Anda di halaman 1dari 5

BORANG PENILAIAN KURSUS

KURSUS

: ____________________________________________________

TARIKH

: ____________________________________________________

TEMPAT

: ____________________________________________________

ARAHAN: ANDA HANYA PERLU MELENGKAPKAN BAHAGIAN A DAN B SAHAJA


BAHAGIAN A
NAMA PESERTA :
JAWATAN

GRED JAWATAN :

Arahan : Sila tandakan ( / ) di dalam petak yang berkenaan mengikut skala berikut :
5 : Cemerlang

4 : Baik

Bil
1.

3 : Sederhana 2 : Kurang Memuaskan


Perkara

PENGISIAN PROGRAM

Isi Kandungan dan Skop Program

Kaitan Kandungan Dengan Program


Kandungan Program Dengan Tugas Rasmi
Ulasan :
2.

PERSEMBAHAN PENCERAMAH
Penyampaian Penceramah
Interaksi Dengan Peserta
Aktiviti-Aktiviti Latihan Dikendalikan
Ulasan:

3.

LOGISTIK KURSUS DAN URUSETIAAN


Penginapan
Makanan dan Minuman
Dewan dan Kemudahan
Ulasan:

4.

PENILAIAN SETIAP SLOT PROGRAM


a. Self Empowerment
b. The Thinking Process
c. Vision

1 : Lemah
3

Komen

d. Habits and Attitudes


e. Self Talk
f. The Change Process
g. The Tool of Changes
h. Maintaining Your Image
BAHAGIAN B
1.

Adakah Program ini mencapai objektif yang telah ditetapkan ?


Ya

Tidak

Ulasan:2.

Adakah masa yang diperuntukan mencukupi untuk mencapai matlamat program ini ?

Yang paling saya digemari dalam program ini ?

4.

Yang saya pelajari dari program ini ?

5.

Apakah perasaan anda selepas menghadiri program ini ?

6.

Sila berikan penilaian anda mengenai tahap pengetahuan dan kemahiran anda sebelum dan selepas
berkursus dari segi perkara berikut :
Perkara

Pengetahuan / Sesuatu yang baru dari program ini

Kemahiran Menyelesaikan masalah

% Sebelum

7.

Secara amnya, apakah impak program ini kepada diri anda sendiri ?

8.

Apakah kekuatan program ini ?

9.

Apakah kelemahan program ini ?

10.

Cadangan saya untuk memperbaiki program ini ?

11.

Apakah kursus-kursus lain yang diperlukan untuk dihadiri dimasa hadapan:

% Selepas

a.
b.
c.
d.

BORANG PENILAIAN KURSUS


AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC)
BAHAGIAN C
( DIISI OLEH PEGAWAI PENYELIA SAHAJA )
NAMA PENYELIA :
JAWATAN

GRED JAWATAN :

PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS

Arahan: Sila isikan petak kosong dengan skala berikut :5 : Cemerlang

4 : Baik

3 : Sederhana 2 : Kurang Memuaskan

1 : Lemah

1.
Setelah menghadiri kursus adakah pegawai ini telah menunjukkan atau melahirkan perasaan :
Berpuas hati dengan kursus
2.

3.

Kurang berpuas hati dengan kursus

Pada pandangan anda, adakah perubahan telah berlaku kepada pegawai di bawah seliaan
anda selepas menghadiri kursus?
Ada Perubahan
Tiada Perubahan
Setelah menghadiri kursus, sejauh mana anda bersetuju bahawa pegawai ini telah menunjukkan:
a. Perubahan sikap yang lebih positif terhadap kerja

b. Mempunyai keyakinan yang lebih tinggi

c. Semangat untuk bekerja yang lebih tinggi

d. Mempunyai idea yang lebih bernas / berkembang

e. Lebih mudah berkomunikasi dengan murid

f. Lebih memahami kehendak dan keperluan murid

4.

Adakah anda bersetuju bahawa kursus yang dihadiri oleh pegawai ini ada berkaitan dengan tugas dan
tangungjawab yang dijalankan

5.

6.

Adakah anda bersetuju bahawa pegawai ini dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang
dipelajari daripada kursus yang dihadiri?
Berdasarkan pemerhatian anda, bilakah pegawai ini menggunakan AAC terhadap murid?
Semasa PdP
Semasa rehat
Aktiviti luar kelas
Lain-lain, nyatakan
_______________________________________________________________________________

7.

Secara amnya, apakah impak kursus ini kepada pegawai berkenaan?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8.

Cadangan kursus yang perlu dihadiri oleh pegawai di masa hadapan


a).
b).
________________________________
(Tandatangan Pegawai Penyelia)
Nama Penyelia : .
Jawatan
: .....................................

Tarikh