 49 Mataram Tclp. (0370) 633735, 637484, 631778
6) Dishub Prov. Nusa Tenggara Timur Jl. Palapa No. 17 Kupang Telp.(0380) 833691, 831321 , 831753, 823009
7) Dishub Prov. Sulawesi Tengah Jl. R.A Kartini No.35 Palu lclp. (0451) 421602, 422196, 424570, 423039
8) Dishub Prov. Maluku Jl. Raya Pattimura No. 21 Telp. (0911) 352852, 352629, 352531, 352411, 352852
9) Dishubkominfo Prov. Sulawesi Tenggara Jl. Sultan Hasanuddin No. 63lelp. (0401) 3121964, 3121804

IV.

JENIS DAN TAHAP SELEKSI


1.
Selcksi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi;
2.
Seleksi Potensi Akademik;
3.
Seleksi Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, dan Wawancara dilaksanakan di masing-masing lokasi pendaftaran berdasarkan kritoria yang telah
ditentukan.

LAIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-LAIN
Pendaftaran dimulai tanggal 30 Maret s.d. 1 Juni 2015;
Tes Potensi Akademik dilaksanakan pada tanggal 16 J uni 2015;
Tidak diadakan surat menyurat antara peserta seleksi dengan Panitia Seleksi Penerimaan Cal on Taruna Pendidikan dan Pelatihan
Perhubungan;
Hasil Seleksi Akademik dan Pantukhir akan diumumkan pada website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id), BPSDMP
(bpsdm.dephub.go.id) dan lokasi pendaftaran;
Program Studi STTD dan PKTJ Tegal dapat menerima peserta berstatus PNSI BUMN yang mendapat tugas bolajar dari lnstansinya dengan
usia maksimum 30 tahun pada bulan September 2015;
Uang pendaftaran tidak dapat ditarik kombali bila sudah disetorkan.
Jakarta, Maret 2015
ADANPENGEMBANGAN
MAN USIA PERHUBUNGAN
ttd

Anda mungkin juga menyukai