Anda di halaman 1dari 21

SEJARAH TINGKATAN 4

BAB 10

DASAR BRITISH DAN


KESANNYA
TERHADAP EKONOMI NEGARA

Senaraikan aktiviti-aktiviti
ekonomi sara diri masyarakat
Melayu

Melombong
Bercucuk tanam
Memungut hasil hutan
Menternak binatang
Menengkap ikan secara kecil-kecilan
Menanam tanaman sampingan

Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri

Pengeluaran dalam skala kecil


Menggunakan teknologi mudah
Modal yang kecil
Penggunaan buruh terhad
Pasaran yang kecil
Lebihan pengeluaran digunakan semula untuk
penggunaan sendiri

Apakah maksud dwiekonomi

Dwiekonomi bermaksud wujudnya


dua bentuk okonomi secara
serentak iaitu ekonomibercorak
sara diri dan ekonomi dagangan

Nyatakan kesan daripada


wujudnya dwiekonomi ditanah
Melayu

Pekembangan dalam industri perlombongan


dan pertanian komersial
Ekonomi Negara dikuasai oleh pemodal Eropah
Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri
Pembangunan tidak seimbang antara wilayah
Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk
luar Bandar dengan Bandar
Kemasukanburuh asing

Huraikan cara kemasukan buruh


China dan India ke Tanah Melayu
pada abad ke-19

KREDIT-Melalui sistem tiket kredit Sin Kheh dikumpulkan oleh khehtau(ketua)dan diawasi oleh agensi buruh yang dibayar oleh majikan

PERJANJIAN-Golongan sin kheh membuat perjanjian menjelaskan


hutang merekasecara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu

TIKET-Mereka dibekalkan dengantiket ke pelabuhan yang dituju

KAKITANGAN-Melalui sistem pengambilan kakitangan,majikan akan


menghantar pegawainya ke china untuk mendapatkan buruh

PERBELANJAAN-Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh


majikan

Nyatakan kesan-kesan daripada


peningkatan jumlah kemasukan
imigran
MAJMUK

Pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu

PETEMPATAN Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum


PEKERJAAN
BAHASA

Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum


Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan

INTERAKSI
PERPADUAN

Tidak terdapat interaksi antara kaum


Tidak ada perpaduan antara kaum

PENDIDIKAN Wujudnya system pendidikan vernacular


PENYAKIT
Taraf kesihatanyang rendah
PEMBANGUNAN

Pembangunan tidak seimbang antara wilayah

Apakah yang dimaksudkan


dengan pendidikan vernakular

Sistem pendidikan yang


menggunakan bahasa ibunda
kaum masing-masing sebagai
bahasa pengantar

Nyatakan kelemahan-kalemahan
sistem pendidikan vernakular

Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum

Murid-murid daripada pelbagai kaum terpisah

Melalui system pendidikan yang berbeza-beza

Penggunaan bahasa yang berbeza-beza sebagai


bahasa pengantar

Sebutkan bentuk pendidikan


orang Melayu sebelum
kedatangan penjajah

Mendapat pendidikan di surau, masjid dan


sekolah pondok
Bertumpu kepada aspek membaca dan
memahami Al-quran
Mempelejeri bahasa arab
Mempelajari hukum agama
Bertujuan menguasai asas kemahiran
membaca, menulis dan mengira

Senaraikan ciri-ciri sekolah


vernakular

Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar


Dibiayai oleh pengusha ladang bagi sekolah Tamil di ladang
Beropientasikan sistem pendidikan di India
Menggunakan sukatan pelejaran dari India
Menggunakan buku yang dibawa dari India
Tenaga pengajar dibawa dari India
Menggunakan bahasa Tamil sebgai bahasa pengantar

Huraikan perkembangan sekolah


vernakular melayu selepas
kedatangan British

TUBUH
Sekolah vernacular Melayu mula ditubuhkan di
Negeri
Selat
SEKOLAH Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura
diikuti
yang seterusnya di Seberang Perai1871 dan Kuala
Kangsar 1885
PEREMPUAN
Sekolah Melayu perempuan ditubuhkan pada
tahun 1885
RENDAH
Sekolah Melayu hanya di peringkat sekolah rendah
sahaja
KURIKULUMKurikulumnya terbatas dansesuai dengan cita-cita
British
menjadikan orang Melayu sebagai petani
MPSI
Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI) ditubuhkan
untuk
melatih guru-guru Melayu
ELIT Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan untuk golongan elit

Berikan persamaan antara


sekolahvernakular China dengan
sekolah vernakular Tamil di Tanah
Melayu
PENGANTAR
Menggunakan bahasa ibunda sebagai
bahasa pengantar
ORIENTASI Sistem pendidikan berorientasikan negara asal
SUKATAN

Sukatan pelajaran dari Negara asal

BUKU Buku dibawa dari Negara asal


PENGAJAR Tenaga pengajar dibawa dari Negara asal

Huraikan perkembangan
pendidikan inggeris di Tanah
Melayu semasa penjajahan
British
USAHA
Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan
badan
sukarela
BANDAR
Dianggap sekolah elit kerana letaknya di
Bandar sahaja
PELAJAR
Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan
KURIKULUM Kurikulum disusun berasaskan system
penddikan
di England
UNIVERSITI Pihak British menubuhkan universiti Malaya
di Singapura

Mengapakah perusahaan perkilangan


di Tanah Melayu mengalami
perkembangan yang begitu lembab
pada awal abad ke-20

Tumpuan kepada pengeluaran biji timah dan getah

Hampir semua barangan perkilangan yang


diperlukan diimport

Barangan temptan mendapat saingan daripada


barangan yang diimport

Pengeluaran barangan tampatan adalah sedikit

Sebutkan jenis-jenis perkilangan


yang dibina di Tanah Melayu
sebelum abad ke-20

Kilangan barangan berasaskan getah


Kilang berasaskan perlombongan
Kilang membina kapal korek,kapal kecil
dan mesin memproses getah
Perusaha mengetin nenas

Senaraikan kilang yang didirikan


di Tanah Melayu pada awal abad
ke-20

Syarikat Shun Yip


Leong
Syarikat kasut bata
Fung Keong
Kinta Rubber Works
United Engineers

Mengapakah kerajaan meningkatkan


penglibatan orang melayu dalam sektor
perindustrian dan perniagaan mulai tahun
1970-an

Masyarakat Melayu tercicir dalam bidang


perindustrian dan perniagaan
Masyarakat Melayu terpinggir daripada arus
pembangunan ekonomi perdana
Mengimbangi kedudukan ekonomi antara kaum
Mengelakkan perasaan tidak puas hati yang boleh
mendatangkan unsure ketdakstabilan
Mengimbangi pembangunan ekonomi antara wilayah

Apakah peranan sistem pengankutan dan


perhubungan terhadap perkembangan
ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke20

CEPAT Mempercepatkan pengangkutan bijih timah/getah


PELABUHAN Menghubungkan kawasan perlombongan/ladang dengan
pelabuhan
KAWASAN
Menghubungkan pantai barat tanah melayu dengan
pantai
timur
BUKA Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan
pedalaman
NEGERI
Memudahkan perhubungan antara negeri di tanah
melayu
JIRAN Menghubungkan tanah melayu dengan jiran
CEKAP Perhubungan dengan Negara luar dapat dijalankan dengan
lebih cekap

Huraikan perkembangan sistem perhubungan


jalan raya dan jalan kereta api di Tanah
Melayu sehingga awal abad ke 20
JALAN KERETA API
PERTAMA
Jalan kereta api yang pertama dibina
menghubungkan Taiping dengan Port Weld pada1885
LAIN Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk
menghubungkan kawasan perlombongan dengan
pelabuhan.cth;Kuala Lumpur-Port Swettenham(1889),
Seremban-Port Dickson(1891)dan Ipoh Telok Anson(1895)
SEMUAMenjelang 1904,semua kawasan perlombongan
mempunyai
perkhidmatan kereta api.
SIAM Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan
sempadan Siam siap pada 1918
GEMAS
1931 Jalan kereta api menghubungkan Gemas ,
Pahang
dan Kelantan ke Siam dibina
SINGAPURA Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah
Melayu
disambng ke Singapura

JALAN RAYA
DENAI
Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan
dengan jalan raya
SELANGOR Menjelang 1895,Selangor dan Perak
mempunyai
rangkaian jalan raya sepanjang 2400km
PERAI Pada tahun 1911 jalan raya dari seberang Perai
ke Melaka disiapkan
PERLIS
Pada tahun 1911 hingga 1928 jalan raya
menghubungkan Perlis dengan Singapura
disiapkan
HUBUNG
Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan
Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan
negeri- negeri di Pantai Barat dengan pantai Timur
Tanah
Melayu