Anda di halaman 1dari 3

SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah
Kode MK
Semester
Waktu Perkuliahan
Hari/tgl

: Agama
: BD.202
: I (satu)
: 1 x 2 x 60

TIK
Pada
akhir
perkuliahan
Mahasiswa dapat :
Setelah mengikuti
mata kuliah ini
pesera didik dapat
menjelaskan
prinsip agam dan
kepercayaan
masyarakat
indonesia.

Pokok/sub Pokok
Pembahasan
1.1 Prinsip Kaidah Agama :
1.1.1 Falsafah agama
1.1.2 Fungsi agama agi
kehidupan
1.1.3 Prinsip-prinsip
kehidupan
1.1.4 Sumber ajaran agama

Menjelaskan ajaran 2.1 ajaran agama yang


agama
yang
berhubungan dengan
berhubungan
kesehatan
dengan kesehatan
2.1.1 Ibadah
2.1.2 Akhlak terpuji
2.1.3 Akhlak kepada pencipta
2.1.4 Akhlak kepada sesama
manusia

SILABUS DIII KEBIDANAN

Strategi
pembahasan
C + TJ

C + TJ

Bahan, alat
dan media
OHP, OHT,
HO

OHP, OHT,
HO

Waktu
T
2

10

Sumber
K

BU 1, BU 2,
BA 1

BU 1, BU 2,
BA 1

Hari/tgl

TIK

SILABUS DIII KEBIDANAN

Pokok/sub Pokok
Pembahasan
2.1.5 Akhlak kepada diri
sendiri
2.1.6 Keluarga Sejahtera
(sakinah)
Pra nikah
Pernikahan
Jak/kewajiban suami,
istri, dan anak
2.1.7 Pembinaan keluarga
sejahtera dalam aspek
agama, pendidikan,
sosial dan ekonomi
2.1.8 Bimbingan dan doa bagi
ibu hamil, melahirkan,
bayi baru lahir
2.1.9 Menghadapi sakaratul
maut dan memandikan
jenazah
1.1.10Tuntunan agama
terhadap ibu nifas
Masalah nifas
Persetubuhan
Kebersihan mandi
Ibadah
2.1.11 Makanan dan
minuman termasukASI

Strategi
pembahasan

Bahan, alat
dan media

Waktu

Sumber

Hari/tgl

TIK

Pokok/sub Pokok
Pembahasan
Menghubungkan
3.1 Pandangan agama
agama dengan nilai
terhadap tindakan medis
moral dan etika
kebidanan
kebidanan
3.1.1 Pandangan 5 agama di
Indonesia terhadap :
Aborsi
Transparansi
Inseminasi
Bayi tabung
Bedah plastik
Keluarga berencana
Euthanasia
AIDS
JUMLAH

SILABUS DIII KEBIDANAN

Strategi
pembahasan
C + TJ

Bahan, alat
dan media
OHP, OHT,
HO

Waktu
10

32

Sumber
BA 3, BA 4,
BA 5, BA 6,
BA 7, BA 8