Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tema
Tajuk
Tarikh
Masa

: Bahasa Melayu
: 5 Cengal
: 30 orang
: Sentiasa Berhemat Kita Selamat
: Kemalangan Jalan Raya
: 24 April 2015 (Jumaat)
: 08.45 pagi hingga 09.45 pagi (30 minit)

Objektif :
Pada akhir pelajaran murid dapat :
1) Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan gambar bersiri yang ditayangkan.
2) Murid dapat menulis lima ayat yang gramatis berdasarkan gambar.
Fokus Utama :
8.4
Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 1 (ii) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.
Fokus Sampingan :
1.2
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aras 1(iii) Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.
Kemahiran Bahasa
Sistem Bahasa

: Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.


: Kata Kerja : menunggang basikal, melanggar,
memandu, terlantar, melawat.
Ilmu
: Pendidikan Keselamatan Jalan Raya.
Nilai
: Berhati-hati, mematuhi peraturan.
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) :
Kemahiran Berfikir
: Menghubungkaitkan, menciri, mengimbas kembali,
menilai, penjanaan idea.
Kecerdasan Pelbagai
: Interpersonal
Pembelajaran Kontekstual
: Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman
sedia ada.
Pengetahuan Sedia Ada
: Murid sudah mengetahui tentang cara-cara menjaga
keselamatan di jalan raya.
Bahan Bantu Belajar
: Komputer riba, sambungan Internet, LCD, video
animasi dari youtube.

LANGKAH /
MASA

SET
INDUKSI
(3 min)

ISI PELAJARAN

Tayangan video
pendek tentang
keselamatan di
jalan raya.
Pepatah:
Malang Tidak
Berbau.

Kata kerja
berdasarakan
gambar yang
dipaparkan.
LANGKAH 1
(5 min)

- Kata kerja:
menunggang
berbual-bual
melanggar
membantu
terlantar

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
1. Guru menayangkan
video klip
dari youtube
tentang keselamatan di jalan
raya.

CATATAN
KB :
Menghubungkaitkan,
Menciri.
BCB : mendengar aktif

2. Guru bersoal jawab


dengan murid tentang
pengajaran dan nilai murni
daripada video klip tersebut.

BBB : video klip animasi dari youtube

3. Guru mengaitkan isi video


dengan tajuk pelajaran.

Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
(PKJR)

1.Guru menayangkan
gambar bersiri daripada
persembahan powerpoint
kepada kelas.
2.Guru meminta murid
menyenaraikan punca
kemalangan berdasarkan
peta i-Think yang dibina.
3.Guru meminta murid
membacakan kata kerja
yang telah disenaraikan
kepada kelas.

http://www.youtube.com/watch?
v=sPTVn4hzMd0

KB : Menjana idea
BCB : mencatat
BBB : Persembahan powerpoint :
Kemalangan Jalan Raya
Nilai : berhati-hati
Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan
Raya (PKJR)

KB : Menjana idea

LANGKAH 2
(7 min)

Membina ayat
majmuk daripada
kata kerja yang
telah
disenaraikan:
Kata kerja

LANGKAH 3
(10 min)

Membina ayat
berdasarakan
gambar secara
bertulis.
Perbendaharaan
kata:
menunggang
berlanggar
meluru

1. Guru meminta murid


membina ayat berdasarkan
peta i-Think yang
ditunjukkan guru
2. Murid diminta membaca
ayat-ayat yang telah dibina
kepada kelas.
3.Murid yang lain diminta
mendengar dengan teliti dan
sama-sama membetulkan
kesilapan sekiranya ada.
1. Guru mengedarkan
latihan lembaran kerja
kepada kelas.

BCB : mencatat
BBB : Persembahan powerpoint :
Kemalangan Jalan Raya
KP : Intrapersonal.
Nilai: kerjasama,
berhati-hati
Ilmu:
Pendidikan Keselamaatan Jalan Raya
(PKJR).
KB : Mengimbas kembali,
menghubungkait, penjanaan idea
BCB : mencatat

2. Guru menayangkan
persembahan powerpoint
tentang peta i-Think tentang
punca kemalangan jalan
raya.

BBB : Gambar kemalangan jalan raya


(lampiran 1)
KP : Interpersonal.

LANGKAH /
MASA

ISI PELAJARAN

membantu
melawat

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
3. Murid diminta membina
ayat secara bertulis
berdasarkan peta i-Think
yang dipelajari
4. Murid menulis ayat yang
gramatis berdasarkan peta iThink

PENUTUP
(5 min)

Penutup kognitif
Membuat
rumusan isi
pelajaran.
Penutup sosial
Memberi
nasihat dan nilainilai murni.

1. Guru menayangkan
video pendek dari youtube
tentang akibat jika tidak
mematuhi peraturan jalan
raya.
2. Guru membuat
kesimpulan tentang
pembelajaran.
3. Guru memberi nasihat
dan peringatan kepada
murid-murid supaya
sentiasa berhati-hati kerana
malang tidak berbau dan
kemalangan tidak mengenal
usia.

CATATAN

Nilai: berhati-hati
Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
(PKJR)

Nilai:
berhati-hati
mematuhi
peraturan
jalan raya
BBB::
Video klip animasi
http://www.youtube.com/watch?v=2c_5NDRtkM&NR=1&feature=endscreen
Ilmu:
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
(PKJR)