Anda di halaman 1dari 3

PROSEDUR PENYELIDIKAN DALAM

PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menyatakan masalah kajian


Menetapkan objektif kajian
Menetapkan objektif kajian
Membentuk hipotesis kajian
Melakukan tinajaun literature
Merancang reka bentuk kajian
Menentukan prosedur
persampelan
8. Membina instrument kajian
9. Menyatakan kesahan &
kebolehpercayaan instrument
kajian
10.Menentukan prosedur
pengumpulan data
11.Mengumpul data
12.Menganalisis dan menghurai
data
13.Membincang dan melapor hasil
kajian

1.MENYATAKAN MASALAH
KAJIAN

SEMASA MERANGKA PERNYATAAN


MASALAH

Semasa
anda
merangka
untuk
menyatakan masalah, beberapa
pertimbangan perlu dibuat, antaranya:
- apakah masalah atau isu?
- siapakah yang menyatakan itu satu
isu?
- apakah data yang boleh membuktikan
ia adalah suatu isu?
Setelah menjawab soalan-soalan di
atas, anda perlu:
- membentuk masalah dengan tepat dan
jelas
- mengambil kira apa yang hendak
dikaji, bagaimana dan sejauh
manakah ia perlu dikaji
- memikirkan definisi konseptual dan
operasional
- menentukan cara untuk mengukur
- membuat keputusan menyatakan
masalah sama ada dalam bentuk
pernyataan ataupun soalan

- SEBELUM

membuat pembacaan berkaitan topik


membuat percambahan idea dengan
rakan berkaitan dengan topik

mengkaji
topik
berdasarkan
pembelajaran yang diperoleh daripada
pengalaman sendiri atau daripada jurnal
hasil pembacaan
menentukan kebolehlaksanaan kajian
memikirkan tentang nilai dapatan
kajian yang dicadangkan (sama
ada untuk penyelesaian masalah atau
memperluaskan teori)

2. MENETAPKAN OBJEKTIF KAJIAN


Merupakan penyenaraian pernyataan
tujuan spesifik kajian sblum kajian
dilaksanakan.
Perkara yang perlu dipatuhi dalam
penetapan objektif

Berbentuk operasi, dan dapat


menjelaskan tindakan secara spesifik,
tempat dan tujuan
- Mengambilkira keadaan sebenarnya
- Penggunaan kata kerja yang spesifik
dan boleh dibuat penilaian.

3. MEMBENTUK SOALAN KAJIAN


- dibina berdsrkan objektif kajian

TINJAUN

- Ringkasan artikel bersumberkan jurnal,


buku,
dokumen
berkaitan
yg
memperihal maklumat masa lalu & kini.

- jawapan kepada soalan


- Titik permulaan kaedah penyelidikan

- Memahami bdg kajian dgn lebih


mendalam.

- bantu bina kerangka konseptual

Persoalan deskriptif (penerangan keadaan


sedia ada, contoh, situasi sekolah yg sedia
ada yang dibandingkan dgn penanda piawai
dlm institusi pndidikan yg lain.
Persoalan korelasi (pencarian
antara pembolehubah)

5.
MELAKUKAN
LITERATUR

kaitan

Penyebab
sesuatu
fenomena
(pengenalpastian faktor yg menyebbkn
berlkaunya sesuatu fenomena)

Berikut merupakan beberapa garis


panduan semasa membuat tinjauan
literatur:
- kenalpasti kata kunci
- dapatkan sumber literatur yang
pelbagai
- menilai pembacaan secara kritikal
- susun bahan literatur
- buat ulasan karya/tinjauan literatur

6. MERANCANG REKA BENTUK KAJIAN


4. MEMBENTUK HIPOTESIS KAJIAN
- Andaian kita ttg sesuatu fenomena yg
blum
dibukikan.
Menerangkan
kemungkinaan adanya perkaitan antara
pembolehubah dgn masalah yg dikaji.
- lanjutan drpd soalan dan objektif kajian
yang bantu menjelaskan perkara yg akan
dikaji.

Contoh hipotesis kajian:


Hipotesis nol: Tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara jantina
dan tahap kelesuan guru di Malaysia
Hipotesis alternatif: Terdapat hubungan
yang signifikan antara jantina dan
tahap kelesuan guru di Malaysia

Pertimbangan dalam menentukan


- pendekatan kuantitatif atau kualitatif
- pemilihan sampel,
pengutipan data.

populasi,

7.
MENENTUKAN
PERSAMPELAN

kaedah

PROSEDUR

sampel
dipilih
harus
betul
bg
meggambarkan
ciri
populasi
atau
menggambarkan
sesuatu
kes
atau
fenomena yg dikaji.
- sampel rawak mudah
- sampel berstrata
kecerdasan murid)

(tahap

kumpulan:

- sistematik
- kelompok (kawasan, geografi)

8. MEMBINA INSTRUMEN KAJIAN


- membentuk alat pengumpulan data sendiri

10.
MENENTUKAN
PENGUMPULAN DATA

PROSEDUR

Sumber primer: sumber asal


Sumber kedua: laporan- laporan

- memilih instrument piawai/ sedia ada


: jika silap, akan ada ralat dlm kajian nnt

11. MENGUMPUL DATA


- guna pelbagai sumber, soal selidik

9.
MENYATAKAN
KESAHAN
&
KEBOLEHPERCAYAAN
INSTRUMEN
KAJIAN
Kesahan sejauh manakah instrument
berjya mengukur perkara yg ingin
diukurnya. kandungan, konstruk dan muka.

12. MENGANALISIS DATA


Analisis scr kualitatif dan kuantitatif utk
menentukan objektif kajian dicapai atau tak

- munasabah intepretasi yg dibuat

13. MELAPORKAN KAJIAN

- wujud dlm bentuk drjah (tinggi, baik, dsb)

- tulis tujian kajian, menerangkan ttg latar


belakang kajian, objektif kajian, persoalan
kajian.

- penilaian menyeluruh
Kebolehpercayaan- ketekalan instrument
kajian mengukur sesuatu pembolehubah
kajian