Anda di halaman 1dari 18

3528/1

Sains Pertanian
Kertas 1
Mei
2014
1 Jam
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2014
TINGKATAN 4
SAINS PERTANIAN
Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Jawab semua soalan
2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan
3. kertas

soalan

ini

hendaklah

diserahkan pada akhir peperiksaan

Disediakan oleh

Kod Pemeriksa
Soalan
Marka
h
Penuh
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
Jumlah
100

Disemak oleh

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak


1

Markah
Diperolehi

1.

a) Pernyataan di atas adalah sebahagian daripada kepentingan pertanian di


Malaysia
Nyatakan dua kepentingan pertanian di Malaysia selain daripada pernyataan
di atas.
(i)

..
.................................

(ii)

....
....................................
[2 markah]

b) A,B,C dan D adalah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan
di Malaysia
A

Ekonomi

Dasar Kerajaan

Iklim

Perkembangan sejarah

Padankan faktor di atas dengan menulis A,B,C atau D ke dalam petak yang
disediakan
Penanaman sayuran di kawasan tanah tinggi
Membina infrastruktur seperti jalananraya dan saliran
[2 markah]
2.
A

Produktiviti rendah

Ketidakstabilan harga

Penghijrahan penduduk

Pencemaran alam sekitar

a) A, B, C dan D adalah isu pertanian di Malaysia.


Padankan isu itu dengan cara mengatasinya dengan menulis A,B,C atau D
dalam petak yang betul.

Memproses hasil tanaman


Menggunakan buruh asing untuk bekerja di ladang
[2 markah]
b) A, B, C dan D ialah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan
di Malaysia.
A

Iklim

Ekonomi

Perkembangan
Sejarah

Dasar Kerajaan

Padankan faktor di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam petak yang


disediakan
Pendatang India membawa lembu baka LID
Pelaksanaan program pembukaan tanah Rancangan FELDA
[4 markah]

Rajah 1
3. (a) Rajah 1 di atas menunjukkan kawasan tanaman sejenis tanaman Malaysia.
Nyatakan tanaman tersebut.
................
........................................
.................

(b) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi taburan tanaman di kawasan


tersebut.
(i)

..
(ii)

...........
...............
(c) Nyatakan institusi yang membantu petani mengusahakan tanaman Y.
......................................................................................................................
...............................
[ 4 markah ]
Mempelbagaikan tanaman
Hubungkait pertanian dengan
A
B
dan ternakan
pelancongan
C

Mempelbagaikan tanaman
dan landskap

Perhutani

Ladang Kontrak

Pertanian berorientasikan
komersil dan eksport

4. A, B, C, D, E dan F adalah trend pertanian di Malaysia.


Padankan trend pertanian di atas dengan menulis A, B, C, D, E atau F pada petak
bersebelahan dengan pernyataan yang betul.
Menanam rotan di ladang getah
Memperkenalkan tanaman dan ternakan yang berpotensi
Mengadakan perjanjian di antara pengusaha ternakan ayam pedaging
dengan Restoran Makanan Segera
Mewujudkan Farmstay dan Homestay di kawasan pertanian
[4 markah]

5. Rajah 1 berkaitan isu pertanian di Malaysia

Sektor pertanian menghadapi


masalah besar apabila hasilhasil dari ladang tidak dapat
dituai denga sempurna.

Petani masih mengamalkan teknik


penanaman cara lama terutama
dalam sistem pengairan.

(a)

(b)
Rajah 1

a) Berdasarkan Rajah 1,apakah isu-isu pertanian yang berkaitan :


i.

Rajah 1(a) : .....


...

ii.

Rajah 1(b) : .
.

b) Nyatakan dua langkah untuk mengatasi isu di Rajah 1(a).


i.

ii.

[4 markah]

Tahun

1998

1999

2000

2001

Harga( RM)/tan metrik

2500.00

1449.50

966.50

722.00

JADUAL 1
6. Jadual 1 menunjukkan harga minyak kelapa sawit dari tahun 1998 hingga 2001.
Berdasarkan Jadual 1, jawab soalan berikut :
(a) Nyatakan isu pertanian itu.
...........................................................................................................................
....................
(b) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan berlaku isu tersebut.
..........................................................................................................................
....................
(c) Nyatakan dua langkah untuk mengatasi isu tersebut.
(i) .....................................................................................................................
....................

(ii) ...............................................................................................................................
..........
[5 markah ]

BERNAS

FAMA

JPS

MARDI

AGROBAK

MPOB

7. A,B,C dan D mewakili agensi yang membantu pembangunan sektor pertanian di


Malaysia. Padankan agensi di atas dengan menulis A,B,C atau D dalam kotak
bersebelahan.
Menghasilkan telur Omega-3 melalui penyelidikan
Menghasilkan diesel dari minyak sawit
Membantu petani yang menghadapi masalah pasaran hasil
Menjadualkan tarikh pelepasan air ke sawah
[4 markah]
A

MARDI

FAMA

LPP

MPOB

RISDA

JPV

8. A, B, C, D, E dan F ialah agensi yang membantu sektor pertanian. Padankan


agensi di atas dengan menulis A, B, C, D, E atau F ke dalam kotak yang bersebelahan
dengan pernyataan paling sesuai dengan institusi tersebut.
Menjalankan penyelilidikan untuk produk barangan hasil minyak
sawit
Membantu memasarkan semua hasil pertanian kecuali getah, kelapa
sawit, padi nanas, tembakau, ternakan dan ikan.

Memajukan kepentingan sisio ekonomi ahli-ahli persatuan peladang


Menghasil dan mempromosi teknologi-teknologi pertanian
[4 markah]

9. Rajah 1 menunjukkan carta unsur iklim yang tidak lengkap.


(a)

Lengkapkan rajah 1

(3 markah)
(b) Nyatakan satu proses yang berlaku pada daun tumbuhan yang dipengaruhi oleh
cahaya
i.

(1 markah)
A

Penyerapa
n

Kefotokalaa
n

Respirasi

Transpirasi

Fotosintesis

Translokas
i

10. A, B, C, D, E dan F di atas adalah empat proses yang berlaku dalam tumbuhan.
Padankan proses-proses tersebut dengan pernyataan yang sesuai di bawah.
Proses kehilangan air berlebihan (dalam bentuk wap) daripada tumbuhan.
Proses tumbuhan hijau membina kanji.
Reaksi atau tindakbalas tanaman terhadap tempoh cahaya untuk berbunga.

Proses pemindahan zat pemakanan dari bahagian akar ke seluruh bahagian


tumbuhan.
[4 markah]

11. Rajah 2 menunjukkan satu proses yang berlaku pada tumbuhan.


Karbon Dioksida + Air

Gula + Oksigen
Rajah 2

a) Nyatakan satu unsur iklim yang terlibat dalam proses di Rajah 2


..
..
b) Berikan satu komponen dalam tumbuhan yang terlibat dalam 3(a)
...........................
.......................
c) Nyatakan dua kaedah yang boleh diamalkan untuk menggalakkan
penggunaan cahaya yang optimum pada tanaman kacang panjang.
i.

ii.

.
[4 markah]

12. Dalam eksperimen bagi menentukan keperluan cahaya untuk fotisintesis,


sebahagian daun ditutup dengan kad sebelum didedahkan kepada cahaya matahari
selama 2- 3 jam seperti rajah di bawah.

a) Nyatakan tujuan bagi langkah-langkah berikut ;


I.

Daun dilindungi daripada cahaya dalam tempoh 48 jam sebelum


memulakan eksperimen.
..................................................................................................................
...................

II.

Daun dididihkan dengan air yang sedang mendidih selama beberapa


minit.
..................................................................................................................
...................

III.

Daun direndam dalam alkohol yang dipanaskan dalam kukus air.


..................................................................................................................
...................

b) Apakah bahan yang diuji dengan menggunakan larutan iodin?


..................................................................................................................................
.....................
[4 markah]

13.Rajah di atas menunjukkan sejenis sokongan pada tanaman sayuran.


Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan sokongan tersebut

..
b) Nyatakan dua tujuan sokongan itu.
i. .
..
ii.

..
c) Namakan satu contoh tanaman sayuran yang menggunakan sokongan seperti
rajah di atas.

.
[4 markah]

10

14. P dan Q adalah dua kaedah yang dilakukan untuk mendapatkan suhu yang
sesuai bagi tumbuhan.
P

Sungkupan

Naungan

Sokongan

Adang angin

(a) Padankan kaedah itu dengan gambarajah pada Rajah 2 denganmenulis P atau Q
dalam petak yang disediakan.

(b) Namakan dua bahan yang sesuai untuk membuat P


i) ...
.
ii) ..
.
(4 markah)
15. Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (x) bagi pernyataan yang salah
dalam kotak yang disediakan.
Proses transpirasi akan bertambah jika tumbuhan mendapat sedikit air
Proses fotosentesis akan bertambah jika tumbuhan mendapat bekalan
air yang mencukupi

11

Proses penyerapan air dan translokasi nutrien akan bertambah jika


tumbuhan mendapat sedikit air
Proses respirasi menghasilkan gas karbon dioksida terbebas di udara
[4 markah]

RAJAH 3
16. Rajah 3 menunjukkan beberapa proses yang berlaku pada tumbuhan.
(a)

Namakan proses :
(i)
P

Pergerakan nutrien dari


: .....................................................................

(ii)
Proses kehilangan air dari
Q : .....................................................................
(b)

Nyatakan dua kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum.


(i)

........................................................................................................
.................

(ii)
.........................................................................................................................
(4 markah )

12

17. Rajah di bawah menunjukkan tanaman yang mengalami kecederaan akibat


unsur iklim.

Berdasarkan rajah di atas :


(a) Namakan jenis kecederaan itu

.......
(b) Senaraikan tiga kaedah untuk mengelak tanaman daripada mengalami
kecederaan itu.
i.

.
ii.

...
iii.

..
[4 markah]

13

18. a) Takrifkan apakah yang dimaksudkan dengan TANAH


.......................................................................................................................................
......................
.......................................................................................................................................
......................
b) Nyatakan tiga kepentingan tanah dalam pertanian.
(i)
.................................
.................
(ii)
.................................
................
(iii)
.................................
................
(4 markah)
19. Rajah 3 menunjukkan keratan rentas lapisan tanah lazim.
Labelkan lapisan tanah itu

(4 markah)
20. Rajah 4 menunjukkan carta pai yang menunjukkan komponen tanah lazim.

14

2 markah)
(a) Nyatakan nama komponen berikut :
P : ................................................................................................................................
.......................
Q : ................................................................................................................................
.......................
(b) Nyatakan peratus komponen berikut :
Air
.......................
Bahan
Mineral
..........

: ......................................................................................................

: ...................................................................................................................
(2 markah)

21. Jadual di bawah menunjukkan peratusan kumin bagi satu sampel tanah.
Kumin

Peratus

Pasir

65

Kelodak

20

Liat

15

Rajah Segitiga Tekstur Tanah digunakan untuk menentukan kelas tekstur tanah.
(a) Lakarkan sampel tanah itu dalam rajah di bawah.

15

(b) Namakan kelas tekstur sampel tanah itu


.

(c) Selain daripada kaedah di atas, nyatakan satu cara lain bagi menentukan tekstur
tanah itu.
.

[4 markah]

22. a) A, B, C dan D dalam rajah 2 adalah jenis-jenis struktur tanah.


Padankan jenis struktur tanah dengan menulis A, B, C atau D dalam kotak
bersebelahan.

16

Butirapuh
Berblok
[2 markah]
b) A, B, C dan D ialah istilah-istilah berkaitan dengan tanah.
Padankan istilah-istilah di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam kotak
yang bersebelahan dengan pernyataan yang betul.
A

Profil tanah

Muatan medan

Struktur

Tekstur

Gabungan kumin-kumin tanah membentuk susunan tertentu.


Peratus bandingan kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
[4 markah]
Nilai pH
5

10

11

JADUAL 1
23. Jadual 1 menunjukkan sebahagian skala nilai pH tanah.
Berdasarkan Jadual 1, jawab soalan berikut:
(a)

Nyatakan nilai pH untuk


(i)

Alkali paling tinggi


: .......................................................................

(ii) Asid
: .......................................................................
(b)

Nyatakan dua kesan tanah yang sangat berasid kepada tanaman.


(i)
........................................................................................................
.................
(ii)
........................................................................................................
.................
[4 markah]

24. Pernyataan berikut menerangkan sifat sifat fizikal tanah.

17

Tandakan [ ] bagi pernyataan yang BENAR dan [] bagi pernyataan yang SALAH
dalam kotak yang bersebelahan.
Tanah yang mempunyai kandungan pasir yang tinggi mempunyai
kadar penyaliran air yang tinggi
Tanah berwarna gelap mengandungi bahan organik yang rendah
Tanah bertekstur liat mudah dibajak berbanding dengan tanah
bertekstur pasir
Tanah bertekstur butir rapuh paling sesuai untuk penanaman
[6markah]
25. Pernyataanberikut adalah mengenai pH tanah.
Tandakan ( ) bagi pernyataan benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu dalam
kotak bersebelahan.
Nilai pH tanah yang tinggi menunjukkan keasidan tanah yang tinggi
pH tanah boleh ditentukan dengan kaedah Kuhn
Pereputan bahan organik boleh meningkatkan nilai pH tanah
Keasidan tanah boleh dikurangkan dengan cara pengapuran
[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

18