Anda di halaman 1dari 3
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Deputy Director-General of Education Malaysia PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN Teachers Professional Development ARAS 6, BLOK E 13, PARCEL E us s0 soot 2000 Level 6, Block E 13, Parcel E romeo PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-88841078 Federal Government Administrative Centre Fox :03-88841092, 62604 PUTRAJAYA Laman web : http: www.moe.gov.my ~ “{MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”™ Ruj. Kami: KP(JNJK)1100/4/C (47) Tarikh — : 23November 2012 Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri YBhg Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH MENGGUNAKAN INSTRUMEN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA. Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Pada 27 Jun 2012, YAB Menteri Pelajaran telah mengumumkan bahawa mulai tahun 2013 Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) akan menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010. Berdasarkan pengumuman ini, SKPM versi 2003 akan digunakan buat kali terakhir bagi PKS tahun 2012 3. Sehubungan itu, SKPM 2010 akan digunakan bagi pengisian skor PKS-SKPM dalam menetapkan Nilai Letak Kerja (TOV) yang akan menentukan taraf dan kedudukan sekolah yang baru mulai tahun 2013, 4, Pengisian skor PKS-SKPM 2010 bagi tahun 2012 adalah melalui portal NKRA (httpnkra.moe.gov.my). Mulai tahun 2013, Pengisian skor PKS-SKPM 2010 akan dilaksanakan melalui portal e-nazir (www.moe.gov.my/enazir) dan skor setiap sekolah | akan disahkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah sebelum diperakukan. Bagi mengelakkan kesesakan talian, pihak sekolah dipohon untuk membuat pengisian awal dan mematuhi jadual pengisian seperti di Lampiran 1 5. Pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan dipohon menyampaikan perkara ini kepada semua PPD dan sekolah dengan kadar segera. _Kerjasama YBhg. Datuk/Dato‘ftuan/puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang’enurut perintah, (DATUK Dr. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF) Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Kementerian Pelajaran Malaysia sk YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin Menteri Pelajaran Malaysia Aras 10, Blok E8, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA YB Dato’ Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Aras 9, Blok E8, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA YB Datuk Dr. Mohd Puad bin Zarkashi Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Aras 9, Blok E8, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Operasi Pendidikan) Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4, Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Ketua-ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir, Kementerian Pelajaran Malaysia Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia Lampiran 4 JADUAL PELAKSANAAN PKS-SKPM SEKOLAH RENDAH (PENILAIAN 2012) SEKOLAH RENDAH INSTRUMEN ‘SKPM-SEKOLAH(2003) SKPM 2010 PORTAL TARIKH PORTAL DIBUKA www.nkra.moe.gov.my 28 NOVEMBER 2012 www.moe.gov.my/skpm. 28 NOVEMBER 2012 CARA PENGISIAN SKOR PKS-SKPM. SKOR PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN(P&P) (ELEMEN 9 DAN STANDARD 4) Tarikh Pengesahan Skor oleh PPD TARIKH TUTUP 26 DISEMBER 2012 Rumusan skor (12 Elemen) diisi dalam Portal NKRA Rumusan skor Elemen 9 disesuaikan berdasarkan skor pencerapan guru yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2012. | Diisi sepenuhnya dalam portal SKPM ‘Skor pencerapan P&P tahun 2012 20 - 26 Disember 2012 26 DISEMBER 2012 “Aspek 5.3.1 (a-c) Kemenjadian Murid dalam Akademik — (PKS) hanya melibatkan murid tahun 3,4,5 dan 6 sahaja. SEKOLAH MENENGAH INSTRUMEN ‘SKPM-SEKOLAH (2003) SKPM 2010 PORTAL | www.nkra.moe.gov.my www.moe.gov.my/enazir TARIKH PORTAL DIBUKA 28 NOVEMBER 2012 28 NOVEMBER 2012 CARA PENGISIAN SKOR PKS-SKPM. SKOR PENCERAPAN GURU (ELEMEN 9 DAN STANDARD 4) Mengisi rumusan skor (12 Elemen) ke dalam Portal NKRA _ Rumusan skor Elemen 9 disesuaikan berdasarkan skor pencerapan guru yang telah Mengisi semua skor ke dalam Portal SKPM ‘Skor pencerapan P&P dilaksanakan sepanjang tahun 2012 tahun 2012. oe Tarikh Pengesahan Skor oleh e eee ons TARIKH TUTUP 29 Mac 2013 29 Mac 2013 *Aspek 5.3.3 ( tingkatan 2,3,4,5 dan 6 sahaja. ) Kemenjadian Murid dalam Akademik — (PKS) hanya melibatkan murid