Anda di halaman 1dari 76

TOPIK TINGKATAN 5

Tarikh : …………………………

1.0

Faktor Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keluaran ternakan

1.1

Iklim

 

1.1.1

Kesan iklim ke atas pengeluaran

 

1.2

Pemakanan

 

1.2.1 Kepentingan pemakanan

1.2.2 Kelas makanan

1.2.3 Sistem pencernaan

1.2.4 Bahan makanan ternakan

1.2.5 Catuan makanan

 

1.3

Kesihatan

 

1.3.1 Kepentingan kesihatan

1.3.2 Penyakit ternakan

 

1.4

Genetik

 

1.4.1 Ciri ternakan dikehendaki

1.4.2 Memperbaikbaka sediada

1.4.3 Sistem pembiakan

2.0

Perladangan Suatu Perniagaan

2.1 Perancangan memulakan ladang

 

2.1.1 Belanjawan bidang usaha

2.1.2 Rancangan operasi ladang

 

2.2 Pelaksanaan operasi ladang

 

2.2.1 Pemerolehan sumber

2.2.2 Pengurusan pengeluaran

 

2.3 Analisis dan penilaian operasi ladang

 

2.3.1 Analisis operasi ladang

2.3.2 Penilaian operasi ladang

3.0

Teknologi dalam pertanian

3.1 Mekanisasi

3.1.1 Faedah mekanisasi

3.1.2 Penggunaan mekanisasi ladang

3.1.3 Sistem pengairan dan penyaliran

3.2 Komputer dalam pertanian

3.2.1 Penggunaan komputer dalam pertanian

3.2.2 Peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam pertanian

3.3 Bioteknologi dalam pertanian

3.3.1 Kepentingan bioteknologi dalam pertanian

3.3.2 Penggunaan bioteknologi dalam pertanian

3.4 Pertanian persekitaran terkawal

3.4.1 Kepentingan pertanian persekiataran terkawal

3.4.2 Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal

3.2 PEMAKANAN

Tarikh : …………………………

1. Terangkan tiga kepentingan makanan kepada ternakan.

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………… [6 markah]

2. A, B, C, D, E dan F adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan nutrien. Senarai di bawah

adalah sebahagian penyataan tentang sifat-sifat tanah. Padankan istilah-istilah tersebut dengan penyataan yang diberikan dengan menulis A, B, C, D,

E atau F dalam kotak yang disediakan.

A

Karbohidrat

B

Lemak

C

Mineral

D

Protein

E

Vitamin

F

Air

Bahan pengawalatur proses dalam badanC Mineral D Protein E Vitamin F Air Membina dan membaiki tisu badan Sumber tenaga dan

Membina dan membaiki tisu badanVitamin F Air Bahan pengawalatur proses dalam badan Sumber tenaga dan penebat haba Mengawal suhu badan

Sumber tenaga dan penebat habaproses dalam badan Membina dan membaiki tisu badan Mengawal suhu badan dan membantu penyerapan nutrien Sumber

Mengawal suhu badan dan membantu penyerapan nutriendan membaiki tisu badan Sumber tenaga dan penebat haba Sumber tenaga utama untuk aktiviti dan fungsi

Sumber tenaga utama untuk aktiviti dan fungsi badanhaba Mengawal suhu badan dan membantu penyerapan nutrien Mengekalkan kesihatan sempurna. [6 markah] Modul Sains

Mengekalkan kesihatan sempurna.nutrien Sumber tenaga utama untuk aktiviti dan fungsi badan [6 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5

[6 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 3. Rajah di atas menunjukkan kelas makanan ternakan tertentu. Berdasarkan rajah

3. Rajah di atas menunjukkan kelas makanan ternakan tertentu.

Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut :

a) X dan Y mewakili jenis dan fungsi nutrien tertentu. Nyatakan apakah kelas manakan

tersebut.

X

: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Y

: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)

Nyatakan satu contoh sumber makanan yang kaya dengan protein.

……………………………….………………………………………………………………………………………………………….

c) Nyatakan fungsi nutrien berikut :

Protein : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Y

: ………………………………………………………………………………………………………………………………

X

: ……………………………………………………………………………………………………………………………… [6 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 4. Rajah di atas menunjukkan carta sumber makanan ternakan ruminen. Berdasarkan

4. Rajah di atas menunjukkan carta sumber makanan ternakan ruminen.

Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

a)

Nyatakan sumber makanan berlabel A dan B.

A

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

B

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Berikan satu contoh makanan ternakan hasil sisa tani atau sisa industri.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Nyatakan satu perbezaan antara Foraj dan Konsentrat.

Foraj : ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Konsentrat : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

[5 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… A B 5. Gambarajah di atas menunjukkan dua tanaman yang boleh dijadikan sumber

A

B

5. Gambarajah di atas menunjukkan dua tanaman yang boleh dijadikan sumber makanan

ternakan.

Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

a) Namakan jenis makanan berlabel A dan B.

A : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………

B : ………………………………………………………………………….………………………………………………………… [2 markah]

6. Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

Tandakan (

bersebelahan tiap-tiap penyataan itu.

berikut : Tandakan ( bersebelahan tiap-tiap penyataan itu. ) bagi penyataan betul dan tandakan ( )
berikut : Tandakan ( bersebelahan tiap-tiap penyataan itu. ) bagi penyataan betul dan tandakan ( )

) bagi penyataan betul dan tandakan ( ) bagi penyataan yang salah dalam kotak

a)

Tanaman A mengandungi protein dan mineral yang lebih tinggi berbanding

a) Tanaman A mengandungi protein dan mineral yang lebih tinggi berbanding

rumput ternak.

b)

Tanaman A mampu meningkatkan aktiviti mikrob dalam sistem pencernaan

b) Tanaman A mampu meningkatkan aktiviti mikrob dalam sistem pencernaan

ternakan jika ternakan diberi makanan tersebut.

c)

Tanaman B merupakan rumput bermutu tinggi yang di tanam untuk diproses

c) Tanaman B merupakan rumput bermutu tinggi yang di tanam untuk diproses
c) Tanaman B merupakan rumput bermutu tinggi yang di tanam untuk diproses

menjadi makanan ternakan.

d)

Program pembajaan sangat penting bagi memastikan mutu nutrien yang

dibekalkan tanaman B dapat dikekalkan.

[4 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 7. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.

7. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.

Labelkan organ pencernaan ternakan tersebut dalam ruang yang disediakan.

[5 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen. Labelkan
Tarikh : ………………………… 8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen. Labelkan
Tarikh : ………………………… 8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen. Labelkan
Tarikh : ………………………… 8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen. Labelkan
Tarikh : ………………………… 8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen. Labelkan

8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen.

Labelkan organ pencernaan ternakan tersebut dalam ruang yang disediakan.

[10 markah]

Kertas 2 Bahagian A Soalan 2 (3.3(d)A2.1)

Tarikh : …………………………

9. Bandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dan konsentrat.

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

…………………………………………………………

….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

…………………………………………………………

….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….…………………………………

………………………………………………………… ….…………………………………….………………………………… [15 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 10. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.

10. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.

Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

a)

Namakan organ berlabel :

X :……………………………………………………………………………………………………………………

Y :……………………………………………………………………………………………………………………

Z :……………………………………………………………………………………………………………………

b)

Nyatakan fungsi organ berlabel

X

:………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y :………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z :……………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… [6 markah]

SPM 2006 Soalan 11

Tarikh : …………………………

11. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam. a. Namakan bahagian yang berlabel P dan
11.
Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam.
a.
Namakan bahagian yang berlabel P dan Q.
P
: …………………………………………………………………………………………………………………………
Q
: …………………………………………………………………………………………………………………………
b.
Nyatakan fungsi organ yang berlabel R dan S.
R
: …………………………………………………………………………………………………………………………
S
: …………………………………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

Ubhsuai SPM 2006 Soalan 11

Tarikh : …………………………

12. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam. a. Nyatakan fungi bahagian yang berlabel P
12.
Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam.
a.
Nyatakan fungi bahagian yang berlabel P dan Q.
P
: …………………………………………………………………………………………………………………………
Q
: …………………………………………………………………………………………………………………………
b.
Namakan bahagian organ yang berlabel R dan S.
R
: …………………………………………………………………………………………………………………………
S
: …………………………………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

Ubahsuai SPM 2006 Soalan 12

Tarikh : …………………………

13. W, X, Y dan Z ialah nama bahagian perut haiwan ruminan.

W

Abomasum

X

Omasum

Y

Retikulum

Z

Rumen

Padankan nama bahagian perut di atas dengan menulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang disediakan.

Menjalankan proses penapaianmenulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang disediakan. Memisahkan bahan makanan kasar Merembeskan

Memisahkan bahan makanan kasarke dalam petak yang disediakan. Menjalankan proses penapaian Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin Memuntahkan

Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsinMenjalankan proses penapaian Memisahkan bahan makanan kasar Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semula [4

Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semulamakanan kasar Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin [4 markah] 14. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan

[4 markah]

14. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara foraj dan konsentrat.

Lengkapkan jadual perbandingan tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan.

Perkara

Foraj

Konsentrat

Kandungan Nutrien

………………………………………

………………………………………

Penyimpanan dan pengendalian

………………………………………

………………………………………

Kandungan fiber

………………………………………

………………………………………

[4 markah]

Tarikh : …………………………

15. Terangkan dua kelebihan foraj berbanding konsentrat.

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. [4 markah]

16. Tandakan (

kotak yang disediakan.

) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah dalam[4 markah] 16. Tandakan ( kotak yang disediakan. a) Bahagian Omasum menyimpan makanan yang telah dikunyah

a)

Bahagian Omasum menyimpan makanan yang telah dikunyah halus untuk

a) Bahagian Omasum menyimpan makanan yang telah dikunyah halus untuk
a) Bahagian Omasum menyimpan makanan yang telah dikunyah halus untuk

di

telan

b)

Rumen adalah organ dimana fermentasi selulosa untuk menghasilkan protein

dan vitamin berlaku

c) Abomasum menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan juga enzin renin.

c) Abomasum menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan juga enzin renin.

d) Esofagus adalah salur bahan makanan yang menyambungkan mulut dengan

d) Esofagus adalah salur bahan makanan yang menyambungkan mulut dengan
 

rumen.

[4 markah]

17. Tandakan (

kotak yang disediakan.

) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah dalamrumen. [4 markah] 17. Tandakan ( kotak yang disediakan. a) Retikulum berfungsi sebagai tong penyimpan air

a)

Retikulum berfungsi sebagai tong penyimpan air yang diminum ternakan

a) Retikulum berfungsi sebagai tong penyimpan air yang diminum ternakan

dan tempat proses regugirtasi boleh berlaku.

b)

Asid hidroklorik dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pemangkin

b) Asid hidroklorik dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pemangkin

hidrolosis protein

c)

Enzim renin membunuh bacteria yang terdapat dalam bahan makanan

c) Enzim renin membunuh bacteria yang terdapat dalam bahan makanan

atau minuman ternakan

d)

Proses pemuntahan semula makanan yang telah dikunyah ternakanberlaku

d) Proses pemuntahan semula makanan yang telah dikunyah ternakanberlaku

di

retikulum

[4 markah]

Tarikh : …………………………

18. Penyataan-penyataan di bawah menerangkan kesan faktor iklim terhadap tumbesaran

dan pengeluaran hasil ternakan. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda ( ) atau salah dengan menanda (X) pada kotak yang berkenaan.

( ) atau salah dengan menanda (X) pada kotak yang berkenaan. a) Apabila ternakan menerima bebanan

a)

Apabila ternakan menerima bebanan haba yang tinggi, kadar pengambilan

a) Apabila ternakan menerima bebanan haba yang tinggi, kadar pengambilan

makanannya akan bertambah.

b)

Pada suhu yang tinggi, ternakan mengalami kehilangan lebih banyak bahan

b) Pada suhu yang tinggi, ternakan mengalami kehilangan lebih banyak bahan

bernitrogen melalui peluh dan tinja.

c)

Kadar persenyawaan ternakan akan menurun pada suhu dan kelembapan

c) Kadar persenyawaan ternakan akan menurun pada suhu dan kelembapan
c) Kadar persenyawaan ternakan akan menurun pada suhu dan kelembapan

yang tinggi.

d)

Ternakan baka tempatan lebih kecil berbanding baka import kerana menghadapi

himpitan iklim yang lebih teruk.

SPM 2005 Soalan 16

[4 markah]

iklim yang lebih teruk. SPM 2005 Soalan 16 [4 markah] 19. Rajah di atas menunjukkan sebahagian

19. Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan haiwan ruminan.

Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :

a) Namakan bahagian yang berlabel S dan T dalam ruang yang disediakan.

b) Namakan organisma di dalam bahagian berlabel S yang membantu pencernaan selulosa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Nyatakan satu fungsi bahagian yang berlabel T.

………………………………………………………………………………………………………………………………………. [4 markah]

Tarikh : …………………………

Pengukuhan

Tarikh : ………………………… Pengukuhan 20. Labelkan dalam gambarajah di atas untuk organ berikut : i.
Tarikh : ………………………… Pengukuhan 20. Labelkan dalam gambarajah di atas untuk organ berikut : i.

20.

Labelkan dalam gambarajah di atas untuk organ berikut :

i.

Pankreas

ii.

Pundi hempedu

iii.

Abomasum

iv.

Esofagus

SPM 1998 Soalan 13

21. a)

Nyatakan fungsi bagi setiap yang berikut dalam sistem pencernaan haiwan ruminan.

i. Rumen : ………………………………………………… ……………………… ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. Omasum : ………………………………………………………………………… ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii. Abomasum : ……………………………………………………………………… …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

iv. Retikulum : …………………………………………………………… …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

[4 markah]

Tarikh : …………………………

22. Lengkapkan urutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminan yang

dinyatakan dalam [a] mengikut peringkat pencernaan bahan makanan.

i)

Rumen

i) Rumen ii) ………………….……… iii)

ii) ………………….………

i) Rumen ii) ………………….……… iii)

iii) ………………….…………………………………………………………

iii) ………………….…………………………………………………………

iv)

Abomasum

SPM 2006 Soalan 12

[4 markah]

23. W, X, Y dan Z ialah nama bahagian perut haiwan ruminan.

W

Rumen

X

Retikulum

Y

Omasun

Z

Abomasum

Padankan nama bahagian perut di atas dengan menulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang disediakan.

Menjalankan proses penapaianmenulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang disediakan. Memisahkan bahan makanan kasar Merembeskan

Memisahkan bahan makanan kasarke dalam petak yang disediakan. Menjalankan proses penapaian Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin Memuntahkan

Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsinMenjalankan proses penapaian Memisahkan bahan makanan kasar Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semula [4

Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semulamakanan kasar Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528)

[4 markah]

Tarikh : …………………………

24. A hingga J adalah mewakili nama bahagian pencernaan haiwan bukan ruminen.

Padankan istilah-istilah tersebut dengan penyataan yang diberikan dengan menulis A hingga J

dalam ruangan yang disediakan.

A Paruh

B Esofagus

C Tembolok

D Proventrikulus

E Hempedal

Ruangan Jawapan

Menyimpan cecair hempeduTembolok D Proventrikulus E Hempedal Ruangan Jawapan F Pankreas G Hati H Pundi Hempedu I Sekum

F Pankreas

G Hati

H Pundi Hempedu

I Sekum

J Kloaka

Memecah makanan dan merembeskan air liurG Hati H Pundi Hempedu I Sekum J Kloaka Menyimpan sementara makanan Mengeluarkan tinja Mengisar

Menyimpan sementara makananSekum J Kloaka Memecah makanan dan merembeskan air liur Mengeluarkan tinja Mengisar makanan, menyerap nutrien dan

Mengeluarkan tinjamakanan dan merembeskan air liur Menyimpan sementara makanan Mengisar makanan, menyerap nutrien dan air. Menyerap toksin

Mengisar makanan, menyerap nutrien dan air.air liur Menyimpan sementara makanan Mengeluarkan tinja Menyerap toksin dan merembeskan hempedu Menapaikan selulosa

Menyerap toksin dan merembeskan hempedutinja Mengisar makanan, menyerap nutrien dan air. Menapaikan selulosa dan menyerap air Menyalur makanan ke

Menapaikan selulosa dan menyerap airnutrien dan air. Menyerap toksin dan merembeskan hempedu Menyalur makanan ke tembolok. Merembeskan enzim penghadaman

Menyalur makanan ke tembolok.dan merembeskan hempedu Menapaikan selulosa dan menyerap air Merembeskan enzim penghadaman Merembeskan enzim [10 markah]

Merembeskan enzim penghadamanselulosa dan menyerap air Menyalur makanan ke tembolok. Merembeskan enzim [10 markah] Modul Sains Pertanian

Merembeskan enzimMenyalur makanan ke tembolok. Merembeskan enzim penghadaman [10 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK

[10 markah]

SPM 2004 Soalan 13

25. Takrifkan tiap-tiap yang berikut :

Tarikh : …………………………

a) Foder : …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Konsentrat : ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [2 markah]

26. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem pencernaan ruminen dan

bukan ruminen. Penuhkan jadual tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan yang diasediakan.

Perkara

Bukan Ruminen

Ruminen

Jenis makanan

………………………………………

………………………………………

Bahagian perut

………………………………………

………………………………………

Proses pencernaan sebenar berlaku

………………………………………

………………………………………

[4 markah]

Tarikh : …………………………

27. Rumput baik pilih ditakrifkan sebagi ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan takrif istilah berikut :

i. Foraj …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Pastura ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. Konsentrat …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

28.

Foraj merupakan makanan utama ternakan lembu.

(a)

Nyatakan dua kelebihan Konsentrat berbanding foraj.

(i)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(ii)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(b)

Selain daripada foraj, konsentrat juga perlu dibekalkan kepada ternakan lembu.

(i)

Nyatakan maksud konsentrat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ii) Berikan satu contoh konsentrat daripada hasil sampingan kelapa sawit.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 1999 Soalan 16

A

Foraj

Tarikh : …………………………

B

Konsentrat

29. a) A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan contoh makanan

ternakan berikut kepada A dan B.

Rumput NapierKelaskan contoh makanan ternakan berikut kepada A dan B. Serbuk ikan Hampas kacang tanah Jagung hancur

Serbuk ikanmakanan ternakan berikut kepada A dan B. Rumput Napier Hampas kacang tanah Jagung hancur Petai belalang

Hampas kacang tanahternakan berikut kepada A dan B. Rumput Napier Serbuk ikan Jagung hancur Petai belalang Kekacang Centrosema

Jagung hancurA dan B. Rumput Napier Serbuk ikan Hampas kacang tanah Petai belalang Kekacang Centrosema [4 markah]

Petai belalangRumput Napier Serbuk ikan Hampas kacang tanah Jagung hancur Kekacang Centrosema [4 markah] 30. Nyatakan satu

Kekacang Centrosema[4 markah]

[4 markah]

30.

Nyatakan satu fungsi utama bagi nutrien berikut kepada haiwan ternakan.

Karbohaidrat

:

………………………………………………………………………………………………………

Protein

:

Lemak

:

Vitamin

:

 

[4 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 31. Graf di atas menunjukkan kadar Nilai Penukaran Makanan dua jenis makanan

31. Graf di atas menunjukkan kadar Nilai Penukaran Makanan dua jenis makanan ternakan.

Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan berikut :

a)

Namakan kedua-dua paksi graf tersebut.

X

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Y

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Nyatakan rumusan yang boleh dibuat ke atas kedua-dua keluk di atas.

Rumusan A : …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rumusan B : …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

A Abomasum

B Retikulum

C Rumen

D Sekum

Tarikh : …………………………

32. A, B, C dan D adalah organ pencernaan haiwan ruminen.

Padankan organ di atas dengan menulis A, B, C dan D di dalam kotak yang bersebelahan

dengan penyataan fungsinya yang betul.

Menghantar kembali makanan ke mulut untuk penguyahan semulayang bersebelahan dengan penyataan fungsinya yang betul. Perut sebenar lembu yang merembeskan enzim untuk mencernakan

Perut sebenar lembu yang merembeskan enzim untuk mencernakan makananMenghantar kembali makanan ke mulut untuk penguyahan semula Tempat berlaku penapaian selulosa dan penyerapan air Enzim

Tempat berlaku penapaian selulosa dan penyerapan airlembu yang merembeskan enzim untuk mencernakan makanan Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan di dalam organ

Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan di dalam organ inimakanan Tempat berlaku penapaian selulosa dan penyerapan air [4 markah] 33. a. Lengkapkan jadual berikut bagi

[4 markah]

33. a. Lengkapkan jadual berikut bagi menunjukkan bahagian dan fungsi organ sistem

pencernaan lembu dan ayam.

Fungsi

Menyimpan makanan

Merembes enzim

iii. ………………………………

Ayam

Tembolok

ii. ……………………………………

Sekum

Lembu

i. …………………………………………

Abomasum

Rumen dan Sekum

I Panicum maximum

II Centrosema pubescens *

III Paspalum conjugatum

IV Calapogonium muconoides *

b. Antara yang berikut, yang manakah foraj jenis kekacang.

A. I dan II sahaja

B. II dan IV sahaja

C. I, II dan III sahaja

D. II, III dan IV sahaja

[4 markah]

A

Foraj

Tarikh : …………………………

B

Konsentrat

34. A dan B ialah dua bahan makanan haiwan ternakan. Padankan kumpulan makanan di

atas dengan contoh makanan di bawah dengan menulis A atau B dalam kotak yang

bersebelahan.

Hampas irirung kelapa sawit (PKC)bawah dengan menulis A atau B dalam kotak yang bersebelahan. Rumput African Star Petai Belalang Dedak

Rumput African Starkotak yang bersebelahan. Hampas irirung kelapa sawit (PKC) Petai Belalang Dedak beras [4 markah] 35. Seorang

Petai BelalangHampas irirung kelapa sawit (PKC) Rumput African Star Dedak beras [4 markah] 35. Seorang penternak bercadang

Dedak beraskelapa sawit (PKC) Rumput African Star Petai Belalang [4 markah] 35. Seorang penternak bercadang mengubah amalan

[4 markah]

35. Seorang penternak bercadang mengubah amalan penternakannya dalam pemberian

bahan makanan iaitu daripada foraj kepada jenis konsentrat.

a. Terangkan dua kelebihan cadangan tersebut.

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Terangkan dua kelemahan cadangan tersebut.

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[4 markah]

Tarikh : …………………………

A

B

C

D

Foraj

Konsentrat

Foder

Pastura

36. A,B,C dan D adalah istilah bagi bahan makanan ternakan. Padankan istilah tersebut

dengan menandakan A,B,C atau D bersebelahan dengan takrifan yang betul.

Tumbuhan yang dipotong dan diangkut ke kandang untuk mekanan ternakan.A,B,C atau D bersebelahan dengan takrifan yang betul. Makanan yang rendah kandungan fiber tetapi tinggi

Makanan yang rendah kandungan fiber tetapi tinggi nutriennya.dipotong dan diangkut ke kandang untuk mekanan ternakan. Makanan yang tinggi kandungan fiber tetapi rendah

Makanan yang tinggi kandungan fiber tetapi rendah nutriennya.yang rendah kandungan fiber tetapi tinggi nutriennya. Tumbuhan hijau yang diragut di padang ragut. [4 markah]

Tumbuhan hijau yang diragut di padang ragut.yang tinggi kandungan fiber tetapi rendah nutriennya. [4 markah] 37. Penyataan bawah berkaitan dengan akanan

[4 markah]

37. Penyataan bawah berkaitan dengan akanan ternakan.

Tandakan ( ) dalam kotak bersebelahan penyataan yang BENAR dan ( x ) pada penyataan yang PALSU

a) Rumput adalah contoh makanan konsentrat.

a) Rumput adalah contoh makanan konsentrat.

b) Serbuk udang dan ikan adalah contoh makanan konsentrat.

b) Serbuk udang dan ikan adalah contoh makanan konsentrat.

c) Foraj terbahagi kepada dua jenis iaitu rumput dan kekacang.

c) Foraj terbahagi kepada dua jenis iaitu rumput dan kekacang.

d) Tumbuhan kekacang adalah satu contoh jenis konsentrat.

d) Tumbuhan kekacang adalah satu contoh jenis konsentrat.

[4 markah]

A Foraj

B Kosentat

Tarikh : …………………………

38. Padankan jenis makanan ternakan di atas dengan menandakan A atau B dalam kotak

bersebelahan contoh makanan yang betul.

Serbuk darah

Serbuk darah

Hampas isirong kelapa sawit

Hampas isirong kelapa sawit

Rumput Napier

Rumput Napier

Kekacang Calapo

Kekacang Calapo

Dedak beras

Dedak beras

Hampas soya

Hampas soya

SPM 2007 Soalan 15

39.

(a)

Apakah yang dimaksudkan rumput baik pilih?

(b)

Nyatakan dua ciri rumput baik pilih?

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 2007 Soalan 14

Tarikh : …………………………

40. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan bukan ruminan.

P Q
P
Q

(a)

Namakan organ yang berlabel :

P :

Q :

(b)

Nyatakan fungsi

P :

Q :

[4 markah]

Tarikh : …………………………

41.

R Hati Sekum Rektum
R
Hati
Sekum
Rektum

Tembolok

S
S

Rajah di atas menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan.

(a)

Namakan bahagian yang bertanda R dan S.

R : …………………………………………………………………………………………………………………………

S : …………………………………………………………………………………………………………………………

(b)

Nyatakan fungsi tiap-tiap organ berikut dalam proses pencernaan haiwan bukan ruminan.

(i) Tembolok ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ii) Hati ……………………….……………… ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

Tarikh : …………………………

Petak 1

Petak 2

Petak 4

Petak 3

42. Rajah di atas menunjukkan empat petak padang rumput ragut yang digunakan dalam

satu perusahaan menternak lembu.

a) Namakan sistem ragutan yang diamalkan pada padang ragut di atas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Nyatakan dua kebaikan mengamalkan sistem ini.

 

i) ……………………………………………………………………………………………………………………………

ii) .…………………………………………………………………………………………………………………………… [3 markah]

 

A

Vitamin A

 

B

Vitamin E

C

Vitamin K

D

Vitamin B Kompleks

43.

A, B, C dan D ialah vitamin yang diperlukan ternakan.

Padankan penyataan di atas dengan menulis A, B, C dan D ke dalam kotak yang bersebelahan dengan yang betul.

Membantu respirasi sel dan memelihara sistem sarafC dan D ke dalam kotak yang bersebelahan dengan yang betul. Membantu proses pembekuan darah Mencegah

Membantu proses pembekuan darahbetul. Membantu respirasi sel dan memelihara sistem saraf Mencegah kemandulan pada ternakan jantan Mengelak daripada

Mencegah kemandulan pada ternakan jantandan memelihara sistem saraf Membantu proses pembekuan darah Mengelak daripada rabun malam [4 markah] Modul Sains

Mengelak daripada rabun malampembekuan darah Mencegah kemandulan pada ternakan jantan [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK

[4 markah]

Tarikh : …………………………

44. A, B, C dan D merupaka empat jenis nutrien yang diperlukan oleh ternakan.

A Lemak

A Lemak

B Protein

B Protein

C Vitamin

C Vitamin

D Air

D Air

Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C, dan D dalam kotak yang sesuai dengan penyataan di bawah.

Membina membran sel dan bahan kandungan selC, dan D dalam kotak yang sesuai dengan penyataan di bawah. Mencegah kemandulan pada ternakan jantan

Mencegah kemandulan pada ternakan jantandi bawah. Membina membran sel dan bahan kandungan sel Mengawalatur suhu badan ternakan Menampung keperluan

Mengawalatur suhu badan ternakanbahan kandungan sel Mencegah kemandulan pada ternakan jantan Menampung keperluan ternakan untuk menghasilkan susu, bulu

Menampung keperluan ternakan untuk menghasilkan susu, bulu atau telur [4 markah]pada ternakan jantan Mengawalatur suhu badan ternakan 45. Terangkan konsep Nisbah Penukaran Makanan (NPM)?

45. Terangkan konsep Nisbah Penukaran Makanan (NPM)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [2 markah]

SPM 2000 Soalan 17

Tarikh : …………………………

46. Lengkapkan Jadual 2 bagi menunjukkan jenis nutrien dan kepentingannya terhadap

ternakan.

Jenis Nutrien

Kepentingan

 

(i)

Kalsium

……….……………………………………………………………

………………………………………………………………………….

(ii)…………………………………………

Mencegah kemandulan pada haiwan jantan.

(iii)………………………………………

Pengangkut nutrien dalam salur darah.

 

(iv)

Protein

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

SPM 1996 Soalan 13

Jadual 2

[4 markah]

47. Lengkapkan rajah di bawah bagi menunjukkan faktor asas yang mempengaruhi

pertumbuhan dan pengeluaran ternakan.

Pemakanan

PERTUMBUHAN

TERNAKAN

dan pengeluaran ternakan. Pemakanan PERTUMBUHAN TERNAKAN PENGELUARAN [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5
dan pengeluaran ternakan. Pemakanan PERTUMBUHAN TERNAKAN PENGELUARAN [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5
dan pengeluaran ternakan. Pemakanan PERTUMBUHAN TERNAKAN PENGELUARAN [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5
dan pengeluaran ternakan. Pemakanan PERTUMBUHAN TERNAKAN PENGELUARAN [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5
dan pengeluaran ternakan. Pemakanan PERTUMBUHAN TERNAKAN PENGELUARAN [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5

PENGELUARAN

[4 markah]

SPM 1996 Soalan 14

Tarikh : …………………………

48. Ternakan memerlukan pemakanan yang mengandungi nutrien yang seimbang.

a) Catuan makanan seimbang ialah ……………………… …………………

………………………… ………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Senaraikan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan makanan untuk catuan makanan seimbang.

i. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii ……….………….………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

iii ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. [4 markah]

SPM 1996 Soalan 15

49. Dalam sistem pencernaan ayam,makanan dipecahkan oleh paruh.

Tuliskan 1,2,3,4 atau 5 dalam kotak bersebelahan dalam penyataan di bawah bagi

menunjukkan urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam.

Makanan disimpan dalam tembolokurutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam. Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus Makanan

Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulussistem pencernaan ayam. Makanan disimpan dalam tembolok Makanan disalurkan ke dalam esofagus Makanan dicerna oleh

Makanan disalurkan ke dalam esofagustembolok Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut Makanan

Makanan dicerna oleh air liur dalam mulutdalam proventrikulus Makanan disalurkan ke dalam esofagus Makanan dikisar,dicerna enzim,nutrien dan air diserap dalam

Makanan dikisar,dicerna enzim,nutrien dan air diserap dalam usus.ke dalam esofagus Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut [5 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan

[5 markah]

Tarikh : …………………………

Catuan makanan Berat makanan dimakan seminggu = 80 kg Purata berat makanan dimakan seekor = 0.80 kg

Pertambahan berat badan Purata berat di awal minggu

Purata berat di hujung minngu = 3.2 kg Pertambahan berat badan seekor = 0.4 kg

= 2.8 kg

SPM 1996 Soalan 16

50.a)

Jadual di atas menunjukkan cacatan yang dipetik daripada Rekod Ternakan Ayam

Pedaging. Hitungkan nisbah penukaran makanan bagi ternakan ayam pedaging itu.

b) Takrifkan konsentrat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 1997 Soalan 17

Tarikh : …………………………

SPM 1997 Soalan 17 Tarikh : ………………………… RAJAH 8 51. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan.

RAJAH 8

51. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan.

a. Lengkapkan label sistem pencernaan pada Rajah 8.

b. Nyatakan dua peranan omasum dalam proses pencernaan makanan.

i ………….……………………………………………………………………………….… ……………………………………

ii …………………

……………………………………………………………………………………

SPM 1998 Soalan 14

[4 markah]

52. Senaraikan empat ciri rumput sebelum ianya boleh dikelaskan sebagai pastura.

i. …………………………………………………………… ……………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

iv. ………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

SPM 1998 Soalan 12

Tarikh : …………………………

53.

Namakan jenis nutrien bagi setiap fungsi yang dinayatakan berikut bagi haiwan ternakan.

a)

Membina dan membaik pulih tisu.

: ………………………………………………………………………

b)

Untuk memelihara kesihatan

: ………………………………………………………………………

c)

Membekalkan tenaga untuk aktiviti harian : …………………………………………………………………

d)

Mengawal dan menetapkan suhu badan. : …………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 2000 Soalan 18

54. Tuliskan 1,2,3, dan 4 dalam kotak bersebelahan dengan penyataan berikut bagi

menunjukkan urutan langkah menyediakan catuan makanan seimbang ternakan.

Memilih bahan makanan.urutan langkah menyediakan catuan makanan seimbang ternakan. Menetukan jenis,berat dan fungsi pengeluaran ternakan.

Menetukan jenis,berat dan fungsi pengeluaran ternakan.catuan makanan seimbang ternakan. Memilih bahan makanan. Menghitung kuantiti bahan makanan, Menentukan keperluan

Menghitung kuantiti bahan makanan,Menetukan jenis,berat dan fungsi pengeluaran ternakan. Menentukan keperluan nutrien ternakan. [4 markah] Modul

Menentukan keperluan nutrien ternakan.pengeluaran ternakan. Menghitung kuantiti bahan makanan, [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK

[4 markah]

SPM 2000 Soalan 19

Tarikh : …………………………

Umur

Berat

Jumlah kuantiti Makanan dimakan (kg)

NPM

(minggu)

badan

(kg)

6

2.8

5.1

1.82

7

3.2

5.6

……………………

Jadual 3

55. Jadual 3 menunjukkan catatan daripada rekod Ternakan Ayam Pedaging.

a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan [NPM] bagi ayam pedaging itupada minggu ke 7.

b) Pada minggu ke berapakah ayam pedaging itu lebih menguntungkan untuk pasarkan dan

nyatakan sebabnya?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 2001 Soalan 15

Tarikh : …………………………

SPM 2001 Soalan 15 Tarikh : ………………………… Rajah 8 56. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan

Rajah 8

56. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan yang tidak lengkap.

(a)

Lengkapkan sistem pencernaan tersebut dengan melakarkannya pada rajah 8.

(b)

Labelkan bahagian berikut pada rajah 8 yang telah dilakarkan.

(i)

Rumen

(ii)

Abomasum

(iii)

Pankreas

(iv)

Sekum

[4 markah]

SPM 2001 Soalan 16

Tarikh : …………………………

57. Seorang penternak puyuh telah menjual 100 ekor puyuh. Jumlah berat puyuh tersebut

adalah 20 kg dan jumlah berat makanan yang dimakan sehingga dijual ialah 40 kg.

(a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan (NPM) bagi puyuh tersebut.

b) Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh penternak tersebut untuk meningkatkan nilai Nisbah Penukaran Makanan (NPM).

(i)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ii)

…………………… ……………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

58.

Dalam sistem pencernaan ayam, makanan dipecahkan oleh paruh.

Tuliskan 1,2,3,4 atau 5 dalam kotak bersebelahan dengan penyataan di bawah bagi menunjukkan urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam

Makanan disimpan dalam tembolok.urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus. Makanan

Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus.sistem pencernaan ayam Makanan disimpan dalam tembolok. Makanan disalur ke perut melalui esofagus. Makanan dicerna

Makanan disalur ke perut melalui esofagus.tembolok. Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus. Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut. Makanan dikisar,

Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut.proventrikulus. Makanan disalur ke perut melalui esofagus. Makanan dikisar, dicerna oleh enzim, nutrien dan air diserap

Makanan dikisar, dicerna oleh enzim, nutrien dan air diserap dalam usus. [4 markah]melalui esofagus. Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut. Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK

SPM 2000 Soalan 19

Tarikh : …………………………

Umur

Berat

Jumlah kuantiti makanan dimakan (kg)

NPM

(minggu)

badan (kg)

6

2.8

5.1

1.82

7

3.2

5.6

 

Jadual 3

59. Jadual 3 menunjukkan catatan daripada rekod Ternakan Ayam Pedaging .

(a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan (NPM) bagi ayam pedaging itu pada minggu ke7

(b) Pada minggu ke berapakah ayam pedaging itu lebih menguntungkan untuk dipasarkan

dan nyatakan sebabnya ?

……………… …………….……………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………….………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 60. Graf di atas menunjukkan graf Nilai Penukaran Makanan (NPM) melawan umur.

60. Graf di atas menunjukkan graf Nilai Penukaran Makanan (NPM) melawan umur.

Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan berikut :

c. Apakah tujuan mengira NPM?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Nyatakan rumus untuk mengira NPM.

e. Jika nilai NPM ialah 2.15. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

SPM 2002 Soalan 14

Tarikh : …………………………

61. Bulatkan abjad A, B, C dan D untuk pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan berikut;

(i) Catuan makanan seimbang didefinisikan sebagai

A membekalkan nutrien dalam kuantiti yang sama.

B mengandungi foraj dan makanan pati yang secukupnya.

C membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti dan kadar yang mencukupi.

D membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti yang sama tiap-tiap hari.

(ii)

Antara yang berikut, yang manakah fungsi nutrien?

A

Menghasilkan haba untuk menghangatkan badan.

B

membantu penyerapan vitamin larut lemak.

C

Menjadi komponen membran sel dan kandungan sel.

D

Membina dan memperbaiki tisu.

(iii)

Rumput Napier mengandungi 17 peratus protein. Berapakah berat maksimum Urea yang

sesuai dicampur dengan 200 kg rumput tersebut ?

A

11 kg

B

34 kg

C

68 kg

D

200 kg

(iv)

Antara foraj berikut yang manakah mengandungi protein kasar paling tinggi?

A

Rumput Guinea

B Rumput Napier

C Kekacang Centro *

D Petai Belalang

Pengayaan

[4 markah]

(vi) Mutu silaj (foder yang tinggi kandungan airnya diperamdalam keadaan anaerob

menggunakan silo) yang baik ialah

A Nilai pemakanan berubah berbanding foder yang asal

B Baunya busuk

C Berwarna hitam

D pH kurang 4.5

I

Tarikh : …………………………

62. Jadual di bawah menunjukkan jenis nutrien, sumber dan fungsinya kepada ternakan.

Lengkapkan jadual tersebut dengan jawapan yang betul.

Jenis Nutrien

Sumber

Fungsi

………………………………………

Hampas isirung kelapa sawit

Membekalkan tenaga

Protein

……………………………………………

Membekalkan tenaga / membaiki tisu

Vitamin

Aditif dalam makanan

………………………………………….

Karbohidrat

Jagung, rumput dan sagu

………………………………………….

[4 markah]

63. Penyataan di bawah menerangkan langkah melakukan pembedahan untuk

mengenalpasti sistem pencernaan.

Tuliskan nombor 3, 4, 5 dan 6 dalam kotak yang disediakan bagi menunjukkan urutan yang betul dalam proses pembedahan ayam.

Guris kulit dibelakang tengkuk dan celah bahu ayammenunjukkan urutan yang betul dalam proses pembedahan ayam. Masukkan jari telunjuk dan longgarkan tembolok Pamerkan

Masukkan jari telunjuk dan longgarkan tembolokayam. Guris kulit dibelakang tengkuk dan celah bahu ayam Pamerkan sistem pencernaan dalam dulang pembedahan Potong

Pamerkan sistem pencernaan dalam dulang pembedahanbahu ayam Masukkan jari telunjuk dan longgarkan tembolok Potong bahagian kloaka Buat gurisan dan lubang di

Potong bahagian kloakatembolok Pamerkan sistem pencernaan dalam dulang pembedahan Buat gurisan dan lubang di bahagian bawah tulang dada

Buat gurisan dan lubang di bahagian bawah tulang dadapencernaan dalam dulang pembedahan Potong bahagian kloaka Belah bahagian dada ayam [4 markah] Modul Sains Pertanian

Belah bahagian dada ayamkloaka Buat gurisan dan lubang di bahagian bawah tulang dada [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan

[4 markah]

Tarikh : …………………………

 

P Garam Mineral

Q Protein

 
 

R Karbohidrat

S Vitamin

 

64. P, Q, R dan S menunjukkan empat jenis ruminan untuk tumbesaran ternakan. Senarai di bawah menunjukkan sebahagian daripada fungsi tiap-tiap ruminan tersebut.

Tuliskan abjad yang mewakili jenis-jenis ruminan di atas dengan penyataan yang sesuai dalam kotak yang disediakan.

Membina dan memperbaiki organ dan tisu seperti toto, saraf, kulit dan bulu.dengan penyataan yang sesuai dalam kotak yang disediakan. Pembentukan gigi dan tulang Membekalkan haba untuk proses

Pembentukan gigi dan tulangorgan dan tisu seperti toto, saraf, kulit dan bulu. Membekalkan haba untuk proses hidup seperti bernafas,

Membekalkan haba untuk proses hidup seperti bernafas, mencerna makanan dan bergerak.toto, saraf, kulit dan bulu. Pembentukan gigi dan tulang Kekurangannya menyebabkan symptom penyakit tertentu. [4

Kekurangannya menyebabkan symptom penyakit tertentu.hidup seperti bernafas, mencerna makanan dan bergerak. [4 markah] 65. Tentukan sama ada penyataan itu betul

[4 markah]

65. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda (

menanda (X) pada kotak yang berkenaan.

dengan menanda ( menanda (X) pada kotak yang berkenaan. ) atau salah dengan a) Ternakan akan

) atau salah dengan

a)

Ternakan akan mengambil makanan yang lebih banyak dalam keadaan cuaca

a) Ternakan akan mengambil makanan yang lebih banyak dalam keadaan cuaca

yang terik.

b)

Mutu bahan makanan ternakan seperti foraj dan konsentrat merosot akibat

b) Mutu bahan makanan ternakan seperti foraj dan konsentrat merosot akibat

hujan yang sedikit.

c)

Hasil ternakan akan tahan lebih lama dalam keadaan persekitaran yang

c) Hasil ternakan akan tahan lebih lama dalam keadaan persekitaran yang
c) Hasil ternakan akan tahan lebih lama dalam keadaan persekitaran yang

mempunyai kelembapan tinggi.

d)

Suhu dan kelembapan yang tinggi akan meningkatkan serangan patogen dan

parasit.

[4 markah]

SPM 2005 Soalan 15

Tarikh : …………………………

66. Lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan jenis nutrien dan fungsinya dalam pemakanan ternakan.

Jenis Ruminan

Fungsi

Karbohidrat

i)……………………………………………………………….

ii) …………………………………

Pembinaan sel dan tisu untuk tumbesaran

Vitamin

iii) ……………………………………………………………

iv) ………………………………….

Pembentukan tisu di bawah kulit sebagai penebat haba

SPM 2004 Soalan 12

[4 markah]

67.Senaraikan empat perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminen dengan bukan ruminen.

Ruminen

Bukan Ruminen

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

[4 markah]

A Karbohidrat

A Karbohidrat

B Lemak

B Lemak

Tarikh : …………………………

C Vitamin

C Vitamin

D Protein

D Protein

68. A, B, C dan D ialah nutrien yang diperlukan dalam pemakanan haiwan ternakan. Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam kotak yang bersebelahan dengan penyataan yang betul.

Mengatur proses badan bagi tumbesaran, pembiakan dan daya tahan terhadap serangan penyakitdalam kotak yang bersebelahan dengan penyataan yang betul. Sumber utama tenaga dalam menjalankan aktiviti fizikal di

Sumber utama tenaga dalam menjalankan aktiviti fizikal di samping pengeluaran susu pembiakan dan daya tahan terhadap serangan penyakit Diperlukan sebagai sumber tenaga, penebat haba dan pelarut
Sumber utama tenaga dalam menjalankan aktiviti fizikal di samping pengeluaran susu

Diperlukan sebagai sumber tenaga, penebat haba dan pelarut vitamin A, D, E dan K

Diperlukan bagi pembinaan otot, pemulihan tisu badan dan pengeluaran susu [4 markah]tenaga, penebat haba dan pelarut vitamin A, D, E dan K Jenis ayam Nisbah penukaran makanan

Jenis ayam

Nisbah penukaran makanan

Ayam A

2.0

Ayam B

2.2

69. Jadual di atas menunjukkan rekod ternakan ayam jenis A dan jenis B.

(a) Berdasarkan Jadual tersebut, ayam jenis manakah yang lebih baik diternak secara

komersil.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(b)

Nyatakan sebab anda memilih ayam tersebut.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(c)

Takrifkan nisbah penukaran makanan.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

Tarikh : …………………………

Perkara

Bukan Ruminan

 

Ruminan

Jenis

Bijirin dan serat rendah.

(a)

makanan

 

………………………………………….

Perut

(b) ………………………………………….

 

4 bahagian perut

Sintesis

   

vitamin B

Perlu mendapatkannya daripada sumber makanan

kompleks

©………………………………………….

dan K

 

Proses

   

pencernaan

Dalam usus

(d)

 

sebenar

…………………………………………

berlaku

 

70. Lengkapkan Jadual di atas dengan menyatakan perbezaan sistem pencernaan ruminan

dan bukan ruminan.

[4 markah]

Jenis ayam

Nisbah penukaran makanan

Ayam A

1.8

Ayam B

2.0

71. Jadual di atas menunjukkan Nisbah Penukaran Makanan bagi ayam A dan Ayam B. Kaji

jadual di atas dan jawab soalan berikut :

f. Jenis ayam manakah yang lebih menguntungkan untuk diternak?

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. Nyatakan alas an untuk jawapan (a) di atas.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… [4 markah]

Pengukuhan

Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat jika nilai NPM ialah 1.8.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… [2 markah]

Tarikh : …………………………

Umur Ayam

Purata Berat Ayam (g)

Berat Makanan Dimakan Bagi 100 Ekor Ayam (g)

(minggu)

0

10

-

1

170

11,000

2

310

31,000

3

590

50,000

4

1510

60,500

5

1815

71,000

72. Jadual 1 menunjukkan rekod berat makanan dimakan bagi 100 ekor ayam dan purata

berat ayam dari umur satu hari hingga minggu kelima. Berdasarkan jadual 1, hitungkan:

(a)

Pertambahan berat badan ayam pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

(b)

Purata berat makanan dimakan pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

(c)

Nisbah penukaran makanan pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

[4 markah]

Tarikh : …………………………

Tarikh : ………………………… 73. Rajah di atas menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan. (c)

73. Rajah di atas menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan.

(c)

Namakan bahagian yang bertanda P, Q dan R.

P : ………………… …………………………………………………………………………………………………………

Q : ……………

………………………………………………………………………………………………………………

R : ………… ……….…………………………………………………………………………………………………………

(d)

Nyatakan satu fungsi organ berlabel R.

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. [4 markah]

Y X
Y
X

Tarikh : …………………………

RAJAH 7

74. Rajah 7 menunjukan sistem pencernaan ruminan.

Berdasarkan Rajah 7 jawab soalan-soalan berikut:

(a)

Namakan organ X dan Y

(i)

Organ X : ……………………………………………………………………………………….

(ii)

Organ Y : ……………………………………………………………………………………….

(b)

Nyatakan fungsi tiap-tiap yang berikut:

(i)

Abomasum

…………………………………………………………………………………………………………

(ii)

Esofagus:

…………………………………………………………………………………………………………. [4 markah]

Tarikh : …………………………

75. Lengkapkan Jadual 4 di bawah bagi menunjukkan jenis nutrien dan kepentingannya

terhadap ternakan.

Jenis Nutrien

Kepentingan

 

Lapisan tisu di bawah kulit dan penebat haba.

Air

 

iii.

Membina dan membaiki tisu

iv.

Mencegah kemandulan pada haiwan jantan

JADUAL 4

76. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda (

menanda (X) pada kotak yang berkenaan.

[4 markah]

( menanda (X) pada kotak yang berkenaan. [4 markah ] ) atau salah dengan a) Kekacang

) atau salah dengan

a)

Kekacang mengandungi mineral dan protein yang tinggi berbanding rumput

a) Kekacang mengandungi mineral dan protein yang tinggi berbanding rumput

ternak kerana ia berupaya mengikat Nitrogen dari atmosfera

b)

Rumput ternak merupakan sumber makanan ruminan yang murah dan

b) Rumput ternak merupakan sumber makanan ruminan yang murah dan

bermutu

c)

Pastura ialah makanan yang mengandungi fiber rendah dan diberikan kepada

c) Pastura ialah makanan yang mengandungi fiber rendah dan diberikan kepada

ternakan dalam bentuk wafer, kiub atau serbuk

d)

Konsentrat ialah makanan ternakan yang tinggi nutrien dan fiber

d) Konsentrat ialah makanan ternakan yang tinggi nutrien dan fiber

[4 markah]

Tarikh : …………………………

77. Lengkapkan Jadual di atas dengan menyatakan perbezaan sistem pencernaan ternakan

ruminan dan bukan ruminan.

Perkara

 

Bukan Ruminan

Ruminan

Kuantiti

   

makanan

 

Sedikit

(a) ………………………………………….

dimakan

 

Bahagian

(b)

 

4 bahagian perut

perut

………………………………………….

Proses

   

regurgitasi

 

Tiada

©………………………………………….

Proses

   

pencernaan

(d)

 

Dalam Abdomen

sebenar

…………………………………………

berlaku

 

[4 markah]

78. A, B, C dan D merupaka empat jenis makanan ternakan ruminan.

A Konsentrat

A Konsentrat

B Foraj

B Foraj

C Pastura

C Pastura

D Foder

D Foder

Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C, dan D dalam kotak yang sesuai dengan penyataan di bawah.

Diberi kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetanC, dan D dalam kotak yang sesuai dengan penyataan di bawah. Rumput yang ditanam untuk diragut

Rumput yang ditanam untuk diragutbawah. Diberi kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetan Rumput kering dan silaj Bersumberkan bijirin dan

Rumput kering dan silajbentuk segar atau awetan Rumput yang ditanam untuk diragut Bersumberkan bijirin dan sisa makanan [4 markah]

Bersumberkan bijirin dan sisa makananRumput yang ditanam untuk diragut Rumput kering dan silaj [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5

[4 markah]

Tarikh : …………………………

79. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem pencernaan ruminen dan

bukan ruminen. Isikan jadual tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan

yang diasediakan.

Perkara

Bukan Ruminen

Ruminen

Kuantiti makanan yang di makan

………………………………………

Banyak

Jenis makanan

Bijirin dan serat rendah

………………………………………

Sintesis vitamin B Kompleks dan K

Daripada sumber makanan

………………………………………

[4 markah]

80. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara foraj dan konsentrat.

Lengkapkan jadual perbandingan tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan.

Perkara

Foraj

Konsentrat

Ketersediaan

Mudah diperolehi

a) ….…………………………………

Sumber

b) ………………………………………

Sisa tumbuhan dan makanan

Bentuk Pemberian

c) ………………………………………

d) ………………………………………

[4 markah]

A

Foraj

Tarikh : …………………………

B

Konsentrat

81. A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A

dan B.

Boleh diberikan kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetanmakanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A dan B. Mengandungi kandungan serat yang tinggi Mengandungi

Mengandungi kandungan serat yang tinggidiberikan kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetan Mengandungi kandungan nutrien yang tinggi Mudah disimpan dan

Mengandungi kandungan nutrien yang tinggisegar atau awetan Mengandungi kandungan serat yang tinggi Mudah disimpan dan diberi kepada ternakan [4 markah]

Mudah disimpan dan diberi kepada ternakanserat yang tinggi Mengandungi kandungan nutrien yang tinggi [4 markah] A Konsentrat B Foraj 82. A

[4 markah]

A

Konsentrat

B

Foraj

82. A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A

dan B.

Mudah diperolehimakanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A dan B. Mudah rosak disebabkan bacteria Kandungan nutrien lengkaop

Mudah rosak disebabkan bacteriaKelaskan penyataan berikut kepada A dan B. Mudah diperolehi Kandungan nutrien lengkaop Rendah serat tetapi mahal

Kandungan nutrien lengkaopA dan B. Mudah diperolehi Mudah rosak disebabkan bacteria Rendah serat tetapi mahal [4 markah] Modul

Rendah serat tetapi mahalMudah rosak disebabkan bacteria Kandungan nutrien lengkaop [4 markah] Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK

[4 markah]

Tarikh : …………………………

83. Penyataan dibawah tentang ciri rumput baik pilih.

Tandakan (√) bagi rumput baik pili dan tandakan (X) bagi yang sebaliknya.

a)

Jenis saka kerana ia mengurangkan kos penanaman semula

a) Jenis saka kerana ia mengurangkan kos penanaman semula

b)

Mempunyai lebih banyak batang berbanding daun.

b) Mempunyai lebih banyak batang berbanding daun.

c)

Bertindak balas cepat dengan Nitrogen

c) Bertindak balas cepat dengan Nitrogen

d)

Kadar pertumbuhan semula lambat

d) Kadar pertumbuhan semula lambat [4 markah]

[4 markah]

84.

Rajah di bawah menunjukkan satu sistem ragutan yang digunakan untuk memberikan

makanan ternakan ruminan.

yang digunakan untuk memberikan makanan ternakan ruminan. a) Nyatakan nama sistem ragutan tersebut. . b)

a)

Nyatakan nama sistem ragutan tersebut.

.

b)

Nyatakan tiga ciri rumput baik pilih untuk ditanam di setiap padang tersebut.

i.

…………………………………………………………… ……………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………………………………

[4 markah]

Tarikh : …………………………

85. Penyataan-penyataan di bawah menerangkan organ pencernaan ternakan.

Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda ( pada kotak yang berkenaan.

itu betul dengan menanda ( pada kotak yang berkenaan. ) atau salah dengan menanda (X) a)

) atau salah dengan menanda (X)

a)

Ternakan ruminan dan bukan rumanan mempunyai esofagus.

a) Ternakan ruminan dan bukan rumanan mempunyai esofagus.

b)

Proventrikulus berfungsi sebagai penyerap toksin

b) Proventrikulus berfungsi sebagai penyerap toksin

c)

Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan oleh Omasum

c) Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan oleh Omasum

d)

Hempedal mengisar makanan dan menyerap nutrien

d) Hempedal mengisar makanan dan menyerap nutrien

86.

P, Q, R dan S menunjukkan organ pencernaan ternakan ruminan.

Kaji rajah tersebut dan jawab soalan berikut :

[4 markah]

Q R S P
Q R S
P

a) Namakan organ berlabel P dan Q.

P

:

Q

:

b) fungsi organ berlabel R dan S

Nyatakan

R

:

S

:

[4 markah]

Tarikh : …………………………

X Y Z
X
Y
Z

87. X, Y dan Z di atas menunjukkan organ pencernaan ternakan ruminan.

Jawab soalan berikut:

a) Namakan organ berlabel Y dan Z

Y

:

Z

:

b) satu fungsi organ berlabel X

Nyatakan

c) Namakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempan menyimpan air minuman

yang diminum ternakan.

.

Tarikh : …………………………

C D B A
C
D
B
A

88. A, B, C dan D mewakili empat organ pencernaan ternakan ruminan.

Padankan organ tersebut dengan penyataan di bawah dengan menulis A, B, C dan D di dalam

ruangan disediakan.

a) Menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan renin.

a) Menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan renin.

b) Menyimpan cecair hempedu

b) Menyimpan cecair hempedu

c) Merembeskan enzim penghadaman

c) Merembeskan enzim penghadaman

d) Tempat berlakunya fermentasi selulosa untuk menghasilkan protein dan

d) Tempat berlakunya fermentasi selulosa untuk menghasilkan protein dan

vitamin

[4 markah]

Tarikh : …………………………

C D B A
C
D
B
A

89. A, B, C dan D mewakili empat organ pencernaan ternakan ruminan.

Tandakan ( ) dalam kotak bersebelahan penyataan yang benar dan ( x ) pada

penyataan yang palsu di dalam ruangan yang disediakan.

a) Organ A ialah Retikulum

b) Organ B ialah Abomasum

c) Organ C ialah Pankreas

d) Organ C ialah hati

Abomasum c) Organ C ialah Pankreas d) Organ C ialah hati [4 markah] Modul Sains Pertanian

[4 markah]

Kertas 2 Bahagian B Soalan 3 atau 4 (3.3(e)A2.2)

Tarikh : …………………………

Umur

Berat

Pertambahan

Berat makanan

(minggu)

(gm)

Berat (gm)

Dimakan (gm)

2

400

100

350

3

550

 

425

Jadual 1.

1. Jadual 1 adalah maklumat yang diperolehi daripada suatu projek penternakan ayam

pedaging.

a) Kira pertambahan berat pada minggu ketiga ?

b) Kira nisbah penukaran makanan (NPM) pada minggu yang ketiga?.

[8 markah]

Kertas 2 Bahagian B Soalan 3 atau 4 (3.3(e)A2.2)

Tarikh : …………………………

 

Rumusan Makanan A

Rumusan Makanan B

Umur

Pengambilan

Pertambaha

Pengambilan

Pertambahan

(minggu)

Makanan (g)

n

Makanan (g)

Berat (g)

Berat (g)

 

1 78

94

80

90

 

2 260

160

260

150

 

3 380

210

390

195

 

4 554

280

560

250

 

5 610

290

620

260

 

6 670

292

680

280

 

7 750

298

750

290

2. Jadual 2 menunjukkan petikan catatan daripada kajian tentang kesan pemberian rumusan

makanan A dan B terhadap prestasi pembesaran sejenis ayam pedaging.

(a) Hitungkan nisbah penukaran makanan ayam pedaging itu bagi kedua-dua rumusan makanan bagi tiap-tiap minggu. Buatkan jadual untuk mencatatkan hitungan anda.

Tarikh : …………………………

(b)

i.

Lukiskan graf nisbah penukaran makanan melawan umur bagi tiap-tiap rumusan makanan pada kertas graf yang bekalkan. Labelkan kedua-dua keluk itu.

ii.

Nyatakan kesimpulan daripada graf yang anda lukis.

(c)

Sekiranya berat ayam di akhir kajian adalah seperti berikut:

i. Berat ayam yang diberi rumusan makanan A = 2.0 kg

ii. Berat ayam yang diberi rumusan makanan B = 1.9 kg

Hitungkan nisbah penukaran makanan bagi kedua-dua rumusan makanan itu.

[15 markah]

Tarikh : …………………………

Umur

Purata Berat Seekor Ayam (g)

Purata Kuantiti makanan Dimakan Seekor Ayam (g)

Ayam

(minggu)

   

1

80

68

2

220

230

3

460

350

4

720

500

5

980

585

6

1280

650

7

1600

720

Jadual 3(a)

Kos Makanan

RM1.20/kg

Harga Pasaran Ayam Hidup

RM3.20/kg

Jadual 3(b)

3.

Jadual 3(a) dan 3b) menunjukkan maklumat yang direkod dalam satu bidang

usaha

ternakan 3000 ekor ayam pedaging.Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan :

 

a) Nisbah Penukaran Makanan pada minggu ke 2, 4 dan 6.

 

[6 markah]

 

b) Jumlah kuantiti makanan yang diambil oleh seekor ayam sepanjang 7 minggu.

 

[2markah]

c) Jumlah kos makanan bagi bidang usaha itu.

Tarikh : …………………………

[4 markah]

d) Jumlah pendapatan jika semua ayam djual pada minggu ke 7.

[3 markah]

Minggu

Purata berat makanan dimakan (g)

Purata berat ayam

(g)

0

0

102

1

100

200

2

250

220

3

390

365

4

550

500

5

730

660

6

990

860

7

1190

1050

4. Jadual 3 menunjukkan purata berat makanan dan purata berat ayam pada minggu 0

hingga minggu ketujuh. Berdasarkan Jadual 3 jawab soalan-soalan berikut:

(a) Hitung Nisbah Penukaran Makanan (NPM) ayam tersebut pada minggu ketiga hingga keenam.

Tarikh : …………………………

[ 10 markah ] (b) Hitungkan Nisbah penukaran Makanan (NPM) keseluruhan tempoh hayat ayam tersebut.

[ 5 markah ]

Tarikh : …………………………

Umur Ayam

   

(minggu)

Purata Berat Ayam

Berat Makanan Dimakan

(g)

Bagi Seekor Ayam (g)

0