Anda di halaman 1dari 3

270672437

Mata Pelajaran
Kategori
Konstruk
Aras
Jenis Soalan
Tingkatan
Bidang
Tajuk
Objektif Pembelajaran

Matematik
Model TIMSS
Aplikasi
Tinggi
Subjektif
2
Bentuk
Kuasa dua, punca kuasa dua, punca kuasa tiga
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa
dua nombor positif
2.3 Memahami dan menggunakan konsep kuasa tiga
nombor
2.4 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa
tiga nombor.

Hasil Pembelajaran
(i) Menentukan punca kuasa dua dan punca kuasa tiga
nombor menggunakan kalkulator.
(ii) Mengemuka dan menyelesaikan
masalah yang melibatkan kuasa dua
dan punca kuasa dua.
Pengetahuan Sedia Ada
Catatan

Memahami konsep perimeter dan pecahan

Soalan:
Mat, Din dan Dol memiliki tanah yang berdekatan antara satu sama lain dan
kedudukan tanah mereka adalah seperti dalam rajah di bawah
1

270672437

3 216 000 m3
A

D
I

2500 m

Tanah Mat dan Dol adalah berbentuk segiempat sama dan bertanda ABHI dan
HDEFG masing-masing. Diberi jarak tiang B ke C adalah 2/3 daripada jarak tiang A
ke C dan luas tanah Dol adalah

2500 m2 . Jika mereka bercadang untuk memagar

tanah bersama bagi mengurangkan kos, kirakan


a) Jumlah panjang pagar keseluruhan tanah mereka
b) Jika kos memagar adalah RM15 bagi setiap 1 m. Kirakan jumlah wang yang
dapat dijimatkan oleh Mat berbanding jika dia memagar tanahnya secara
bersendirian.
SKEMA PEMARKAHAN
AC= 60 m

1m

270672437

EF=FG=GH=HE=50 m

1m

BC=40m / DE=10m

1m

a) 60+ 20+10+50+50+50+20+20=280m
b) (120 x15)-(60x15) =900

2m
2m

Anda mungkin juga menyukai