Anda di halaman 1dari 3

NAMA :…………………

015/2

Matematik UPSR

Kertas 2

40 minit

TAHUN : ……………………………

LATIHAN 1

40 minit TAHUN : …………………………… LATIHAN 1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This
40 minit TAHUN : …………………………… LATIHAN 1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. This

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

This question paper consist of 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.

2.

Answer all the questions. Jawab semua soalan.

3.

Write your answers clearly in the spaces provided in the queston paper. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan

4.

Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu mendapatkan markah.

5.

The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan.

6.

The marks allocated for each question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

 

Markah

Markah

Soalan

Penuh

Diperoleh

 

1 1

 
 

2 1

 
 

3 1

 
 

4 1

 
 

5 1

 
 

6 2

 
 

7 2

 
 

8 2

 
 

9 2

 
 

10 2

 
 

11 2

 
 

12 2

 
 

13 2

 
 

14 2

 
 

15 2

 
 

16 3

 
 

17 3

 
 

18 3

 
 

19 3

 
 

20 3

 

Jumlah

40

 

http://azimatmate.blogspot.com

Untuk Kegunaan [40 markah] Jawab semua soalan. Pemeriksa 1. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.
Untuk
Kegunaan
[40 markah]
Jawab semua soalan.
Pemeriksa
1. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.
132.086
Rajah 1
Digit yang manakah mewakili per sepuluh?
1
1
2. Bundarkan RM146.35 kepada ringgit yang terdekat.
2
1
3. Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan.
Rajah 2
Namakan garisan yang bertanda P.
3
1

Berkongsi Ilmu Lebih Baik Daripada Berkongsi Harta Kekayaan. Amin

[1 markah]

[1 markah]

[1 markah]

http://azimatmate.blogspot.com

4 .Rajah 3 menunjukkan jisim sebuah kotak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 3 Nyatakan jisim dalam
4
.Rajah 3 menunjukkan jisim sebuah kotak.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Rajah 3
Nyatakan jisim dalam kg kotak tersebut.
4
[1 markah]
1
5.
Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid.
Rajah 4
Berapakah bilangan permukaan yang berbentuk segi tiga pada piramid
itu?
5
1
[1 markah]

Berkongsi Ilmu Lebih Baik Daripada Berkongsi Harta Kekayaan. Amin