Anda di halaman 1dari 12

(Ethnography)

Pendahuluan
Etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang
sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi dan dirujuk sebagai
penyelidikan saintifik semula jadi (field research). Menurut Creswell (2005),
etnografi merupakan bentuk kajian yang praktikal untuk mengkaji sesuatu
kumpulan seperti pendidikan, kepercayaan, tingkahlaku dan bahasa. Merupakan
bentuk kajian kualitatif yang digunakan untuk menerangkan, menganalisa dan
meinterpretasi bentukculture-sharing sesuatu kumpulan seperti tingkah laku,
kepercayaan. Menurut Sabitha Marican (2005), etnografi juga dianggap sebagai satu
kajian yang paling asas dalam penyelidikan sosial. Kajian etnografi merupakan
kajian yang mengfokuskan pada penggambaran yang terperinci dan tepat dan bukan
berunsur perkaitan .
Mengenali dan memahami masyarakat adalah suatu tugasan yang sukar.Ianya
memberikan perspektif yang berbeza-beza.Etnografi adalah usaha yang dijalankan
oleh manusia dengan komitmen yang pelbagai kerana setiap orang mempunyai latar
belakang, biografi , dan identiti yang berbeza.Asal istilah etnografi bermula dari
istilah antropologi.Tahap pertama perkembangannya ialah sebelum tahun 1800an.Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani iaitu bererti sebuah deskripsi
mengenai orang-orang atau tentang penulisan budaya.Menurut Ember & Ember
(1990) entnografi adalah satu penelitian antroplogi budaya.Oleh itu ia adalah
pengembaraan suatu budaya atau cara hidup dalam sesuatu komuniti.Ia
menjelaskan sesuatu budaya atau mana-mana aspek budaya.Ringkasnya etnografi
ialah usaha untuk memahami budaya melalui rangkaian pengamatan dan
interprestasi manusia, yang berinteraksi dengan manusia yang lain.Frey et al (1992)
berpendapat etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam
lingkungan spesifik semulajadi. Penelitian etnografi kadang memerlukan masa
panjang, dan
interaksi temu muka
dengan masyarakat
di
suatu daerah
dengan menggunakan sejumlah kaedah pengumpulan data.
Pada awal abad ke -20 seorang penyelidik mungkin menghabiskan rata-rata 2
hingga 3 tahun untuk memperoleh gambaran tentang masyarakat dan budayanya.
Salah satu contoh kajian ethnografi yang dijalankan olehTaylor(1983) ialah kajian
etnografi yang terperinci selama 3tahun ke atas 6 buah keluarga, setiap satu keluarga
mempunyai seorang kanak-kanak berumur antara 6 hingga7 tahun. Kanak-kanak ini
dianggap oleh ibu bapa merekasebagai sudah boleh belajar membaca dan menulis.
Setiapkeluarga juga mempunyai seorang atau dua orang lagikanak-kanak, dan

mereka berumur antara 6 bulan hingga17 tahun. Walaupun semua keluarga ini
adalah darikalangan orang kulit putih dan kelas pertengahan dantinggal di Bandarbandar, salah satu dapatan menarikkajian Taylor ini adalah tabiat-tabiat literasi yang berbezabeza dari satu individu ke satu individu yang lain, dankepelbagaian dalam sejarah
literasi para ibu bapa. (MurielSaville- T,1991)
Etnografi, Kebudayaan dan Masyarakat
Secara umum etnografi disebut sebagai menuliskan tentang kelompok
masyarakat. Secara khusus hal tersebut juga bermakna menuliskan tentang
kebudayaan sebuah kelompok masyarakat. Disebutkan bahawa seluruh manusia,
dan juga beberapa binatang (seperti orangutan dan gorila) menciptakan,
mentransmisikan, membahagi, merubah, menolak, dan menciptakan kembali
budaya di dalam sebuah kelompok. Semua peneliti etnografi dimulai, dan diakhiri
penelitiannya dengan berfokus pada pola-pola ini, dan sifat-sifat yang
dipersamakan atau disepakati bersama, membentuk sebuah kebudayaan
masyarakat. Dokumen yang dihasilkan dari fokus tersebut disebut dengan etnografi.
Kebudayaan bukan sebuah sifat individual. Meskipun demikian seorang individu
boleh disebut sebagai menciptakan pola-pola budaya dengan menemukannya dan
mengkomunikasikannya dengan yang lainnya. Bentuk atau unsur budaya ada hanya
ketika hal tersebut dibahagi dengan orang lain di dalam kelompok. Kebudayaan
terdiri dari pola-pola perilaku dan kepercayaan kelompok yang berlangsung secara
terus menerus. Kerana, sebuah kelompok (bahkan kelompok kecil sekali pun) harus
mengambil kira perilaku atau kepercayaan dan mempraktikkannya secara terus
menerus jika hal tersebut akan didefinisikan sebagai sifat budaya daripada sebagai
peribadi atau individual.
Tujuan Kajian Etnografi
Tujuan Kajian Etnografi adalah untuk memahami isu yang dikaji dari kaca
mata kumpulan atau budaya tersebut,kajian etnografi berusaha untuk menambah
pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau mengenalpasti corak interaksi sosial
dan membangunkan satu penafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat
atau institusi sosial.
Tujuan penelitian etnografi untuk menggambarkan budaya atau subkultur
dengan seperinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara
keagamaan dan undang-undang.Maknanya ia mempunyai tujuan mencari dan
menggambarkan budaya sesuatu masyarakat atau organisasi tertentu.Fokus
penyelidikan adalah pola-pola yang tercermin dalam sikap tidak dan prikelakuan

masyarakat atau organisasi yang diteliti.ada pun yang dicari dalam kajian ini beerti
bukan hal yang Nampak melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak
tersebut.
Umumnya jenis kajian ini mensyaratkan seorang peneliti yang
berpengalaman, harus dapat membenammkan dirinya dalam budaya mayarakat
yang diteliti.Maknanya dia harus bersosialisasi dirinya sendiri ke dalam budaya
tersebut dan cuba menjelaskannya.Menjadi sebahagian budaya yang baharu
tersebut dan kadangkala ia menjadi masalah apabila hendak kembali kepada
budayanya sendiri.
Etnografi berfokus pada pertanyaan:Apakah budaya sekelompik
orang.Gagasan budaya merupakan inti etnografi.Ciri penting dalam penelitian
etnografi adalah setiap kelompok manusia manusia secara bersama-sama untuk
jangka waktu tertentu dan memperkembangkan budaya.Menurut Earl babbie,
1998:282 , etnografi menghuraikan budaya tertentu secara holistik. Selain data
secara holistik ciri-ciri lainnya ialah
Bersifat ilmiah(pengkaji harus memahami gejala empiric dalam kehidupan
seharian
Pengkaji adalah instrumen yang penting dalam pengkajian data
Bersifat keterangan iaitu mencatat dengan teliti fenomena budaya yang dilihat,
dibaca.
Digunakan untuk memahami bentuk-bentuk kes tertentu
Analisisi bersifat induktif
Pengkaji harus bersikap seperti masyarakat yang dikajinya.
Data dan informasi mesti diperolehi dari orang yang asal
Kebenaran informasi mesti diperiksa dengan data yang lain(maklumat diperiksa
dan dipadankan dengan data bertulis)
Subjek penelitian disebut peserta (buku juga disebut peserta)
Pengkaji harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang
yang diteliti dan bukan etnik
Menggunakan data kualitatif dan kuantitatif tetapi lebih banyak menggunakan
kualitatif
Ringkasnya tujuan etnografi boleh dikecilkan skopnya dan dilihat dalam 4
perspektif iaitu:
Etnografi akademik
Lazimnya dilakukan oleh golongan akademik (utk menambah pengetahuan / celik
akal dlm kalangan pelajar / rakan sejawat )

Lebih berfokus kpd pembinaan asas pengetahuan berkaitan dgn sst budaya / teori
Cth: penyelidikan etnografi dalam konsep darah dalam kinship Orang Asli.

Etnografi aplikasi
Bertujuan utk membuat perubahan sosial yg dpt mempengaruhi polisi institusi
( hospital, sekolah dan agensi kerajaan)

Etnografi tradisional / klasik


Penyelidik akan tinggal bersama dan menghuraikan pelbagai kumpulan sosial.
Data yang dikumpul ialah data tekstual, cth : jurnal refleksi atau nota lapangan.
Lebih menjurus kepada akademik

Etnografi analitik
Melibatkan kerja lapangan yang meluas dan pelbagai jenis (pemerhatian turut
serta, temubual informal dan formal, pengumpulan dokumen, membuat rakaman
dan sebagainya)

Jenis Etnografi
Secara umumnya skop penyelidikan etnografi terbahagi kepada dua iaitu:
Makroetnografi
Mikroetnografi

Suatu penyelidikan yang


Memberi fokus (dipilih kerana
cuba menjelaskan keseluruhan mewakili elemen penting dalam kehidupan
cara
hidup
sesebuah kumpulan tersebut) kepada keadaan tertentu
kumpulan/komuniti
pada tempat dalam situasi kumpulan atau
institusi yang lebih besar

Lebih memberi fokus secara terus


terhadap interaksi bersemuka peserta dalam
kumpulan atau institusi yang diselidik.
Seorang ahli antropologi Amerika, R.Naroll menyusun suatu senarai prinsip yang
digunakan oleh para antropologi untuk menentukan batas-batas dari masyarakat,
senarai itu mengandungi:
1. Kesatuan masyarakat yang dilingkungi satu desa atau lebih
2. Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang menuturkan satu bahasa
atau satu loghat bahasa.
3. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politikal dan

pentadbiran
4. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identiti penduduknya
sendiri
5. Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu kawasan geografi
6. Kesatuan dalam masyarakat ditentukan oleh kesatuan ekologi(hubungan
antara makhluk dan sekitarnya)
7. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman
yang sama.
8. Kesatuan masyarakat dengan susuanan sosial yang seragam
9. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya adalah
sama tahapnya.
Bagaimanapun sesetangah pihak mengkelaskan jenis penyelidikan etnografi
kepada kelas-kelas berikut:
Jenis etnografi
Keterangan
Etnografi realis
Etnografi yang objektifnya ditulis secara saintifik
Etnografi
Laporan pengalaman kerja lapangan ahli etnografi
pengakuan
Etnografi
sejarah Kajian terhadap seorang individu yang berada dalam
hidup
konteks budayanya
Etnografi auto
Satu refleksi kendiri daripada penelitian oleh seorang
individu yang berada dalam konteks budayanya
Etnografi mikro
Kajian yang berfokus kepada satu aspek tertentu bagi satu
kumpulan budaya
Etnografi kajian kes Analisis satu kes perorangan,peristiwa, aktiviti atau proses.
Etnografi kritikal
Kajian terhadap perempuan dan amalan budaya yang
menarik kuasa dan menekan mereka.
Etnografi
pasca Etnografi yang ditulis untuk mencabar masalah-masalah
moden
dalam masyarakat kita
Etnografi novel
Penulisan fiksyen yang berfokus kepasa aspek kebudayaan
sesuatu kumpulan.
Etnografi feminis
Satu penyelidikan terhadap wanita dan amalan budaya
yang menghalang kuasa dan mendominasi mereka
Ciri ciri penyelidikan Etnografi
Etnografi mempunyai ciri-ciri yang tertentu iaitu:

Budaya yg memandu tingkah laku manusia dalam kumpulan kecil diselidik dalam
konteks persekitaran harian

Penyelidik menyertai sesebuah kumpulan untuk jangka masa yang lama supaya
boleh hidup dua kehidupan secara serentak; insider (dlm kumpulan) outsider
( pemerhati dalam kump )
Pemerhatian dan temubual informal menjadi sumber maklumat utama walaupun
sumber lain boleh digunakan.
Pengumpulan data dilaksanakan secara tidak begitu berstruktur supaya data dapat
dikumpul secara dengar-dengar penyelidik dapat memperoleh sebanyak mungkin
maklumat berhubungan kehidupan seharian kumpulan
Data yang banyak dengan huraian yang kaya serta mendalam tentang kumpulan
yang diselidik dianalisis untuk mengekstrak makna dan fungsi tingkah laku
kumpulan dan dilaporkan dalam bentuk huraian dan penjelasan verbal.
Sifat Etnografi
Emzir (2008) , mengatakan prosedur penelitian etnografi bersifat kitaran.Ia
merangkumi enam langkah iaitu:
i.
Pemilihan suatu projek etnografi.
ii.
Mengajukan soalan etnografi. Terdapat tiga jenis soalan etnografi, iaitu
soalan deskriptif, struktur, dan kontras.
iii.
Pengumpulan data etnografi. Dengan cara pemerhatian peserta, kita akan
mengumpulkan data dari aktiviti mengamati aktiviti orang, ciri-ciri fizikal, dan
situasi sosial. Setelah data diperolehi, mungkin untuk menyempitkan penelitian
dengan memerhati semula.
iv.
Pembuatan suatu rakaman etnografi. Pada tahap ini hal yang dapat
dilakukan adalah pengambilan catatan lapangan, pengambilan foto, pembuatan
peta, dan penggunaan cara-cara lain untuk merakam observasi.
v.
Analisis data etnografi. Terdapat tiga jenis analisis yang akan di gambarkan
secara umum dalam makalah ini iaitu:a. analisis domain (mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari objek
penelitian)
b. taksonomi (menjadikan domain-domain yang dipilih menjadi lebih mudah)
c. tema budaya (mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan
keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam tema-tema sesuai dengan fokus
dan subfokus penelitian.

vi.
Penulisan sebuah etnografi. Ertinya setelah tahap penelitian diselesaikan
maka tugas selanjutnya adalah menuliskan hasil penelitiannya tersebut. Ada enam
langkah yang disyorkan harus diikuti ketika mulai menuliskan sebuah etnografi:
a. memilih khalayak
b. memilih hipotesis
c. membuat senarai topik dan garis besar
d. menulis naskah kasar
e. menyemak semula garis besar dan anak tajuk
f. mengedit naskah kasar
Penentuan Sampel
Ada lima jenis penentuan sampel dalam etnografi iaitu :

pilihan sederhana hanya menggunakan satu kriteria sahaja seperti umur atau
wilayah subjek
pilihan menyeluruh pilihan berdasarkan kes, tahap, dan unsur yang relevan
pilihan kuota apabila penduduk besar untuk itu populasinya dijadikan bebberapa
kumpulan sepeeti pekerjaan dan jantina.
Pilihan menggunakan rangkaian maklumat dari salah satu warga pemilik budaya
Pilihan dengan perbandingan antara kes membandingkan kes kes yang ada
sehingga diperolehi ciri ciri tertentu misalnya yang teladan dan mempunyai
pengalaman khas.
Daripada kesemua cara di atas boleh dipilih salah satu cara tetapi jika
menggunakan kesemuanya penyelidik akan mampu menggunakan langkah yang
tepat selaras dengan apa yang diteliti.Apa yang lebih peting sampel diambil secara
pragmatik dan bukan secara rawak. Penyelidik mestilah tahu konteks masyarakat
yang ditelitinya dan juga mestilah mempertimbangkan aspek aspek lain yang ada
dalam budaya tersebut.Oleh itu penyelidik haruslah mengutamakan titik perhatian
di mana unsur yang penting diberi perhatian dan unsur lain hanyalah peserta
sahaja.
Bahan bahan etnografi berasal dari masyarakat yang disusun secara deskriptif
yang menyangkut pelbagai aspek kehidupan untuk meninjau salah satu aspek yang
diteliti. Ia mampu melakarkan fenomena budaya selengkap-lengkapnya. Menurut
Koentjaraningrat (1990:333) ia meliputi unsur unsur kebudayaan secara universal
iaitu bahasa, sistem teknologi , organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian dan
sistem
agama.Namun
semua
ini
tidaklah
semestinya
digunakan

semuanya.Penyelidik boleh menggunakan sub tertentu yang dirasakan penting.

Penetapan model etnografi memerlukan strategi khusus iaitu penyelidik


mestilah:Menjadi pengamal asalkan apa yang dipilih mampu mewakili fenomena.
Usahakan tempat yang asing dari penyelidik
Jangan terlalu berpegang kepada rencana penyelidik ia boleh berubah setelah
dilapangan
Fikirkan sejumlah topik yang sukar dicapai.
Pengkaji etnografi mengenal dua reka bentuk kajian iaitu kajian kes dan multiple
site dan subjek studies .Ia akan mencari keunikan budaya pada kawasan
tertentu.Penyimpangan merupakan kes yang menarik dan kan menjadi sorotan
penyelidik sedangkan muliple site dan subjek studies lebih cenderung untuk
meneliti skop yang lebih luas. Dari dua reka bentuk demikian, dapat dinyatakan
bahawa etnografi adalah salah satu model kajian budaya yang mengangkat hal-hal
khusus. Kekhususan penelitian budaya adalah pada kemampuan memanfaatkan
model etnografi sejelas yang mungkin.
Langkah-langkah Etnografi
Sebagai sebuah model, tentu saja etnografi mempunyai ciri-ciri dan langkahlangkah tersendiri. Langkah yang dimaksudkan adalah seperti yang
dikemukakan oleh Spradley (1997) dalam buku Kaedah Etnografi,
sebagai berikut:
1. menetapkan informan.- mempunyai lima syarat iaitu
Enkulturasi penuh (mengetahui budaya miliknya dengan baik)
Penglibatan langsung

Suasana budaya yang tidak dikenali (akan menerima seadanya tanpa tokok
tambah)
Mempunyai masa yang cukup
Non-analitis
Penyelidik sekuarang-kurangnya mempunyai dua hingga tiga syarat dan penyelidik
seharusnya tahu siapa yang layak menjadi informannya.
2.
Melakukan wawancara kepada informan. Dijalankan dengan penuh
persahabatan.informan perlu diberitahu tentang tujuan etnografi (meliputi
rakaman,model wawancara, masa dan dalam bahasa yang difahaminya), penjelasan
soalan (meliputi soalan deskriptif, struktur, dan kontras). Wawancara hendaknya

jangan sampai menimbulkan kecurigaan kepada informan.


3. Membuat catatan etnografi - Catatan dapat berupa laporan ringkas, laporan
yang diperluas, jurnal lapangan, dan perlu diberikan analisis atau interpretasi.
Catatan ini juga sangat fleksibel, tidak harus menggunakan kertas ini itu atau buku
ini itu, melainkan cukup sederhana saja.
4. Mengajukan soalan deskriptif untuk menggambarkan keadaan tempatan.
5. Melakukan analisis wawancara etnografis - Analisis dikaitkan dengan simbol
dan makna yang disampaikan informan. Tugas penyelidik adalah memberi laluan
simbol-simbol budaya serta mengenal pasti peraturan dan pengekodan
6. Membuat analisis domain - penyelidik menggunakan istilah mencakupi apa
yang dikatakan oleh informan
7.
Mengajukan soalan struktur - soalan untuk melengkapkan soalan
deskriptif.Contoh apakah cara orang pekak berkomunikasi?
8.
Membuat analisi taksonomik - usaha pemfokusan soalan yang telah
diajukan.Ada lima langkah iaitu: pilih sebuah domain analisis taksonomi(contoh siapa-siapakah penghuni penjara)
pengenalan kerangka substitusi yang tepat untuk analisis
cari subset di antara beberapa istilah
cari domain yang lebih besar
buat taksonomi sementara
9. mengajukan soalan kontras contoh sountuk mencari perbezaan wanita,
gadis, perempuan, orang dewasa, perempuan simpanan
10. Membuat analisis komponen - dilakukan ketika dan setelah di lapangan. Hal
ini untuk mengelakkan manakala ada hal-hal yang masih perlu ditambah, akan
dilakukan wawancara ulang kepada informan
11. Mencari tema-tema budaya
12. Menulis etnografi
Bagi penyelidik memang sukar untuk menentukan informan .Untuk itu informan
mestilah orang yang tahu,dewasa, sihat jasmani dan rohani, tidak mempunyai
kepentingan peribadi dan berpengetahuan luas.
Pemilihan Informan
Boleh melalui empat cara iaitu:i. Secara sampingan.Maknanya penyelidik menemui seseorang yang sama sekali
belum diketahui pada salah satu wilayah penelitian. Penyelidik boleh menyamar
sebagai pembeli atau penjual tertentu ke suatu wilayah. Yang penting, sikap dan
perilaku penyelidik tidak menimbulkan kecurigaan
ii. Menggunakan orang-orang yang telah dikenal sebelumnya. Penyelidik berusaha
menghubungi beberapa orang, mungkin melalui orang terdekat. Cara ini dipandang

lebih efektif, kerana penyelidik boleh mengemukakan maksudnya dengan lebih


selesa. Melalui orang dekat tersebut, penyelidik boleh meyakinkan bahawa
kajiannya akan dihargai.
iii. Sistem quota.Maknanya informan telah dirumuskan kriterianya, misalkan ketua
organisasi, dukun dan sebagainya.
iv. Secara snowball.Maknanya informan bermula dengan jumlah kecil (satu orang),
kemudian atas cadangan orang tersebut, informan kunci menjajdi semakin besar
sampai jumlah tertentu.Informer akan berkembang terus, sampai memperoleh data
yang banyak.
Dari cara-cara tersebut, penyelidik boleh memilih salah satu yang paling
sesuai. Pemilihan berdasarkan pada aspek kemudahan penyelidik
Kelebihan dan kelemahan Etnografi
Secara ringkas kelebihan dan kelemahan etnografi boleh dilihat dari jadual
dibawah:
Kelebihan
Kelemahan
Menghasilkan
pemahaman
yang Mengambil masa yang lama untuk
mendalam.Kerana yang dicari dalam mencari dan mengumpulkan data
penelitian ini bukan hal yang nanpak,
melainkan yang terkandung dalam hal
yang Nampak tersebut.
Mendapatkan atau memperoleh data dari Perspektif pengkajian kemungkinan
sumber utama
dipengaruhi
oleh
kecenderungan
budaya peneliti
Mengasilkan deskripsi yang kaya dengan Pengaruh budaya yang diteliti dapat
penjelasan yang spesifik dan terperinci
mempengaruhi psikologi pengkaji,
ketika pengkaji hendak kembali
kepada budayanya
Pengkaji berinteraksi langsung dengan Pengkaji
yang
tidak
memiliki
masyarakat social yang akan diteliti
kemampuan
sosialisasi,
terdapat
kemungkinan
penolakkan
dari
masyarakat yang diteliti
Membantu
kemampuan
berinteraksi Mungkin seorang pengkaji yang
kerana
membantu
kemampuan memiliki latar belakang pengetahuan
bersosialisasi dalam budaya yang ia cuba yang kuat, mengetahui dengan jelas
untuk jelaskan.
subjek yang akan diteliti atau
dipelajarinya.
http://adahawie.blogspot.com/2012/05/etnografi.html

Pengertian Etnografi
Etnografi adalah berasal dari kata ethnos yang berarti bangsa dan graphein yang berarti
tulisan atau uraian. Jadi berdasarkan asal katanya, etnografi berarti tulisan tentang/ mengenai
bangsa. Namun pengertian tentang etnografi tidak hanya sampai sebatas itu. Burhan Bungin (
2008:220) mengatakan etnografi merupakan embrio dari antropologi. Artinya etnografi lahir
dari antropologi di mana jika kita berbicara etnografi maka kita tidak lepas dari antropologi
setidaknya kita sudah mempelajari dasar dari antropologi. Etnografi merupakan ciri khas
antropologi artinya etnografi merupakan metode penelitian lapangan asli dari antropologi
( Marzali 2005:42).
Etnografi biasanya berisikan/menceritakan tentang suku bangsa atau suatu masyarakat yang
biasanya diceritakan yaitu mengenai kebudayaan suku atau masyarakat tersebut. Dalam
membuat sebuah etnografi, seorang penulis etnografi (etnografer) selalu hidup atau tinggal
bersama dengan masyarakat yang ditelitinya yang lamanya tidak dapat dipastikan, ada yang
berbulan-bulan dan ada juga sampai bertahun-tahun. Sewaktu meneliti masyarakat seorang
etnografer biasanya melakukan pendekatan secara holistik dan mendiskripsikannya secara
mendalam atau menditeil untuk memproleh natives point of view. Serta metode
pengumpulan data yang digunakan biasanya wawancara mendalam ( depth interview) dan
obserpasi partisipasi di mana metode pengumpulan data ini sangat sesuai dengan tujuan awal
yaitu mendeskripsiakan secara mendalam.
Membuat etnografi juga merupakan hal yang wajib dilakukan uuntuk para sarjana
antropologi. Seperti yang ditulis oleh Marzali (2005: 42):
Bagaimanapun, etnografi adalah pekerjaan tingkat awal dari seorang ahli antropologi yang
propesional. Etnografi adalah satu pekerjaan inisiasi bagi yang ingin manjadi ahli antropologi
professional. Seseorang tidak mungkin dapat diakui sebagai seorang ahli antropologi
professional jika sebelumnya dia tidak melakukan sebuah etnografi, dan melaporkan hasil
penelitiannya. Hasil penelitiannya ini harus dinilai kualitasnyaUntuk meningkat ke
peringkat yang lebih tinggi makapekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya adalah apa
yang disebut sebagai comperative study, basik secara diakronis maupun secara sinkronis
Jika kita membaca tulisan tersebut, terlihat penulis ingin menekankan bahwa membuat
etnografi itu merupakan suatu kewajiban. Sesorang sarjana antropologi wajib menghasilkan
sebuah etnografi jika belum maka seseorang tersebut belum dikatakan seorang sarjana
antropologi. Namun jika sudah maka seseorang tersebut berhak untuk dikatakan seorang
sarjana antropologi namun belum bisa dikatakan sebagai ahli antropologi sesungguhnya
( ahli etnologi ). Seseorang dikatakan ahli etnologi apabila seseorang tersebut melakukan
pekerjaan yang lebih tinggi yaitu comparative study dalam basic diakronis maupun sinkronis.
http://teoriantropologi.blogspot.com/2011/02/pengertian-etnografi.html

Marzali, Amri.2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia, Kencana, Jakarta.


Bungin, Burhan.2008. Penelitian Kualitatif, Kencana, Jakarta.