Anda di halaman 1dari 10

56TERHAD

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN PALOH

UJIAN BERTULIS
MAC

1 Jam

ARAHAN:
1.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2.

Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang


disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah
penuh

10

10

Markah
diperoleh

Jumlah

NAMA : ................................................................................................
...............
TINGKATAN : ........................................................................................
TERHAD

TERHAD

.............
Jawab semua soalan.
1.

Padankan organ deria kepada deria dan ransangan masing-masing.

Deria

Organ
deria

Ransangan

Pendengaran

Hidung

Bahan kimia

Penglihatan

Telinga

Cahaya

Bau

Mata

Bunyi

[6
markah]
2. (a)(i)Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas kulit manusia.

Pada rajah di atas, tandakan ( ) dalam petak yang betul untuk menunjukkan
reseptor-reseptor pada
kulit yang mengesan ransangan.

[2 markah]
[3
markah]
(ii) Reseptor tidak tersebar secara sekata pada kulit. Tandakan ( ) dalam petak
yang betul untuk
menunjukkan bahagian badan yang sensitif terhadap ransangan.

TERHAD

Lutut
Bibir
Tumit
[1
markah]
(b) Tandakan ( ) faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit.
Ketebalan epidermis
Kehadiran bilangan
reseptor
Saiz reseptor
Bilangan kelenjar peluh
[2 markah]
3. (a)(i) Rajah skematik di bawah menunjukkan bagaimana bahagian-bahagian badan
manusia mengesan
dan bergerak balas terhadap ransangan luar.
Tandakan ( ) bagi laluan yang betul dan () bagi laluan yang salah.
Tangan tersentuh
cawan panas

Otak

Tangan dialih
dari cawan

panas
Efektor
[2 markah]

(ii) Tuliskan Benar atau Palsu bagi pernyataan yang berikut.


Impuls saraf dihantar di sepanjang saraf ke otak. Kemudian,
otak mentafsir pesanan itu.
Efektor merupakan sebahagian anggota badan yang
membawa pesanan dan maklumat yang dihantar oleh
reseptor.
[2
markah]
(b) Rajah di
struktur organ bau

bawah menunjukkan
manusia.

TERHAD

Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan () bagi pernyataan yang salah
tentang rajah di
sebelah.
Sel-sel bau yang diransang mengeluarkan impuls ke rongga
hidung yang kemudiannya akan ditafsirkan
ii) Reseptor bau merupakan sel deria yang sensitif kepada bahan
kimia dalam udara. Sel-sel deria terletak di bahagian atas
rongga hidung.
[2
markah]
4. (a)(i) Rajah di bawah menunjukkan lintasan sinar cahaya yang ditujukan ke atas
permukaan bongkah kaca
pada suatu sudut.

Label P, Q dan R di atas dengan menggunakan perkatan yang diberi.


Sinar tuju

Sinar biasan

Normal

[3
markah]
(ii) Pada rajah di bawah, lukis sinar biasan bagi setiap sinar tuju yang ditunjukkan.

TERHAD

[2 markah]
(iii) Bilakan pembiasan cahaya berlaku?
____________________________________________________________________________
[1
markah]
5. (a)(i) Rajah di bawah menunjukkan struktur telinga manusia.

Pada
rajah di atas, tandakan ( ) dalam petak yang betul untuk menunjukkan bahagianbahagian
telinga tengah.
[3
markah]
(ii) Tandakan () fungsi yang betul pada bahagian yang berlabel C.
Menerima dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls
saraf
Menguatkan getaran bunyi
Menghantar getaran bunyi dari gegendang ke jendela bujur
Bergetar apabila menerima gelombang bunyi
[2
markah]
5

TERHAD

(b) Rajah di bawah menunjukkan dua alat yang dapat mengatasi masalah
pendengaran.

Mikrofon
Fon telinga
Tandakan () bagi alat yang mengubah isyarat elektrik kepada gelombang
bunyi.
Mikrofon
Fon telinga
[1
markah]
6.
Rajah di bawah menunjukkan pembentukan imej di mata seseorang yang
mengalami kecacatan
penglihatan.

(a)(i) Namakan kecacatan penglihatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas.


________________________________________________________________________________
[1
markah]
(ii) Nyatakan dua sebab bagi kecacatan penglihatan ini.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2
markah]
(iii) Lukis kanta dan sinar cahaya untuk menunjukkan pembetulan kecacatan
penglihatan yang
dicadangkan di (i) pada rajah di bawah.
6

TERHAD

[2
markah]
(iv) Berdasarkan lukisan anda di (iii), terangkan bagaimana kecacatan
penglihatan ini boleh dibetulkan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2
markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan seorang wanita tua sedang membaca buku. Dia
memerlukan
cermin mata supaya dapat melihat cetakan dengan jelas.

(i) Namakan kecacatan penglihatan yang lazim berlaku dalam kalangan orang
tua.

________________________________________________________________________________
[1
markah]
(ii) Beri satu sebab untuk jawapan anda di (b)(i).
_________________________________________________________________________
[1
markah]
7

TERHAD

(iii) Namakan jenis kanta yang digunakan dalam cermin mata ini.
_________________________________________________________________________
[1
markah]
7. (a) Rahman melaksanakan satu aktiviti seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
bawah untuk mengkaji
ciri-ciri bunyi.

(i) Rahman dapat mendengar detik jam apabila dia meletakkan telinganya pada
hujung tiub B.
Nyatakan satu inferens untuk pemerhatian beliau.
_______________________________________________________________________________
[1
markah]
(ii)Ramalkan apakah yang diperhatikan apabila kepingan kayu digantikan
dengan tuala. Terangkan
jawapan anda.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2
markah]
(iii) Ramalkan apakah yang akan berlaku apabila kepingan kayu digantikan
dengan kepingan
logam.
______________________________________________________________________
[1
markah]

TERHAD

(b) Rahman menjalankan satu eksperimen yang lain untuk mengkaji kesan bahanbahan
terhadap kenyaringan bunyi. Dia menggunakan susunan radas yang
ditunjukkan dalam
rajah di bawah. Dia menutup bahagian yang terbuka pada kotak kedap bunyi
dengan bahan P.

Jam
dipasang
supaya berbunyi pada kekuatan tertentu. Dia mencatatkan kenyaringan jam dengan
sensor bunyi yang diletakkan pada jarak yang tetap. Dia mengulangi
eksperimen dengan bahanbahan Q dan R yang mempunyi ketebalan yang sama dengan ketebalan
bahan P. Jadual di bawah
menunjukkan keputusan eksperimen.
Bahan

Kekuatan bahan

80

30

50

(i) Beri satu sebab mengapa ketebalan bahan P, Q dan R mestilah sama untuk
memastikan satu
penyiasatan yang adil.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[1
markah]
(c) Tingkap dalam bilik tidur Rita berhadapan dengan jalan yang bising. Jadual di
bawah menunjukkan
bilangan purata pelbagai kenderaan yang melalui rumahnya setiap hari.
Kenderaan
Lori

Bilangan
10
9

TERHAD

10

Kereta

25

Motorsikal

40

Bas

(i) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan punca utama pencemaran bunyi.


Terangkan jawapan anda.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[2
markah]
(iii) Rita mahu membuatkan biliknya lebih senyap. Berdasarkan keputusan
eksperimen
beliau, cadang dan terangkan bagaimana Rita boleh membuat biliknya
senyap.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3
markah]

Disediakan oleh
______________
(Pn. Suraya Nadzrah Binti Zamri)
Mahbob)

Disemak oleh
______________
(Pn. Mardyana Binti
Guru Kanan Bidang Sains dan

Matematik
Sekolah Menengah Kebangsaan
Paloh

10