Anda di halaman 1dari 7

Nama:

Tingkatan 4: .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI ABDUL KADIR


UJIAN SELARAS 1 2015
TINGKATAN EMPAT
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
(1 JAM)
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.
Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
Bahagian A : Soalan Objektif
( 30 Markah)
Bahagian B : Misi dan Visi Sekolah ( 10 Markah)
Bahagian C : Soalan Struktur
( 10 Markah)
Jawab semua soalan
Bahagian A : (Soalan Objektif)- 30 Markah
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.
1

Wawasan diri merupakan _____________ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya.
A usaha
B petunjuk
C perangsang
D matlamat hidup

Mengapakah wawasan diri seseorang tidak sama dengan wawasan diri orang lain?
A Tahap pemikiran yang berbeza
B Masalah individu yang berbeza
C Keupayaan diri individu yang tidak sama
D Minat dan bakat individu yang tidak sama

Penetapan wawasan diri akan mendorong seseorang menjadi individu yang


A kreatif
B berdisiplin
C berputus asa
D mementingkan diri sendiri

Kehidupan tanpa _____________________ibarat membiarkan diri kita terumbang ambing dibawa arus tanpa
arah dan tujuan.
A minat
B matlamat
C personaliti
D nilai

Antara berikut, individu yang manakah mempunyai wawasan diri?


A Tina berangan-angan menjadi seorang pereka fesyen; dia selalu bercerita tentang angan-angannya itu
kepada rakan-rakannya.
B Suzi ingin menjadi doktor; dia sentiasa berusaha memperbaiki penguasaannya dalam subjek Sains.
C Dina ingin menjadi juruterbang tetapi dia tidak berminat dalam subjek Matematik dan Sains.
D Minu berhasrat menjadi penyanyi; dia selalu berlatih menyanyi secara bersendirian.

Sebarang usaha yang dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi kegagalan dan cabaran akan
A menghasilkan matlamat seseorang.
B mencerminkan wawasan seseorang.
C memperkukuhkan rancangan seseorang.
D membina personality seseorang.

Padanan yang manakah menunjukkan langkah ke arah usaha yang cemerlang?


A Mengikut kemampuan- tidak tahu apa yang perlu dilakukan.
B Kebingungan kurang jelas.
C Kurang keyakinan- sanggup berkorban masa.
D Mengurus masa dengan bijak- berani bertindak.

Faedah yang diperoleh oleh murid hasil usahanya yang cemerlang ialah
A kejayaan.
B kepopularan.
C kegembiraan.
D keseronokan.

Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi adalah amalan orang yang mempunyai
A harga diri yang tinggi.
B sikap berwawasan.
C strategi pembelajaran berkesan.
D daya tahan yang mendalam.

10 _____________________merupakan realisasi secara beransur-ansur bagi sesuatu matlamat yang berfaedah.


A Usaha
B Tindakan
C Kejayaan
D Rancangan
11 ___________________dan membuat nota merupakan antara asas pembelajaran yang baik.
A Menghadiri sekolah
B Mengikuti kelas tambahan.
C Lulus peperiksaan.
D Mengulang kaji pelajaran.
12 Lebih besar _______________yang kita hadapi, lebih besarlah kejayaan yang kita akan kecapi.
A keseronokan
B rintangan
C kerugian
D kemenangan
13 _______________akan menjadi faktor penolak yang sentiasa mendorong anda supaya sentiasa berusaha
melakukan sesuatu.
A Daya dorongan diri yang kuat.
B Semangat yang kuat.
C Semangat tekad yang maksima.
D Penampilan diri yang positif.
14 Sesungguhnya menghadapi dan mengatasi cabaran akan membina ______________seseorang.
A bakat
B personaliti
C minat
D kecenderungan.
15 Aishah seorang yang dapat mengawal tingkah laku dan berdisiplin. Dia dikatakan seorang murid yang
cemerlang dalam aspek
A emosi
B intelek
C jasmani
D rohani

16 Susan dapat menyelesaikan soalan matematik dan sentiasa kreatif dalam menulis karangan. Susan lebih
menonjol dalam aspek
A emosi
B rohani
C intelek
D jasmani
17 Antara yang berikut yang manakah adalah ciri-ciri individu yang mempunyai perkembangan diri yang
seimbang?
A Individu yang sentiasa menghormati orang lain.
B Individu yang sentiasa sihat dan cergas.
C Individu yang sentiasa sedia membantu orang lain.
D Individu yang sentiasa bekerja sepenuh masa untuk menambah pendapatan.
18 Individu yang berjaya dalam hidup dan kerjaya ialah individu yang mempunyai ciri yang
A pintar dan cekap.
B kuat mengamalkan ibadat.
C selalu membantu orang susah.
D lengkap dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani.
19 Pilih pasangan yang betul.
A Intelek- perkembangan tubuh badan.
B Jasmani- perkembangan minda.
C Rohani- perkembangan perasaan dan hati.
D Jasmani- pengawalan perasaan.
20 Beriadah dikatakan penting untuk kesihatan___________dan ______________________.
A jasmani, rohani
B fizikal, mental
C emosi, mental
D jasmani, emosi
21 Perbuatan pahala dan dosa digariskan dalam aspek
A jasmani
C intelek

B emosi
D rohani

22 Insan yang mempunyai unsur ___________ yang teguh dan taat beribadat kepada Tuhan akan mencapai
kecemerlangan hidup.
A intelek
B kerohanian
C jasmani
D emosi
23 Suraya ingin mendapatkan kekuatan rohani dalam dirinya. Oleh itu dia hendaklah
A membaca buku.
B menghadiri kelas tuisyen.
C mematuhi ajaran agama.
D berserah pada nasib.
24 Apakah yang dimaksudkan dengan jati diri?
A Keperibadian atau perwatakan individu yang menunjukkan identiti keseluruhannya.
B Perasaan bersemangat untuk mendapatkan kemenangan.
C Kesungguhan dalam menangani sebarang masalah.
D Kemahiran teknikal dan manipulatif.

25 Sebagai seorang yang bertamadun, kita mesti mempunyai ilmu dari aspek
A kebendaan dan intelek.
B keduniaan dan akhirat.
C kerohanian dan kekayaan.
D emosi dan jasmani.
26 Perkembangan diri individu perlu dimiliki secara seimbang dan
A menyeluruh.
B selari.
C selaras.
D sempurna.
27 Kelemahan diri perlu diperbaiki. Pencapaian diri pula perlu
A dikongsi .
B dinilai.
C dikomen.
D disebar.
28 Aktiviti ini dikatakan dapat mengimbangi keempat-empat aspek perkembangan individu. Aktiviti yang
dimaksudkan di atas ialah
A ceramah .
B motivasi.
C bersukan.
D bimbingan.
29 Kita menggunakan unsur ___________________untuk memahami peraturan dan undang-undang.
A intelek
B rohani
C jasmani
D emosi
30 Orang yang berintelek akan membuat pertimbangan dan _____________________sebelum bertindak.
A penaakulan
B perancangan
C perbezaan
D pengunjuran

Bahagian B: Misi dan Visi Sekolah.


1

Nyatakan misi sekolah secara terperinci

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
( 5 markah)
2 Nyatakan visi sekolah secara terperinci
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
( 5 markah)
Bahagian C: Soalan Struktur- 10 Markah
3 Nyatakan kepentingan memiliki wawasan diri?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(5 markah)
4 Nyatakan cara-cara melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(5 markah)

Di sediakan oleh:

Di semak oleh

Disahkan oleh

..
(Muhammad Hazim B. Suratman)
Guru Sivik dan Kewarganegaraan

.
(Suziliana Bt. )
Ketua Panatia Sivik &
Kewarganegaraan

Kertas soalan tamat.

..
(
)
Ketua Budang Sains Sosial

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 PEPERIKSAAN


PERTAMA 2009
SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D
D
B
D
A
B
B
B
A
B
A
A
B
C
A

16. C
17. D
18. D
19. C
20. B
21. D
22. B
23. C
24. A
25. B
26. A
27. B
28. C
29. A
30. A

BAHAGIAN B. MISI DAN VISI


1. MBSSKL bertekad menjadi sebuah sekolah yang terkehadapan mencapai pendidikan bertaraf dunia menjelang
2010.
2. MBSSKl beriltizam menjadi pemangkin kecemerlangan keilmuan dan pembentuk insan yang jujur, bersopan dan
berkeperibadian nasional.
BAHAGIAN C: SOALAN STRUKTUR
3. menjadi pendorong untuk kita mencapai cita-cita, menjadi panduan untuk mendisiplinkan diri, membantu kita
merancang strategi atau langkah supaya lebih teratur dan berkesan, membantu merealisasikan wawasan negara,
membantu kita mencapai kecemerlangan dalam hidup. ( pilih 5 sahaja)
4. Ibu bapa berkemahiran dalam ilmu pengurusan keluarga yang berkualiti, memupuk kasih sayang antara anggota
keluarga, setiap anggota keluarga tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing, ibu bapa menyediakan
keperluan untuk anak-anak, ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, menghormati ibu
bapa serta anggota keluarga yang lain, ibu bapa mempunyai perancangan hidup berkeluarga dengan sistematik, ibu
perlu memberikan perhatian kepada perkembangan pendidikan dan akhlak anak-anak. (pilih 5 sahaja)