Anda di halaman 1dari 5

Mata

Pelajaran
Tema

Bahasa Melayu

Tajuk

Permainan Wau

Tahun

4 USM

Masa

9.15 -10.15 pagi

Fokus
Utama

Standard Kandunagan

Objektif

Pengisian
Kurikulum

Kebudayaan, Keseniaan dan Ekstetik

4.4

Melafaz dan memahami puisi


dengan intonansi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.
Standard Pembelajaran 4.4. Melafaskan pantun dua kerat
1
dengan intonansi yang betul,
dan dipersembahkan dengan
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1. Melafazkan pantun dua kerat dengan menggunakan
intonasi yang betul.
2. Mempersembahkan pantun dua kerat yang telah dicipta
dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
3. Menghasilkan Wau dengan menunjukkan kreativiti dan
identity sendiri.
1. Ilmu : Permainan, Dunia Muzik, Pendidikan Seni Visual
2. Nilai : Menhargai Warisan, Rajin Berlatih
3. Emk : Kreatif Dan Inovatif

Sistem
bBahasa

Tatabahasa- Kata Nama, Kata Adjektif, Kosa Kata Umum

Bahan
Bantu
Belajar

Tayangan Slaid, Cd Lagu Dan Keratan Gambar

Rancangan Pengajaran Harian


(Model Personal)

Aktiviti
Nyayian lagu Wau Bulan
1. Murid-murid menyayikan lagu
Wau Bulan dengan bimbingan
guru.
Melafazkan pantun
1. Murid membaca pantun dua
kerat pada slaid yang
dipaparkan.
2. Murid dibimbing melafazkan
pantun dengan sebutan, nada,
dan intonasi yang betul.
3. Murid melafazkan pantun dua
kerat yang dipaparkan secara
individu dengan intonansi
sendiri .
4. Guru dan murid bersoal jawap
tentang pantun tersebut.
5. Murid mengumpul maklumat
dengan menanya soalansoalan yang bebas.
Membaca
1. Murid membaca baris-baris
pantun dengan mengulangi
perkataan yang sukar disebut
dengan bimbingan guru.
2. Murid menyebut semula
rangkap dalam pantun
mengikut sebutan, nada dan
intonasi yang betul.
3. Murid mempersembahkan

Pengisian
Kurikulum
Ilmu : Dunia
Muzik
System Bahasa :
Kosa Kata Umum
System Bahasa:
Kata Adjektif

Catatan
Media : Cd Lagu

Tayangan slaid
KBT : Kecerdasan
Pelbagai Kinestetik,
Verbal Linguistic
Belajar cara belajar
:
Mendengar dengan
berkesan.
Kaedah Pentaksiran
: Pemerhatian dan
Lisan

Ilmu : Pendidikan
Seni Visual
Emk:
Kreativiti Dan
Intonasi
Fasa :
Perkembangan
System Bahasa :
Kata Nama

Gambar bersiri :
Cara-cara membuat
wau
KBT : Kemahiran
Berfikir-Menjana
Idea.

pantun dengan gaya kreativiti


sendiri.
4. Guru membimbing murid
berani mencuba dengan gaya
sendiri.
5. Guru memberi motivasi dan
ganjaran untuk menggalakkan
murid mempersembahkan
pantun dengan gaya sendiri.
Mencipta
1.
Kemudian, murid
melakar gambar wau mengikut
kreativiti sendiri.
2.
guru membimbing murid untuk
menghasilkan wau yang
melambangkan identiti murid
itu sendiri.
3.
murid mempersembahkan
Wau tersebut dalam kelas dan
memberitahu tentang
keunikkanya.

Kata Adjektif
Sebutan Dan
Intonasi

Penilain
1. Murid menerima latihan.
2. Murid melengkapkan pantun
dengan ayat sendiri.
3. Murid melafazkan dua kerat
dengan sebutan, nada dan
intonasi yang betul.
Penutup
1. Murid menyayikan lagu Wau
Bulan dengan nada kesukaan
sendiri.
2. Imbas kembali Pengajaran hari
ini.

Nilai : Tekun

ULASAN

Kaedah Pentaksiran
: Pemerhatian dan
Lisan

Kaedah Pentaksiran
: Penulisan

System Bahasa :
Sebutan Dan
Intonasi

KBAT :
Belajar cara belajarmendengar dengan
cekap.
Kaedah Pentaksiran
: Penulisan

Rancanga Pengajaran Harian (RPH) ini bertemakan Kebudayaan,


Keseniaan dan Ekstetik. Tajuk yang diajar ialah Wau Bulan. RPH ini telah
dihasilkan berpandukan Model Personal. Model personal, mempunyai tiga
konsep utama iaitu,

berasaskan pengajaran fasilitatif iaitu berpusatkan

murid, konsep seterusnya membantu peningkatan kesedaran kendiri yang


tertumpu kepada mengembangkan kesedaran dan penuaian potensi masingmasing dan konsep seterusnya, sintektik yang memberi perhatian kepada
perkembangan dan aplikasi kreativiti.
Ketiga-tiga konsep ini telah diterapkan dalam rancangan ph ini. Dalam
pengajaran

ini,

guru

menjadi

fasilitator

sepanjang

pengajaran.

Guru

membimbing murid dalam menyebut pantun dengan intonasi yang betul,


membimbing dan memberi motivasi kepada murid untuk mempersembahkan
pantun dan lakaran Wau sendiri dengan kreativiti sendiri di hadapan kelas
dengan

berani.

Dengan

kaedah

ini,

murid

boleh

dikatakan

dapat

mempelopari bakat dan potensi sendiri serta dapat meningkatkan daya


keyakinan diri sendiri.
Pengajaran dan pembelajaran juga dijalankan berpusatkan murid
dimana dalam sebahagian besar pengajaran penglibatan murid diperlukan.
Dalam pengajaran ini murid sentiasa dilibatkan secara langsung untuk
mencapai objektif pengajarana dan pembelajaran.

kaedah sintektik juga

diterapka dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Murid diberi peluang


untuk mengaplikasikan kreativiti sendiri dalam mengasilkan lakaran Wau
sendiri dengan menonjolkan sifat atau identity sendiri. Selain itu, murid juga
diberi peluang untuk menhasilakn pantun dua kerat dengan daya imaginasi
mereka sendiri dan mempersembahkannya dalam kelas.
Kaedah Penilaian

seperti kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan

juga dijalankan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini. Penilaian


berasaskan pemerhatian dijalankan sepanjang aktiviti dimana guru sentiasa
membuat pemerhatian dalam aktiviti pengajaran. Pemerhatian telah dibuat

atas

penglibatan

murid

dalam

kumpulan

penglibatan

dalam

mempersembahkan pantun dan wau yang telah dihasilkan oleh murid itu
sendiri.
Selain itu penilaian secara lisan juga dibuat apabila murid melafazkan
pantun Wau Bulan dengan intonansi sendiri. Pada pengakhiran pengajaran
pula, penilaian berasaskan penulisan juga dijalankan kepada para murid
dimana murid murid diberi latihan melengkapkan pantun yang diberi dan
menghasilkan pantun dua kerat dengan daya kreativiti sendiri.
Rancangan Pengajaran Harian yang berkonsepkan Model Personal ini,
boleh dikatakan memberi keutamaan kepada perspektif bersifat individu dan
juga menggalakkan sifat berdikari yang produktif. Sehubungan dengan itu,
model personal ini boleh dikatakan sangat sesuai untuk pengubahsuaian
persekitaran pembelajaran dalam kelas oleh guru. Model ini akan membantu
guru untuk meningkatkan kualiti peribadi serta perasaan murid dan juga
untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang berasaskan komunikasi yang
lebih berkesan sesama guru dengan murid serta murid dengan murid.

Anda mungkin juga menyukai