Anda di halaman 1dari 18

GARIS PANDUAN

KOMPONEN KEBERHASILAN
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN

KEBERHASILAN = HASIL /
OUTCOME

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN


PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOMPONEN PBPPP
PENILAIAN
KOMPETENSI
&
POTENSI 90%

PENILAIAN
KEBERHASILAN

10%

PENILAIAN
BERSEPADU
PEGAWAI
100%
PERKHIDMATAN
100
PENDIDIKAN
%
(PBPPP)

PdP
(Guru/Pensyarah/
Jurulatih)

ASPEK DAN
DESKRIPSI
MENGIKUT
KUMPULAN

Fasilitator (GBK &


Kaunselor)

PT(A)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015
NAMA
PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN
BIDANG
UTAMA

ALI BIN ABU


XXXXXX-XX-XXXX

LELAKI

GURU

TINGGI

1.
1
1.
2

TEMPAT
BERTUGAS

PdP

TARIKH
T/T PP1

TARIKH
T/T PP1

TARIKH
T/T PP2
30

TARIKH
T/T PP2
25

80 - 89

Peningkatan pemahaman dan kemahiran


murid/pelajar dalam mengaplikasi, menganalisis,
mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
Peningkatan pengetahuan sedia ada
SEDERHANA
60 - 79
murid/pelajar
semasa dan selepas PdP.

64

SEDERHANA
SEDERHANA

20

78

2.1

TARIKH
25

94

CEMERLANG

Skor
100

15.6

25

23.5

50
AGIHAN
WAJARAN
100

TAHAP

CEMERLANG

93

TINGGI

89

TARIKH
15

23.25
22.25
45.
5

50

CEMERLANG

95

14.25

Agihan Wajaran

PENCAPAIAN
TINGGI
87 penggal
21.75
25Pertengahan
35
tahun / semester/

Peningkatan sahsiah, etika dan kerohanian serta


identiti nasional murid/pelajar melalui
KEBERHASILAN
tingkahlaku yang ditunjukkan.
KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)

19.2

34.
8

50

RENDAH
Peningkatan
penglibatan murid / pelajar. 0 - 59
Etika dan kerohanian
Formula Pengiraan Markah =

BIL

SMK XXXXX

90 - 100

Kokurikulum

3.1

DG44

CONTOH
MENGISI
BORANG
MARKAH
KEBERHASILA
N

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Julat
PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER /
Tahap Keberhasilan
AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL
keberhasilan
PENGGAL
T/T PYD
T/T PYD

CEMERLANG

GRED JAWATAN

SIMULASI

CEMERLANG
90
Akhir
tahun / semester/
penggal 31.5
SKOR
50
45.75
SKOR JULAT 45.25
AGIHAN
MARKAH
TAHAP
JULAT
MARKAH
( 0 - 100 )
WAJARAN
( 0 - 100 ) 91.25
80.05
100

3
4

MULA

Perbincangan penetapan
aspek, deskripsi dan agihan
wajaran serta sasaran
keberhasilan pada awal tahun

Penilaian pertengahan
tahun/semester/penggal

PP1 memasukkan markah dalam


Sistem SMG e-Prestasi (Mod
Simpan)

Semakan
Sasaran

Tidak setuju
sasaran

Setuju sasaran

Penilaian akhir
tahun/semester/penggal
PP1 memasukkan markah
dalam Sistem SMG e-Prestasi
dan hantar
TAMAT

Bincang semula
sasaran

Carta Alir
Prosedur
Penilaian
Komponen
Keberhasil
an

PENYIMPANAN BORANG MARKAH KEBERHASILAN


KUMPUL
AN

JAWATAN
Guru sekolah / Pensyarah Kolej
Vokasional

PdP
Pensyarah IAB /ELTC / IPG / Kolej
Matrikulasi

PT(A)

PT(B)

JL

PENYIMPANAN
Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran / Folio
PdP(Tingkatan Enam)
Fail Meja / Folio Profesional /
Portfolio Pengajaran / Laporan
Pengajaran
Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran / Fail Meja / Folio
Profesional

Pengetua / Guru Besar / Guru


Penolong Kanan / Ketua Jabatan /
Ketua Unit
Pengarah / Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong Pengarah / Ketua
Sektor / Ketua Unit / Penolong
Pengarah / Ketua Pusat / Pegawai
Fail Meja
Pendidikan Daerah / Nazir Sekolah /
Pegawai Teknologi Pendidikan dan
lain-lain.
Buku Rekod Jurulatih / Rekod
Jurulatih Sukan / Seni
Pengajaran dan Pembelajaran /
Portfolio Pengajaran
Fasilitator (SISC+ , SIPartner+ dan Fail Meja/ Buku Log SISC+ /

KUMPULAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN (PdP) :
Guru / Pensyarah / Jurulatih

ASPEK
PdP
DESKRIPSI
Peningkatan pemahaman dan
kemahiran murid/pelajar
Peningkatan pengetahuan
sedia ada murid/pelajar
Peningkatan perkongsian
maklumat , ilmu
pengetahuan dan kemahiran
Peningkatan penglibatan
murid/pelajar dalam PdP
Pengayaan ilmu dan
pengetahuan murid/pelajar

ASPEK : KOKURIKULUM
Deskripsi
Peningkatan penglibatan
murid/pelajar
Peningkatan penguasaan
kemahiran murid/ pelajar
Peningkatan kecemerlangan
murid/pelajar
ASPEK : ETIKA & KEROHANIAN
Deskripsi
Peningkatan sahsiah, etika dan
kerohanian serta identiti
nasional murid/pelajar
ASPEK : PENINGKATAN KEMAHIRAN
Deskripsi
Kemahiran memimpin, berfikir
dan berbahasa melalui
penglibatan murid/pelajar

ASPEK : LAIN-LAIN
Deskripsi
Deskripsi-deskripsi lain

KUMPULAN PENGURUSAN DAN


PEMBELAJARAN PT(A)

Aspek PdP / Instruksional

Aspek Kualiti Pengurusan


DESKRIPSI

Pengurusan dan
Kepimpinan Organisasi
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Hal-ehwal
Murid
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Pentadbiran
Pejabat
Pengurusan Persekitaran
dan Kemudahan Fizikal
Pengurusan dan
Pembangunan Sumber
Manusia
Aspek-aspek lain
- Deskripsi-deskripsi
lain
Pengurusan
Hubungan

P
E
N
I
N
G
K
A
T
A
N

DESKRIPSI
Pemahaman dan
kemahiran murid / pelajar
/ guru
Pengetahuan sedia ada
murid / pelajar / guru
Perkongsian maklumat,
ilmu pengetahuan dan
kemahiran oleh murid /
pelajar / guru
Penglibatan murid /
pelajar / guru dalam PdP

KUMPULAN FASILITATOR
GBK / KAUNSELOR

Aspek Pengetahuan
Pengetahuan
Deskripsi
- Peningkatan pengetahuan
klien dalam membuat
keputusan pemilihan
kerjaya
Aspek Sahsiah dan etika
Deskripsi
- Peningkatan usaha klien
dalam menepati masa
- Peningkatan sahsiah klien
dalam berbudi bahasa
Aspek-aspek lain
- Deskripsi-deskripsi lain

Aspek Pengurusan Kes


Deskripsi
- Penurunan kes disiplin klien
Aspek Kesedaran
Deskripsi
- Peningkatan kesedaran klien
- Peningkatan kesedaran klien
dalam kekemasan diri
- Peningkatan kesedaran klien
dalam memotivasi diri
- Menangani pengurusan emosi

CONTOH PENETAPAN SASARAN


AWAL

Bil

Maklumat dalam Borang Maklumat dalam


Markah Keberhasilan
dokumen
rujukan
Aspek
Deskripsi
Sasaran / eviden
awal tahun
PdP

Peningkatan
pemahaman dan
kemahiran murid

Sasaran 30 daripada 40
orang murid faham
kaedah membuat
karangan dengan betul.

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER /


PENGGAL

PP1 MEMASUKKAN MARKAH PADA PERTENGAHAN


TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

SIMPAN

HANTA

CONTOH PENETAPAN SEMULA SASARAN


PERTENGAHAN
Bil

Maklumat dalam
Borang Markah
Keberhasilan
Aspek
Deskripsi

PdP

Peningkatan

pemahaman dan
kemahiran murid

Maklumat dalam dokumen rujukan


Sasaran /
eviden awal
tahun
Sasaran 30
daripada 40
orang murid
faham
kaedah
membuat
karangan
dengan
betul.

Pencapaian Sasaran Akhir


Pertengahan Tahun
Tahun

Hanya 10

daripada 40
orang murid
faham
kaedah
membuat
karangan
dengan betul.

Sasaran Baru:
25 daripada
40 orang
murid faham
kaedah
membuat
karangan
dengan betul.

BUKTI PENINGKATAN ATAU PENCAPAIAN


KEBERHASILAN
DOKUMEN RUJUKAN

RPP = Rekod Pengajaran dan


Pembelajaran
BK09 = Maklum balas sesi latihan
(IAB)
CGPA = Cumulative Grade Point
Average
SKT = Sasaran Kerja Tahunan
Headcount
Borang Skor Kemahiran
Rancangan Pengajaran Individu
Pingat pencapaian
Sijil / Surat penghargaan
Laporan
Folio PdP
KPI

Buku latihan murid / Hasil kerja


murid
Borang Semakan Prestasi Murid
Buku
Rekod
Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling
Folio Profesional
Portfolio Pengajaran
Fail Meja
Buku Rekod Jurulatih, Fail Sukan
RSL = Rancangan Sesi Latihan
NSL = Nota Sesi Latihan
Sebarang bukti (digital dan bukan
digital) yang boleh menunjukkan
peningkatan / pencapaian
keberhasilan.

PENILAIAN AKHIR TAHUN / SEMESTER /


PENGGAL

PP1 memasukkan markah pada akhir tahun


/ semester / penggal

SIMPA

HANTAR

Anda mungkin juga menyukai