Anda di halaman 1dari 28

UF1113(2)

Jawab semua soalan berikut.


1.

Apakah fungsi Hisbah dalam sistem pentadbiran Islam ?


A.
B.
C.
D.

2.

Di antara tamadun-tamadun berikut yang mana satukah


berkaitan dengan faktor lokasi sebagai faktor kemunculannya ?
A.
B.
C.
D.

3.

5.

tidak

Tamadun Cina.
Tamadun India.
Tamadun Melayu.
Tamadun Islam.

Bagi yang tidak berkemampuan memberi nafkah tetapi bakal isteri


dengan rela hati sanggup menyara keluarga. Maka perkahwinan
tersebut adalah
A.
B.
C.
D.

4.

Badan penguatkuasa.
Pegawai tadbir.
Wakil rakyat.
Menteri.

Wajib.
Sunat.
Harus.
Makruh.

Perkataan Tamaddun dan Madaniah adalah 2 istilah peradaban yang


memberi maksud yang sama tentang
I.
II.
III.
IV.

kehidupan bandar;
pencapaian material dan spiritual;
memperbaiki tingkahlaku yang kasar;
undang-undang yang diambil untuk mendapat keadilan.

A.
B.
C.
D.

I dan II.
III dan IV.
I dan III.
II dan IV.

Konsep kemasyarakatan dalam Islam bermaksud


A.
B.
C.
D.

orang Islam yang hidup bersama golongan bukan Islam


dalam satu kelompok masyarakat.
sekelompok anggota masyarakat Islam yang hidup bersama di
kawasan tertentu.
orang Islam yang hidup bersama tanpa adanya penganut bukan
Islam.
semua anggota masyarakatnya berjaya memperlihatkan cara
hidup Islam sepenuhnya.

UF1113(2)

6. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem tulisan tersendiri


menjadi asas penting dalam pembentukan sesebuah tamadun ?
I.

7.

II.
III.
IV.

Ia menjadi perantaraan komunikasi dan perwarisan khazanah


tamadun.
Ia membawa kepada kemunculan kelas terpelajar.
Ia berperanan dalam menyatupadukan kefahaman masyarakat.
Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian agung.

A.
B.
C.
D.

I dan II.
II dan III.
III dan IV.
I dan IV.

Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni menjadi agenda utama


dalam perbincangan hampir kesemua tokoh falsafah tamadun silam.
Siapakah antara tokoh falsafah tersebut ?
A.
B.
C.
D.

8.

9.

Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.


Thales, Meng Tze, Sri Radhakrishna.
Kung Fu Tze, al-Syahrastani, Socrates.
Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.

Kehidupan beragama seringkali


sesebuah tamadun kerana

dikaitkan

dengan

kemunculan

I.
II.
III.
IV.

dapat membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan;


mendorong ke arah melahirkan ketinggian budaya;
menjadi pemangkin untuk menguatkan jiwa;
menggalakkan pembinaan pembangunan fizikal.

A.
B.
C.
D.

Semua diatas.
I, II, III.
II, III, IV.
I, IV.

Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga membawa kepada


kemerosotan sesebuah tamadun ?
A.
B.
C.
D.

Merencatkan daya kreativiti dan inovatif


masyarakat.
Menghalang sumbangan tamadun lain.
Mewujudkan jurang status dalam masyarakat.
Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan

sesebuah

UF1113(2)

10.

Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja menonjolkan ciri kejahilan


dari segi ilmu pengetahuan malah lebih memperlihatkan kejahilan dari
sudut akidah.
Kenyataan ini merumuskan bahawa kejahilan
masyarakat Arab adalah disebabkan oleh
A.
B.
C.
lain;
D.

11.

B.
C.
D.

pembangunan fizikal hendaklah dipertahankan dan dimantapkan


dengan kecanggihan sains dan teknologi;
pembangunan yang diasaskan oleh kebijaksanaan akal
manusia tidak memberi jaminan kebahagiaan yang
berkekalan;
ia merupakan kesalahan alam sekitar sendiri dan takdir sudah
menentukan sedemikian;
sudah tidak ada alternatif lain untuk pembinaan laluan tersebut,
maka ia bukan kesalahan manusia.

Yang manakah antara berikut pernyataan yang tepat bagi


menjelaskan kesan berpanjangan akibat daripada keruntuhan Tamadun
Islam
A.
B.
C.
A.

13.

kebanggaan mereka terhadap al-Quran yang diturunkan dalam


bahasa Arab.

Peristiwa bencana alam yang meruntuhkan sebahagian besar daripada


prasarana
yang dibina oleh manusia menunjukkan
A.

12.

ketaasuban masyarakat Arab kepada kabilah tertentu;


keengganan mereka mengikut ajaran Islam yang disampaikan
oleh Rasulullah s.a.w;
kekasaran sikap mereka terhadap para sahabat dan umat Islam

Kebejatan Sosial.
Penjajahan Fikiran.
Pengaruh Media Massa.
Penjajahan Fizikal.

Apakah aspek yang sangat diberi perhatian oleh mana-mana tamadun


dunia untuk muncul sebagai sebuah tamadun yang cemerlang.
A.
B.
C.
C.

Keadilan
Kebahagiaan jasmani dan rohani
Ilmu pengetahuan
Kejayaan

UF1113(2)

14.

Pilih kenyataan yang betul mengenai faktor-faktor kelahiran dan


perkembangan tamadun
I.
II.
III.
IV.

A.
B.
C.
D.
15.

Kesesuaian faktor geografi di Lembah Tigris dan Euphrates


menyumbang kepada kemunculan tamadun Mesopotamia;
Rangsangan
keagamaan
dan
kerohanian
mendorong
perkembangan tamadun Islam;
Penghayatan kepada nilai-nilai murni menggalakkan kecintaan
kepada ilmu, kreativiti dan disiplin sehingga melahirkan tokohtokoh pemikir di zaman silam;
Kesengsaraan
dan
penderitaan
menjadikan
sesebuah
masyarakat itu berdisiplin dan kreatif dalam mebangunkan
kehidupan mereka.
Semua di atas
I, III, IV.
II,III, IV.
III, IV

Kerajaan sebelum Islam yang berasaskan ciri-ciri maritim adalah


seperti berikut kecuali
A.
B.
C.
D.

Kuala Selinsing
Srivijaya
Angkor =agratia
Majapahit

16.
Penyataan berikut merupakan kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu
kecuali
A.
B.
C.
D.
17.

Semangat jihad menentang kuasa Eropah.


Sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyah diperkenalkan.
Pemerintah dibantu oleh penasihat terdiri daripada ulama.
Kemunculan kepercayaan terhadap kuasa keramat.

Yang manakah antara berikut menunjukkan pernyataan yang salah


mengenai Bahasa Melayu
A.

Tinggalan sejarah seperti Batu Bersurat di Palembang (683 M)


dan Pulau
Bangka (686 M) adalah bukti yang menunjukkan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan
di Kepulauan Melayu.
B. Bahasa Melayu menggantikan bahasa Sanskrit sehingga menjadi
bahasa
ilmiah dalam bidang agama, budaya, sastera, seni,
pentadbiran dan sebagainya.
C.
Zaman kegemilangan bahasa Melayu bermula setelah kerajaan
Srivijaya berjaya menakluki kerajaan Melayu di Jambi.

UF1113(2)

D.
18.

19.

Yang manakah antara berikut merupakan hasil karya kesusasteraan


agama yang dihasilkan pada zaman Islam di Alam Melayu ?
I.
II.
III.
IV.

Hikayat
Hikayat
Hikayat
Hikayat

A.
B.
C.
D.

Semua di atas.
I, II, III.
I, III, IV.
II, III, IV.

D.

Prinsip tertinggi dalam alam semesta


Kenyataan muktamad dari mana makhluk wujud
Melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa
sebarang usaha
Prinsip agung yang merangkumi keseluruhan dari mana asalnya
makhluk

Kertas merupakan salah satu daripada 4 ciptaan agung dalam


Tamadun Cina. Ia dicipta oleh
A.
B.
C.
D.

21.

Amir Hamzah
Nur Muhammad
Bulan Berbelah
Iskandar Dzulkarnain

Konsep Tian telah wujud di kalangan masyarakat cina sejak zaman


silam lagi. Ia bermakna seperti berikut kecuali
A.
B.
C.

20.

Peranan bahasa Melayu menjadi kurang penting setelah


kedatangan Islam.

Cai Lun
Chou Hsin
Han Kao Ti
Tang Tai Tsung

Pilih pernyataan yang salah mengenai kemunculan ahli falsafah Cina


dan ajaran utamanya
A.
Tzu;
B.

Legalisme adalah satu aliran falsafah yang diasaskan oleh Hsun


Konsep Universal Love atau cinta sejagat adalah ajaran utama
falsafah Mo Zi;
Asas ajaran Taoisme ialah mengembalikan keharmonian alam

C.
semulajadi;
D.
Kedua-dua aliran falsafah Konfusianisme dan Taoisme
menganggap dunia manusia adalah buruk.
22.

Masyarakat Cina tradisional percaya bahawa satu-satunya saluran


mobiliti sosial adalah melalui

UF1113(2)

A.
B.
C.
D.
23.

Tamadun Cina dianggap istimewa kerana


A.
B.
C.
D.

24.

kekayaan.
harga diri.
Keturunan.
Pendidikan.

tamadunnya yang berkesinambungan dan kekal lama.


kawasan jajahannya lebih luas daripada tamadun-tamadun lain.
tinggalan lama yang dapat diwarisi sehingga kini.
sifatnya yang terbuka.

Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Mughal di India, pemimpin


yang manakah mengamalkan dasar toleransi beragama sehingga
muncul agama baru yang dikenali sebagai Din- Ilahi ?
A.
B.
C.
D.

Ibrahim Lodi
Genghis Khan
Akhbar Khan
Shah Jehan

25.
Siapakah yang memeluk agama Buddha
Maurya ?
A.
B.
C.
A.

pada zaman pemerintahan

Chandragupta Maurya
Asoka
Bindusara
Mahapadma Nanda

26.
Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara oleh dua aspek
penting iaitu

27.

I.
II.
III.
IV.

Grihasta
Purushartha
Ashrama Dharma
Vanaprastrya

A.
B.
C.
D.

II, III
I, III
IV, V
I, V

Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut nastika ?


A.

Kedua-dua agama tersebut melarang keras terhadap perbuatan


penyeksaan serta pembunuhan.

UF1113(2)

B.
C.
D.
28.
A.
B.
C.
D.

Kedua-dua agama tersebut tidak menerima kewibawaan


kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan.
Kedua-dua agama tersebut muncul pada akhir zaman Vedik.
Pengasas agama-agama tersebut adalah keturunan raja.

Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan menurut Islam?

Proses melibatkan pembaharuan, peningkatan, perubahan dan


kemajuan dalam kehidupan manusia.
Proses
melibatkan
pembaharuan,
peningkatan,
perubahan dan kemajuan dalam kehidupan manusia sejajar dengan
Islam.
Proses melibatkan pembaharuan kerohanian dan kebendaan
menurut Islam.
Peningkatan taraf hidup dan kestabilan rohani.
29.

Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor kemunculan sesuatu


tamadun kerana kesengsaraan hidup ialah
A.
B.
C.
D.

30.

Masyarakat Cina mempercayai bahawa semua benda dan perkara di


dunia ini terbahagi kepada Yin dan Yang . Apakah prinsip yang
menjelaskan konsep tersebut ?
A.
B.
C.
D.

31.

Kemunculan tamadun Jepun setelah kekalahan mereka


dalam Perang Dunia Kedua.
Tamadun Barat yang lahir dari penderitaan zaman pertengahan.
Tamadun Islam yang muncul hasil kekacauan tamadun Romawi
dan Parsi.
Tamadun India yang lahir hasil penindasan pemerintah terhadap
rakyatnya.

Setiap balasan yang diterima adalah setimpal dengan perbuatan


yang dilakukan.
Setiap benda yang wujud di dunia ini berpasangpasangan.
Perbuatan yang baik akan mendapat balasan baik dan begitulah
sebaliknya.
Kepercayaan kepada perkara baik dan buruk.

Gelaran di bawah ini digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang


individu dalam tamadun Islam berdasarkan kepada tahap
keimanannya kecuali
A.
B.
C.
D.

Muhsin.
Mukmin.
Muslim
Muzakkar.

UF1113(2)

32.
Fa Hsien
Yuen Cheng
I Tsing
Senarai nama di atas adalah nama-nama tokoh Cina yang terkenal
pada zaman Chin dan Han. Atas faktor apakah mereka terkenal dalam
sejarah Cjina ?

33.

I.
II.
III.
IV.

Ahli pengembaran dan pelayaran Cina;


ahli perubatan Cina;
penulis sejaran Cina;
penterjemah kitab-kitab agama Buddha yang dibawa masuk ke
negara China.

A.
B.
C.
D.

I dan II.
I dan IV.
II dan III.
III dan IV.

Pegangan yang teguh kepada konsep kemanusiaan, keperibadian dan


moral oleh masyarakat Cina telah menyebabkan mereka memandang
tinggi kepada golongan
A.
B.
C.
D.

34.

Institusi sosial yang terpenting dalam sistem etika Konfusianisme ialah


A.
B.
C.
D.

35.

berpendidikan.
Pemerintah.
Pendeta agama.
Bangsawan.

institusi agama.
institusi agama.
institusi keluarga
institusi pendididkan.

Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam Islam


I.
II.
III.
IV.

Uluhiyyah;
Rububiyyah;
Asma wa as-Sifat;
Fikri Islahi.

UF1113(2)

A.
B.
C.
D.
36.

Semua diatas.
I, II, III.
II, III, IV.
III dan IV.

Perkara yang terpenting dalam pembentukan sesebuah keluarga


dalam tamadun Islam ialah
A.
B.
C.
D.

prinsip persamaan antara suami dan isteri.


perlaksanaan tanggung-jawab sebagai suami-isteri.
pemilihan pasanagan.
mengamalkan sifat sabar.

Soalan 37, 38, dan 39 adalah berdasarkan pilihan jawapan berikut.


A.
B.
C.
D.

al-Sunnah.
Para ulama bertindak sebagai penasihat.
Imam.
Sunnatullah.

37.
Ciri terpenting dalam institusi beraja di Pasai, Melaka, Aceh dan JohorRiau.
B
38.
Menjadi rujukan masyarakta kampung dalam urusan yang berkaitan
degnan kehidupan dan penasihat bagi penghulu.
C
39.
Menghuraikan pernyataan dari al-Quran.
D
40.

Yang manakah antara pernyataan berikut tidak berkaitan dengan


perkara-perkara yang disebutkan dalam Piagam Madinah.
A.
B.
C.
D.

41.

Di antara berikut yang manakah bukan


penemuan arkeologi budaya Lembah Indus ?
A.
B.
C.
D.

42.

Memperkuatkan dasar persaudaraan sesama umat Islma.


Membuat perjanjian antara orang Muslim dengan bukan Muslim.
Meletakkan dasar ekonomi.
Menggalakkan kegiatna perniagaan bersama.
merupakan

kawasan

Harappa.
Kalibangan.
Kandahar.
Lothai.

Pandangan semester orang Melayu sebelum kedatangan Islam ialah

UF1113(2)

A.
B.
C.
D.

43.

Istilah Jawi berpunca dari bahasa Arab iaitu al-Jawah iaitu nama
sebuah kawasan. Dimanakah kawasan tersebut ?
A.
B.
C.
D.

44.

D.

Kedua-duanya diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril.


Kedua-duanya adalah kitab suci.
Kedua-duanya bersandarkan kepada Nabi Muhammad
merangkumi perkataan dan pengakuan Nabi.
Kedua-duanya adlaah ibadah apabila membacanya.

Di antara berikut yang manakah merupakan faktor perlunya kepada


Tamadun Islam ?
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

46.

Brunei.
Melaka.
Acheh.
Pulau Jawa.

Persamaan antara al-Quran dan al-Sunnah ialah


A.
B.
C.

45.

Berpusat kepada Tuhan (God-Centered).


Berpusat kepada manusia (Man-Centered).
Percaya kepada kuasa ghaib.
Alam semulajadi sebagai penentu kejadian yang berlaku di dunia
ini.

Pengiktirafan yang diberikan oleh beberapa sarjana Barat


tentang sumbangan Tamadun Islam kepada manusia sejagat;
Tamadun Islam dapat membebaskan masyarakat daripada
kejahilan;
Keunikan Tamadun Islam yang bersumberkan wahyu berbeza
dengan tamadun lain;
Penekanan kepada prinsip keseimbangan antara kerohanian dan
kebendaan.
Semua diatas
I, II, III.
I, III, IV.
II, III, IV.

Zaman Gupta digelar sebagai


A.
B.
C.
D.

Zaman Klasik.
Zaman Kesusasteraan.
Zaman Peradaban.
Zaman Gelap.

10

UF1113(2)

47.

Kegemilangan kerajaan Abbasiyyah (750-1258M) telah berakhir


disebabkan beberapa faktor. Pilih pernyataan yang salah mengenai
perkara tersebut.
A.
B.
C.
D.

Kota Damsyik telah dimusnahkan oleh Hulagu Khan.


Wujudnya kekacaua politik , krisis rohani dan intelektual.
Kelemahan akidah dan akhlak umat Islam pada masa itu.
Serangan orang Moghul Tartar merupakan tahap terakhir
kehancuran kerajaan Abbasiyyah.

48.
Kenyataan di bawah adalah benar mengenai Tauhid dalam Islam
kecuali
A.
B.
C.
D.

49.

Tauhid menjadi salah satu sumber utama dalam tamadun Islam.


Tauhid bermaksud pegangan dan kepercayaan yang teguh
kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain.
Pembahagian Tauhid merangkumi Uluhiyyah, Rububiyyyah dan
Asma wa al-Sifat.
Pengakuan bahawa Allah s.w.t. bebas daripada sebarang
sifat lemah dan kekurangan.

Shih Huang Ti dianggap cuba untuk menghapuskan asas budaya orang


Cina kerana
A.
B.
C.
D.

membakar buku-buku Konfusius.


mengadakan hubungna dengna tamadun-tamadun asing.
memberi jawatan pentadbiran kepada bangsa asing.
Melarang perayaan yang berkaitan dengan agama diadakan.

50.
Kabul aku menawar ubat pontianak si anu,
Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda Rasulullah,
Kabul berkat doa guru,
La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .
Mantera di atas menunjukkan bahawa
I.
II.
III.
IV.

Berlakunya proses Islamisasi bagi masyarkat Melayu Nusantara;


pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu;
pengaruh Bahasa Arab dalam bahasa Melayu;
konsep Tauhid yang longga r dalam kepercayaan masyarakat
Melayu.

11

UF1113(2)

A.
B.
C.
D.
50.

Perhubungan China dengan Asia Tenggara mencapai kemuncaknya


semasa Dinasti Ming menghantar seorang hulubalang mengetuai
ekspedisi pelayaran ke Asia Tenggara, India, Arab dan Afrika Timur.
Siapakah hulubalang tersebut ?
A.

B.
C.
D.

Semua di atas.
II, III, IV.
III, IV.
I, II.

Cheng Ho.
I Tsing.

Ho Chi Ming.
Chang Chian.

51.

Apakah yang dimaksudkan dengan Transedensi Dalaman dalam sistem


nilai tamadun Cina ?
A.
B.
C.
D.

52.

53.

Manusia mampu mencapai kebijaksanaan dan kesucian


dengan ikhtiarnya sendiri.
Kuasa luar biasa membantu manusia mencari ketenangan.
Bertapa atau bermeditasi.
Pembangunan diri yang memerlukan sokongan masyarakat
sekeliling.

Di antara tiga (3) kumpulan bangsa berikut yang manakah telah


bergabung membentuk bangsa Tionghua (Zhonghua minzu) ?
I.
II.
III.
IV.

Yan-Huang;
Feng-Yan;
Miao-Man;
Liu Yong.

A.
B.
C.
D.

I, II, III.
I, III, IV.
II, III.
Semua diatas.

Agama ini dianuti oleh kebanyakan bangsa Arab di Semenanjung Tanah


Arab semasa zaman jahiliyyah. Ia berpusat di kota Mekah dan
menekankan penyembahan pelbagai jenis berhala. Kenyataan ini
merujuk kepada agama
A.

Wathani.

12

UF1113(2)

B.
C.
D.

54.

Perbezaan utama antara konsep kekeluargaan dalam Islam dengan


Barat ialah
A.
B.
C.
D.

55.

pembinaan tembok setinggi yang mungkin.


binaan perlulah mencapai keharmonian dengan alam.
lokasi sesuatu bangunan biasanya terletak di lembah sungai.
parit yang dalam dan lebar mengelilingi sesuatu binaan.

Datung atau Jalan Agung merupakan tahap pencapaian keharmonian


masyarakat yang paling ideal. Siapakah yang memperkenalkan idea
tersebut ?
A.
B.
C.
D.

58.

al-Samiyyat.
Qadha dan Qadhar.
Ilahiyyat.
Al-Nubuwwah.

Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina ialah


A.
B.
C.
D.

57.

ikatan nilai tertentu.


ikatan pembahagian kerja atau tugas tertentu.
ikatan pertalian keibubapaan.
ikatan kasih sayang.

Perkara-perkara mengenai alam barzakh, hari kiamat, dan hisab


adalah berkaitan dengan kepercayaan kepada
A.
B.
C.
D.

56.

Majusi.
Hanif.
Zoroasternisme.

Mo Zi.
Lao Zi.
Meng Zi.
Dong Zhongshu.

Empat objektif mulia yang harus diikuti oleh umat manusia dalam
tamadun India dikenali sebagai
A.
B.
C.
D.

Grihasta.
Vanaprastya.
Purusharta.
Vidu.

13

UF1113(2)

59.

Di antara berikut yang manakah merupakan golongan murtad atau


yang dibuang Varna dalam pembahagian kelas sosial masyarakat
India.
A.
B.
C.
D.

60.

Vaisha.
Panchama.
Shudra.
Kshatriya.

Berdasarkan kepada organisasi politik dan sosial masyarakat IndoArya, Rajana (raja) mempunyai penasihat. Apakah nama jawatan
penasihat tersebut ?
A.
B.
C.
D.

Kula.
Grama.
Grihaspati.
Mantri parishad.

14

UF1113(2)

Jawab semua soalan berikut.


4.

Apakah fungsi Hisbah dalam sistem pentadbiran Islam ?


E.
F.
G.
H.

5.

Di antara tamadun-tamadun berikut yang mana satukah


berkaitan dengan faktor lokasi sebagai faktor kemunculannya ?
E.
F.
G.
H.

6.

5.

tidak

Tamadun Cina.
Tamadun India.
Tamadun Melayu.
Tamadun Islam.

Bagi yang tidak berkemampuan memberi nafkah tetapi bakal isteri


dengan rela hati sanggup menyara keluarga. Maka perkahwinan
tersebut adalah
E.
F.
G.
H.

4.

Badan penguatkuasa.
Pegawai tadbir.
Wakil rakyat.
Menteri.

Wajib.
Sunat.
Harus.
Makruh.

Perkataan Tamaddun dan Madaniah adalah 2 istilah peradaban yang


memberi maksud yang sama tentang
V.
VI.
VII.
VIII.

kehidupan bandar;
pencapaian material dan spiritual;
memperbaiki tingkahlaku yang kasar;
undang-undang yang diambil untuk mendapat keadilan.

E.
F.
G.
H.

I dan II.
III dan IV.
I dan III.
II dan IV.

Konsep kemasyarakatan dalam Islam bermaksud

15

UF1113(2)

E.
F.
G.
H.

orang Islam yang hidup bersama golongan bukan Islam


dalam satu kelompok masyarakat.
sekelompok anggota masyarakat Islam yang hidup bersama di
kawasan tertentu.
orang Islam yang hidup bersama tanpa adanya penganut bukan
Islam.
semua anggota masyarakatnya berjaya memperlihatkan cara
hidup Islam sepenuhnya.

7. Kenapa kemunculan satu bahasa dan satu sistem tulisan tersendiri


menjadi asas penting dalam pembentukan sesebuah tamadun ?
V.

7.

VI.
VII.
VIII.

Ia menjadi perantaraan komunikasi dan perwarisan khazanah


tamadun.
Ia membawa kepada kemunculan kelas terpelajar.
Ia berperanan dalam menyatupadukan kefahaman masyarakat.
Ia meperlihatkan satu bentuk pencapaian agung.

E.
F.
G.
H.

I dan II.
II dan III.
III dan IV.
I dan IV.

Kepentingan penghayatan nilai-nilai murni menjadi agenda utama


dalam perbincangan hampir kesemua tokoh falsafah tamadun silam.
Siapakah antara tokoh falsafah tersebut ?
E.
F.
G.
H.

8.

Lao Tze, Kautilya, al-Mawardi.


Thales, Meng Tze, Sri Radhakrishna.
Kung Fu Tze, al-Syahrastani, Socrates.
Aristotle, al-Tirmizi, Samkara.

Kehidupan beragama seringkali


sesebuah tamadun kerana

dikaitkan

dengan

kemunculan

J.
V.
VI.
VII.

dapat membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan;


mendorong ke arah melahirkan ketinggian budaya;
menjadi pemangkin untuk menguatkan jiwa;
menggalakkan pembinaan pembangunan fizikal.

E.
F.
G.
H.

Semua diatas.
I, II, III.
II, III, IV.
I, IV.

16

UF1113(2)

9.

Apakah kesan negatif sikap tertutup sehingga membawa kepada


kemerosotan sesebuah tamadun ?
D.
E.
F.
D.

10.

C.
lain;
D.

B.
C.
D.

kebanggaan mereka terhadap al-Quran yang diturunkan dalam


bahasa Arab.

pembangunan fizikal hendaklah dipertahankan dan dimantapkan


dengan kecanggihan sains dan teknologi;
pembangunan yang diasaskan oleh kebijaksanaan akal
manusia tidak memberi jaminan kebahagiaan yang
berkekalan;
ia merupakan kesalahan alam sekitar sendiri dan takdir sudah
menentukan sedemikian;
sudah tidak ada alternatif lain untuk pembinaan laluan tersebut,
maka ia bukan kesalahan manusia.

Yang manakah antara berikut pernyataan yang tepat bagi


menjelaskan kesan berpanjangan akibat daripada keruntuhan Tamadun
Islam
A.
B.
C.
B.

13.

ketaasuban masyarakat Arab kepada kabilah tertentu;


keengganan mereka mengikut ajaran Islam yang disampaikan
oleh Rasulullah s.a.w;
kekasaran sikap mereka terhadap para sahabat dan umat Islam

Peristiwa bencana alam yang meruntuhkan sebahagian besar daripada


prasarana
yang dibina oleh manusia menunjukkan
A.

12.

sesebuah

Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja menonjolkan ciri kejahilan


dari segi ilmu pengetahuan malah lebih memperlihatkan kejahilan dari
sudut akidah.
Kenyataan ini merumuskan bahawa kejahilan
masyarakat Arab adalah disebabkan oleh
A.
B.

11.

Merencatkan daya kreativiti dan inovatif


masyarakat.
Menghalang sumbangan tamadun lain.
Mewujudkan jurang status dalam masyarakat.
Mengakibatkan timbulnya ketidakadilan

Kebejatan Sosial.
Penjajahan Fikiran.
Pengaruh Media Massa.
Penjajahan Fizikal.

Apakah aspek yang sangat diberi perhatian oleh mana-mana tamadun


dunia untuk muncul sebagai sebuah tamadun yang cemerlang.

17

UF1113(2)

D.
E.
C.
F.

14.

Pilih kenyataan yang betul mengenai faktor-faktor kelahiran dan


perkembangan tamadun
I.
IV.
V.
IV.

A.
C.
C.
D.
15.

Keadilan
Kebahagiaan jasmani dan rohani
Ilmu pengetahuan
Kejayaan

Kesesuaian faktor geografi di Lembah Tigris dan Euphrates


menyumbang kepada kemunculan tamadun Mesopotamia;
Rangsangan
keagamaan
dan
kerohanian
mendorong
perkembangan tamadun Islam;
Penghayatan kepada nilai-nilai murni menggalakkan kecintaan
kepada ilmu, kreativiti dan disiplin sehingga melahirkan tokohtokoh pemikir di zaman silam;
Kesengsaraan
dan
penderitaan
menjadikan
sesebuah
masyarakat itu berdisiplin dan kreatif dalam mebangunkan
kehidupan mereka.
Semua di atas
I, III, IV.
II,III, IV.
III, IV

Kerajaan sebelum Islam yang berasaskan ciri-ciri maritim adalah


seperti berikut kecuali
E.
F.
G.
H.

Kuala Selinsing
Srivijaya
Angkor =agratia
Majapahit

16.
Penyataan berikut merupakan kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu
kecuali
E.
F.
G.
H.
17.

Semangat jihad menentang kuasa Eropah.


Sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyah diperkenalkan.
Pemerintah dibantu oleh penasihat terdiri daripada ulama.
Kemunculan kepercayaan terhadap kuasa keramat.

Yang manakah antara berikut menunjukkan pernyataan yang salah


mengenai Bahasa Melayu

18

UF1113(2)

A.

Tinggalan sejarah seperti Batu Bersurat di Palembang (683 M)


dan Pulau
Bangka (686 M) adalah bukti yang menunjukkan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan
di Kepulauan Melayu.
C. Bahasa Melayu menggantikan bahasa Sanskrit sehingga menjadi
bahasa
ilmiah dalam bidang agama, budaya, sastera, seni,
pentadbiran dan sebagainya.
C.
Zaman kegemilangan bahasa Melayu bermula setelah kerajaan
Srivijaya berjaya menakluki kerajaan Melayu di Jambi.
D.
Peranan bahasa Melayu menjadi kurang penting setelah
kedatangan Islam.
18.

19.

Yang manakah antara berikut merupakan hasil karya kesusasteraan


agama yang dihasilkan pada zaman Islam di Alam Melayu ?
I.
II.
III.
IV.

Hikayat
Hikayat
Hikayat
Hikayat

A.
B.
C.
D.

Semua di atas.
I, II, III.
I, III, IV.
II, III, IV.

Konsep Tian telah wujud di kalangan masyarakat cina sejak zaman


silam lagi. Ia bermakna seperti berikut kecuali
E.
F.
G.
H.

20.

Prinsip tertinggi dalam alam semesta


Kenyataan muktamad dari mana makhluk wujud
Melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa
sebarang usaha
Prinsip agung yang merangkumi keseluruhan dari mana asalnya
makhluk

Kertas merupakan salah satu daripada 4 ciptaan agung dalam


Tamadun Cina. Ia dicipta oleh
E.
F.
G.
H.

21.

Amir Hamzah
Nur Muhammad
Bulan Berbelah
Iskandar Dzulkarnain

Cai Lun
Chou Hsin
Han Kao Ti
Tang Tai Tsung

Pilih pernyataan yang salah mengenai kemunculan ahli falsafah Cina


dan ajaran utamanya
A.
Tzu;

Legalisme adalah satu aliran falsafah yang diasaskan oleh Hsun

19

UF1113(2)

B.

Konsep Universal Love atau cinta sejagat adalah ajaran utama


falsafah Mo Zi;
Asas ajaran Taoisme ialah mengembalikan keharmonian alam

C.
semulajadi;
D.
Kedua-dua aliran falsafah Konfusianisme dan Taoisme
menganggap dunia manusia adalah buruk.
22.

Masyarakat Cina tradisional percaya bahawa satu-satunya saluran


mobiliti sosial adalah melalui
E.
F.
G.
H.

23.

Tamadun Cina dianggap istimewa kerana


E.
F.
G.
H.

24.

kekayaan.
harga diri.
Keturunan.
Pendidikan.

tamadunnya yang berkesinambungan dan kekal lama.


kawasan jajahannya lebih luas daripada tamadun-tamadun lain.
tinggalan lama yang dapat diwarisi sehingga kini.
sifatnya yang terbuka.

Di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Mughal di India, pemimpin


yang manakah mengamalkan dasar toleransi beragama sehingga
muncul agama baru yang dikenali sebagai Din- Ilahi ?
A.
B.
C.
D.

Ibrahim Lodi
Genghis Khan
Akhbar Khan
Shah Jehan

25.
Siapakah yang memeluk agama Buddha
Maurya ?
A.
B.
C.
E.

pada zaman pemerintahan

Chandragupta Maurya
Asoka
Bindusara
Mahapadma Nanda

26.
Konsep keluarga dalam Tamadun India dipelihara oleh dua aspek
penting iaitu
J.
V.
VI.
VII.

Grihasta
Purushartha
Ashrama Dharma
Vanaprastrya

20

UF1113(2)

E.
F.
G.
H.
27.

Kenapa agama Buddha dan Jaina disebut nastika ?


E.
F.
G.
H.

28.
E.
F.
G.
H.

II, III
I, III
IV, V
I, V

Kedua-dua agama tersebut melarang keras terhadap perbuatan


penyeksaan serta pembunuhan.
Kedua-dua agama tersebut tidak menerima kewibawaan
kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan.
Kedua-dua agama tersebut muncul pada akhir zaman Vedik.
Pengasas agama-agama tersebut adalah keturunan raja.

Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan menurut Islam?

Proses melibatkan pembaharuan, peningkatan, perubahan dan


kemajuan dalam kehidupan manusia.
Proses
melibatkan
pembaharuan,
peningkatan,
perubahan dan kemajuan dalam kehidupan manusia sejajar dengan
Islam.
Proses melibatkan pembaharuan kerohanian dan kebendaan
menurut Islam.
Peningkatan taraf hidup dan kestabilan rohani.
29.

Satu contoh yang boleh dikaitkan dengan faktor kemunculan sesuatu


tamadun kerana kesengsaraan hidup ialah
E.
F.
G.
H.

30.

Kemunculan tamadun Jepun setelah kekalahan mereka


dalam Perang Dunia Kedua.
Tamadun Barat yang lahir dari penderitaan zaman pertengahan.
Tamadun Islam yang muncul hasil kekacauan tamadun Romawi
dan Parsi.
Tamadun India yang lahir hasil penindasan pemerintah terhadap
rakyatnya.

Masyarakat Cina mempercayai bahawa semua benda dan perkara di


dunia ini terbahagi kepada Yin dan Yang . Apakah prinsip yang
menjelaskan konsep tersebut ?
E.
F.
G.
H.

Setiap balasan yang diterima adalah setimpal dengan perbuatan


yang dilakukan.
Setiap benda yang wujud di dunia ini berpasangpasangan.
Perbuatan yang baik akan mendapat balasan baik dan begitulah
sebaliknya.
Kepercayaan kepada perkara baik dan buruk.

21

UF1113(2)

31.

Gelaran di bawah ini digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang


individu dalam tamadun Islam berdasarkan kepada tahap
keimanannya kecuali
E.
F.
G.
H.

Muhsin.
Mukmin.
Muslim
Muzakkar.

32.
Fa Hsien
Yuen Cheng
I Tsing
Senarai nama di atas adalah nama-nama tokoh Cina yang terkenal
pada zaman Chin dan Han. Atas faktor apakah mereka terkenal dalam
sejarah Cjina ?

33.

J.
II.
III.
IV.

Ahli pengembaran dan pelayaran Cina;


ahli perubatan Cina;
penulis sejaran Cina;
penterjemah kitab-kitab agama Buddha yang dibawa masuk ke
negara China.

E.
F.
G.
H.

I dan II.
I dan IV.
II dan III.
III dan IV.

Pegangan yang teguh kepada konsep kemanusiaan, keperibadian dan


moral oleh masyarakat Cina telah menyebabkan mereka memandang
tinggi kepada golongan
E.
F.
G.
H.

34.

berpendidikan.
Pemerintah.
Pendeta agama.
Bangsawan.

Institusi sosial yang terpenting dalam sistem etika Konfusianisme ialah


E.

institusi agama.

22

UF1113(2)

F.
G.
H.
35.

36.

institusi agama.
institusi keluarga
institusi pendididkan.

Tentukan elemen-elemen Tauhid dalam Islam


J.
II.
III.
IV.

Uluhiyyah;
Rububiyyah;
Asma wa as-Sifat;
Fikri Islahi.

E.
F.
G.
H.

Semua diatas.
I, II, III.
II, III, IV.
III dan IV.

Perkara yang terpenting dalam pembentukan sesebuah keluarga


dalam tamadun Islam ialah
E.
F.
G.
H.

prinsip persamaan antara suami dan isteri.


perlaksanaan tanggung-jawab sebagai suami-isteri.
pemilihan pasanagan.
mengamalkan sifat sabar.

Soalan 37, 38, dan 39 adalah berdasarkan pilihan jawapan berikut.


E.
F.
G.
H.

al-Sunnah.
Para ulama bertindak sebagai penasihat.
Imam.
Sunnatullah.

37.
Ciri terpenting dalam institusi beraja di Pasai, Melaka, Aceh dan JohorRiau.
B
38.
Menjadi rujukan masyarakta kampung dalam urusan yang berkaitan
degnan kehidupan dan penasihat bagi penghulu.
C
39.
Menghuraikan pernyataan dari al-Quran.
D
40.

Yang manakah antara pernyataan berikut tidak berkaitan dengan


perkara-perkara yang disebutkan dalam Piagam Madinah.
E.
F.
G.
H.

Memperkuatkan dasar persaudaraan sesama umat Islma.


Membuat perjanjian antara orang Muslim dengan bukan Muslim.
Meletakkan dasar ekonomi.
Menggalakkan kegiatna perniagaan bersama.

23

UF1113(2)

41.

Di antara berikut yang manakah bukan


penemuan arkeologi budaya Lembah Indus ?
E.
F.
G.
H.

42.

Berpusat kepada Tuhan (God-Centered).


Berpusat kepada manusia (Man-Centered).
Percaya kepada kuasa ghaib.
Alam semulajadi sebagai penentu kejadian yang berlaku di dunia
ini.

Brunei.
Melaka.
Acheh.
Pulau Jawa.

Persamaan antara al-Quran dan al-Sunnah ialah


E.
F.
G.
H.

45.

Harappa.
Kalibangan.
Kandahar.
Lothai.

Istilah Jawi berpunca dari bahasa Arab iaitu al-Jawah iaitu nama
sebuah kawasan. Dimanakah kawasan tersebut ?
E.
F.
G.
H.

44.

kawasan

Pandangan semester orang Melayu sebelum kedatangan Islam ialah


E.
F.
G.
H.

43.

merupakan

Kedua-duanya diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril.


Kedua-duanya adalah kitab suci.
Kedua-duanya bersandarkan kepada Nabi Muhammad
merangkumi perkataan dan pengakuan Nabi.
Kedua-duanya adlaah ibadah apabila membacanya.

Di antara berikut yang manakah merupakan faktor perlunya kepada


Tamadun Islam ?
I.
V.
VI.
VII.
E.
F.
G.
H.

Pengiktirafan yang diberikan oleh beberapa sarjana Barat


tentang sumbangan Tamadun Islam kepada manusia sejagat;
Tamadun Islam dapat membebaskan masyarakat daripada
kejahilan;
Keunikan Tamadun Islam yang bersumberkan wahyu berbeza
dengan tamadun lain;
Penekanan kepada prinsip keseimbangan antara kerohanian dan
kebendaan.
Semua diatas
I, II, III.
I, III, IV.
II, III, IV.

24

UF1113(2)

46.

Zaman Gupta digelar sebagai


E.
F.
G.
H.

47.

Zaman Klasik.
Zaman Kesusasteraan.
Zaman Peradaban.
Zaman Gelap.

Kegemilangan kerajaan Abbasiyyah (750-1258M) telah berakhir


disebabkan beberapa faktor. Pilih pernyataan yang salah mengenai
perkara tersebut.
E.
F.
G.
H.

Kota Damsyik telah dimusnahkan oleh Hulagu Khan.


Wujudnya kekacaua politik , krisis rohani dan intelektual.
Kelemahan akidah dan akhlak umat Islam pada masa itu.
Serangan orang Moghul Tartar merupakan tahap terakhir
kehancuran kerajaan Abbasiyyah.

48.
Kenyataan di bawah adalah benar mengenai Tauhid dalam Islam
kecuali
E.
F.
G.
H.

49.

Tauhid menjadi salah satu sumber utama dalam tamadun Islam.


Tauhid bermaksud pegangan dan kepercayaan yang teguh
kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain.
Pembahagian Tauhid merangkumi Uluhiyyah, Rububiyyyah dan
Asma wa al-Sifat.
Pengakuan bahawa Allah s.w.t. bebas daripada sebarang
sifat lemah dan kekurangan.

Shih Huang Ti dianggap cuba untuk menghapuskan asas budaya orang


Cina kerana
E.
F.
G.
H.

membakar buku-buku Konfusius.


mengadakan hubungna dengna tamadun-tamadun asing.
memberi jawatan pentadbiran kepada bangsa asing.
Melarang perayaan yang berkaitan dengan agama diadakan.

50.
Kabul aku menawar ubat pontianak si anu,
Kabul Allah, Kabul Muhammad, Kabul baginda Rasulullah,
Kabul berkat doa guru,

25

UF1113(2)

La ila-haillallah Muhammadar Rasullullah .


Mantera di atas menunjukkan bahawa

50.

V.
VI.
VII.
VIII.

Berlakunya proses Islamisasi bagi masyarkat Melayu Nusantara;


pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu;
pengaruh Bahasa Arab dalam bahasa Melayu;
konsep Tauhid yang longga r dalam kepercayaan masyarakat
Melayu.

A.
F.
G.
H.

Semua di atas.
II, III, IV.
III, IV.
I, II.

Perhubungan China dengan Asia Tenggara mencapai kemuncaknya


semasa Dinasti Ming menghantar seorang hulubalang mengetuai
ekspedisi pelayaran ke Asia Tenggara, India, Arab dan Afrika Timur.
Siapakah hulubalang tersebut ?
A.

B.
C.
D.

Cheng Ho.
I Tsing.

Ho Chi Ming.
Chang Chian.

61.

Apakah yang dimaksudkan dengan Transedensi Dalaman dalam sistem


nilai tamadun Cina ?
E.
F.
G.
H.

62.

Manusia mampu mencapai kebijaksanaan dan kesucian


dengan ikhtiarnya sendiri.
Kuasa luar biasa membantu manusia mencari ketenangan.
Bertapa atau bermeditasi.
Pembangunan diri yang memerlukan sokongan masyarakat
sekeliling.

Di antara tiga (3) kumpulan bangsa berikut yang manakah telah


bergabung membentuk bangsa Tionghua (Zhonghua minzu) ?
V.
VI.
VII.
VIII.

Yan-Huang;
Feng-Yan;
Miao-Man;
Liu Yong.

E.
F.

I, II, III.
I, III, IV.

26

UF1113(2)

G.
H.
63.

Agama ini dianuti oleh kebanyakan bangsa Arab di Semenanjung Tanah


Arab semasa zaman jahiliyyah. Ia berpusat di kota Mekah dan
menekankan penyembahan pelbagai jenis berhala. Kenyataan ini
merujuk kepada agama
E.
F.
G.
H.

64.

al-Samiyyat.
Qadha dan Qadhar.
Ilahiyyat.
Al-Nubuwwah.

Ciri yang paling jelas dalam seni bina Cina ialah


E.
F.
G.
H.

67.

ikatan nilai tertentu.


ikatan pembahagian kerja atau tugas tertentu.
ikatan pertalian keibubapaan.
ikatan kasih sayang.

Perkara-perkara mengenai alam barzakh, hari kiamat, dan hisab


adalah berkaitan dengan kepercayaan kepada
E.
F.
G.
H.

66.

Wathani.
Majusi.
Hanif.
Zoroasternisme.

Perbezaan utama antara konsep kekeluargaan dalam Islam dengan


Barat ialah
E.
F.
G.
H.

65.

II, III.
Semua diatas.

pembinaan tembok setinggi yang mungkin.


binaan perlulah mencapai keharmonian dengan alam.
lokasi sesuatu bangunan biasanya terletak di lembah sungai.
parit yang dalam dan lebar mengelilingi sesuatu binaan.

Datung atau Jalan Agung merupakan tahap pencapaian keharmonian


masyarakat yang paling ideal. Siapakah yang memperkenalkan idea
tersebut ?
E.
F.
G.
H.

Mo Zi.
Lao Zi.
Meng Zi.
Dong Zhongshu.

27

UF1113(2)

68.

Empat objektif mulia yang harus diikuti oleh umat manusia dalam
tamadun India dikenali sebagai
E.
F.
G.
H.

69.

Di antara berikut yang manakah merupakan golongan murtad atau


yang dibuang Varna dalam pembahagian kelas sosial masyarakat
India.
E.
F.
G.
H.

70.

Grihasta.
Vanaprastya.
Purusharta.
Vidu.

Vaisha.
Panchama.
Shudra.
Kshatriya.

Berdasarkan kepada organisasi politik dan sosial masyarakat IndoArya, Rajana (raja) mempunyai penasihat. Apakah nama jawatan
penasihat tersebut ?
E.
F.
G.
H.

Kula.
Grama.
Grihaspati.
Mantri parishad.

28