Anda di halaman 1dari 61

BIODATA

PELAJAR

JADUAL

WAKTU

HURAIAN
SUKATAN
PELAJARAN

RANCANGA
N
SEMESTER

SENARAI
NAMA
MURID
YANG
DIAJAR

TAKWIM
SEKOLAH
CARTA
ORGANISA

SI

SENARAI
NAMA

STAF

PERATURA
N

SEKOLAH

GARIS
PANDUAN

PRAKTIKU
M

BORANG
PERJUMPAA
N MENTORMENTEE

BORANG
KEHADIRA
N
PRAKTIKU
M

FORMAT
DAN

CONTOH
RPH

PANDUAN
DAN

CONTOH
CATATAN
REFLEKSI
BORANG
PENYEMAK
AN

PERSEDIAA
N
MENGAJAR/
JURNAL/PE
NGAJARAN
BERPASAN

GAN/
PENILAIAN
KENDIRI
RPH
BESERTA

CATATAN
REFLEKSI
LENGKAP
UNTUK
SETIAP
SESI PdP

BORANG
KEKERAPA

N
PEMERHATI
AN
SALINAN
BORANG

BIMBINGAN
PRAKTIKUM

FORMAT
DAN

CONTOH
JURNAL

JURNAL
LENGKAP

MINGGUAN

BORANG
KEHADIRA

N PELAJAR

BORANG
REKOD
PENGAJAR
AN
BERPASAN

GAN

BORANG
MAKLUM

BALAS
PENGAJAR
AN
BERPASAN
GAN

RPH
PENGAJAR
AN
BERPASAN
GAN

SENARAI
NAMA
AHLI

LAPORAN
AKTIVITI
KOKURIKU
LUM

AKTIVITI
TAMBAHAN
(SEKOLAH/
DAERAH/
BAHAGIAN/

NEGERI)

LAPORAN
PROJEK

SENARAI
NAMA
PELAJAR

(KOKURIKU
LUM)
BAHANBAHAN
LAIN

a)SEBEL
UM
PRAKTIKU

b)SEMASA
PRAKTIKU
M

c)SELEPAS
PRAKTIKU
M

a)HASIL
PEMBACAA
N

b)HASIL
PERBINCA
NGAN

c)HASIL
KAJIAN
KES

d)HASIL
PEMERHAT
IAN

a)PENGAJA
RAN
DAN

PEMBELAJ
ARAN

b)TUGASTUGAS

KHAS

c)PERISTI
WA YANG
TERLIBAT

d)PENGAL
AMAN
TERTENTU

CATATAN,
LAKARAN,
DRAF

AWAL

b) KOLEKSI
HASIL
KERJA

AKHIR

c)KOLEKSI
HASIL
TERBAIK

A)FORMATI
F

B)SUMATIF

C)JADUAL
PENENTU
UJIAN (JPU)

D)PANDUA
N
PEMARKAH
AN (PMM)

A)SURAT
LANTIKAN

B)JADUAL

KERJA

C)REFLEKS
I

D)PENILAI
AN

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

TAHUN 1

TAHUN 4

TAHUN 5