Anda di halaman 1dari 32

ABSTRAK

Menurut Ferguson (1976/1977a), sebelum kanak-kanak mengucapkan kata pertama


bahasanya yang sebenar yaitu untuk menyampaikan erti, kita belum dapat
mengatakan bahawa perkembangan sistem bunyi atau sistem fonologi kanak-kanak
telah bermula. Jadi pemerolehan sistem bunyi yang sebenarnya bermula pada waktu
kanak-kanak membunyikan kata pertama untuk tujuan komunikasi, iaitu
menyampaikan erti ketika berumur lebih kurang 1 tahun (1;0). Erti kata pertama ini
dapat disimpulkan daripada konteks apabila kata pertama itu diucapkan. Menurut
Jakobson, pemerolehan atau perkembangan fonologi kanak-kanak merupakan satu
proses yang kreatif (cf. Chomsky 1957). Pengeluaran bunyi oleh bayi-bayi pada
peringkat mengagah (membabel) dan menemukan bahawa bayi-bayi yang normal
mengeluarkan* beragam-ragam bunyi dalam vokalisasinya, misalnya bunyi-bunyi
vokal, bunyi-bunyi klik, bunyi-bunyi konsonan lelangit, sibilan, likuid dan
sebagainya. Tetapi, yang anehnya, pada waktu bayi mulai memeroleh kata, maka
kebanyakan bunyi-bunyi yang dikeluarkan ini hilang, bahkan sebahagian
daripadanya (misalnya sibilan atau gesekan dan likuid) baru muncul kembali
beberapa tahun kemudian.

BAB 1
PENDAHULUAN
Psikolinguistik adalah gabungan dari dua kata psikologi dan linguistik, yang
merupakan dua disiplin ilmu yang berlainan dan berdiri sendiri. Kedua disiplin ilmu
ini sama-sama mengkaji bahasa dengan cara yang berlainan dan dengan tujuan yang
berlainan pula. Namun, tak sedikit pula mengkaji perkara yang sama dengan tujuan
yang sama, tetapi dengan cara atau teori yang berlainan. Psikolinguistik merupakan
salah satu ilmu yang mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang terjadi
apabila seseorang mengucapkan ayat-ayat dan memahami ayat-ayat yang
didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimanakah kebolehan itu diperoleh
manusia.
Psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana
struktur bahasa tersebut diperoleh dan digunakan pada waktu bertutur dan
memahami ayat-ayat (ujaran-ujaran) bahasa. Pada peringkat praktisnya
psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan lingusitik dan psikologi kepada
masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran
pembacaan permulaan dan pembacaan lanjutan, kedwibahasaan (bilingualism) dan
kemultibahasaan (multilingualism), penyakit bertutur, seperti afasia, gagap dan
sebagainya, komunikasi, pemikiran manusia, dialek-dialek, pidginisasi dan
kreolisasi, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut bahasa, seperti
bahasa dan pendidikan, bahasa dan pembangunan nusa serta bangsa.

BAB 2
PEMEROLEHAN FONOLOGI
Menurut Ferguson (1976/1977a), sebelum kanak-kanak mengucapkan kata
pertama bahasanya yang sebenar yaitu untuk menyampaikan erti, kita belum dapat
mengatakan bahawa perkembangan sistem bunyi atau sistem fonologi kanak-kanak
telah bermula. Jadi pemerolehan sistem bunyi yang sebenarnya bermula pada waktu
kanak-kanak membunyikan kata pertama untuk tujuan komunikasi, iaitu
menyampaikan erti ketika berumur lebih kurang 1 tahun (1;0). Erti kata pertama ini
dapat disimpulkan daripada konteks apabila kata pertama itu diucapkan. Sebelum
kata pertama ini muncul, menurut Ferguson selanjutnya, terdapat 5 peringkat
perkembangan bahasa yang dilalui oleh kanak-kanak seperti yang digambarkan
dalam rajah 49 di bawah:
Persepsi
(i) Pengenalan Ucapan Bahasa
lawan Ucapan Bukan Bahasa

Pengeluaran

(ii) Pengenalan Bentuk Fonetik


(Cooing)
Tertentu

(iii) Mendekut

(iv) Membabel
(Babbling)
(Mengagah)

(v) Prakata
(Prewords)
(iv) Kata-kata
Pertama

Rajah 49.

Enam Peringkat ke Arah Perkembangan Kata Pertama

(Disetuatitan dengan Ferguson 1976/1977)

Sekarang marilah kita perkenalkan beberapa teori pemerolehan fonologi.

11.1. TEORI STRUKTURAL SEJAGAT


Teori Struktural Sejagat ini sering disebut sebagai teori Jakobson kerana
beliaulah yang menemukannya (Jakobson 1968/ 1941). Teori ini mencuba
menerangkan pemerolehan fonologi berdasarkan jagat-jagat linguistik, iaitu
hukum-hukum struktural yang mengatur tiap-tiap perubahan bunyi. Menurut
Jakobson, pemerolehan atau perkembangan fonologi kanak-kanak merupakan satu
proses yang kreatif (cf. Chomsky 1957). Ferguson dan Garnica (1975) telah menilai
teori Jakobson ini sebagai satu teori pemerolehan fonologi yang paling terkenal dan
paling berpengaruh, terutama setelah disempurnakan pada tahun 1956 (Jakobson
dan Halle 1956) dan kemudian pada tahun 1971 (Jakobson 1971).
Jakobson telah mengamati pengeluaran bunyi oleh bayi-bayi pada peringkat
mengagah (membabel) dan menemukan bahawa bayi-bayi yang normal
mengeluarkan* beragam-ragam bunyi dalam vokalisasinya, misalnya bunyi-bunyi
vokal, bunyi-bunyi klik, bunyi-bunyi konsonan lelangit, sibilan, likuid dan
sebagainya. Tetapi, yang anehnya, pada waktu bayi mulai memeroleh kata, maka
kebanyakan bunyi-bunyi yang dikeluarkan ini hilang, bahkan sebahagian
daripadanya (misalnya sibilan atau gesekan dan likuid) baru muncul kembali
beberapa tahun kemudian. Daripada pengamatan ini Jakobson menarik kesimpulan,
bahawa terdapat dua masa berasingan dalam pemerolehan fonologi:
1) masa mengagah (membabel) prabahasa
2) masa pemerolehan bahasa murni
Pada masa prabahasa bunyi-bunyi dalam vokalisasi bayi tidak menunjukkan
suatu urutan perkembangan tertentu dan sama sekali tidak mempunyai hubungan
dengan masa pemerolehan bahasa berikutnya. Jadi, pada masa mengagah ini bayi
hanya melatih alat-alat vokalnya dengan cara mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa
tujuan tertentu (bukan untuk berkomunikasi). Sebaliknya pada masa pemerolehan
bahasa yang sebenarnya, bayi mengikuti urutan pemerolehan bunyi yang relatif
sejagat dan tidak berubah.
*Kata memroduksi dan 'memproduksi' saya pakai silih berganti dalam buku ini
kerana kedua-duanya
sangat benar.

Menurut Jakobson, di antara kedua peringkat (masa) di atas ter-dapat satu masa
senyap yang menunjukkan ketidaksinambungan di antara kedua masa ini, sekalipun
masa ini agak singkat dan tidak ketara. Banyak pakar psikolinguistik perkembangan
menerima teori Jakobson mengenai masa senyap ini. Walau bagaimanapun, mereka
berpendapat bahawa masa senyap itu tidak begitu jelas kerana pada dasarnya kedua
masa itu, iaitu masa berakhirnya masa mengagah dan masa bermulanya
pemerolehan bunyi bahasa yang sebenarnya, saling menindih atau bertindan;
pengagahan (pembabelan) beransur-ansur berhenti dan pengeluaran bunyi bahasa
muncul beransur-ansur.
Beberapa bukti yang menguatkan teori Jakobson ini ialah:
(a) Bunyi likuid [1] dan [r], yang sering muncul pada masa mengagah hilang
pada masa mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenar dan baru muncul semula
ketika berumur tiga tahun enam bulan (3;6) atau empat tahun (4,0), bahkan ketika
berumur lima tahun (5;0).
(b) Bayi-bayi yang pekak mengagah dengan cara yang normal sama seperti
bayi-bayi lain yang tidak pekak. Walau bagaimanapun selepas masa mengagah
tamat bayi-bayi ini pun berhenti mengeruarkan bunyi.
(c) Menurut penelitian Port dan Preston (1972), VOT (voice onset time) iaitu
masa yang berlaku di antara pelepasan hentian dengan bergetarnya pita suara
konsonan hentian, seperti [t] dan [d], tidak sama semasa mengagah dengan VOT
konsonan tersebut semasa mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenar (murni). VOT
masa mengagah jauh lebih lebar daripada VOT masa mengeluarkan bunyi bahasa
sebenar (murni) dan VOT ketika berumur satu tahun (1;0) ini sama dengan VOT
konsonan orang dewasa, iaitu 0. (VOT = "voice onset time" = masa yang berlaku di
antara pelepasan hentian dengan bergetarnya pita suara). Misalnya, [ba] dan [pa];
pada waktu membunyikan [ba], pelepasan bibir dengan bergetarnya pita suara
terjadi pada masa yang sama, jadi VOT untuk [b] = 0; sedangkan pada waktu
membunyikan [pa], pelepasan bibir dengan bergetarnya pita suara terjadi pada
waktu yang berlainan yang jaraknya 0.06, jadi VOT untuk [p] = 0.06). Perbezaan
VOT ini membuktikan bahawa terdapat masa peralihan di antara mengagah dengan
pengeluaran bunyi bahasa yang sebenar. Apabila masa pemerolehan bahasa yang
sebenar bermula, maka akan terdapat urutan-urutan peringkat perkembangan yang
teratur dan tidak berubah sekalipun kadar kemajuan melalui peringkat-peringkat ini
bersifat individu dan beragam-ragam. Perkembangan peringkat-peringkat ini diatur
oleh hukum-hukum struktural berdasarkan hierarki sejagat yang bersifat semula
jadi (nurani) yang dinamakan oleh Jakobson sebagai "the laws of irreversible
solidarity" (1968:60). Urutan peringkat-peringkat ini didasarkan pada "the principle

of maximum contrast" (1968:68) dan perkembangannya bergerak daripada bentuk


yang sederhana (tidak rumit) kepada bentuk yang berlapis (rumit). Kerumitan
sesuatu bunyi ditentukan menurut jumlah Oposisi (fitur) yang dimiliki oleh bunyi
itu di dalam satu sistem. Jadi sebenarnya, menurut Jakobson, yang diperoleh oleh
bayi bukanlah bunyi secara persendirian tetapi oposisi-oposisi (kontras-kontras)
fonemik (fitur-fitur yang berkontras). Jadi dalam pemerolehan fonologi bahasa
ibundanya bayi membentuk satu sistem fonologi berdasarkan oposisi-oposisi
fonemik ini dan tidak berdasarkan bunyi-bunyi tertentu.
Apa yang disebut "the laws of irreversible solidarity" yang menentukan
peringkat-peringkat perkembangan fonologi kanak-kanak berhubungan erat dengan
ciri-ciri sejagat sistem bunyi bahasa-bahasa dunia. Jakobson telah mengamati
bahawa sekalipun senarai bunyi-bunyi bahasa-bahasa dunia yang terperinci
berbeza-beza, sebenarnya hubungan-hubungan tertentu pada bunyi-bunyi ini adalah
tetap sifatnya. Misalnya, apabila sesuatu bahasa mengandungi bunyi hentian
lelangit lunak (velar), seperti [g], maka bahasa itu pasti mengandungi juga bunyi
hentian gigi (dental/alveolar) seperti[t], dan juga hentian bibir (labial) seperti [b].
Apabila sesuatu bahasa mengandungi bunyi. hentian gigi (dental/alveolar), seperti
[t] dan [d], maka bahasa itu pasti mengandungi bunyi hentian bibir (labial) seperti
[b] atau [p], tetapi belum pasti sama ada bahasa itu mengandungi bunyi velar,
seperti [g] atau [k]. Demikian juga halnya dengan konsonan gesekan (frikatif) dan
afrikat dalam hubungannya dengan konsonan hentian. Apabila sesuatu bahasa
mengandungi konsonan gesekan atau frikatif seperti [v] atau [s], maka bahasa itu
pasti memiliki konsonan hentian, seperti [t] atau [b]; dan apabila bahasa itu
memiliki afrikat seperti
[t ; ] atau [ ; ], maka bahasa itu pasti mempunyai bunyi-bunyi hentian dan
frikatif.
Tetapi sebaliknya apabila sesuatu bahasa mengandungi konsonan gesekan
atau frikatif belum tentu bahasa itu memiliki bunyi afrikat dan apabila sesuatu
bahasa memiliki bunyi hentian, belum tentu bahasa itu memiliki konsonan gesekan
atau frikatif, apalagi afrikat. Inilah "the laws of irreversible solidarity" yang sangat
terkenal dan berpengaruh dan berdasarkan hukum inilah Jakobson meramalkan
urutan, pemerolehan kontras-kontras fonem (oposisi-oposisi fonem).
Menurut hukum di atas, Jakobson meramalkan bahawa bayi akan memperoleh
kontras (oposisi) di antara hentian bibir (bilabial) dengan hentian gigi (dental) lebih
dahulu daripada kontras-kontras di antara bilabial dengan velar atau di antara dental
dengan velar. Seterusnya beliau meramalkan bahawa konsonan hentian akan lebih
dahulu diperoleh daripada frikatif dan afrikat dan yang paling akhir diperoleh ialah

bunyi-bunyi likuid, seperti [] dan [r], dan bunyi-bunyi luncuran (glide), seperti [y]
dan [w]. Pada dasarnya urutan pemerolehan yang diramalkan oleh teori Jacobson
ini selaras dengan data-data yang telah dikumpulkan (Clark dan Clark 1977; ErvinTripp 1966; Foss dan Hakes 1978). Pada umumnya kanak-kanak lebih dahulu
membunyikan [b], [p], dan [d], [t] sebelum membunyikan [f] atau [s]. Oleh
kerana itu sering terjadi [f] ditukar menjadi [p], misalnya kanak-kanak Inggeris
mengatakan [pis] untuk "fish", dan [s] ditukar menjadi [t], misalnya "suit"
dibunyikan [tut].
Selanjutnya Jakobson (Jakobson dan Halle 1956) meramalkan bahawa
perkembangan bunyi konsonan dimulai dengan peringkat bibir, sedangkan
pemerolehan bunyi vokal dimulai dengan satu vokal lebar, biasanya [a]. Jadi pada
waktu yang sama konsonan bibir, biasanya [p] dan [a] membentuk satu model suku
kata yang sejagat: KV (konsonan + vokal) yang mencerminkan apa yang disebut
`konsonan optimal + vokal optimal'. Berdasarkan polariti inilah nanti muncul unitunit yang bermakna dalam ucapan kanak-kanak yang biasanya terjadi dalam bentuk
pengulangan (reduplikasi), misalnya [pa pa pa].
Menurut Jakobson, urutan pemerolehan kontras fonemik ini adalah bersifat
sejagat tidak kira bahasa apa pun yang sedang diperoleh oleh kanak-kanak. Jadi
selepas konsonan bibir dan vokal lebar di atas, maka akan muncul oposisi (kontras)
konsonan yang pertama, iaitu bunyi oral dan sengau, seperti papa-mama; kemudian
oposisi diikuti oleh oposisi bibir dan gigi (gusi), papa-tata atau mama-nana (sila
lihat rajah 50). Dengan demikian urutan pemerolehan konsonan, menurut Jakobson,
adalah sebagai berikut: bibir-gigi (gusi) lelangit tekak*. Hal ini bermakna,
bahawa apabila seorang kanak-kanak telah dapat membunyikan konsonan gesekan
atau frikatif pada satu masa pengamatan tertentu, dia telah juga dapat membunyikan
(telah memperoleh) bunyi-bunyi hentian. Kemunculan konsonan belakang dalam
ucapan kanak-kanak menandakan bahawa dia telah pun menguasai konsonan depan.
Inilah yang disebut oleh Jakobson sebagai hukum-hukum implikasi. Walau
bagaimanapun harus diingat bahawa yang diperoleh kanak-kanak bukanlah bunyibunyi itu secara persendirian, tetapi kontrasnya (oposisinya) dengan bunyi-bunyi
lain dalam sistemnya menurut hukum-hukum di atas.
a
a

Rajah 50. Urutan Pemerolehan Kontras Bibir Sengau dan Kontras Bibir Gusi
(Glgi).
(Menurut Jakobson)
Kontras vokal yang pertama muncul ialah kontras vokal lebar /a/ dengan
vokal sempit /i/, diikuti oleh kontras di antara vokal sempit dengan /i/ dengan vokal
sempit belakang /u/; selepas itu di antara /a/ dengan /u/; seterusnya di antara /e/
dengan /u/ dan di antara /o/ dengan /e/.
Menurut Jakobson selanjutnya, keseringan sesuatu bunyi diucapkan oleh
orang dewasa kepada kanak-kanak tidak menentukan kemunculan bunyi itu dalam
ucapan kanak-kanak. Yang menentukan urutan kemunculan bunyi-bunyi ialah
keseringan bunyi-bunyi itu muncul dalam bahasa-bahasa dunia. Apabila sesuatu
bunyi sering muncul dalam bahasa-bahasa dunia maka bunyi itu akan lebih dulu
muncul dalam ucapan kanak-kanak sekalipun bunyi itu jarang muncul dalam data
masukan yang didengar oleh kanak-kanak.
*Yang dimaksudkan dengan 4teknk' di sini ialah 'lelangit lunak' (velar).

11.2. TEORI GENERATIF STRUKTURAL SEJAGAT (TEORI PENEMUAN


KONSEP) SEJAGAT).
Moskowitz (1970, 1971, 1973 a, b) telah meluaskan teori struk-tural sejagat
yang diperkenalkan oleh Jakobson di atas dengan cara menerapkan unsur-unsur
Fonologi Generatif yang diperkenalkan oleh Chomsky dan Halle (1968). Unsurunsur yang paling menon, jol ialah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis
berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh kanak-kanak berdasarkan data linguistik
utama (DLU. = primary linguistic data), iaitu kata-kata, dan ayat-ayat yang
didengarnya sehari-hari. Walau bagaimanapun teori pemerolehan fonologi yang
diperkenalkan oleh Moskowitz ini telah didasarkan pada pengujian kebenaran teori
Jakobson dan teori Chomsky.
Salah satu kesimpulan yang diambil oleh Moskowitz selepas meneliti teori
Jakobson dengan melakukan eksperimen ialah penolakannya di. atas pandangan
bahawa pemerolehan peringkat fonetik berlaku dengan care yang soma bagi semua
kanak-kanak (Moskowitz 1970). Tetapi di sebalik penolakan ini beliau meng-akui
juga bahawa pasti terdapat satu set sekatan-sekatan yang perlu dikenakan kepada
urutan pemerolehan representasi fonologi yang kurang jelas kelihatan kerana

interfensi fonetik. Salah saw kesimpulan yang diambil oleh Moskowitz (1970) yang
kurang selaras dengan teori Chomsky ialah konsep-konsep yang hams ditentukan
oleh kanak-kanak untuk mengasimilasikan DLU lebih berkaitan (relevan) dengan
proses pemerolehan bahasa daripada dengan struktur murni yang dihipotesiskan.
Tetapi kesimpulan lain menunjukkan keselarasan yang tinggi dengan teori Chomsky
kerana Moskowitz menentang teori,pernerolehan bahasa dengan peniruan dan
menekankan faktor kreativiti dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya
dan fonologi khususnya. Menurut Moskowitz (1973a); dalam proses pemerolehan
bahasa kanak-kanak menemukan konsep-konsep dan menerapkan konsep-konsep ini
untuk menciptakan bahasa. Proses seumpama ini terjadi berulang-ulang dan setiap
kali bahasa yang diciptakan semakin mendekati bahasa orang dewasa.
Dalam pemerolehan fonologi, menurut Moskowitz, tidak dapat kita pastikan
sama ada kanak-kanak telah menguasai rumus-rumus fonologi generatif. Oleh
kerana itu ada alasan untuk mempercayai, bahawa kanak-kanak telah menciptakan
rumus-rumus fonologinya sendiri sejak peringkat awal pemerolehan fonologinya
yang berlainan daripada rumus-rumus fonologi orang dewasa. Walau bagaimanapun
Moskowitz telah memakai kerangka fonologi generatif untuk menganalisis datadata bunyi bahasa kanak-kanak yang dikumpulkannya.
Teori yang diperkenalkan oleh Moskowitz menganggap, bahawa (a) sejumlah
besar peringkat yang saling berkaitan yang menggambarkan berbagai-bagai taraf
sofistikated dalam proses pemerolehan fonologi tidaklah dapat dipisahkan satu dari
yang lain dengan cara yang mudah dan kemas: (b) sejak lahirnya bayi telah terus
memulai pemerolehan bahasanya, sehingga apa yang selama ini dianggap sebagai
peringkat pralinguistik tidaklah wujud. Berdasarkarr kedua-dua anggapan di atas,
Moskowitz mene-rangkan, bahawa sejak awal proses pemerolehan fonologinya bayi
telah menyedari perbezaan di antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain
yang bukan suara manusia. Hal ini termasuk kebolehan nurani yang dimiliki oleh
bayi sejak dilahirkan. Seterusnya pada masa mengagah (membabel) bayi
mengembangkan kebolehan linguistiknya dengan cara menyelaraskan pengucapannya dengan persepsi bunyi-bunyi yang didengarnya. Kejayaan ini membuatnya
semakin mampu mengenal dirinya sebagai anggota masyarakat manusia sekitarnya.
Langkah pertama yang diambil oleh bayi dalam menganalisis fonologi bahasanya
ialah membentuk hipotesis bahawa arus ucapan orang dewasa yang didengarnya
terdiri daripada rangkaian bunyi yang dapat dipisahkan. Hal ini dicerminkan oleh
pengagahannya yang semakin panjang dan berstruktur serta semakin banyak
jumlahnya. Pengeluaran ucapan yang semakin panjang dan banyak ini ada

hubungannya dengan proses kematangan bayi (terutama mengenai otaknya) yang


sedang berlaku.
Kejayaan utama yang dicapai oteh bayi pada ;-nasa mengagah in menurut
Moskowitz. ialah penernuan unit-unit ayat yang merupakan unit linguistik yang
pertama. Hal ini ditandai oleh munculnya kontur intonasi dan hentian-hentian
dalam ucapannya dan inilah permulaan analisis bahan segmental. Penemuan unit
ayat ini mencerminkan juga satu langkah utama yang pertama ke arah sosialisasi,
iaitu pembelajaran semantik kerana ayat sebagai rangkaian bunyi panjang yang
terbatas (terhad) ini mengandungi erti tertentu.
Pada peringkat penemuan unit ayat ini muncullah satu proses pemerolehan
fonologi yang berperingkat menurut kekuatan pembelajaran tertentu sebagai yang
digambarkan dalam rajah 51 di bawah.
Data linguistic sebagai keluasan
4
Data yang diingat terus
3
Data yang semakin lama diingat
2
Data yang lebih lama diingat
1
Data yang dilupakan
Data linguistic sebagai masukan
51. Proses-proses Pemerolehan Fonologi (Menurut Moskowitz)
Pada mulanya semua data linguistik (bunyi-bunyi ucapan) masuk ke dalam kotak
hitam 1, dan semua data yang tidak dapat segera dipindahkan ke dalam kotak hitam
2 akan terbuang dari kotak 1 dengan cara melupakannya. Data yang berjaya
dipindahkan ke dalam kotak hitam 2 akan diingat lebih lama dan kemudian data
tersebut harus dipindahkan ke dalam kotak hitam 3 supaya data tersebut akan
tinggal lebih lama lagi. Kalau kerana sesuatu hal data tersebut tidak dapat tinggal
lebih lama di dalam kotak 3 misalnya kerana data seumpama itu sebagai masukan
tidak muncul atau jarang muncul, maka data tersebut akan kembali ke dalam kotak
1 dan mengalami proses yang sama seperti data baru lainnya. Data yang telah lama

tinggal di dalam kotak 3 akan terus dihantat ke kotak 4 dengan syarat bahawa data
seperti itu terus muncul berulang-ulang. Data yang telah sampai di kotak 4 akan
terus dapat dikeluarkan sebagai keluaran. Menurut Moskowitz, proses seumpama
ini tidak memerlukan maklum balas yang negatif.
Implikasi proses pemerolehan fonologi sebagai yang digambarkan di .atas,
ialah bunyi-bunyi ucapan yang secara umum sering muncul dalam data masukan
(DLU) akan diucapkan atau diperoleh lebih dahulu oleh kanak-kanak. Dan apabila
kemuncul-an sesuatu bunyi dalam DLU sangat terbatas, maka kanak-kanak akan
menumpukan perhatian padanya selepas menguasai aspek-aspek fonologi yang
lebih umum. Dengan demikian teori ini ber-canggah dengan teori Jakobson dalam
hal urutan pemerolehan bunyi.
Selanjutnya Moskowitz menerangkan bahawa selepas penemuan unit ayat
yang ditandai oleh kontur intonasi, maka kanak-kanak akan menemukan unit utama
kedua iaitu unit suku kata yang segera mempunyai nilai semantik dan menjadi kata
suku kata (suku kata yang mempunyai erti penuh sebagai satu kata). Pada peringkat
suku kata ini pembezaan fonetik dilakukan oleh kanak-kanak menurut fitur suku
kata, bukan berdasarkan fonem atau fon, kerana kedua unit terakhir ini belum pun
dikenali oleh kanak-kanak.
Moskowitz menganggap peranan unit suku kata dalam pemerolehan fonologi
amat penting dan bentuk unit suku kata yang pertamancul ialah KV (konsonanvokal) kemudian diikuti oleh bentuk KVK, VK dan V. Selepas ini muncullah bentuk
KVKV (pengulangan penuh) dalam bentuk kata yang segera diikuti oleh
pengulangan tidak penuh, misalnya K; VK; V atau KV; KV;
Unit selanjutnya yang diteruskan oleh kanak-kanak selepas unit suku kata
ialah unit segmen (konsonan atau vokal). Urutan pemerolehan segmen-segmen ini
sangat berlainan daripada seorang kanak-kanak kepada seorang kanak-kanak yang
lain. pemerolehan unit segmen ini segera pula diikuti oleh pemerolehan unit yang
lebih kecil iaitu unit fitur distingtif (berupa oposisi atau kontras) dan urutan
pemerolehannya teratur dan sesuai dengan urutan pemerolehannya menurut teori
Roman Jakobson di atas. Selanjutnya, Moskowitz (1971, 1973 a b, 1980)
memperkenalkan dalam teorinya apa yang beliau sebutkan "phonological idioms"
(Idiom-idiom fonologi). Idiom-idiom fonologi ini menurut perkembangannya
terdiri daripada (a) idiom progresif dan (b) idiom regresif. (a) Apabila bentuk bunyi
sesuatu kata pada pering-kat awal telah menyamai bentuk yang sebenarnya menurut
fonologi orang dewasa, kemudian. pada .perkembangan selanjutnya bentuk itu
menjadi semakin dekat dan seterusnya menjadi tepat, maka fenomena seumpama ini
disebut sebagai idiom progresif. (b) Tetapi apabila pada peringkat perkembangan

selanjutnya bentuk yang telah menyamai bentuk orang dewasa itu berubah ke
bentuk yang lebih primirif, maka fenomena ini disebut idiom regresif. Misalnya,
pernah pada suatu peringkat Hildegard (Leopold 1939) telah mengucapkan kata
"pretty" dengan tepat sebagai (priti) padahal sebenarnya pada peringkat itu dia
belum menguasai gugus konsonan. Tetapi kemudian setelah beberapa lama dengan
ucapan yang tepat ini Hildegard membuang 'r' daripada gugus konsonan 'pr' dan
membunyikannya sebagai (piti) sesuai dengan sistem fonologinya pada peringkat
itu. Kemudian setelah Hilde-gard mencapai peringkat gugus konsonan barulah
bentuk (priti) kembali semula.
11.3. TEORI PROSES FONOLOGI ALAMIAH
Teori proses fonologi alamiah ini telah diperkenalkan oleh David Stampe
(1969.1972,1973) yang didasarkanya pada suatu teori fonologi alamiah (a theory of
natural phonology) yang juga telah diperkenalkannya sejak tahun 1965.teori
fonologi alamiah ini dilandasi oleh satu andaiaan bahwa sistem fonologi sesuatu
bahasa pada umumnya merupakan baki dari pada satu sistem proses-proses fonologi
nurani yang diubah sesuaikan dengan cara-cara tertentu oleh pengalaman
pengalaman lingistik.dalam peringkat sebelum berbahasa sistem nurani ini terdiri
dari pada proses-proses fonologi yang tidak terdapat jumlahnya.tidak teratur dan
mencerminkan satu penuh sekatan-sekatan kemampuan pengucapan
manusia.menurut stampe peroses-proses fonologi anak-anak bersifat nurani yang
harus mengalami penindasan,pengaturan dan penyekatan (pembatasan )sesuai
dengan penuranian (internalization) representasi fonemik orang dewasa.
Stampe seterusnya menambahkan bahwa satu proses fonologi
menggabungkan satu calon oposisi fonologi kedalam anggota oposisi itu yang
paling sedikit mengalami penyekatan penyekatan (pembatasan pembatasan)
kemampuan mengucapkan manusia,jadi sebenarnya proses-proses fonologi ini
mempunyai ciri-ciri yang terdiri dari pada kesatuan kesatuan yang saling
bertentangan dan mencerminkan kenyataan-kenyataan fonetik yang saling
bertentangan.misalnya terdapat satu proses yang menjadikan semua bunyi halangan
menjadi tidak bersuara dalam semua konteks karena halangan orangnya mengalangi

arus udara yang perlu untuk diwujudkan suara untuk bunyi-bunyi ini.walau
bagaimanapun bunyi-bunyi akan menjadi bersuara oleh proses lain dengan car
asimilasi tertentu.apabila kedua-dua proses ini saling bertindih,misalnya diantara
vokal ,maka satu pertentangan akan muncul ,satu bunyi halangan tidak mungkin
secara serentak tidak bersuara dn bersuara pada lingkungan yang sama .oleh karna
itu lahirlah cara untuk memecahkan masalah pertentangan sempaman
ini(1.)Penindasan ( 2).Pembatasan (3.)Pengaturan
1) Pemecahan yang paling radikal ialah penindasan (suppresion), itu
dengan cara menindas salah satu dari kedua proses yang bertentangan
itu.jadi misalnya apabila anak-anak telah menguasai bunyi-bunyi hentian
bersuara dalam semua konteks,hal ini bermakna dia telah berhasil
menindas proses penghilangan suara yang ditimbulkan oleh halangan
oral bunyi itu.
2) Pemecahan kedua ialah pembatasan .itu dengan cara menindah hanya
sebagian dari pada satu proses yang terlibat .hal ini boleh dilakukan
dengan cara membatasi jumlah segmen yang dilibatkan oleh proses itu
atau dengan cara membatasi jumlah segmen yang dilibatkan oleh proses
itu atau dengan cara membatasi konteks apabila proses itu
berlaku.Jadi,misalnya penghilangan suara boleh dibatasi sehingga hanya
melibatkan bunyi-bunyi hentian tegang saja,sedangkan bunyi hentian
longgar tidak terlibat.proses ini juga boleh dibatasi sehingga terjadi
hanya dalam konteks tidak bersuara saja ,atau pada posisi awal atau
posisi akhir saja.
3) Pemecahan ketiga ialah pengaturan itu dengan cara penerapan beratur
atau berurutan.Maksudnya,kedua proses penghilangan suara dan proses
penyuaraan dilakukan secara berurutan karena tidak mungkin kedua
proses ini berlaku serentak.perurutan ini boleh dimulai dengan
mendahulukan proses penghilangan suara dan selepas itu diikuti oleh
proses penyuaraan atau sebaliknya.

Proses-proses yang sangat ekstrim yang dapat diamati pada masa


pemerolehan fonologi oleh anak-anak terutama pada masa berakhirnya peringkat
mengangah (menceloteh) ialah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proses penyingkiran suku kata yang tidak mendapat tekanan suara.


Proses penyederhanaan gugus konsonen atau vokal dan koartikulasi.
Proses perubahan bunyi halangan ke bunyi hentian longgar.
Proses perubahan bunyi ucapan kebunyi koronal
Proses pemunculan vocal a daripada vokal vokal lain
Proses palatalisasi bunyi bunyi koronal
Proses-proses lain.
Menurut Stampe, ucapan-ucapan pada anak-anak pada peringkat akhir

mengangah ini masih dalam peringkat tak semantik sekalipun telah diucapkan
dengan cukup baik dan terdiri pada rangkaian suku kata yang sama dan mendapat
tekanan suara. Biasanya suku-suku kata yang mendapat tekanan ini terdiri dari
pada hentian longgar atau bunyi tengah ditambah dengan vokal rendah,seperti
dadada,nanana,mamama.
Stampe menegaskan bahwa struktur ucapan anak-anak pada peringkat ini
ditentukan oleh sistem fonologi nurani dan kemungkinan sekali dilandasi oleh
representasi fonologi yang masih sederhana (mentah)dan belum dapat dikenal dari
pada sudut perbedaan bunyi dan semantik.dengan demikian kata-kata yang
pertama diucapkan oleh anak-anaksepatutnyalah menyerupai ucapan-ucapan akhir
mengangah ini dalam strukturnya .bahkan merupakan lanjutan dari pada ucapanucapan akhir mengangah dari pada penambahan nilai-nilai semantik.
Tugas anak-anak dalam pemerolehan fonologi ,menurut teori proses
fonologi alamiah ini ,ialah mengulang atau mengkaji semua aspek sistem yang
memisahkan pengucapannya dari pada pengucapan standard (pengucapan orang
dewasa) melalui penindasan ,pembatasan dan pengaturan. Stampe telah
menyimpulkan teori pemerolehan fonologi ini sebagai brikut:

The nature system retains all thouse aspects of the innate system which the mestry of
pronuncition has left intact (....some processes which survive determine what
phonect representations are pronounce able in the language(1969:445).
Dalam proses pemerolehan fonologioleh anak-anak telah dikemukakan bahwa hasil
anak-anak merupakan hasil aplikasi sistem fonologi nurani yang dimiliki oleh
anak-anak secara semula jadi semacam representasi fonologi yang didapatinya
selepas mendengar ucapan orang-orang dewasa.
Dibawah ini di berikan beberapa contoh mengenai ketiga-tiga cara yang dipakai oleh
anak-anak untuk mengulangi atau mengkaji semua aspek sistem yang
memisahkannya dari pada fonologi yang sedang diperolehnya.
1. Pengaturan proses-proses seorang anak-anak bernama Hildegard (Leopold
1937/1947) ketika berumur satu tahun lapan bulan (1:8)mengucapkan :
/dur (r)/ untuk juice
/du/untuk june

d3

/do:i/ untuk joey


Dari pada ketiga-tiga ucapan diatas kita akan segera mengambil kesimpulan ,bahwa
Hildegard
tidak mampu mengucapkan /d3/sehingga menukarnya menjadi /d/ .tetapi apabila diteliti
lebih lanjut dia sebenarnya mampu membunyikan /d3/sebagai yang terbukti dari
pada ucapannya.
/d3 gue/untuk church

d3

/d3u d3 u/ untuk choo-choo


Stampe mengambil kesimpulan ,bahwa Hildegard telah melakukan pengaturan prosesproses berikut:
a. d3

b. t

d3

c.hentian

+ suara/

vokal

2. Pembatasan proses-proses .pada mulanya Hildggard (Leopold


1939/1947)menyembunyikan semua bunyi halangan tidak bersuara sebagai
bersuara apabila berada didepan segmen bersuara (vokal):
/baba/untuk papa.
Beberapa waktu kemudian dia membatasi penyuaraan ini kepada halangan yang berada
diantara vokal (sahaja).
/paba/ untuk papa.
3. Penindasan proses-proses. Seorang anak-anak lelaki berumur dua tahun (2.0) yang
diamati Stampe (1969,1972) membunyikana kata kitty berturut-turut sebagai
berikut.
Dari pada /ki/ ke /kii/ke/kii/ke /kiri/ke /kiti/ hal ini dilakukan oleh anak-anak dengan
penindasan proses ketegangan vokal ,kemudian penindasan penjatuhkan suku
kata selepas vokal,selepas itu penindasan proses pengguguran getar dan
akhirnya penindasan peroses penggetaran.
11.4 TEORI PROSODIK AKUSTIK
Teori pemerolehan fonologi prosodik Akustik tekah diperkenalkan oleh
Waterson (1970,1971,1976)selepas mengkritik pendekatan segmental yang
dianggapnya tidak memberi gambaran yang sebenarnya,mengenai pemerolehan
fonologi. Pendekatan fonemik segmental menganggap bahwa anak-anak
mendengar dan memperoleh fonologi bedasarkan fonem sehingga banyak bahan
fonetik yang berkaitan telah dikesampingkan.oleh karna kelemahan pendekatan ini
Waterson (1971) ia telah memakai pendekatan tidak segmental (suprasegmental)
itu pendekatan prosodik dan menganggapnya lebih berjaya.walau bagaimanapun
Waterson (1976) merasa perlu memperkuatkan pendekatan ini dengan analisis
akustik,karena analisis prosodik hanya ditunjau dari pada sudut artikulasi saja.
Menurut Waterson (1970) pemerolehan bahasa merupakan satu proses
sosialisasi,sehingga pengkajian data mengenaianya lebih tepat dilakukan dirumah

dalam konteks sosialisasi yang sebenarnya dari pada pengkajian data-data


eksperimen,terutama untuk mengetahui proses-proses yang berlaku pada waktu
pemerolehan fonologi. Masalah-masalah yang perlu diselesaikan adalah seperti
berikut (Waterson 1970:1):
a. Apakah yang menentukan pemilihan bunyi-bunyi yang dipakai oleh anakanak untuk mewakili bentuk-bentuk bunyi orang dewasa yang beragamragam itu?
b. Bagaimana sebenarnya keadaan pada waktu anak-anak mencapai pola
khusus yang dipakainya untuk menggantikan pola orang dewasa?
c. Bagaimana anak-anak beranjak dari pada bunyi yang dikenal ke bunyi yang
tidak dikenal.
Masalah-masalah ini hanya dapat diselsaikan dengan cara mengamati anak-anak
mula-mula memperhatikan lingkungannya itu dan mengamati persamaanpersamaan dan perbedaan-perbedaan yang penting baginya dalam lingkungan
itu.Dalam hubungan ini anak-anak sangat peka terhadap sifat-sifat suara manusia
tertentu yang didengarnya berulang-ulang dalam konteks yang sama. Yaitu elemenelemen tek segmental seperti pola-pola tekanan suara,irama,irama atau ritma-ritma
dan fitur-fitur lain yang berhubungan dengan keadaan keadaan yang berulangulang itu.pada suatu masa anak-anak mula menyadari bahwa ucapan-ucapan yang
didengarnya dan hubungannya dengan benda-benda dan kejadian-kejadian atau
pristiwa-pristiwa dalam lingkunganya.pada peringkat pemulaan ini anak-anak
hanya menerima dan mengamati bunyi-bunyi yang mempunyai arti baginya dan
dari pada bunyi-bunyi yang berarti ini anak-anak membentuk pola bunyi
(fonologi)tertentu tanpa morfologi dan sintaksis.
Dengan tegas Waterson (1976) mengatakan bahwa proses pemerolehan
bahasa oleh anak-anak pada mulanya berkisar pada pemerolehan semantik dan
fonologi kemudian barulah pada sintaksis.beliau menekankan sebagai berikut:
As a large part of the phonological system seems in general acquired before the syntax
and its accquistion is closely related to the learning of meaning ,it seems proper

to start with a study of the acquisition of phonology and semantics if one wishes
to arrive at an understand ing of how a child starts learning to speak (1976296).
Selepas menganalisis data-data ucapan anaknya sendiri dan anak-anak lain,
Waterson mengambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar pemeroleh fonologi
anak-anak adalah sama sekalipun mereka memakai strategi-strategi yang
berlainan.anak-anak pada umumnya mulai berbahasa dengan mengucapkan suku kata
tunggal dan apa bila anak-anak mencoba mengucapkan suku kata tunggal(monosuku)
tadi.Waterson mengambil kesimpulan bahwa anak-anak hanya mampu mengamati dan
mengelurkan ucapan-ucapan pendek yang terdiri pada satu suku kata dan biasanya
bahagian suku kata yang dikeluarkannya ialah bagian awal suku kata itu. Apabila
anak-anak berjumpa dengan kata-kata yang terdiri dari pada dua suku kata
(dwisuku)maka anak-anak lebih berjaya mengucapkan suku kata yang mendapat
tekanan suara dibandingkan dengan suku kata yang tidak ditekan.
Waterson (1970) telah juga melakukan menyelidikan mangapa anak-anak
cenderung mengulang-ulang suku kata apabila bertemu dengan dwi suku .beliau
menemukan bahwa masa yang dipakai oleh orang dewasa untuk mengucapkan
monosuku dan dwisuku adalah sama,yaitu 0.7 saat, dengan penemuan ini jelaslah
bahwa perubahan artikulasi dan akustik untuk persepti dan pengeluaran jauh lebih
sedikit pada monosuku dibandingkan dengan dwisuku karena masa pengucapan
keduanya adalah sama.dengan demikian cara yang paling mudah bagi anak-anak bila
bertemu dengan dwisuku ialah mengulang suku yang mendapat tekanan dan
melahirkan pengeluaran.
Waterson (1971)ia juga telah menemukan bahwa terdapat hubungan
akustik diantara bentuk-bentuk ucapan anak-anak dengan fitur fitur bentuk ucapan
orang dewasa.selepas menganalisis contoh-contoh ucapan-ucapan anak-anak,
Waterson mendapati bahwa anak-anak hanya mengucapkan kembali bagian ucapan
yang mempunyai ketegasan purata paling tinggi yang pengucapannya memakan masa
lebih kurang 0-2 saat dan bagian ucapan yang dikeluarkan kembali ini bersamaan

dengan satu bagian tertentu dari pada satu monosuku,yaitu pada umumnya elemen
vokal dan konsonan yang mendapat artikulasi kuat ,Waterson menemukan juga bahwa
pada waktu pengucapan juga bahwa pada waktu pengucapan konsonan hentian suku
kata oleh orang dewasa selalu terdapat satu lemah atau lompang (trough) yang diikuti
oleh satu bukti atau puncak (peak) dan kedua lompang dan puncak ini diucapkan
kembali oleh anak-anak .oleh karna itu Waterson mengambil kesimpulan bahwa yang
penting bagi anak-anak adalah ketegasan yang relatif,yaitu puncak dan lompang dalam
hubungannya dengan keseluruhan ucapan.
Salah satu masalah terpenting dalam pengkajian pemerolehan fonologi
menurut Waterson ,ialah masalah yang menyangkut pertanyaan sejauh manakah anakanak disekat oleh pembatasan-pembatasan dalam persepsi dan pengeluaran bunyi?oleh
karna masalah ini menyangkut pengeluaran dan persepsi,maka pengkajian
pemerolehan fonologi haruslah pula dari pada sudut artikulasi dan dari sudut
akustik.yang paling sukar dilakukan ialah dari pada sudut akustik,karena sukar untuk
menentukan apa sebenarnya yang diamati oleh anak-anak terlebih lagi karna dia tidak
dapat ditanya mengenai hal ini.walau bagaimanpun , menurut Waterson ,kita mungkin
mengambil kesimpulan dari pada ucapan-ucapan anak-anak,karena ucapan-ucapan ini
hasil persepsiny.Misalnya ,sukar untuk menentukan sama ada P (anak Waterson) dapat
mengamati perbedaan tempat artikulasi dalam plate/pleit/,P,VP,(P=plosive ;V
=vowel ,p =labial onset: t= epical ending) yang didengarnya ,tetapi mengucapkan
/beip/, P, VP,(p= labial onet dan labial ending).Adakah P mengucapkan /beip/ karena
lebih mudah mengucapkannya atau karna tidak menyadari perbedaannya?Waterson
memecahkan persoalan ini dengan merujuk pada pengucapan orang dewasa ,orang
dewasa lebih banyak membuat kesalahan dalam tempat pengucapan dari pada cara
pengucapan pada tiap-tiap sudut pengucapan,karena mereka tidak mampu
menghadapi segala-galanya pada waktu yang sama pada setiap peringkat.
11.5 TEORI PERSEPSI PENUH SISTEM LOGOGEN

Teori persepsi penuh sistem logogen ini telah diperkenalkan oleh smith
(1971,1973, Morton dan Smith 1972,1974) selepas mengamati fonologi anaknya
sendiri bernama Amahl. Smith telah mengumpulkan bukti dari pada ucapan-ucapan
anaknya bahwa dia telah menuranikan bentuk-bentuk kata orang dewasa sebelum dia
dapat bertutur .Dengan kata lain Amahl telah memiliki representasi laksikon dalaman
yang serupa dengan bentuk-bentuk ucapan orang dewasa sebelum dia mengucapkan
satu kata.walau bagaimanapun pengucapan Amahl belumlah sebaik persepsi da
kemampuan gerak gerak saja tetapi lebih banyak disebabkan oleh satu set sekatansekatan sejagat,yaitu kecendrungan semua anak-anak untuk menerapkan keharmonian
vokal dan konsonan,penyederhanaan gugus konsonan dan penyederhanaan
(simplifikasi) elemen elemen lain yang sistematis.
Dalam melahirkan teori pemerolehan fonologinya Smith telah
menggabungkan kesimpulan pengamatan penuh sebagai yang diterangkan diatas
dengan satu model psikologi yang eksplisit,yaitu model lologen yang diperkenalkan
oleh Morton (1969,1970).Morton dan Smith (1972,1974) dan Smith (1973) telah
menerapkan model lologen ini kepada data pemerolehan bahasa Amahl . Model
Lologen ini dapatlah digambarkan seperti raja 52 dibawah ini:

Sistem Analisis
Akustik
Fitur-fitur
Akustik
Sistem kognisi
(semantik)

Lingkaran

Sistem Logogen

Latihan

Buffer untuk
Gerak balas

f3 =Kod fonologi
S = Kod Semantik

Model Lologen

Konsep utama dalam model diatas ialah lologen yaitu satu transducer
(satu alat penerima kemudian mengantar dalam bentuk lain) diantar kod-kod yang
berlainan jenis yang mempunyai fungsi menyiapkan kata-kata yang siap sedia dalam
bentuk gerak balas dan dapat menerima masukan dalam bentuk artikulasi dan
akustik.Tiap-tiap kata mempunyai representasi di dalam lologen yang terpisah dan
kemungkinan sekali ,menurut smith,dikodekan dalam representasi fonem dan
dihubungkan kepada sistem kognisi pada satu pihak dan kepada buffergerak
balas,dipihak lain.menurut smith ,logogen-logogen anak-anak disimpan di dalam otak
bedasarkan sistem fonem orang dewasa dan buffer gerak balas terdiri dari pada
bahagian rumus rumus realisasi (yang menukar representasi dalam kepada
pengucapan ),rumus-rumus fonetik dan spesifikasi untuk fitur-fitur intonasi dan
suprasegmen lainnya yang tidak termasuk di dalam lologen.
Smith telah menganalisis ucapan-ucapan anaknya Amahl dengan
menerapkan dua kaedah yang saling bertentangan.kedua-dua kaedah ini diterapkannya
menurut model fonologi generatif yang dirumuskan oleh Chomsky dan Halle
(1968).Kaedah yang pertama didasarkan pada andaiaan,bahwa ucapan anak-anak dapat
dianalisis sebagai satu pemetaan dari pada sistem orang dewasa, sedangkan kaedah
kedua sebagai satu sistem yang berdiri sendiri dan mempunyai milik-milik sendiri yang
bebas .selepas melakukan kedua analisis di atas Smith mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
In the light of these analyses and the phenomena they characterize I wish.... to
argue that the former analysis (ucapan anak-anak sebagai pemetaan dari pada

sistem orang dewasa) is the correct one,and that there is no useful sense in
which the child can be said to have his own system (1973:132).
Selepas menganalisis ucapan ucapan Amahl sebagai pemetaan dari pada
sistem orang dewasa ,Smith telah menemukan lebih kurang 26 rumus realisasi dan
dengan rumus-rumus ini beliau dapat meramalkan bentuk kata apa pun yang diucapkan
oleh Amahl.Beberapa rumus ini adalah seperti berikut (rumus 1,2,6,13):
(1) Satu konsonan sengau digugurkan di depan konsonan tidak bersuara.
/+ sengau /

/ - suara/

stamp

/ dep ]

bump

/ b^ p ]

(2) Satu konsonan suara digugurkan selepas satu konsonan sengau.


[ + kons ]
window
mend

/ [+ sengau ][ + suara]
[ winu = ]
[men]

(6) /I / digugurkan di akhir kata dan di depan konsonan.


/ + lateral ]
ball
ball

{ [ + kons]}
[bc = ]
[be ]

(13) /h/ digugurkan di semua tempat .


-suku kata
-konsonan
-sonoran
hair
hammer

[e]
[ema]

Rumus rumus realisasi seperti yang dicontohkan di atasmenyatakan keteraturan yang


berlaku diaantara sistem fonem permukaan orang dewasa dengan keluaran fonem anakanak. Menurut Smith ,rumusan-rumusan realisasi ini selalu mendapat mencapai taraf
observationaladequacy ,yaitu analisis rumus-rumus ini mampu menerangkan hakikat

unit-unit atau elemen-elemen yang terdapat didalam korpus ucapan-ucapan anak-anak.


Taraf ini selalu dapat dicapai karena rumus-rumus baru boleh saja diciptakan secara ad
hoc untuk setiap bentuk yang dapat keluarkan oleh anak-anak .Bahkan Smith
menekankan bahwa rumus-rumus realisasi ini sebenarnya boleh mencapai taraf yang
lebih tinggi ,yaitu taraf descriptive adequacy yaitu, kita boleh mengamalkan bentukbentuk ucapan anak-anak yang belum pernah diucapkannya bedasarkan rumus-rumus
realisasi yang telah ditemukan.
Data-data yang dikumpulkan oleh Smith telah meyakinkan beliau, bahwa
dalam pemerolehan fonologi anak-anak menerapkan strategi persepsi penuh,yaitu
masukan kepada rumus rumus realisasi ini (yaitu bentuk-bentuk fonem permukaan
orang dewasa),sebenarnya representasi langsung kecakapan anak-anak sendiri.dengan
kata lain,kemampuan anak-anak adalah refleksi tepat dari pada bentuk ucapan orang
dewasa yang didengarnya dan ucapannya yang menyimpang (menyeleweng) akibat dari
pada oprasi satu set rumus-rumus realisasi yang betul-betul berlaku secara psikologis
dan bukan karena ketidak mampuan deria motor anak-anak untuk mengucapkan bunyi
yang salah itu seperti yang disarankan oleh Kornfeld (1971).
Untuk menguatkan teori persepsi penuh diatas, Smith telah mengemukakan
tiga bukti empirikal yang cukup meyakinkan.Bukti-bukti ini juga telah mengutkan
pendapat bahwa penuturan (salah satu unsur perlakuan) anak-anak tidaklah merupakan
pencerminan yang jelas dari pada kemampuannya .ketiga-tiga bukti ini ialah:
1. Puzzle
2. Matatesis dan pengecualian absolut
3. Recidivisim

(1) PUZZLES
Fenomena puzzles ini telah berlaku dalam ucapan-ucapan Amahl sebagai
berikut:

puddledi ucapkannya sebagai [p^ g e l]


puzzle diucapkannya sebagai [p^del]
Dari pada pengucapan puddle sebagai [p^gel] seolah-olah dapat diambil
kesimpulan ,bahwa Amahl belum mampu mengucapkan kata puddle dengan betul
sebagai [p^ del] .tetapi yang aneh nya dia mengucapkan puzzle sebagai [p^ del]. Ini
membuktikan sebenarnya dia mampu mengeluarkan ucapan itu. Hal yang sama berlaku
untuk kata:
noddle sebagai [na gel]
Tetapi nozzle sebagai [nagel]
(2) METATESIS DAN PENGECUALIAN ABSOLUT
Amahl banyak mengucapkan bentuk-bentuk metatesis ,yaitu fenomena
apabila dua segmen bertukar tempat ,seperti dalam contoh contoh dibawah ini:
icicle sebagai [aikital]
testicle sebagai [te ka tal]
difficult sebagai [ gidatul]
Apabila Smith meniru ucapan Amahl dan meminta dia
mengulanginya,Say again [aikital], maka Amahl mengucapkan [aik ikal],yaitu bunyi
yang pernah diucapkan sebelumnya yang lebih dekat dengan bunyi yang
sebenarnya.Tetapi anehnya dia menanyakan apa artinya [aikikal] itu. Apabila Smith
meminta Amahl mengucapkan Icicle ,maka membunyikannya [aikital] dan
mengetahui artinya.Hal ini membuktikan ,menurut Smith bahwa penyimpangan bunyi
ini tidak lah disebabkan oleh ketidak mampuan motor.
Yang dimaksudkan dengan pengecualian absolut ialah ucapan kata-kata
tertentu yang tidak mengikuti rumus-rumus umum pada peringkat itu.Misalnya
mengikut rumus diatas ,kata distant sepatutnya dibunyikan [ditat] dengan cara
menggugurkan konsonan sengau,Tetapi Amahl membunyikan sebagai [ditan].

Contoh-contoh diatas membuktikan bahwa Amahal sebenarnya mempunyai


kemampuan motor untuk membunyikan bunyi-bunyi tertentu tetapi dia belum mampu
memakai kebolehan motor ini secara layak dan pantas menurut apa yang sepatutunya.
(3)RECIDIVISM
Yang dimaksudkan dengan recidivisim ialah kehilangan satu konteks
sistematik atau bentuk yang betul selepas bentuk ini telah pernah dikuasai oleh anakanak (jadi sama ada dengan idiom regresif menurut teori Moskowitz) Misalnya, pada
suatu pringkat Amahal membunyikan /s/ dan /I/ sebagai [d] ,jadi side dan light
kedua-duanya dibunyikan sebagai [dait] .kemudian pada peringkat berikutnya Amahl
menguasai bunyi [I] ,sehingga muncullah satu konteks di antara /s/ dan /i/ dalam
slide

[dait] dan light

[lait]. Tetapi yang anehnya ,pada peringkatnya

selanjutnya kontras di antara /s/ dan /i/ yang sudah wujud itu hilang dan kedua-duanya
kembali dipertralisasikan bukan menjadi [o] tetapi menjadi [i] sehingga kedua-dua kata
itu menjadi [lait].
11.6 TEORI KONTRAS DAN PROSES
Teori Kontras dan Proses ini telah diperkenalkan oleh Ingram
(1974,1976,1978,1979),yaitu satu teori yang menggabungkan bagian bagian penting
dari pada teori Jakobson dengan bagian bagian penting dari pada teori Stampe
kemudian menyelaraskan hasil gabungan ini dengan teori perkembangan Piaget.
Menurut Ingram anak-anak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara
menciptakan strukturnya sendiri dan kemudian mengubah struktur ini apabila
pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik.Perkembangan fonologi
berlaku melalui asimilsi dan akomodasi yang terus menerus (menurut teori
Piaget),mengubah struktur untuk menyelaraskannya dengan realiti .peristiwa ini dapat
digambarkan seperti berikut:

Kata orang dewasa

Sistem anak-anak

kata anak-anak

.Misalkanya pada peringkat anak-anak telah menetapkan pola dasar KV (Konsonan


Vokal) sebagai struktur kata-kata barunya.maka semua kata baru orang dewasa akan
diasimilasikan kepada pola ini. Selepas anak-anak mempelajari lebih banyak mengenai
kata-kata orang dewasa ,maka struktur sistem yang telah diciptakannya akan diubah
sesuaikan untuk menampung kata-kata orang dewasa dengan menciptakan satu pola
baru KVK.
Ingram menekannkan ,bahwa kita mengakui adanya ketiga-tiga peringkat
perkembangan fonologi anak-anak seperti yang digambarkan dalam raja di atas.kita
harus mampu menerangkan bagaimana peringkat kedua (sistem anak-anak)terjadi
untuk.Untuk ini kita harus mempertimbangkan bagaimana anak-anak mengamati dan
mengeluarkan ucapan-ucapan. Oleh karna persepsi anak-anak belum lengkap ,maka
pemerolehan sistem anak-anak haruslah digambarkan sebagai berikut:
Kata orang Dewasa
Pengeluaran

Persepsi

Organisasi

kata anak-anak .Bedasarkan rajah diatas teranglah ,bahwa satu

uraian yang tepat mengenai perkembangan fonologi anak-anak haruslah mampu


menerangkan ketiga-tiga peringkat di atas: persepsi,organisasi,pengeluaran .
Oleh karna fonologi membincangkan konteks-konteks dan berusaha
memberikan satu pengucapan kepada tiap-tiap morfem,maka anak-anak haruslah
berusaha memperoleh konteks-konteks dalam pengucapan-pengucapan ini .Uraian
konteks yang di buat oleh anak-anak untuk memperoleh konteks konteks fonologi
orang dewasa inilah yang harus diberikan oleh peringkat organisasi ucapan anakanak.selain dari pada itu peringkat organisasi ini harus pula menerangkan semua
proses yang berlaku yang dipakai oleh anak-anak untuk konteks kontras itu (lihat hal
53).
Persepsi

Senarai bunyi-bunyi dan suku kata orang dewasa


Proses-proses

Organisasi

Senarai bunyi-bunyi dan suku kata yang berkontras

Proses-proses
Pengeluaran

Senarai bunyi-bunyi dan suku kata yang dikelurkan

Hal 53. :Peringkat Pemerolehan Fonologi (Mengikut Ingram 1976).


Peringkat pemerolehan fonologi yang disarankan oleh Ingram diatas sangat selaras
dengan peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (1962).perincian
peringkat pemerolehan fonologi di atas sebagai berikut:
1. Peringkat persepsi (belum produktif) yang dapat dibagi menjadi
a. Peringkat vokalisasi perucapan (0;4 -1;0)
b. Peringkat fonologi primitif (1;0-1;6).
a. Peringkat Vokalisasi perucapan yaitu peringkat sebelum kata-kata pertama
muncul yang dimulai dengan mendekut (ketika berumur empat bulan (0;4)
kemudian diikuti dengan mengagh atau membadel .menurut Ingram
menganggh bukanlah sesuatu kegitan yang sewenang-wenang ,tetapi merupakan
sesuatu kegiatan yang agak teratur dan mempunyai kemajuan .menggagh ,bagi
Ingram ,bukanlah hanya satu latihan ,tetapi mempunyai hubungan yang erat
dengan seluruh proses pemerolehan fonologi untuk mencerminkan kata-kata
orang dewasa .jadi mengagh merupakan satu perkembangan yaitu
perkembangan pemerolehan fonologi selanjutnya didasarkan (sama dengan
pandangan Piaget 1962).
b. Peringkat fonologi perimitif muncul pada peringkat satu kata (holofrasa) dalam
pemerolehan sintaksis .peringkat ini bagi Ingram,masih tergolong didalam
peringkat belum produktif karna anak-anak belum memperoleh rumus-rumus
fonologi yang sebenarnya .selepas mengkaji data-data dan ucapan anaknya
sendiri bernama Jennika (Ingram 1974)dan dari pada ucapan anak-anak lain :
Joan (Velten 1943), Daniel (Menn 1971),dan Hildegard (Leopold 1947),Ingram
mengambil kesimpulan bahwa teori Jakobson tidak seluruhnya benar .Misalnya
menurut Teori Jakobson bentuk suku kata yang pertama muncul ialah KV atau

reduplikasinya (pengulangannya)KVKV ,tetapi menurut data-data di atas bentuk


VK juga termasuk diantara yang pertama muncul. Data-data juga menunjukan
bahwa reduplikasi atau pengulangan sangat berlainan diantara keempat empat
anak-anak di atas. Jennika sering memakainya ,sedangkan Jean dan Daniel
sangat jarang memakainya .Ingram mengambil kesimpulan bahwa anak-anak
sangat berlainan dalam hal pemakaian reduplikasi atau pengulangan.
2. Peringkat pengeluaran yang merupakan peringkat proses yang aktif terutama
dalam pemerolehan rumus-rumus yang bermula ketika berumur setahun
enam bulan (1;6) pada awal peringkat ini ada dua peristiwa penting terjadi:
a. Terjadinya pertumbuhan perbendaharaan kata yang tiba-tiba
cepat.
b. Munculnya ucapan-ucapan dua kata.
Pada peringkat inilah berlakunya perkembangan fonologi yang sangat
pesat.dalam ucapan anak-anak mulailah muncul satu sistem konters fonem yang
menunjukan bahwa persepsi anak-anak juga telah berkembang ke arah pengamatan
kontras-konteas ini.anak-anak telah mulai mengembagkan kemampuannya untuk
menentukan bunyi-bunyi ucapan supaya boleh dipakai untuk mengatakan perbedaan
arti.peringkat ini berlangsung sehingga anak-anak berumur tiga tahun enam bulan (3;6)empat tahun (4;0) .
Selain dari pada bentuk suku kata yang tidak mengikuti teori Jakobson
,Ingram juga menemukan bahwa diantara konsonan yang pertama muncul terdapat juga
konsonan gigi dan konsonan gesekan disamping konsonan bibir .ini bertentangan
dengan teori Jakobson yang hanya meramalkan konsonan bibir saja.Walau
bagaimanapun Ingram mengikuti bahwa konsonan bibir jauh lebih utama .Demikian
juga bunyi-bunyi vokal ;selain dari pada vokal (a) yang utama,muncul juga vokal [u]
dan [i] sebagai vokal pertama.Oleh karna itu Ingram mengambil keputusan bahwa katakata yang didengar oleh anak-anak sebagai masukan menuntukan bunyi-bunyi yang
pertama diperoleh oleh anak-anak .Fergouson dan Ferwell (1975) juga berpendapat
bahwa masukan linguistik menentukan atau mempengaruhi pemerolehan fonologi anak-

anak .hal ini bertentangan dengan teori Jakobson yang mengatakan bahwa masukan
linguistik (kata-kata yang didengar oleh anak-anak )tidak mempengaruhi pemerolehan
fonologinya karena urutan pemerolehan konteras (oposisi) adalah nurani.
Dalam pemerolehan fonologi menurut Ingram ,persepsi selalu mendahului
pengeluaran.tetapi hal ini tidak bermakna bahwa persepsi telah lengkap atau
sempurna ,misalnya ketika berumur dua tahun (2;0),bahkan berumur tiga tahun sebelas
bulan (3;11) pun belum sempurna.yang jelas ketika berumur diantara satu tahun enam
bulan (1;6) dan empat tahun(4;0)kemampuan fonetik anak-anak berkembang dengan
sangat pesat.
Pemerolehan satu bunyi tidak berlaku secara tiba-tiba dan secara
persendirian ,tetapi berlaku secara perlahan-lahan dan beransur-ansur .ucapan anakanak selalu berubah diantara ucapan benar dan tidak benar secara progresif sampai
ucapan orang dewasa terapai. Pemerolehan fonologi oleh anak-anak tidak berlaku
secara terpisah-pisah tetapi berlaku menerusi beberapa proses penyederhanaan umum
yang melibatkan semua kelas bunyi .
Proses-proses ini ialah (Ingram 1979);
1. Proses subtitusi yaitu: penukaran satu segmen oleh segmen lain prosesproses ini terdiri dari :
a. Penghentian :bunyi-bunyi gesekan ditukar dengan hentian .
sea

[ti]

sing

[tin]
b. Pendepanan :bunyi-bunyi langit lunak (velar) dan le-langit keras (palatal)di
tukar dengan bunyi gusi (alveolar).

shoe
shop

[zu]
[zap]
c. Pelongsoran : bunyi-bunyi likuid ([I],[r]) ditukar dengan longsoran (glide)
[w] atau [j].

lap

[pep]

leg

[jek]

ready

[wedi]

d. Vokalisasi : satu suku kata konsonan ditukar dengan satu vokal (satu proses
yang terutama terjadi dalam bahasa inggris).
apple

[apo]

bottle

[babu]

e. Neutralisasi vokal : bunyi-bunyi vokal berubah menjadi vokal tengah.


back

[bet]

hug

[had]
2. Proses asimilasi ,yaitu kecenderungan untuk mengasimilasikan satu segmen
kepada segmen lain dalam satu kata .proses-proses ini terdiri dari pada :
a. Penyuaraan : bunyi-bunyi konsonan cenderung disuarakan apabila muncul
didepan satu vokal ,dan tidak disuarakan apa bila muncul diakhir suku kata.

paper

[be;ba]

tiny

[daini]

bird

[bit]
b. Keharmonisan konsonan :bunyi-bunyi konsonan cenderung berasimilasi satu
(i)

sama lain dalam konteks K1 VK 2 (X) .Pola pola yang sering muncul ialah:
Asimilasi velar atau lelengit lunak (velar assimilation)konsonankonsonan apikal cenderung berasimilasi dengan konsonan tekak yang
berdekatan.

duck
tongue

[gak]
[gakn]

(ii) Asimilasi bibir :konsonan-konsonan apikal cenderung berasimilasi dengan


konsonan bibir berdekatan.
tub

[bab]

Tape

[bajep]
(iii) Denasalisasi ( denasalization) :satu konsonan segau akan di
denasalisasikan (dihilangkan sangaunya) apabila muncul di lingkungan
satu konsonan tidak sangau (contoh dalam bahasa perancis):

mounton (biri-biri)
malade (sakit)

[poty]
[bala;d]

c. Asimilasi vokal progresif ( progressive vowel assimilation):satu vokal


yang tidak mendapat tekanan suara diasimilasikan kepada vokal yang
mendapat tekanan suara yang muncul di depan atau dibelakangnya.
bacoa

[bu;du]

hammer

[ha;ma]

3. Proses struktur suku kata,yaitu kecendrungan anak-anak menyederhanakan


struktur suku kata .pada umumnya menyederhanakan suku kata ini berlaku
ke arah suku kata KV .
Proses-proses ini terdiri dari pada:
a. Reduksi (pengurangan) gugus (cluster reduction): satu gugus konsonan
direduksikan (dikurangkan) menjadi satu konsonan saja.
clown

[kaun]

play

[pe]
b. Penggugusan konsonan akhir : satu suku kata KVK dipendekkan menjadi
KV dengan menggugurkan konsonan akhir :

bike

[bai]

out

[ au]

c. Pengguguran suku kata yang tidak mendapat tekanan suara : satu suku kata yang
tidak mendapat tekanan suara digugurkan apabila suku kata itu mendahului satu
suku kata yang mendapat tekanan suara.
banana
potato

[naena]
[aedo]

d. Reduplikasi (pengulangan) : dalam kata panjang suku kata KV diulang.


cookie [gage]
T.V [didi].