Anda di halaman 1dari 21

SEJARAH TINGKATAN 4

BAB 10

DASAR BRITISH
DAN KESANNYA
TERHADAP
EKONOMI
NEGARA

Senaraikan aktiviti-aktiviti
ekonomi sara diri masyarakat
Melayu

Melombong
Bercucuk tanam
Memungut hasil hutan
Menternak binatang
Menengkap ikan secara kecil-kecilan
Menanam tanaman sampingan

Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri

Pengeluaran dalam skala kecil


Menggunakan teknologi mudah
Modal yang kecil
Penggunaan buruh terhad
Pasaran yang kecil
Lebihan pengeluaran digunakan semula untuk
penggunaan sendiri

Apakah maksud dwiekonomi

Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua


bentuk okonomi secara serentak iaitu
ekonomibercorak sara diri dan ekonomi
dagangan

Nyatakan kesan daripada wujudnya


dwiekonomi ditanah Melayu
Pekembangan dalam industri perlombongan dan
pertanian komersial
Ekonomi Negara dikuasai oleh pemodal Eropah
Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri
Pembangunan tidak seimbang antara wilayah
Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar
Bandar dengan Bandar
Kemasukanburuh asing

Huraikan cara kemasukan


buruh China dan India ke
Tanah Melayu pada abad ke-19
KREDIT-Melalui sistem tiket kredit Sin Kheh dikumpulkan oleh khehtau(ketua)dan diawasi oleh agensi buruh yang dibayar oleh majikan
PERJANJIAN-Golongan sin kheh membuat perjanjian menjelaskan hutang
merekasecara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu
TIKET-Mereka dibekalkan dengantiket ke pelabuhan yang dituju
KAKITANGAN-Melalui sistem pengambilan kakitangan,majikan akan
menghantar pegawainya ke china untuk mendapatkan buruh
PERBELANJAAN-Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan

Nyatakan kesan-kesan
daripada peningkatan jumlah
kemasukan imigran
MAJMUK
Pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu
PETEMPATAN Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum
PEKERJAAN
BAHASA

Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum


Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan

INTERAKSI
PERPADUAN

Tidak terdapat interaksi antara kaum


Tidak ada perpaduan antara kaum

PENDIDIKAN
PENYAKIT

Wujudnya system pendidikan vernacular


Taraf kesihatanyang rendah

PEMBANGUNAN

Pembangunan tidak seimbang antara wilayah

Apakah yang dimaksudkan dengan


pendidikan vernakular

Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda


kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar

Nyatakan kelemahan-kalemahan
sistem pendidikan vernakular
Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum
Murid-murid daripada pelbagai kaum terpisah
Melalui system pendidikan yang berbeza-beza
Penggunaan bahasa yang berbeza-beza sebagai
bahasa pengantar

Sebutkan bentuk pendidikan


orang Melayu sebelum
kedatangan penjajah
Mendapat pendidikan di surau, masjid dan sekolah
pondok
Bertumpu kepada aspek membaca dan
memahami Al-quran
Mempelejeri bahasa arab
Mempelajari hukum agama
Bertujuan menguasai asas kemahiran membaca,
menulis dan mengira

Senaraikan ciri-ciri sekolah vernakular

Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar


Dibiayai oleh pengusha ladang bagi sekolah Tamil di ladang
Beropientasikan sistem pendidikan di India
Menggunakan sukatan pelejaran dari India
Menggunakan buku yang dibawa dari India
Tenaga pengajar dibawa dari India
Menggunakan bahasa Tamil sebgai bahasa pengantar

Huraikan perkembangan sekolah


vernakular melayu selepas kedatangan
British

TUBUH

Sekolah vernacular Melayu mula ditubuhkan di Negeri


Selat
SEKOLAH Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura diikuti
yang seterusnya di Seberang Perai1871 dan Kuala
Kangsar 1885
PEREMPUAN
Sekolah Melayu perempuan ditubuhkan pada
tahun 1885
RENDAH
Sekolah Melayu hanya di peringkat sekolah rendah sahaja
KURIKULUM
Kurikulumnya terbatas dansesuai dengan cita-cita
British
menjadikan orang Melayu sebagai petani
MPSI
Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI) ditubuhkan untuk
melatih guru-guru Melayu
ELIT
Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan untuk golongan
elit

Berikan persamaan antara sekolahvernakular


China dengan sekolah vernakular Tamil di
Tanah Melayu
PENGANTAR
Menggunakan bahasa ibunda sebagai
bahasa
pengantar
ORIENTASI Sistem pendidikan berorientasikan negara asal
SUKATAN

Sukatan pelajaran dari Negara asal

BUKU Buku dibawa dari Negara asal


PENGAJAR Tenaga pengajar dibawa dari Negara asal

Huraikan perkembangan pendidikan


inggeris di Tanah Melayu semasa
penjajahan British

USAHA

Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan


sukarela
BANDAR
Dianggap sekolah elit kerana letaknya di Bandar
sahaja
PELAJAR
Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan
KURIKULUM Kurikulum disusun berasaskan system
penddikan
di England
UNIVERSITI Pihak British menubuhkan universiti Malaya di
Singapura

Mengapakah perusahaan
perkilangan di Tanah Melayu
mengalami perkembangan yang
begitu lembab pada awal abad ke20

Tumpuan kepada pengeluaran biji timah dan getah


Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan
diimport
Barangan temptan mendapat saingan daripada barangan
yang diimport
Pengeluaran barangan tampatan adalah sedikit

Sebutkan jenis-jenis
perkilangan yang dibina di
Tanah Melayu sebelum abad
ke-20
Kilangan barangan berasaskan getah
Kilang berasaskan perlombongan
Kilang membina kapal korek,kapal kecil dan
mesin memproses getah
Perusaha mengetin nenas

Senaraikan kilang yang didirikan di


Tanah Melayu pada awal abad ke-20

Syarikat Shun Yip Leong


Syarikat kasut bata
Fung Keong
Kinta Rubber Works
United Engineers

Mengapakah kerajaan meningkatkan


penglibatan orang melayu dalam sektor
perindustrian dan perniagaan mulai
tahun 1970-an

Masyarakat Melayu tercicir dalam bidang perindustrian dan


perniagaan
Masyarakat Melayu terpinggir daripada arus pembangunan
ekonomi perdana
Mengimbangi kedudukan ekonomi antara kaum
Mengelakkan perasaan tidak puas hati yang boleh
mendatangkan unsure ketdakstabilan
Mengimbangi pembangunan ekonomi antara wilayah

Apakah peranan sistem pengankutan dan


perhubungan terhadap perkembangan ekonomi
Tanah Melayu pada awal abad ke-20

CEPAT
PELABUHAN

Mempercepatkan pengangkutan bijih timah/getah


Menghubungkan kawasan perlombongan/ladang dengan
pelabuhan

KAWASAN

Menghubungkan pantai barat tanah melayu dengan pantai


timur
Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan
pedalaman

BUKA
NEGERI
melayu
JIRAN

Memudahkan perhubungan antara negeri di tanah


Menghubungkan tanah melayu dengan jiran

CEKAP
dengan

Perhubungan dengan Negara luar dapat dijalankan


lebih cekap

Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan


raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga
awal abad ke 20
JALAN KERETA API
PERTAMA
LAIN

Jalan kereta api yang pertama dibina menghubungkan


Taiping dengan Port Weld pada1885
Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk
menghubungkan kawasan perlombongan dengan
pelabuhan.cth;Kuala Lumpur-Port Swettenham(1889),
Seremban-Port Dickson(1891)dan Ipoh Telok

Anson(1895)
SEMUA
Menjelang 1904,semua kawasan perlombongan
mempunyai
perkhidmatan kereta api.
SIAM
Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan
sempadan Siam siap pada 1918
GEMAS
1931 Jalan kereta api menghubungkan Gemas ,
Pahang
dan Kelantan ke Siam dibina
SINGAPURA Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu
disambng ke Singapura

JALAN RAYA
DENAI
Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan
dengan jalan raya
SELANGOR Menjelang 1895,Selangor dan Perak mempunyai
rangkaian jalan raya sepanjang 2400km
PERAI
Pada tahun 1911 jalan raya dari seberang Perai
ke Melaka disiapkan
PERLIS
Pada tahun 1911 hingga 1928 jalan raya
menghubungkan Perlis dengan Singapura disiapkan
HUBUNG
Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan
dibuka untuk memudahkan perhubungan negeri- negeri di
Pantai Barat dengan pantai Timur Tanah
Melayu