Anda di halaman 1dari 116

Jabat

anPel
aj
ar
anKel
ant
an
Jal
anDokt
or,15000Kot
aBharu,
Kel
ant
an.

ModulPecut
anAkademi
k

MAT
HEMAT
I
CS
UPSR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Yang maha Esa atas segala rahmat
dan kurnia-Nya sehingga Modul Pecutan Akademik, Jabatan Pelajaran Kelantan dapat
dihasilkan pada tahun ini.
Modul Pecutan Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bimbingan
kepada para guru dan para pelajar dalam membuat persediaan bagi menghadapi
peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada semua guru
dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan Modul Pecutan
Akademik ini. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan pada masa hadapan bagi
menghasilkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan seterusnya
menjayakan visi Jabatan Pelajaran Kelantan, Cakna Pendidikan Kelantan Terbilang
2013.

HJ MOHD ADNAN BIN MOHD NOOR


Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Kelantan

JAWATANKUASA PERANCANGAN PELAKSANAAN KURIKULUM MATEMATIK RENDAH


PANEL PENGGUBAL MODUL PECUTAN AKADEMIK MATEMATIK UPSR 2011

PENYELARAS
En. Saharuddin Bin Abdullah
Penolong Pengarah (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan

PENOLONG PENYELARAS
Tn. Hj. Daud Bin Hj. Yusoff
Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
Tn. Hj. Mohd Husaini Bin Husain
Penyelia Pelajaran Kanan (Matematik Rendah)
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
PANEL PENGGUBAL
Tuan Aneeda Zariani Bt. Tuan Sulaiman
SK Bukit Marak,
Bachok.

Zulkifle Bin Razali


SK Kampong Sireh,
Kota Bharu.

Abllah Zawawi Bin Mamat


SK Bendang Nyior,
Tanah Merah.

Yusni Bin Hj. Ahmad


SK Islah,
Kota Bharu.

Wan Azhar Bin Wan Ibrahim


SK Telaga Ara,
Bachok.

Shaidan Bin Che Man,


SK Tanjong Mas,
Kota Bharu.

Norhisham Bin Taib,


SK Gual Periok,
Rantau Panjang.

Abdul Manan Bin Mohd Ali,


SK Kampong Sireh,
Kota Bharu.

Che Minah Bt. Mamat,


SK Pulai Chondong,
Machang.

Anua Bin Muhamad,


SK Pangkal Kalong,
Kota Bharu.

Razlan Bin Ibrahim,


SK Sri Kiambang,
Pasir Mas.

NAMA :..................................

TAHUN :

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
JABATAN PELAJARAN KELANTAN

015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam

MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya
dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang
telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak.

015/1

2
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

1 Rajah 1 menunjukkan menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan
menurun.Nombor pada kad M tidak ditunjukkan.

23 079

84 913

208 581

Rajah 1
Nombor yang manakah diwakili oleh M ?
A
B
C
D

61 834
74 899
146 747
246 647

2 Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor.

1
4

1
3

5
6

Rajah 2
Cari nilai Y
A
B
C
D

2
3
11
12
1
3
1
12

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

3
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

3 Nombor perpuluhan yang manakah apabila dibundarkan kepada perseratus yang


terdekat menjadi 57 ?
A 55.025
B 56.998
4.

C 56.729
D 57.247

Rajah 3 menunjukkan masa pada suatu pagi.

Rajah 3
Muka jam manakah menunjukkan waktu suku jam selepas waktu yang ditunjukkan
dalam Rajah 3 ?

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

4
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Penukaran manakah yang betul ?


A 303 ml = 0.303 l
B 303 ml = 3.03 l
C 3030 ml = 3.3 l
D 3030 ml = 30.3 l

Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid.

Rajah 4

Apakah cirri-ciri yang betul bagi piramid itu ?

Bilangan satah Bilangan satah


Segi empat
segitiga
sama

Bilangan tepi

Bilangan bucu

A
4

B
C
D

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

2
3

A 1

7
12

B 3

9
=
12

5
12

8
9

5
9

015/1

5
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

2
3

11
12

5
12

11
12

1
1
+ 1
=
6
12

D 6

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

6
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

20.81 + 25 + 7.6 =
A

21.06

B 28.66
C

45.81

53.41

10

( 79 - 15 ) = 705

Apakah nombor yang ditulis di dalam

itu ?

A 45 120
B 44 020
C 45 825
D 44 415
11

55.9 26 =
A
B
C
D

12

2.10
2.151
2.15
2.115

( RM203 3 ) ( 95 sen 9 ) =
A
B
C
D

RM605.40
RM600.45
RM1 369.00
RM533.00

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

13

0.6 juta - 6 ribu - 8 ratus =


A
B
C
D

14

650 200
605 200
593 200
598 200

2.05 3 =
A 6

15
100

B 6

75
100

15
1000

75
1000

C
D

15

Nilai yang manakah paling besar ?


A 80 %
B 70 %
C 45 %
D 15 %

16

015/1

7
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

100
150
120
180

RM60 - RM27.35 - 505 sen =


A
B
C
D

RM27.65
RM27.20
RM27.60
RM27.15

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

17

2 3 jam + 3 jam 59 minit =


4
A
B
C
D

18

4 minit
34 minit
43 minit
44 minit

6 710 m
7 430 m
6 035 m
5 835 m

17.08 l - 9.86 l =
A
B
C
D

20

6 jam
6 jam
6 jam
6 jam

1.55 km + 80 m + 5 km 80 m =
A
B
C
D

19

015/1

8
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

7
7
8
8

l
l
l
l

22 ml
220 ml
120 ml
202 m

Jadual 1 menunjukkan isi padu air dalam bekas Q, R, S dan T.


Bekas

Isipadu

800 ml

2.05 l

0.3 l

2750 ml
Jadual 1

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

9
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Hitung purata isi padu air, dalam ml, dalam sebuah bekas.
A
B
C
D

21.

1 500
1 445
1 475
1 520

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian . Markah mariam
dan Muthu tidak ditunjukkan.

Murid

Markah

Aminah

50

Rahim

82

Mariam
Ah Lim

38

Muthu
Jadual 2
Jumlah markah Aminah, Rahim, dan Ah Lim adalah sama dengan jumlah markah
Mariam dan Muthu. Markah Mariam dan Muthu adalah sama.
Berapakah markah Muthu?

38

45

80

85

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

22.

015/1

10
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Siew Ling membeli sebiji kek. Dia memberi

1
daripada kek itu kepada Ahmad dan 2

daripada baki kek itu kepada Lina.


Berapakah pecahan kek itu yang masih tinggal?.
A
B
C
5
10

23.

Rajah 5 terdiri daripda beberapa segi empat sama yang sama saiz .

Rajah 5
Hitungkan peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah

38

40

80

85

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

24.

015/1

11
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang.


Bola

RM 24.00

Baju Hujan

daripada harga sebiji


bola

Topi Keledar

2 kali harga sebiji


bola

Rajah 6

Ali membeli 2 helai baju hujan dan sebuah topi keledar.


Berapakah jumlah harga yang perlu Ali bayar ?
A

RM 60.00

RM 65.00

RM 78.00

RM 75.00

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

25.

015/1

12
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 7 menunjukkan waktu Amran memulakan perjalanan dari Kelantan ke Kuala


Lumpur, pada suatu pagi.

Rajah 7
Keseluruhan

perjalanan

itu

biasanya

mengambil

masa

jam

10

minit

.Walaubagaimanapun , Amran telah berhenti rehat selama 15 minit semasa dalam


perjalanan itu.

Pada pukul berapakah Amran tiba di Kuala Lumpur?


A

2.40 a.m

2.40 p.m

2.25a.m

2.25 p.m

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

26.

015/1

13
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Johan , sekolahnya dan sebuah kedai buku.

Sekolah

Kedai buku
680 m
Rumah
Johan
Rajah 8
Jarak dari rumah Johan ke sekolahnya ialah 680 m. Jarak dari sekolah k ekedai buku
ialah

3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Johan berbasikal dari rumahnya ke

kedai buku .

Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya.

Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal


A

1.363

2.040

2.72

4.760

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

27.

015/1

14
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2120.00

RM 1431.00

RM 4250.00

RM 1862.00

Rajah 9
Encik Roslan mempunyai RM4 213 dan isterinya mempunyai RM1 200.
Barang manakah yang boleh dibeli oleh mereka?

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

28.

015/1

15
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan.

kg

1.5 kg
1 ikat langsat

1 ikat rambutan
Rajah 10.

Hitungkan jumlah jisim 6 ikat rambutan dan 3 ikat langsat.

5kg 450 g

5kg 870 g

7 kg 500 g

9kg

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

29.

015/1

16
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan
air.

Rajah 11
Basri menuangkan 3.9 l air kedalam bekas itu. Kemudian Susan menuangkan 1160 ml
air ke dalam bekas itu.
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh?
A
B
C
D

1020
1140
2100
3624

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

30.

015/1

17
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 4 cm.

Rajah 12
Berapakah bilangan kubus R yang perlu untuk membentuk sebuah kubaoid yang
mempunyai panjang 32 cm , lebar 10 cm dan tinggi 6 cm
A

20

48

120

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

31.

015/1

18
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU.
VUT ialah garis lurus dan VU=2 UT.

30 m

36 m

Rajah 13.
Perimeter seluruh rajah itu ialah 147 m.
Cari panjang, dalam m , RV.
A

10

13

27

30

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

32.

015/1

19
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru

: Berapakah tinggi kamu Ahmad?

Ahmad

:Tinggi saya ialah 1.52 m

Guru

: Tinggi kamu , Bob?

Bob

: Tinggi saya ialah 15 cm lebih daripada Ahmad.

Guru

: Berapakah tinggi kamu Lee?

Lee

: Tinggi saya adalah sama dengan Bob.

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi , dalam m , seorang murid


A

1.42

1.51

1.60

1.62

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

33.

015/1

20
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Jadual 3 menunjukkan bilangan belon belon berlainan warna.

Warna

Bilangan Belon

Hijau

90

Kuning

120

Merah

60

Unggu

30
Jadual 3

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan belon berlainan warna
A

B
Hijau
10 %
Unggu
30 %

Unggu
Merah
10 %
20 %
Hijau
30 %
Kuning

Merah
20 %
Kuning
40 %

40 %
D

Unggu
Hijau
10 %
20 %
Kuning
30 %
Merah
40 %

Unggu
Merah
10 %
20 %
Kuning
30 %
Hijau
40 %

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

34.

015/1

21
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan aiskrim bagi tiga hari. Jualan pada
hari Rabu tidak ditunjukkan.

Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Mewakili 50 aiskrim
Rajah 14.
Bilangan aiskrim yang dijual pada hari rabu ialah 20% daripada jumlah jualan tiga
hari itu.
Cari beza antara bilangan aiskrim yang dijual pada hari Isnin dan hari Rabu
A

200

350

400

450

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

35.

015/1

22
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 15 menunjukan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga.
12 cm

5 cm

16 cm
8 cm

Rajah 15
Antara segi empat tepat berikut , yang manakah mempunyai perimeter yang sama
dengan

Rajah 15 ?

A
2cm
21 cm
B
2cm
12cm
C
5cm

10 cm
D
5cm
15 cm
[ Lihat halaman sebelah
05/1
SULIT

36.

015/1

23
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi
tiga . RSTU ialah garis lurus.
10 cm
3 cm

4 cm

6 cm

Rajah 16
Hitung luas , dalam cm, seluruh rajah itu .

51

98

137

142

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

37.

015/1

24
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.

6 cm

3cm

3 cm
8 cm

Rajah 17.

Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek .


A

72

80

95

102

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

38.

015/1

25
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat barang yang
dibeli oleh Siti.
Kuantiti

Barang

Harga seunit

Jumlah Harga

Tuala

RM 12.50

RM 25.00

Kemeja

RM 23.00

RM 69.00

Seluar

RM8.00

RM 40.00

Jumlah

RM 158.00

Harga sebuah topi ialah

daripada harga sehelai kemeja.

Berapakah helai kemeja yang Siti beli.

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

39.

015/1

26
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah radio dan sebuah televisyen . Harga kipas tidak
ditunjukkan.

RM 200
RM
960
Rajah
19.

Raju ada RM1200. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 20%. Dia
menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu.
Berapakah harga kipas itu?

RM 180

RM 185

RM 210

RM 232

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

40.

015/1

27
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

SULIT

Rajah 20 menunjukkan dua bekas , M dan N , yang berisi air.

5.2 m
Rajah 20.

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 10 biji
botol.
Berapakah isi padu dalam m , air setiap botol?
A

400

550

800

880

KERTAS SOALAN TAMAT.

[ Lihat halaman sebelah


05/1
SULIT

015/1

SULIT
NAMA :............................................. TAHUN:

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
JABATAN PELAJARAN KELANTAN
015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam

MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya
dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang
telah dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak.

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

1.

Rajah 1 menunjukkan 4 keping kad nombor P, Q, R dan S

1.75

1.06
juta

juta

juta

juta

Rajah 1
Antara kad-kad di atas pasangan kad yang manakah sama nilai ?
A.
B.
C.
D.
2.

P=Q
Q=S
R=S
P=R

Rajah 2 menunujukkan satu garis nombor

0.6

1.4

4.6

Rajah 2
Berapakah jumlah nilai P dan nilai Q ?
A.
B.
C.
D.

3.

Hitungkan 48.606 6. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.


A.
B.
C.
D.

05/1

2.2
3.8
5.8
6.0

8.10
8.11
8.12
8.13

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

4.

Rajah 3 menunjukkan waktu Suzi selesai mengulangkaji pelajaran pada waktu malam.

Rajah 3
Suzi mula mengulangkaji pelajarannya 3 jam sebelum waktu yang ditunjukkan
dalam Rajah 3. Pukul berapakah Suzi mula mengulangkaji pelajarannya?
A.
B.
C
D
5.

Penukaran manakah yang tidak betul ?


A.
B.
C
D

6.

Jam 19 00
Jam 19 30
Jam 20 00
Jam 20 30

2008 m = 2.008
1140 m = 1
1040 m = 1 40 m
480 m = 0.48

Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri beberapa bentuk tiga matra


Bentuk tiga matra

Bilangan tepi

Bilangan bucu

Kuboid
Kiub
Piramid
Silinder

12
12
8
2

8
6
5
0

Rajah 4
Ciri-ciri bentuk tiga matra manakah yang tidak betul ?
A.
B.
C.
D.
05/1

Kuboid
Kiub
Piramid
Silider
[ Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

7.

A.

B.

C.

D.

8.

10 -

A.

B.

C.

D.

9.

18 0.42 + 3.543
A.
B.
C.
D.

05/1

14.037
17.058
21.123
12.324

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

10.

jam +

+ 3 jam =

Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam

11.

12.

13.

05/1

A.

40 minit

B.

45 minit

C.

50 minit

D.

55 minit

itu ?

76 425 24
A.

318 baki 5

B.

318 baki 10

C.

3184 baki 9

D.

3184 baki 19

( 247 x 30 ) ( 1045 5 ) =
A.

582

B.

7201

C.

7381

D.

7619

60 000 + 0.4 juta = ________ juta


A.

0.46

B.

1.00

C.

4.60

D.

10.00
[ Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

14.

15.

x 525
A.

2 625

B.

2 850

C.

3 150

4 280

Nilai manakah yang paling besar ?


A.
B.

16.

x 2700 m

C.

2 + 600 m

D.

8000 1000

RM 250 RM 149.05 + 15 sen =


A.

RM 85.95

B.

RM 100.80

C.

RM 101.01

D.

RM 101.10

17.

05/1

420 m x 2

tahun - 3 tahun 5 bulan =


A.

1 tahun 8 bulan

B.

1 tahun 9 bulan

C.

1 tahun 10 bulan

D.

1 tahun 11 bulan

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

18.

19.

20.

8 km 50 m 750 m
A.

55 km

B.

550 km

C.

7.3 km

D.

73 km

2 + 200 m +
A.

1225 m

B.

1450 m

C.

2225 m

D.

2450 m

Jadual 5 menunukkan bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh Mimi dan Nani.
Bilangan yang dapat dikumpul oleh Bibi dan Lili tidak ditunjukkan.

Nama
Bibi
Mimi
Lili
Nani

Bilangan guli yang dapat dikumpul


112
156
Jadual 5

Purata bilangan guli yang dapat dikumpulkan oleh keempat-empat orang budak
perempuan di atas ialah 132 biji. Bilangan guli Bibi adalah 12 biji kurang daripada
bilangan guli Lili. Berapakah bilangan guli yang dikumpul oleh Bibi ?

05/1

A.

112

B.

118

C.

124

D.

236

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

21 .

Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang murid dalam satu ujian. Markah Aisyah dan
Arshad tidak ditunjukkan .

Murid
Salmah
Rohani
Aisyah
Johan
Arshad

Markah
70
69
53
Jadual 2

Jumlah markah Salmah, Rohani dan Johan adalah sama dengan jumlah markah
Aisyah dan Arshad. Markah Aisyah dan Arshad adalah sama .
Berapakah markah Aisyah?

22 .

48

64

96

192

Fatehah membeli sebiji kek. Dia memberi

1
1
daripada kek itu kepada Hilmi dan
3
4

daripada baki kek itu kepada Lina.


Berapakah pecahan kek yang tinggal?

05/1

5
12

1
2

7
12

2
3
[ Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

015/1

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

23 .

Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz.

Rajah 5

Hitung peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu .


A

35

40

65

24 . Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang .


Kipas meja

RM 128.00

Cerek elektrik

1
daripada harga sebuah
2
kipas meja

Radio

3 kali harga sebuah kipas meja

Rajah 6

Mazli membeli sebuah cerek elektrik dan sebuah radio .


Berapakah jumlah harga yang perlu Mazli bayar ?

05/1

RM 64.00

RM 192.00

RM 384.00

RM 448.00
[ Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

015/1

10

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

25 .

Rajah 7 menunjukkan waktu Shukri memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur ke


Kota Bharu pada suatu pagi.

Rajah 7

Keseluruhan perjalanan itu biasanya mengambil masa 8 jam 45 minit.Walau


bagaimanapun , Shukri telah berhenti rehat selama 25 minit semasa dalam perjalanan
itu.
Pada pukul berapakah dia tiba di Kota Bharu?

26 .

7.40 a.m.

9.15 a.m.

7.40 a.m.

7.40 p.m.

Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Aliff, sekolahnya dan sebuah kedai buku .
Sekolah

Rumah Aliff

Kedai buku

1.4 km
Rajah 8

Jarak dari rumah Aliff ke sekolahnya ialah 1.4 km. Jarak dari sekolahnya ke kedai
buku ialah 3 kali jarak dari rumahnya ke sekolah. Aliff berbasikal dari rumahnya ke
kedai buku.Kemudian dia berbasikal balik dari kedai buku ke sekolahnya.
Hitungkan jumlah jarak, dalam km, dia berbasikal.

05/1

9.8

5.6

8.4

4.2
[ Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

015/1

11

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

27 .

Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

RM 2 300

RM 3 450

RM 1 700
RM 1 400
Rajah 9

Encik Ruzaidi mempunyai RM 2 410 dan isterinya mempunyai RM 1 385. Barang


manakah yang boleh dibeli noleh mereka ?

C
C

05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

12

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

28

Rajah 10 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan .

1.1 kg

4
kg
5

Hitung jumlah jisim 3 ikat rambutan dan 6 ikat langsat .


A

1 kg

500 g

2 kg 400 g

6 kg 600 g

9 kg

29 . Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong. Bekas itu boleh diisi penuh dengan
6

3
l air.
5

Rajah 11

Bahar menuang 2.95 l air ke dalam bekas itu. Kemudian Suzi menuang 970 ml air ke
dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu diisi lagi supaya bekas
itu penuh ?

05/1

2 430

2 680

3 650

10 520

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

13

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

30 .

Rajah 12 menunjukkan kubus R dengan tepi 3 cm.

3 cm

Rajah 12

Berapakah bilangan kubus R yang diperlukan untuk membentuk sebuah kuboid yang
mempunyai panjang 18 cm, lebar 12 cm dan tinggi 9 cm?

31 .

27

62

72

216

Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi empat tepat RSUV dan segi tiga STU.
VUT ialah garis lurus dan VU = 2UT
R

18 cm

22 cm
U
Rajah 13

05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

14

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Perimeter seluruh rajah itu ialah 95 m.


Cari panjang, dalam m, RV.

32 .

11

22

75

Berikut adalah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid .

Guru

: Berapakah tinggi kamu Zamri?

Zamri

: Tinggi saya ialah 1.31 m.

Guru

Tinggi kamu Ah Beng?

Ah Beng

Tinggi saya ialah 6 cm lebih daripada Zamri.

Guru

Berapa tinggi kamu, Chan?

Chan

Tinggi saya adalah sama dengan Ah Beng .

Berdasarkan perbualan itu , hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid.

05/1

0.12

1.35

1.37

1.38

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

15

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

33 .

Jadual 3 menunjukkan bilangan bendera-bendera kecil berlainan warna.

Warna
Hijau
Kuning
Merah
Ungu

Bilangan bendera kecil


120
100
140
40

Carta pai yang manakah mewakili dengan betul peratusan bendera bendera kecil
berlainan warna .

Hijau
30%

Kuning
35%

Merah Biru
25%
10%

Merah
30%

Hijau
35%

Kuning

Biru

25%

10%

Hijau
30%

Merah
35%

C
Biru

Hijau

30%

35%

Biru
25%

05/1

Merah
10%

Kuning Ungu
25%

10%

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

16

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

34 .

Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan jualan kek bagi tiga hari.Jualan pada hari
Khamis tidak ditunjukkan.

Isnin
Selasa

Rabu
Khamis

Mewakili 20 keping kek

Rajah 14

Bilangan kek yang dijual pada hari Khamis ialah 25% daripada jumlah jualan bagi
tiga hari itu.
Cari beza antara bilangan kek yang dijual pada hari Isnin dengan hari Khamis.

05/1

80

100

400

500

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

17

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

35 .
.

Rajah 15 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga
12 cm
6 cm

16 cm
8 cm

Rajah 15

Antara segi empat tepat berikut, yang manakah mempunyai perimeter yang sama
dengan rajah 15?

A
3 cm

20 cm
B
9 cm

15 cm

C
7 cm
12 cm

D
8 cm
14 cm
05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

18

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

36 .

Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan
sebuah segi tiga . RSTU ialah garis lurus.
12 cm
4 cm

5 cm
8 cm
Rajah 16

Hitung luas, dalam cm , seluruh rajah itu .


A

185

201

217

233

37 . Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua kuboid yang sama saiz.


4 cm
8 cm

10 cm

Rajah 17

05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

19

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

Hitung jumlah luas , dalam cm, satah yang berlorek.


A

120

160

168

320

38. Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan maklumat yang dibeli oleh
En. Mazlan.
Kuantiti

Barang

Harga seunit

Jumlah harga

Baju T

RM 15.40

RM 46.20

Kemeja
3

Seluar

RM 35.00

RM105.00

Tali leher

RM 20.50

RM 102.50

Jumlah

RM 376.70
Rajah 18

Harga sehelai tali leher ialah

1
daripada harga sehelai kemeja.
2

Berapakah helai kemeja yang Encik Mazlan beli?

05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

20

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

39 .

Rajah 19 menunjukkan harga sebuah kipas siling dan sebuah televisyen. Harga jam
tangan tidak

ditunjukkan .

RM 245
RM 1 000
Rajah 19

Dali ada RM 1050. Dia membeli televisyen itu dengan diskaun sebanyak 30%. Dia
menggunakan semua wang bakinya untuk membeli radio dan kipas itu.
Berapakah harga jam tangan itu?

05/1

RM 700

RM 350

RM 300

RM 105

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

015/1

21

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR

40 . Rajah 20 menunjukkan dua bekas, M dan N, yang berisi air.

3.45 l

M
Rajah 20

Jumlah isipadu air dalam bekas M dan bekas N dituang sama banyak ke dalam 6 biji
botol.
Berapakah isipadu, dalam ml, air dalam setiap botol?
A

825

855

950

955

KERTAS SOALAN TAMAT

05/1

[ Lihat halaman sebelah


SULIT

NAMA MURID : ..........................................


TAHUN
: ..........................
MODUL PECUTAN AKADEMIK
SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR
JABATAN PELAJARAN KELANTAN

015/1
Matematik
TAHUN 6
Kertas 1
1 Jam

MATEMATIK
Kertas 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Rajah yang mengiringi masalah dalam
kertas soalan ini dimaksudkan untuk
memberi maklumat yang berguna bagi
menyelesaikan masalah. Rajah tidak
semestinya dilukiskan mengikut skala.
4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan
sahaja.
5. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda
yang telah dibuat itu. Kemudian hitamkan
jawapan anda yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di
tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman


bercetak.

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Jawab semua soalan.


1. Nyatakan lima juta enam puluh tiga dalam
bentuk angka.
A 5 000 603
C 500 603
B 5 000 063
D 500 063

2. Nilai bagi digit 8 dalam nombor 6 857 329


ialah
A 800
C 80 000
B 8 000
D 800 000

3. 724 697 dibundarkan kepada ribu yang


terdekat ialah
A 724 600
C 725 600
B 725 000
D 726 000

A
B

9. 1

10. 3

6. (47 13) (637 13) =


A 26
B 47

dapat
digit10 295
10 259

RM171
RM210

5 1
+ =
3
9
A

1
8

1
9

8
9

3
8

5
8

1
1
7
+
+4 =
2
4
8
9
A 7
14
B

11. 2
C
D

C
D

8. Terdapat 47 orang murid dalam kelas 6


Merah. Pada hari Isnin yang lalu, 28
orang daripadanya membawa 7 buah
buku teks manakala bakinya membawa
8 buah buku teks. Berapakah jumlah
buku teks yang dibawa oleh muridmurid kelas 6 Merah pada hari Isnin itu?
A 196 buah C 348 buah
B 329 buah D 376 buah

4. Cerakinkan 690 203 mengikut nilai digitnya.


A 690 000 + 20 + 3
B 690 000 + 200 + 3
C 600 000 + 9 000 + 200 + 3
D 600 000 + 90 000 + 200 + 3

5. Nombor lima digit terkecil yang


dibentuk dengan menggunakan
digit 0, 2, 9, 1, dan 5 ialah
A 95 210
C
B 15 920
D

RM120
RM150

562
611

1
8

8
9

1
12 =
4
A

14

C 24

1
4

7.
Buku latihan

Harga

Matematik

RM17

Sains

RM13
12.
JADUAL 1

Jadual 1 menunjukkan harga


sebuah buku latihan Matematik
dan Sains. Puan Jamilah membeli
7 buah buku latihan Matematik
dan 4 buah buku latihan Sains.
Berapakah yang harus dibayar oleh
Puan Jamilah?

1
4

D 27

= 480

Apakah nombor yang sesuai ditulis


dalam petak kosong di atas?
A 60
C 1 280
B 160
D 2 400

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

7
13. 5
100
A
B

19. Tukarkan 15% kepada pecahan dalam bentuk


termudah.

7
=
1 000

3.37
4.000

C 4.063
D 4.693

A
B

14. 8 + 0.003 2.749 =


A 5.254
B 5.268

C 9.275
D 10.745

15. 32 5.24 =
A 16.768
B 167.68

C 176.68
D 177.68

RM50
3

RM10
7

RM2
9

C
D

3
20
3
25

20. Nyatakan waktu 2 jam 25 minit selepas jam


1130.
A 1.15 p.m.
C 2.15 p.m.
B 1.55 p.m.
D 2.55 p.m.

2l Jadual 2 menunjukkan markah tiga orang


murid dalam suatu ujian. Markah
Radzi dan Nawawi tidak ditunjukkan.

16. RM 8 574.65 + RM 762 354.20


RM 196 873.20 =
A RM570 455
B RM574 045.55
C RM574 055.65
D RM670 456.55

Jenis
wang
kertas
Bilangan
(keping)

3
4
1
5

50
sen

5
sen

7
18.
dinyatakan dalam bentuk peratus ialah
20
A 7%
B 14%
C 21%
D 35%

Markah

Ruzuki

44

Faridah

52

Radzi
Azuan

48

Nawawi

JADUAL 1
17. Jumlah wang yang ditunjukkan dalam Jadual
1 ialah
A RM 231.15
C RM 241.45
B RM 241.15
D RM 271.15

Murid

Jadual 2
Jumlah markah Ruzuki, Faridah dan Azuan
adalah sama dengan jumlah markah Radzi
dan Nawawi. Markah Radzi dan Nawawi
adalah sama. Berapakah markah Radzi?
A
B
C
D

73
72
67
74

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

22. Dawiah membeli sebiji kek. Dia memberi


daripada kek itu kepada Rashdy dan

2
6

24 Rajah 6 menunjukkan harga tiga barang

1
4

Bola

daripada baki kek itu kepada Azuha


Berapakah pecahan kek itu yang tinggal?
A

1
24

1
3

2
15

RM24.00

Kasut

Baju

1 daripada harga bola 2 kali harga


3
sebiji bola

3
4
Rajah 6

23 Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi empat


sama yang sama saiz.

Mohd Nasir membeli 2 helai baju dan


sepasang kasut. Berapakah jumlah harga
yang perlu Mohd Nasir bayar?
A
B
C
D

RM80.00
RM84.00
RM64.00
RM78.00

25 Rajah 7 menunjukkan waktu Hafiz memulakan


perjalanan dari Kota Bharu ke Kuala Perlis,
pada suatu pagi.
Rajah 5
Hitung peratusan kawasan berlorek daripada
seluruh rajah itu.
A
B
C
D

76
12
28
24

Rajah 7
Keseluruhan perjalanan itu biasanya
mengambil masa 4 jam 20 minit.Walau
bagaimanapun, Hafiz telah berhenti rehat
selama 15 minit semasa dalam perjalanan itu.
Pada pukul berapakah Hafiz tiba
di Kuala Perlis?

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A
B
C
D

2.00 a.m.
2.45 p.m.
1.30 a.m.
1.45 p.m.

27 Rajah 9 menunjukkan harga empat barang.

26 Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah


Che Rohani, sekolahnya dan sebuah masjid

RM1 820

RM2 270

Sekolah

890 m

RM1 650

RM2 750
Rajah 9

masjid

Raidah mempunyai RM 2 690 dan


suaminya mempunyai RM 2 845. Barang
manakah yang paling mahal boleh dibeli oleh
mereka?

A.
Rumah Che Rohani
Rajah 8
Jarak dari sekolahnya ke masjid ialah
890 m. Jarak dari rumahnya ke sekolah
ialah 2 kali jarak dari sekolahnya ke masjid.
Che Rohani berbasikal dari rumahnya
ke sekolah kemudian dia berbasikal pula dari
sekolahnya ke masjid.Hitung jumlah jarak
dalam km, Che Rohani berbasikal.
A
B
C
D

2.60 km
3.67 km
3.067 km
2.67 km

B.

C.

D.

28 Rajah l0 menunjukkan jisim dua jenis


buah-buahan.

Rajah 10
1 biji durian
2 kg

1 biji tembikai
1.6 kg

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Hitung jumlah jisim 3 biji durian dan 2 biji


tembikai
A
B
C
D

5 kg 700 g
4 kg 700 g
7 kg 950 g
9 kg 200 g

Berapakah bilangan kubus Z yang diperlukan


untuk membentuk sebuah kuboid yang
mempunyai panjang 16 cm,lebar 12 cm dan
tinggi 8 cm?
A
B
C
D

29 Rajah 11 menunjukkan sebuah bekas kosong.


Bekas itu boleh diisi penuh dengan 4 Liter air.

24
30
48
44

31 Rajah 13 menunjukkan gabungan bentuk segi


empat tepat QRST dan segi tiga PQR. PQ
ialah garis lurus dan PQ = 2 QT
P

15 cm

6 cm
Rajah 11
T
Hadin menuang 1.5 L air ke dalam bekas itu.
Kemudian Zarifah menuang 680 ml air
ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu, dalam
ml., air yang perlu diisi lagi supaya bekas
itu penuh?
A
B
C
D

Rajah 13
Perimeter seluruh rajah itu ialah 53 cm
Cari panjang, dalam cm, TS
A
B
C
D

2670 ml
1820 ml
1670 ml
3300 ml

30 Rajah 12 menunjukkan kubus Z dengan tepi


berukuran 4 cm.

10
14
16
18

32 Berikut ialah perbualan antara seorang guru


dengan 3 orang murid.

Hisham: Berapakah tinggi kamu Yahya


Yahya :

Tinggi saya ialah 1.30 m.

Hisham: Tinggi kamu, Syed?


4 cm

Syed : Tinggi saya ialah 15 cm lebih


daripada Yahya .

Rajah 12

Hisham: Berapakah tinggi kamu,


M.Nor?
M.Nor : Tinggi saya adalah sama dengan Syed.

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata


tinggi, dalam m, seorang murid.
A
B
C
D

34 Rajah 14 ialah piktograf yang menunjukkan


jualan bola bagi tiga hari. Jualan pada hari
Khamis tidak ditunjukkan.

1.05 m
1.20 m
1.40 m
1.56 m

Isnin

33 Jadual 3 menunjukkan bilangan guli-guli


berlainan warna,

Selasa

Warna

Bilangan guli

Rabu

Jingga

70

Biru

60

Putih

40

mewakili 20 biji bola

Merah

30

Rajah 14

Khamis

Jadual 3
Carta pai yang manakah mewakili dengan
betul peratusan guli berlainan warna?

Bilangan bola yang dijual pada hari


Rabu ialah 40% daripada jumlah jualan
bagi tiga hari itu. Cari beza antara bilangan
bola yang dijual pada hari Isnin dengan hari
Rabu.
A
B
C
D

A.

B.

50
20
40
55

35 Raiah 15 menunjukkan gabungan bentuk


2 buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.
2 cm

6 cm
10 cm
C.

D.
2 cm
4 cm

Raiah 15

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A
B
C
D

Antara segi empat tepat berikut, yang


manakah mempunyai perimeter yang
sama dengan Rajah 15?

79
121
98
85

37 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk dua


kuboid yang sama saiz.

3 cm

6 cm

3 cm
6cm

4 cm
9 cm
3cm

7cm

5 cm
Rajah 17
7 cm

Hitung jumlah luas, dalam cm2, satah yang


berlorek.

3 cm

A. 75
B. 80
C. 72
D. 74

8 cm
36 Rajah 16 menunjukkan gabungan bentuk dua
buah segi empat tepat dan sebuah segi tiga.
JKLM ialah garis lurus.

38 Rajah 18 ialah bil yang tidak tengkap yang


menunjukkan maklumat barang yang dibeli
oleh Engku Nasir.

4 cm
Kuantiti

5 cm

5 cm

6 cm

Stokin

Harga seunit

Jumlah harga

RM16.00

RM64.00

Seluar

3 cm

Barang

Rajah 16
Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.

Kemeja

RM 40.00

RM40.00

Tuala

RM 12.00

RM36.00

JUMLAH

RM 164.00

Rajah 18
Harga sehelai tuala ialah daripada harga
sehelai seluar. Berapakah helai seluar
yang Engku Nasir beli?

MODUL PECUTAN AKADEMIK SET 3 MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2011

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

A 750
B 800
C 850
D 650

39 Rajah 19 menunjukkan harga sebuah mesin


basuh dan sebuah televisyen. Harga peti sejuk
tidak ditunjukkan.

RM 600

RM 800

Rajah 19
Sabariah ada RM 2700. Dia membeli
televisyen itu dengan diskaun sebanyak20%.
Dia menggunakan semua wang bakinya untuk
membeli mesin basuh dan peti sejuk itu.
Berapakah harga peti sejuk itu?
A RM195O
B RM140O
C RM142O
D RM1520
40 Rajah 20 menunjukkan dua bekas, X dan Y
yang berisi air.

4.2 Liter
2.2 Liter

Y
Rajah 20

Jumlah isi padu air dalam bekas X dan


bekas Y dituang sama banyak ke dalam 8 biji
botol.Berapakah isi padu dalam ml air dalam
setiap botol?

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

This question paper consist of 20 questions.


Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.

2.

Answer all the questions.


Jawab semua soalan.

3.

Write your answers clearly in the spaces provided in the questions


paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..

4.

Show your working. It may help you to get marks.


Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.

5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6.

The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

Markah
Penuh
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
40

Markah
Diperolehi

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[40 markah]
Jawab semua soalan
1

Nyatakan nilai tempat digit 7 dalam nombor 274.45


[1 markah]

1
2

Rajah 1 terdiri daripada beberapa buah segiempat tepat yang sama


besar.
[1 markah]

Rajah 1

Nyatakan pecahan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah.


3

Bundarkan 406.237 kepada perseratus terdekat.

[1 markah]

1
4

Rajah 2 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

[1 markah]

2 .03 l
Rajah 2

SULIT

Apakah isipadu, dalam ml , air itu?

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Namakan bilangan bucu sebuah piramid bertapak segiempat sama.


[1 markah]

1
6

15 678 - 14 puluh =

[2 markah]

2
7

1
3

=
8
8

[2 markah]

2
8

45 + 21.94 =

[2 markah]

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

30% daripada 500 =

[2 markah]

10

425 sen 3 =
Beri jawapan, dalam RM.

[2 markah]

11

1005 25 10 =

12

12 jam 10 minit 9 jam 25 minit =

2
[2 markah]

[2 markah]

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

13

Ali, Lim dan Muthu dapat mengumpul 240 markah dalam satu ujian
matematik. Ali mendapat 90 markah manakala Lim dan Muthu
mendapat markah yang sama banyak.
Berapakah markah yang diperolehi oleh Lim?
[3 markah]

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Alif menghadiri aktiviti kokurikulum

3
di sekolah.

[2 markah]

Rajah 3

Alif bertolak dari rumah pada pukul 3.55 p.m.


Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah?
15

Jadual 1 menunjukkan berat dua jenis barang yang dibeli oleh emak.
[2 markah]
Barang

berat (kg)

4.5

Jadual 1

Hitung jumlah berat, dalam gram, kedua-dua barang tersebut.


16

Rajah 4 menunjukkan sebiji botol yang berisi 125 l madu.

[2 markah]

MADU

Salmah telah menggunakan 105 ml madu itu.


Berapakah isipadu madu yang tinggal?

125l
Rajah 4

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

17

Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah


segiempat sama JKLM.
[3 markah]
P
8 cm
S

5 cm K

12 cm
ccmcc
Rajah
m5
cm

Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

3
18

Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid.

[3 markah]

2 cm

3 cm
4 cm
Rajah 6

Berapakah isipadu kuboid di atas?

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Jadual 2 menunjukkan peratusan kaum penduduk di sebuah taman


perumahan.
Kaum India tidak ditunjukkan.
[3 markah]

Kaum

Peratusan (%)

Melayu

45

China

20

India
Iban

10
Jadual 2

Jumlah penduduk di taman itu ialah 2 400 orang.


Hitung
(a) Peratusan kaum India.
(b) Bilangan kaum Melayu.

3
20

Rajah 7 menunjukkan harga sebiji kek.

[3 markah]

Harga:
RM 14.20

Kek Koko

Rajah 7

Nabila ada sejumlah wang. Dia menggunakan


wang itu untuk membeli sebiji kek itu dan
bakinya RM 5.80.
Berapakah jumlah wang yang dia ada
sebelum membeli kek itu?
3

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

015/2

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

[ 40 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jawab semua soalan

1.

Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193.

12 452 7 855

Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat.

Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

1l

Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ?

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.


Number of vertex
Bilangan bucu
Number of equal edge
Bilangan tepi
Number of flat face
Bilangan satah rata
Number of curved face
Bilangan satah melengkung
Jadual 1
Namakan bentuk tiga matra itu.

0
2
2
1

[ 1 markah ]

3
9 =
4

45 19.77

27% daripada 600

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

385 sen X 8 =
Berikan jawapan, dalam RM.

[2 markah ]

10

922 765 17

11

31 minit 27 saat 17 minit 39 saat

12

140

[ 2 markah ]

10

[ 2 markah ]

11

+ 35

x 7 =

[ 2 markah ]

12

015/2
2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

A 6 cm

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Q
7 cm

C
R

S
12 cm
Rajah 1

13
13

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat


PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD.
Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

[ 2 markah ]

14

9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam

15

Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

[ 2 markah ]

14

12 cm
N

15

Rajah 2
Luas KLMN ialah 64 cm.
Hitung isipadu, dalam cm, kuboid itu.

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu
kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David
mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong.
Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul
oleh David ?
[ 3 markah ]

17

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna.

16

String
Tali
K
L

Length
Panjang
2.4 m
0.6 m kurang daripada K
Jadual 2

Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu.

17

[ 3 markah ]

18

Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain.


Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama?
[ 3 markah ]

18

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat.


12 cm

[3 markah ]

5 cm

Rajah 3
Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 .

19

20

Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid


mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500
orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan.
20%
Bidayuh

40%
Kadazan

20

Murut

30%
Dusun

Rajah 4
Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057.

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa


bahagian yang sama besar.

Rajah 1
Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu.
[ 1 markah ]
2

Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


3 000 ml

2 000 ml

1 000 ml

Rajah 2
Apakah isipadu dalam ml, air itu?.
015/2

[ 1 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra.


Bilangan bucu
Bilangan tepi
Bilangan satah rata
Bilangan satah melengkung
Jadual 1

0
0
0
1

Apakah bentuk tiga matra itu.

[ 1 markah ]

6 714

[ 2 markah ]

3
12
4

45

- 3 608 =

[ 2 markah ]

- 3.96 =

[ 2 markah ]

5 % daripada 1 500 =

[2 markah ]

015/22

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10

495 sen X 8 =
Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

10

11

841 - 725

29 =

[ 2 markah ]

12

15 jam 13 minit

13

Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem


luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara.
Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan
setem yang sama banyak seperti Chong.

11

- 7 jam 45 minit =

[ 2 markah ]

12

Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan?


[ 2 markah ]
13

Untuk
Kegunaan
015/2
P
emeriksa

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap


pagi.

RAJAH 3
Watie siap membersihkan dapur
4314rumahnya pada pukul 10.15 a.m.
Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan
14

dapur rumahnya ?
[ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya.
Riben
P
Q

Panjang
3.6 m
0.9m kurang daripada P
Jadual 2

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 2 markah ]

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol.

4.8 kg
Rajah 4
Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah
tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang
sama jisimnya.
Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket.

16

[ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama
WXYZ.
29 cm
P

15 cm

W 6 cm X

Rajah 5

17

Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek.


3

[ 3 markah ]
18

Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus.


9 cm

18

Rajah 6
Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu.

015/2

[ 3 markah ]

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid


datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak
ditunjukkan.

Berjalan kaki

55 %

Menaiki bas

Berbasikal 20 %

19

Rajah 7

Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang.


Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah?

20

Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu.


DAGING

RM16.80

20

[3 markah]

AYAM

RM11.70

Rajah 8
Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak
antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu
dibayar oleh setiap orang?

(3 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT
015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 .

[1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa


bahagian yang sama besar.

Rajah 1
Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu.
[ 1 markah ]
2

Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


1 000 ml

500 ml

Rajah 2
Apakah isipadu dalam ml, air itu?.
015/2

[ 1 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra.


Bilangan bucu
Bilangan tepi
Bilangan satah rata
Bilangan satah melengkung
Jadual 1

5
8
5
0

Apakah bentuk tiga matra itu.

[ 1 markah ]

7 816 2 509 =

[ 2 markah ]

3
20
5

43 3.64 =

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

6% daripada 500 =

[2 markah ]

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10

395 sen X 4 =
Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

11

803 252 21 =

[ 2 markah ]

12

21 minit 18 saat 12 minit 25 saat =

[ 2 markah ]

10

11

12

13

Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar
semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin
minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman
yang dikumpul oleh Kim?
[ 2 markah ]

13

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi.

Rajah 3

4314
Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m.
Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis?
[ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim.
Tali
K
L

Panjang
2.3 m
1.7 kurang daripada K
Jadual 2

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 2 markah ]

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin.

Biskut
4.2 kg
Rajah 4
Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke
dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim.
Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket.
[ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ..
20 cm
U
V
Z
11 cm
8 cm
W
7 cm

13 cm
Y

X
Rajah 5

YXW dan WZU adalah garis lurus.


Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.
[ 3 markah ]
18

Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus.


5 cm

18

015/2

Rajah 6
Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu.
[ 3 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid


mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak
ditunjukkan.
Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang.
45%

30%

Melayu

Cina

Berapakah bilangan murid India di sekolah itu?


( 3 markah )

India
Rajah 7
19

20

Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian.

RM 18.70

RM 14.90

Rajah 8
Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid.
Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid.
(3 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2

SULIT

KUMPULAN
LULUS

SULIT

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

015/2

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

1.
2.
3.

4.

5.

6.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Markah Markah
Soalan
This question paper consist of 20 questions.
Penuh Diperolehi
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
1
1
2
1
Answer all the questions.
3
1
Jawab semua soalan.
4
1
5
1
Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
6
1
paper.
7
1
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
8
1
dalam kertas soalan..
9
1
10
1
Show your working. It may help you to get marks.
11
2
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
12
2
mendapatkan markah.
13
2
14
2
The diagrams provided in the questions are not drawn to scale
15
2
unless stated.
16
2
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
17
2
kecuali dinyatakan.
18
2
19
2
The marks allocated for each question are shown in brackets.
20
2
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
Jumlah
30
dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

015/2

[ 30 markah ]
Jawab semua soalan

1.

Nyatakan nilai tempat bagi angka 6 dalam 463 591.

[ 1 markah ]

2.

Tuliskan angka bagi tiga belas ribu seratus tiga puluh dalam angka.
[ 1 markah ]

3.

Rajah 1 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar.
Pada rajah itu lukiskan sebuah segiempat sama.

1
1

2
1

Rajah 1
1

4.

39 487 + 7 885 =

[ 1 markah ]
[ 1 markah ]

4
1

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

5.

Tukarkan 0.29 kepada pecahan .

[ 1 markah ]

6.

Nyatakan nilai digit bagi angka 7 dalam nombor 72 396.


[ 1 markah ]

7.

Rajah 2 menunjukkan sebuah kubus.

6
1

[ 1 markah ]

Nyatakan bilangan bucu.

8.

Tukarkan 4.17 kepada nombor bercampur.

[ 1 markah ]

9.

5
X 27
9

[ 1 markah ]

8
1

9
1

015/2

SULIT

SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

10.

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri suatu bentuk tiga matra.


Bilangan bucu
Bilangan tepi

5
8

Namakan bentuk tiga matra itu

[1 markah ]

1
3
+ .
3
4

[ 2 markah ]

10
1

11.
11
2

12.

2.72 5

13.

93 6 x 7 =

[ 2 markah ]

12
2

[ 2 markah ]

13
2

015/2

SULIT

SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

4
kepada peratus.
5

14.

Tukarkan

15.

Carikan nilai

16.

Rajah 1 menunjukkan isipadu air dalam suatu bekas.

[ 2 markah ]

14
2

3
daripada RM390.
5

[ 2 markah ]

15
2

065 l

Rajah 1
550 ml air ditambah ke dalam bekas itu.
Berapakah jumlah isipadu, dalam l, air dalam bekas itu?
[ 2 markah ]
16
2

17.

Hitungkan 2.3 kg 1.58 kg.


Nyatakan jawapan dalam g.

[ 2 markah ]

17
2

015/2

SULIT

SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 1 KUMPULAN LULUS MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

18.

Rajah 2 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang bersisi 1 cm.
Pada rajah itu, lukiskan sebuah segi empat tepat yang berukuran 7cm
panjang dan 4 cm lebar.
[ 2 markah ]

18
2

Rajah 2
19.

Table 1 shows the quantities of notes and coins.


Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling.
Money
RM50
RM10
RM5
Wang
Quantity
2
3
4
Bilangan
Calculate the total value of the money.
Hitungkan jumlah nilai wang itu.

19
2

20.

[ 2 markah ]

RM1

50 sen

Dalam rajah 4, PQRS dan STUV ialah segi empat sama.


P

10 cm
6 cm
V

20

015/2

8 cm

Rajah 4

Hitungkan perimeter seluruh rajah.


KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

[ 40 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jawab semua soalan

1.

Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 567 193.

12 452 7 855

Bundarkan 16.475 kepada perseratus yang terdekat.

Rajah 1 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

[ 1 markah ]

1l

Berapakah isipadu, dalam ml, air itu ?

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.


Number of vertex
Bilangan bucu
Number of equal edge
Bilangan tepi
Number of flat face
Bilangan satah rata
Number of curved face
Bilangan satah melengkung
Jadual 1
Namakan bentuk tiga matra itu.

0
2
2
1

[ 1 markah ]

3
9 =
4

45 19.77

27% daripada 600

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

385 sen X 8 =
Berikan jawapan, dalam RM.

[2 markah ]

10

922 765 17

11

31 minit 27 saat 17 minit 39 saat

12

140

[ 2 markah ]

10

[ 2 markah ]

11

+ 35

x 7 =

[ 2 markah ]

12

015/2
2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

A 6 cm

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Q
7 cm

C
R

S
12 cm
Rajah 1

13
13

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat


PQRS dan sebuah segi empat sama ABCD.
Hitungkan perimeter kawasan berlorek.

[ 2 markah ]

14

9 hari 16 jam + 12 hari 17 jam

15

Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid.

[ 2 markah ]

14

12 cm
N

15

Rajah 2
Luas KLMN ialah 64 cm.
Hitung isipadu, dalam cm, kuboid itu.

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Fariz, David dan Chong mengumpul 780 tin minuman dalam satu
kempen kitar semula. Fariz mengumpul 320 tin minuman. David
mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Chong.
Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul
oleh David ?
[ 3 markah ]

17

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Joanna.

16

String
Tali
K
L

Length
Panjang
2.4 m
0.6 m kurang daripada K
Jadual 2

Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu.

17

[ 3 markah ]

18

Dua pasang baju memerlukan sejumlah 7 meter kain.


Berapa meter kain diperlukan bagi menyediakan 5 pasang baju yang sama?
[ 3 markah ]

18

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 2 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Dalam Rajah 3 LKMN adalah sebuah segiempat tepat.


12 cm

[3 markah ]

5 cm

Rajah 3
Hitung luas kawasan berlorek, dalam cm2 .

19

20

Rajah 4 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid


mengikut kaum di sebuah sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 500
orang. Peratusan bagi kaum Murut tidak ditunjukkan.
20%
Bidayuh

40%
Kadazan

20

Murut

30%
Dusun

Rajah 4
Berapakah bilangan murid bagi kaum Murut di sekolah itu? [3 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

1. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 549 057.

[ 1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat yang dibahagikan kepada beberapa


bahagian yang sama besar.

Rajah 1
Tuliskan pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek daripada segiempat itu.
[ 1 markah ]
2

Bundarkan 10.075 kepada persepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


3 000 ml

2 000 ml

1 000 ml

Rajah 2
Apakah isipadu dalam ml, air itu?.
015/2

[ 1 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra.


Bilangan bucu
Bilangan tepi
Bilangan satah rata
Bilangan satah melengkung
Jadual 1

0
0
0
1

Apakah bentuk tiga matra itu.

[ 1 markah ]

6 714

[ 2 markah ]

3
12
4

45

- 3 608 =

[ 2 markah ]

- 3.96 =

[ 2 markah ]

5 % daripada 1 500 =

[2 markah ]

015/22

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10

495 sen X 8 =
Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

10

11

841 - 725

29 =

[ 2 markah ]

12

15 jam 13 minit

13

Ahmad, Balan dan Chong mengumpulkan 490 keping setem


luar negara sempena kempen mengumpul setem luar negara.
Ahmad mengumpul 150 keping setem. Balan mengumpul bilangan
setem yang sama banyak seperti Chong.

11

- 7 jam 45 minit =

[ 2 markah ]

12

Berapakah bilangan setem yang dikumpulkan oleh Balan?


[ 2 markah ]
13

Untuk
Kegunaan
015/2
P
emeriksa

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Watie mula mengemaskan dapur rumahnya setiap


pagi.

RAJAH 3
Watie siap membersihkan dapur
4314rumahnya pada pukul 10.15 a.m.
Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk mengemaskan
14

dapur rumahnya ?
[ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas riben yang dibeli oleh Shasya.
Riben
P
Q

Panjang
3.6 m
0.9m kurang daripada P
Jadual 2

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 2 markah ]

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim gula merah dalam sebuah botol.

4.8 kg
Rajah 4
Darwis membeli 3 botol gula itu. Dia membungkus semula gula merah
tersebut ke dalam 24 paket. Setiap paket mengandungi gula merah yang
sama jisimnya.
Hitung jisim dalam kg, gula merah di dalam setiap paket.

16

[ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan segi empat sama
WXYZ.
29 cm
P

15 cm

W 6 cm X

Rajah 5

17

Hitungkan perimeter dalam cm, kawasan yang berlorek.


3

[ 3 markah ]
18

Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus.


9 cm

18

Rajah 6
Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu.

015/2

[ 3 markah ]

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 3 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid-murid


datang ke sekolah setiap hari. Peratusan murid-murid menaiki bas tidak
ditunjukkan.

Berjalan kaki

55 %

Menaiki bas

Berbasikal 20 %

19

Rajah 7

Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang.


Berapakah jumlah murid yang menaiki bas ke sekolah?

20

Rajah 8 menunjukkan harga daging ayam dan daging lembu.


DAGING

RM16.80

20

[3 markah]

AYAM

RM11.70

Rajah 8
Jumlah harga bagi daging lembu dan daging ayam dikongsi sama banyak
antara 3 orang Ah Seng, Bakar dan Chandran. Hitungan wang yang perlu
dibayar oleh setiap orang?

(3 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT
015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

NAMA :...........................

TAHUN :

015/2
Matematik
TAHUN 6
Kertas 2
40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consist of 20 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. Write your answers clearly in the spaces provided in the questions
paper.
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan..
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu
mendapatkan markah.
5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale


unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala,
kecuali dinyatakan.

6. The marks allocated for each question are shown in brackets.


Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Markah Markah
Penuh Diperolehi
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
Jumlah
40
Soalan

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 1 645 329 .

[1 markah ]

Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa


bahagian yang sama besar.

Rajah 1
Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu.
[ 1 markah ]
2

Bundarkan 9.421 kepada per sepuluh yang terdekat.

[ 1 markah ]

Rajah 2 menunjukkan sebuah bekas berisi air.


1 000 ml

500 ml

Rajah 2
Apakah isipadu dalam ml, air itu?.
015/2

[ 1 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebentuk 3 matra.


Bilangan bucu
Bilangan tepi
Bilangan satah rata
Bilangan satah melengkung
Jadual 1

5
8
5
0

Apakah bentuk tiga matra itu.

[ 1 markah ]

7 816 2 509 =

[ 2 markah ]

3
20
5

43 3.64 =

[ 2 markah ]

[ 2 markah ]

6% daripada 500 =

[2 markah ]

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10

395 sen X 4 =
Berikan jawapan dalam RM.

[ 2 markah ]

11

803 252 21 =

[ 2 markah ]

12

21 minit 18 saat 12 minit 25 saat =

[ 2 markah ]

10

11

12

13

Jasni, Kim dan Logan mengumpul 540 tin minuman dalam satu kempen kitar
semula. Jasni mengumpul 270 tin minuman. Kim mengumpul bilangan tin
minuman yang sama banyak seperti Logan. Berapakah bilangan tin minuman
yang dikumpul oleh Kim?
[ 2 markah ]

13

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

14

Rajah 3 menunjukkan waktu Salmah mula melukis pada waktu pagi.

Rajah 3

4314
Salmah siap melukis pada pukul 10.25 a.m.
Berapakah tempoh masa yang diambil olehnya untuk melukis?
[ 2 markah ]

15

Jadual 2 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim.
Tali
K
L

Panjang
2.3 m
1.7 kurang daripada K
Jadual 2

Hitungkan jumlah panjang dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 2 markah ]

15

015/2

SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

16

Rajah 4 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah tin.

Biskut
4.2 kg
Rajah 4
Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus semula biskut tersebut ke
dalam 14 peket . Setiap paket mengandungi biskut yang sama jisim.
Hitung jisim, dalam kg, biskut di dalam setiap peket.
[ 3 markah

17

Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat UVWY dan segi tiga XYZ..
20 cm
U
V
Z
11 cm
8 cm
W
7 cm

13 cm
Y

X
Rajah 5

YXW dan WZU adalah garis lurus.


Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.
[ 3 markah ]
18

Rajah 6 menunjukkan sebuah kubus.


5 cm

18

015/2

Rajah 6
Hitungkan isi padu dalam cm , kubus itu.
[ 3 markah ]
SULIT

SULIT

015/2

MODUL PECUTAN AKADEMIK


SET 4 KUMPULAN CEMERLANG MATEMATIK
KERTAS 2 UPSR

19

Rajah 7 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan peratusan murid


mengikut kaum di sebuah sekolah. Peratusan bagi murid India tidak
ditunjukkan.
Jumlah murid di sekolah itu ialah 800 orang.
45%

30%

Melayu

Cina

Berapakah bilangan murid India di sekolah itu?


( 3 markah )

India
Rajah 7
19

20

Rajah 8 menunjukkan harga dua diji durian.

RM 18.70

RM 14.90

Rajah 8
Jumlah harga dua biji durian dikongsi sama banyak antara 3 orang murid.
Hitung purata wang yang perlu dibayar oleh seorang murid.
(3 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2

SULIT

Anda mungkin juga menyukai