Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL

PANITIA / UNIT

: Bahasa Melayu

VISI SEKOLAH

: Sekolah Kebangsaan Bohor akan menjadi antara sekolah cemerlang PPD Kota Setar.

MISI PANITIA
: Menghasilkan Pengurusan Bahasa Melayu yang berkesan. Penggunaan BBM dalam P & P secara
optima dan berkesan.
: Memastikan murid-murid mantap menguasai 3M.
: 29 orang murid mendapat gred A dalam UPSR.
OBJEKTIF

: Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu dalam UPSR 100%.


: Meningkatkan pencaipaian 5A dalam UPSR.

SASARAN

: Murid-murid Tahun 1 6

STRATEGI
Mari Menulis

Kelas Bimbingan
dan Pemulihan

AKTIVITI
Murid banyak menulis
dalam buku latihan dan
kurangkan lembaran
kerja yang mudah
disiapkan. Sentiasa
melatih mereka
menulis dengan tulis
yang cantik dan
kemas.
Menjalankan kelas
bimbingan kepada
murid-murid yang
menghadapi masalah
tidak mengenal huruf
dan tidak tahu
membaca DI Kelas D
Kasih. Mereka akan
dilatih tubi dan

TANGGUN
G JAWAB
Semua
guru
Bahasa
Melayu

Semua
Guru
Bahasa
Melayu Dan
Guru
Pemulihan

KOS

TARIKH
MULA

TARIKH
AKHIR

Jan

Nov

PELAN
KONTIGE
NSI

INDIKATOR
KEJAYAAN
Menghasilka
n murid yang
mahir
dengan
menulis
dengan
tulisan yang
kemas dan
cantik.

Kelas
Kecemerlangan
UPSR

Bacaan Didikku

Kempen Bahasa
Melayu

Bulan /minggu

membaca dan diberi


ujian Diagnostik dan
sekiranya berjaya
mereka akan
dimasukkan semula ke
kelas biasa.
Mengadakan Kelas
Bimbingan selepas
waktu persekolahan
dan pada hari cuti
penggal. Mengadakan
bengkel teknik
menjawab soalan
Bahasa Melayu
bersama Guru Pakar.
Murid tahap 2 pula
Menggunakan akhbar
sisipan Didik dalam
Berita Harian bagi
menjawab soalan
Bahasa Melayu setiap
minggu.
Semua program /
pertandingan / kempen
/ sambutan yang
dianjurkan oleh pihak
sekolah / PPD / JPN /
Kementerian dan lainlain akan diberi
peluang kepada murid
untuk menyertainya.
Aktiviti-aktiviti itu
seperti pertandingan
menulis esei, sajak,
pantun, syair, bercerita
dan lain-lain.
Mengadakan Bulan

Guru Besar
PK1 Guru
Bahasa
Melayu

Semua
guru
Bahasa
Melayu
Tahap 2
Guru Besar
Semua
Guru
Bahasa
Melayu.

Guru

RM500
Feb

Sept

Feb

Nov

Feb

Nov

Peningkatan
prestasi
Bahasa
Melayu bagi
UPSR 2015.

Peningkatan
penguasaan
i Bahasa
Melayu

Murid
Berkeboleha
n dan
berbakat.

Bahasa
Program 200
Karangan

Bahasa February
(3Minggu
Setiap murid tahap 2
dikehendaki menyalin
5 karangan seminggu

Bahasa
Tahun 1 - 6
Guru
Bahasa
Tahap 2

Feb

Nov