Anda di halaman 1dari 8

SULIT

Lekat logo
sekolah
di sini

1449/1

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

1 Apakah nilai digit 4, dalam asas


sepuluh, bagi nombor 3 4798?
A 8
C 256
B 32
D 400
2 Ungkapkan 53 + 2 sebagai satu
nombor dalam asas lima.
A 75
C 1275
B 1255
D 10025

10 Rajah 1 menunjukkan satu graf satu


fungsi.

3 110012 11102 =
A 10112
B 10012
C 11002
D 11012
4 Ungkpkan 5.74 103 sebagai satu
nombor tunggal.
A 0.000574
B 0.00574
C 0.0574
D 0.574
5 Ungkapkan 111011012 sebagai satu
nombor dalam asas lapan.
A 3158
B 3508
C 3558
D 3658

D
Rajah 1

9 Antara graf yang berikut, manakah


mewakili y = 4 ?
x
A

Antara yang berikut, manakah


persamaan bagi fungsi itu?
A y = 2x3 + 3
B y = 2x3 + 3
C y = 2x3 3
D y = 2x3 3
11 Rajah 2 menunjukkan satu garis GH
1
dengan kecerunan .
5

6 Diberi k 10112 = 1012, cari nilai k.


A 1102
B 10112
C 11112
D 100002
7 Cari nilai x dalam persamaan 11 0112
+ x = 111102.
A 102
B 112
C 1102
D 1112

8 Antara graf yang berikut, manakah


mewakili fungsi y = (x 4)(x + 2)?
A

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Rajah 2

Cari pintasan-x bagi garis lurus GH.


A 25
C 5
B 10
D 1

12 Antara graf yang berikut, manakah


mewakili y = 16 5x3?
A
C

32

SULIT

SULIT

Lekat logo
sekolah
di sini

1449/1

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

15 Rajah 5 menunjukkan lima segi tiga


dilukis pada grid segi empat sama.

Titik K ialah imej bagi titik L di


bawah satu pantulan. Antara garis
yang berikut, manakah paksi
pantulan itu?
A PS
B PQ
C RQ
D RS
18 Rajah 8 menunjukkan 5 segi tiga
dilukis pada grid segi empat sama.

Rajah 5

13 Rajah 3 menunjukkan satu rantau


berlorek.

Antara segi tiga A, B, C, dan D,


manakah imej bagi segi tiga K di
bawah satu pembesaran dengan
faktor skala Z?
16 Rajah 6 menunjukkan X ialah imej
bagi titik Y di bawah satu translasi.

Rajah 8

Antara segi tiga A, B, C, dan D,


manakah bukan imej bagi segi tiga
M di bawah satu putaran?
19 Rajah 9 menunjukkan N ialah imej
M di bawah satu putaran 90 ikut
arah jam.

Rajah 3

Ketaksamaan yang mentakrifkan


rantau berlorek itu ialah
A y x; x O; y < 5
B y x; x O; y 5
C y x; x O; y < 5
D y x; x O; y > 5
14 Rajah 4 menunjukkan graf bagi
fungsi y = x2 + 8.

Rajah 6

Apakah translasi itu?


5
5
A 13
C 12
5
B 13

5
D 12

17 Rajah 7 menunjukkan 6 titik dilukis


pada grid segi empat sama.

Rajah 9

Antara titik A, B, C, dan D,


manakah pusat putaran?
20 Rajah 10 menunjukkan X ialah imej
Y di bawah satu putaran 90 lawan
jam pada pusat (t, u) diikuti dengan
satu
translasi
3
1 .

Rajah 4

Antara garis lurus yang berikut,


manakah sesuai dilukis untuk
mencari nilai x yang memuaskan
persamaan x2 + x + 8 = 0?
A y = 2x
C y=x
B y = x
D 2y = x
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Rajah 7
Rajah 10
32

SULIT

SULIT

1449/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

Nilai bagi t dan u ialah


A t = 1, u = 1
C t = 1, u = 2
B t = 2, u = 1
D t = 2, u = 2

28 Diberi matriks songsang bagi


3 7
n 7
ialah m 1 3 , cari
1 3

0 k
21 Diberi (k 4) 1 5 = (4 29), cari

nilai k.
A 5
C 4
3
(
2
22 4

1
6

C 3
D 3
5
7

) 2 ( -43

5
0

1
2

)=

4 6 18
4 6 18
B 14 24 24 D 14 24 24

4
x = (1 28),
8

1
2

4 2
12 4
24 2 7 1 + 1 18 6

2 0
=
4 8

2 2
A 13 11

2 4
C 13 13

2 2
B 15 9

2
2
13 11

25 Cari nilai x bagi persamaan matriks:


4 x
6 4 x
0 22
3 8 2 2 4 7 = 16 20

A 2
B 2

C 3
D 4

( )

26 Diberi persamaan matriks 5


x
12
2y
22
=
, cari nilai x y.
A 2
C 4
B 2
D 6

( ) ( )

x
3y

C 21
2

X
3

Y
2

Z
5

D 5

1
2

29 Diberi y berubah secara langsung


dengan x3 dan y = 32 apabila x = 2,
ungkapkan y dalam sebutan x.
A y = x3
C y = 4x
3
B y = 4x3
D y= x
4

8 1 19
4 6 18
A 11 24 26 C 2 24 24

1
23 Diberi (4 x 1) 5
7

cari nilai x.
A 3
C
B 2
D

nilai m + n.
A 1
2
B 3 1
2

30 Diberi f berubah secara songsang


dengan W dan W = 5 apabila f = 3,
ungkapkan f dalam sebutan W.
5w
15
A f=
C f=
3
w
5
B f = 15w
D f=
3w

31 Rajah 11 menunjukkan beberapa


nilai bagi pemboleh ubah X, Y, dan Z
dengan X berubah secara langsung
dengan Y dan berubah secara
songsang dengan Z.
X
5
7.5

Y
3
h

3
0 , cari

nilai k yang memuaskan persamaan

G + 1 = H.
A 2
B 4

Z
2
4

Rajah 12

Cari nilai p.
A 6
B 8

C 10
D 14

35 Diberi M N dan N = 5P 3, M =
10 apabila P = 1, cari nilai P apabia
M = 60.
A 3
C 6
B 4
D 7
36 Diberi P Q, Q = 3R + 1 dan P =
14 apabila R = 2, persamaan yang
menghubungkan P dan Q ialah
A P=Q
B P = 2Q
C P=

1
Q
2

D P=Q+2
37 Rajah 13 menunjukkan graf lajumasa bagi satu zarah dalam tempoh
20 saat.

Rajah 11

Hitungkan nilai h.
A 6
C 12
B 9
D 15
32 Diberi p berubah secara langsung
dengan punca kuasa tiga q dan p =
54 apabila q = 3, cari nilai p apabila
q = 5.
A 25
B 50
C 125
D 250
3

m
dan G = 16 apabila
n
m = 4 dan n = 4, cari nilai m apabila
G = 27 dan n = 16.
A 6
C 10
B 8
D 12

33 Diberi G
1
27 Diberi G = 1 dan H =

34 Rajah 12 menunjukkan beberapa


nilai bagi pemboleh ubah X, Y, dan Z
1 .
dengan X
YZ

Rajah 13

Cari jumlah jarak, dalam m, yang


dilalui oleh zarah itu.
A 100
C 200
B 160
D 260
38 Rajah 14 menunjukkan graf lajumasa bagi satu zarah dalam tempoh
18 saat.

C 6
D 8

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

32

SULIT

SULIT

Lekat logo
sekolah
di sini

1449/1

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.
Rajah 14

Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah


itu ialah 430 m. Cari nilai U.
A 24
C 30
B 28
D 34
39 Rajah 15 menunjukkan graf lajumasa bagi seorang pemandu kereta.

Rajah 15

Cari masa, t, jika jarak yang dilalui


ialah 60 m oleh kereta dengan
seragam.
A 2
C 6
B 5
D 8
40 Rajah 16 menunjukkan graf lajumasa bagi sebuah troli dalam
tempoh 10 saat.

Rajah 16

Cari jumlah jarak, dalam m, yang


dilalui oleh troli itu.
A 10
C 25
B 20
D 30
KERTAS 2

Masa: Dua jam tiga puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat
soalan daripada Bahagian B. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Tunjukkan
langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Penggunaan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.
Bahagian A
[52 markah]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1 (a) Ungkapkan 5 84 + 2 83 + 7 81 + 1 80 sebagai satu
nombor dalam asas lapan.
(b) Ungkapkan 578 sebagai satu nombor dalam asas dua.
[2 markah]

2 Selesaikan setiap yang berikut.


(a) 1001112 + 1011012
(b) 101102 11012
[4 markah]

4 Rajah 1 menunjukkan satu rantau berlorek.

3 Pada graf di bawah, lorekkan rantau yang memuaskan


ketiga-tiga ketaksamaan y x + 5, y 2x 2 dan x > 1.
[3 markah]

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Rajah 1
Nyatakan tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau
berlorek itu.
[3 markah]

32

SULIT

SULIT

Lekat logo
sekolah
di sini

1449/1

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

(b) Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, cari nilai


bagi x dan y yang memuaskan persamaan matriks.
4 1
x
25
=
[6 markah]
3 5
y

23

1 4
5 4
5 (a) Diberi matriks songsang bagi 2 5 = p q 1

cari nilai p dan q.


(b) Gunakan kaedah matriks, hitungkan nilai bagi x dan y
yang memuaskan persamaan serentak berikut:
x + 4y = 10
2x + 5y = 11
[6 markah]

8 (a) Diberi P = 1 Qn, di mana n ialah satu integer, nyatakan


3
nilai n jika
(i) P berubah secara langsung dengan Q,
(ii) P berubah secara songsang dengan punca kuasa tiga
Q.
1
(b) Diberi E
, F = 2G + 1 dan E = 1 apabila G = 3,
7
F2
cari nilai E apabila G = 2.
[6 markah]

3 5
1 0
6 Diberi H 3 4 = 0 1 di mana H ialah matriks 2

2.
(a) Cari matriks H.
(b) Tuliskan persamaan serentak berikut dalam bentuk
matriks.
3x 5y = 1
3x + 4y = 2
Seterusnya, hitungkan nilai bagi x dan y dengan
menggunakan kaedah matriks.
[6 markah]
9 Rajah 2 menunjukkan graph laju-masa bagi zarah X dan
zarah Y. Kedua-dua zarah bergerak dari tempat dan masa
yang sama.

Rajah 2

(a) Nyatakan masa, dalam s, semasa kedua-dua zarah itu


bergerak dengan laju yang sama.
(b) Cari jarak yang dilalui, dalam m, oleh zarah X dalam 8
saat yang pertama,
(c) Cari jumlah perbezaan jarak yang dilalui, dalam m, oleh
dua zarah bagi 8 saat yang pertama.
[6 markah]

4 1
7 Diberi bahawa matriks P = w 5 .

(a) Cari nilai w bagi p tidak mempunyai songsang.


Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

32

SULIT

SULIT

1449/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

10 Rajah 3 menunjukkan graf jarak-masa bagi seorang pelajar


berjalan dari rumah ke sekolah.

11 Rajah 4 menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan satu


objek dalam 14 s.

Rajah 3

(a) Cari laju pelajar itu pada 4 minit pertama,


(b) Diberi purata laju bagi seluruh perjalanan ialah 25 m
min1, cari nilai s.
[4 markah]

Rajah 4

Diberi bahawa jarak yang dilalui oleh objek itu dalam 14 s


ialah 82 m.
(a) Nyatakan tempoh masa, dalam s, objek itu bergerak
dengan laju seragam.
(b) Cari nilai w.
(c) Hitungkan purata laju, dalam m s1, bagi seluruh
perjalanan objek itu.
[6 markah]

Bahagian B
[48 markah]
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

12 (a) Lengkapkan Jadual 1 bagi persamaan y = x 3 13x 12.


x

24

12

[5 markah]

30

Jadual 1

[3 markah]
(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada
paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf
y = x 3 13x 12 dalam julat 4 x 3.
[3 markah]
(c) Daripada graf anda, cari nilai y apabila x = 0.5.
[1 markah]
(d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk
mencari semua nilai x yang memuaskan persamaan x 3
13x 5 = 0 dalam julat 4 x 3.
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

32

SULIT

SULIT

1449/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

13 (a) Lengkapakan Jadual 2 bagi persamaan y = x(x + 4).


x

2.5

1.5

3.75

12

Jadual 2

[2 markah]
(b) Dengan menggunakan 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x
dan 1 cm kepada 1 unit dalam paksi-y, lukis graf y = x(x
+ 4) dalam julat 4 x 2.
[4 markah]
(c) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk
mencari semua nilai x yang memuaskan persamaan x2 +
4x + 2 = 0 dalam julat 4 x 2. Nyatakan semua nilai
x.
[4 markah]
(d) Lorekkan rantau yang ditakrifkan oleh tiga ketaksamaan
y

x(x + 4), x < 2, dan x + y

Rajah 5
(i) ABCD ialah imej bagi PQRS di bawah gabungan
penjelmaan
UT.
Huraikan
selengkapnya
penjelmaan
(a) T,
(b) U.
(ii) Diberi bahawa sisi empat PQRS mewakili 20 cm2.
Hitung luas, dalam m2, kawasan yang diwakili oleh
rantau berlorek.
[7 markah]

2.
[2 markah]

15 Rajah 6 menunjukkan segi tiga ABC, DEF, dan JKL yang


dilukis pada satah Cartesan.

3
14 (a) Penjelmaan A ialah satu translasi 2 .

Penjelmaan B ialah satu putaran 90 ikut arah jam pada
pusat
(1, 2).
Penjelmaan C ialah satu pantulan pada garis y = k.
(i) Titik (3, 7) adalah imej bagi titik (3, 3) di bawah
penjelmaan C. Nyatakan nilai bagi k.
(ii) Nyatakan koordinat bagi titik (4, 4) di bawah:
(a) A2,
(b) AB.
[5 markah]
(b) Rajah 5 menunjukkan tiga sisi empat, ABCD, KLMN,
dan PQRS, dilukis pada suatu satah Cartesan.

Rajah 6

(a) Penjelmaan R ialah putaran 90 lawan arah jam pada


pusat (1, 1)
4
Penjelmaan P ialah translasi 3 .

Nyatakan koordinat imej titik A di bawah setiap
penjelmaan berikut:
(i) R,
(ii) RP.
[3 markah]

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

32

SULIT

SULIT

1449/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL (Bab 1 hingga Bab 6)

KERTAS 1

Masa: Satu jam lima puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram adalah dibenarkan.

(b) JKL ialah imej bagi ABC di bawah gabungan


penjelmaan MN.
Huraikan selengkapnya
(i) penjelmaan M,
(ii) penjelmaan N.
[4 markah]
(c) DEF ialah imej bagi JKL di bawah satu pembesaran
pada
pusat
(5, 3).
(i) Nyatakan faktor skala pembesaran itu.
(ii) Diberi, bahawa JKL mewakili suatu kawasan yang
mempunyai luas 360 m2, hitungkan luas, dalam m2,
kawasan yang diwakili oleh DEF.
[5 markah]
16 (a) 3 menunjukkan dua set data bagi p, q dan r yang
q
memuaskan r
.
p
p

25

10

36

(i) Ungkapkan r dalam sebutan p dan q.


(ii) Cari nilai x.
2 1
3 1
2 1
(b) Diberi A = 0 3 , B = 0 1 , dan C = 0 5 ,

cari nilai AB 2C.


m 8
6
m 1
(c) Diberi 1 4 n =
, cari nilai bagi
8

(i) m,
(ii) n.

[4 markah]

Jadual 3

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

32

SULIT

Anda mungkin juga menyukai