Anda di halaman 1dari 12

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

BAHAGIAN A
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN
TAHUN 4

Tarikh :

30 Ogos 2012

Masa

30 Minit

Tema

Malaysia Negaraku

Tajuk

Berbangga Dengan Identiti Negara

Subtopik

Simbol Malaysia (Jalur Gemilang dan 5 Prinsip Rukun Negara)

Tahun

4 Morsi

Bilangan Murid

30 orang

Hasil Pelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Mewarna Jalur Gemilang. (L1)
2. Menyanyikan lagu 5 Prinsip Rukun Negara. (L2)
3. Mengenal simbol negara Malaysia. (L3)

Isi pelajaran

Simbol Malaysia :
- Jalur Gemilang
- 5 Prinsip Rukun Negara

Penerapan Nilai Murni

Membentuk jatidiri kenegaraan yang kukuh dalam


jiwa murid.

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMA
N

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

Unsur-unsur Patriotisme

Memupuk semangat cinta dan bangga akan tanah air


dan negara.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) :

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SUMBER
Komputer riba
Video lagu Jalur Gemilang
Projektor LCD
Lirik lagu Jalur Gemilang
Jalur Gemilang
Lembaran tugasan mewarna Jalur Gemilang
Warkah Malaysia
Speaker
Muzik minus one
Kepingan kertas

KUANTITI
1 buah
1 klip
1 buah
11 buah
11 unit
30 helaian
1 unit
1 unit
pelbagai
Kuning (10 keping)
Merah (10 keping)

11
12
13
14
15

Video lagu 5 Prinsip Rukun Negara (yang diubahsuai)


Lirik lagu 5 Prinsip Rukun Negara (yang diubahsuai)
Video Kami Anak Malaysia Cuti-Cuti Malaysia
Video Merdeka 2005 - Special Shoe
Klip video doa belajar

Hijau (10 keping)


1 klip
1 unit
1 klip
1 klip
1 klip

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat Jalur Gemilang, serta mendengar
lagu Jalur Gemilang di media massa.

Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari /
Kemahiran Generik /
TKP

Prosedur Perlaksanaan

SET INDUKSI / Masa 5 Minit


1. Murid akan bersama-sama membaca doa

IPG Kampus Dato Razali Ismail

TKP :

Catatan (Penerapan Nilai


Murni / Nilai Alam Sekitar /
Unsur Patriotisme /
Sumber Pengajaran
Pembelajaran)
HALAMA
N
Unsur Patriotisme
:

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

belajar melalui klip video doa.


2. Murid dengan arahan guru akan melihat
persekitaran

kelas

sama

ada

terdapat

sampah ataupun tidak.


3. Murid akan diberikan lirik lagu Jalur Gemilang
dan Jalur Gemilang setiap seorang.
4. Murid mendengar video lagu Jalur Gemilang
kali pertama melalui video sambil memerhati

Verbal-Linguistik

Bangga dengan jalur

Kinestatik

gemilang.

Muzik
Nilai Murni :
KB :

Menjaga kebersihan kelas

Mendengar
Membaca
Memerhati

BSPP :
Lirik lagu Jalur Gemilang (30
helaian)

lirik lagu.

Video lagu Jalur Gemilang.

5. Murid berdiri dan turut serta menyanyikan

Klip video doa belajar

lagu Jalur Gemilang berpandukan lirik yang


diberikan sambil mengibarkan jalur gemilang

Jalur Gemilang (30 unit)

yang disediakan dengan sedikit gerakan

Komputer riba (1 unit)

badan yang ditunjuk ajar oleh guru.

Projektor LCD (1 unit)

6. Murid ditanya mengenai warna dan jumlah


warna yang terdapat di dalam bendera
Malaysia.
Contoh : 4 warna

Merah

Kuning

Biru

Putih

LANGKAH 1 / Masa 10 minit


1. Murid akan mencabut cabutan kepingan

TKP :

Nilai Murni :

kertas berwarna kuning, merah dan hijau

Intrapersonal

Bekerjasama

dari kotak ajaib.

Interpersonal

Tolong-menolong

Visual Ruang

Kerajinan

2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan (10


orang

sekumpulan)

Spongebob

(kertas

iaitu
kuning),

kumpulan
kumpulan

KBF :

Patrick Star (kertas merah) dan Plankton

Menilai

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMA
N
BSPP :

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)


(kertas hijau).
3. Individu

Banding beza

yang

mendapat

kertas

tertulis

pangkat sarjan secara automatik dilantik


sebagai ketua kumpulan.
masing

dan

diberikan

(30 helaian)
KB :
Urus masa

4. Murid berada di dalam kumpulan masingkertas

tugasan

Lembaran tugasan mewarna

Mewarna
Komunikasi

mewarnakan Jalur Gemilang.

Kotak ajaib
30 kepingan kertas (10 kuning,
10 merah dan 10 hijau)
Pensel warna
Komputer riba

5. Murid mewarnakan Jalur Gemilang tersebut

Projektor LCD

berpandukan Jalur Gemilang sebenar yang

Muzik minus one

diberikan oleh guru dengan diiringi muzik.

Speaker

6. Hasil kerja murid dikumpul untuk diberikan

Warkah Malaysia

penarafan bintang (1 sehingga 5 bintang)


dan ditampal di papan kenyataan kelas.
7. Murid menerima penerangan dari guru
mengenai pengertian warna dan ciri Jalur
Gemilang melalui Warkah Malaysia.

LANGKAH 2 / Masa 10 minit


1. Murid kembali berada di dalam kumpulan

TKP :

Nilai Patriotik :

masing-masing dan diberikan lirik lagu 5

Interpersonal

Bertanggungjawab merealisasi

Prinsip Rukun Negara yang telah diubahsuai

Muzik

5 Prinsip Rukun Negara

mengikut rentak lagu Ikan Kekek setiap

Kinestatik

seorang.

Verbal Linguistik

Komputer riba

2. Murid akan dipertontonkan video nyanyian 5


Prinsip Rukun Negara yang telah diubahsuai

KB :

dan guru akan mendemonstrasi cara untuk

Urus masa

menyanyikan lagu tersebut mengikut lirik

Komunikasi

yang disediakan.

Memerhati

3. Murid

akan

berdiri

dan

sama-sama

BSPP :

Video lagu 5 Prinsip Rukun


Negara (yang diubahsuai)
Projektor LCD
Speaker

menyanyikan lagu 5 Prinsip Rukun Negara


dengan pergerakan bimbingan guru.
4. Murid ditanya apakah 5 Prinsip Rukun
Negara.
Contoh jawapan :

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMA
N

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)


- Kepercayaan Kepada Tuhan
- Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
- Keluhuran Perlembagaan
PENUTUP / Masa 5 minit
1. Murid melihat video iklan bangga akan
negara

(Kami

Anak

Malaysia

Cuti-Cuti

Malaysia 2009) bersama-sama.


2. Murid-murid

dibimbing

untuk

pelajaran

berdasarkan

merumus

video

Muzik

Berbangga dengan negara

Intrapersonal

Malaysia.

Verbal Linguistik
BSPP :
KB :

Contoh : Jalur Gemilang penting sebagai


simbol Malaysia.
melihat

Nilai Patriotik :

yang

dipancarkan.

3. Murid

TKP -

video

Mendengar
Memotivasi

iklan

nilai

murni

Memerhati

(Merdeka 2005-Special Shoe) dan murid

Merumus

memberikan nilai murni yang terdapat dalam


video.
Contoh : - Berusaha

Video Kami Anak Malaysia


Cuti-Cuti Malaysia
Video Merdeka 2005 - Special
Shoe
Komputer riba
Projector LCD

Speaker

- Tidak putus asa


- Bantu-membantu
4. Guru mengaitkan video nilai murni dengan
topik P&P di masa hadapan.

Catatan / Refleksi :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

BAHAGIAN B : Persembahan Powerpoint

SLIDE 1

HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

SLIDE 2

SLIDE 3

SLIDE 4

HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

SLIDE 5

SLIDE 6

SLIDE 7

HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

SLIDE 8

SLIDE 9

Kit Pembelajaran

Foto 1 : Komputer Riba.

IPG Kampus Dato Razali Ismail

Foto 2 : Projektor LCD.


HALAMA
N

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

Foto 3 : Lirik Lagu Jalur Gemilang.

Foto 5 : Lembaran tugasan mewarna Jalur Gemilang.

Foto 4 : Jalur Gemilang

Foto 6 : Warkah Malaysia.


HALAMA
N

10

IPG Kampus Dato Razali Ismail


Foto 7 : Speaker.

Foto 8 : Kepingan Kertas

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

PENUTUP
Secara kesimpulannya, seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana, pengajaran seni dalam pendidikan dapat
memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Oleh itu, guru harus mengaplikasikan
seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut
dapat

merangsang

kearah

pembelajaran

yang

berkesan.

Di

samping

dapat

mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik
dengan kaedah yang digunakan ini.
HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

11

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

HALAMA
N

IPG Kampus Dato Razali Ismail

12