Anda di halaman 1dari 52

latihan 6

Soalan Struktur
1. Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat dan
pemahaman murid terhadap pengajaran guru.
a) Jelaskan dengan contoh yang sesuai bagaimana pelbagai jenis dan bentuk media dapat
digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

iii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

b) Terangkan perbezaan antara media tayang kaku dan bahan grafik dengan memberikan
contoh yang sesuai.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

2, Kelengkapan dan kecekapan kamera seperti lensa, apertur, kelajuan pengatup (shutter)
dan filem memberi kesan terhadap gambar foto yang terhasil.
a) Terangkan kesan komponen berikut terhadap mutu gambar yang terhasil
i. Lensa bidang luas
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
ii. Lensa telefoto
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
iii. Filem ISO 500
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Rajah 1
b) Jelaskan pelarasan yang perlu dilakukan terhadap yang berikut untuk menghasilkan
gambar pemandangan dalam Rajah 1 di atas

i. Saiz apertur
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
ii.Kelajuan pengatup
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

3. Luahan idea melalui kamera video boleh dilakukan secara imaginatif dengan
menggunakan shot daripada pelbagai sudut kamera serta cara pergerakan kamera.
a) Bincangkan bagaimana shot berikut boleh digunakan semasa anda membuat rakaman
lawatan ke Muzium Negara. Berikan contoh yang sesuai
i. Long shot
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
ii. Medium shot
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
iii. Close-up
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
b) Cadangkan dua jenis pergerakan kamera video yang anda boleh gunakan untuk
merakam pemandangan di kawasan Muzium Negara
i. .........................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. Kebanyakan isu keselamatan data di internet wujud kerana tindakan manusia yang
kurang bertamnggungjawab.
a) Huraikan tiga cara untuk mengatasi gejala plagiat oleh pengguna internet.

i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

iii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
b. Berikan dua cara melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.
i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Soalan Aneka Pilihan


1. Apakah faktor utama yang menentukan keberkesanan penggunaan sesuatu media
pengajaran?
A) Isi pelajaran
B) Objektif pembelajaran
C) Sikap dan kemahiran guru
D) Tahap pencapaian yang dikehendaki

2. "Penggunaan media pengajaran yang sesuai dapat mengatasi batasan ruang, masa dan
pancaindera"
Media yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas?
I. Buku cerita
II. Rakaman video
III. Bahan pameran
IV. Media sibolik verbal
A) I dan II
B) II dan III
C) III dan IV
D) I dan IV

3. Apakah maksud reka bentuk pengajaran?


A) Pelan terperinci untuk menilai pencapaian murid
B) Teori tentang pengurusan alat dalam makmal pembelajaran
C) Bentuk pengurusan pengajaran yang menggunakan teknologi terkini

D) Proses sistematik untuk membangun, melaksana dan menilai proses


pengajaran

4. Cikgu Rohana menjadikan pengajarannya menarik dan berkesan.


Apakah faktor yang perlu diambil kira semasa beliau merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran?
A)Keseronokan murid menggunakan internet
B) Kesediaan murid untuk menerima perubahan
C) Keberkesanan hasil dan objektif pembelajaran
D) Kemudahan teknologi pendidikan yang ada di sekolah
5. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran?
A) Penggunaan pengetahuan secara sistematik
B) Reka bentuk sistem dan media dalam pengajaran
C) Proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
D) Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran

6. Elemen-elemen yang digunakan dalam sesuatu visual harus bersesuaian dengan mesej
yang hendak disampaikan.
Pasangan elemen dan mesej yang manakah adalah betul?
A) Warna sejuk-keharmonian
B) Ruang negatif besar-kesesakan
C) Bentuk geometrik berlorek-ringan
D) Beberapa garisan tegakpkekusutan

7. Antara berikut, bahan pengajaran yang manakah paling sesuai digunakan sebagai
rangsangan untuk menggalakkan murid melibatkan diri dalam pembelajaran melalui
penyelidikan?
A) Realia
B)Poster

C) Boneka
D) Diorama

8) Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang penggunaan kamera?
A) Gunakan tripod untuk menghasilkan gambar yang jelas.
B) Pengatup (shutter) boleh mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam
kamera.
C) Skala kepekaan filem membawa erti bahagian jarak di mana kejelasan subjek adalah
paling tinggi.
D) Apertur merujuk kepada tingkap yang menutup permukaan filem daripada terdedah
kepada cahaya.

9) Cikgu Siti Hamizah ingin menangkap gambar kawannya semasa dia bertanding dalam
acara larian 100 meter.
Sebagai seorang juru gambar , apakah nasihat yang bokeh anda beerikan kepadanya?
A) Kurangkan saiz aperture kepada f5.6
B) Gunakan tripord bagi menstabilkan kamera
C) Tingkatkan kepantasan shutter kepada f/500
D) Gunakan self-timer untuk melambatkan penutupan pengatup..
10) Kedudukan projektor OHP pada sudut 70 darjah dengan skrin akan menghasilkan
A) kesan herotan
B) pencahayaan yang rendah
C) Bentuk imej yang sempurna
D)kekurangan kontras pada imej
11) Anda hendak menggunakan transparensi jenis tulis terus bersaiz A4untuk menghasilkan
bahan pengajaran.
Selain daripada maklumat yang hendak disampaikan, anda juga perlu mengambil kira
perkara-perkara berikut kecuali
A) hadkan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat
B) gunakan pen artline berwarna biru, merah dan hitam

C) gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub tajuk
D) tentukan format persembahan sama ada menegak atau memanjang

12. Apakah kegunaan utama perisian hamparan elektronik kepada soerang pendidik?
A) Mempermudah penerangan fakta pelajaran yang sukar
B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi
C) Membangunkan sistem pangkalan data murid sesebuah sekolah
D) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai

13. Antara amalan berikut, yang manakah mendedahkan seseorang kepada risiko dan
tindakan undang-undang semasa menggunakan internet?
A) Melayari bahan web yang negatif
B) Menggunakan perisian tanpa lesen
C) Memuat turun perisian sumber terbuka
]D) Menjalankan aktiviti perniagaan atas talian

14. Antara berikut, ciri yang manakah boleh diguna untuk mencari maklumat tertentu
dalam pangkalan data perisian Microsoft Access?
A) Queries
B) Kata kunci
C) Jadual (table)
D) Medan (field)

15. Apakah tujuan utama penggunaan Akta Hak Cipta 1987 di Malaysia?
A) Memberi perlindungan kepada pengguna produk agar tidak dieksplotasi
B) Menghalang semua bahan bacaan dalam laman web daripada dimuat turun
C) Mempastikan hasil karya individu diberi perlindungan undang-undang untuk
satu jangka masa tertentu
D) Memberio hak eklusif kepada pemilik untuk mempromosi dan mengedarkan prosuknya
tanpa had masa.

16. Jika anda menghasilkan pakej multimedia yang interaktif, anda harus memasukkan ciriciri mesra pengguna seperti?
A) menggunakan ikon yang pelbagai
B) membentuk banyak butang arahan
C) mereka bentuk skrin pertolongan untuk setiap slaid
D) menggunakan butang arahan yang konsisten untuk semua slaid

17. Singkatan FUp digunakan dalam skrip audio untuk muzik latar
A) dimasukkan pada sesuatu masa
B) dihilangkan dengan segera pada masa tersebut
C) diturunkan secara perlahan-lahan mulai masa tersebut
D) dinaikkan secara perlahan-lahan mulai masa tersebut

18. Antara berikut format faill video yang manakah boleh disunting menggunakan perisian
Windows Movie Maker?
A) *.avi
B) *.aiff
C) *.bmp
D) *.wna

19.

Rajah 2
Apakah prinsip grafik yang digunakan dalam Rajah 2 di atas?
A) Variasi
B) Harmoni
C) Dominan
D) Simplisiti

20.

Rajah3
Mengikut tafsiran Bruner terhadap Kon Pengalaman Rdgar Dale dalam Rajah 3, murid akan
memahami 90% daripada apa yang mereka pelajari melalui aktiviti yang mereka lakukan.
Antara berikut, pengalaman yang manakah sesuai sengan andaian ini?
A) Ikonik
B) Enaktif
C) Simbolik
D) Pemerhatian

Soalan Esei

1. Proses pengajaran dan pembelajaran mesti dirancang dengan sistematik dan tersusun
melalui satu reka bentuk pengajaran.
a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan reka bentuk pengajaran dalam
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pengkhususan
anda.
b) Model ASSURE boleh membantu guru merancang pengajaran secara sistematik dan
meningkatkan hasil pembelajaran murid.
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan justifikasi yang sesuai.

2. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan melalui


pengintegrasian Teknologi Maklkumat dan Komunikasi (TMK) dalam bilik darjah.
a) Jelaskan dengan contoh sesuai kelebihan penggunaan perisian hamparan elektronik
seperti Microsoft Excel dalam penyediaan rumusan markah peperiksaan murid berbanding
cara konvensional.
b) Terangkan bagaimana media interaktif dapat membantu meningkatkan keberkesanan
proses pembelajaran murid.

3.
a) Warna dipilih berdasarkan fungsinya dalam sesuatu visual. Beri pendapat anda tentang
penggunaan warna dalam meningkatkan kualiti reka bentuk sesuatu visual yang
digunakan sebagai media pengajaran.
b) Sebagai seorang guru,anda perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam
menghasilkan bahan audio untuk digunakan dalam pengajaran anda. Berdasarkan manamana topik dalam mata pelajaran pengkhususan anda, huraikan langkah-langkah yang
perlu anda lakukan dalam proses penghasilan bahan audio anda.

Contoh Soalan Latihan 1


Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta
contoh yang sesuai.
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
c).............................................................................................
(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh
dilaksanakan dalam kelas.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran.
Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.
Kelebihan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
Kelemahan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik
darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model
berkenaaan?
a)...........................................................................................
b)...........................................................................................
c)...........................................................................................

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk
pendidikan.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................
(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai
a)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
b)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa
berada di dalam makmal komputer.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................
(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya
elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan


Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia
penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.
a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
Soalan Esei

1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang
berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalamModel ADDIE?
(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran modelASSURE dalam
menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media,
bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.
2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar,
huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.
(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian
hamparan elektronik.

3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru.
Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai
bahan pembelajaran.
(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mel elektronik
Telesidang video
Hipermedia
Realiti Maya
Enjin pencarian

Contoh Soalan Latihan 2


Soalan Struktur
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu
memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda
dalam pengajaran dan pembelajaran.
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose).
Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.
,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut
dengan melakar gambar.
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah


kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskanempat (4) undang-undang hak intelek
tersebut.
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.
a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
Soalan Aneka Pilihan
1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik
darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru?
(A) Sumber dan amalan

(B) Amalan dan proses


(C) Teori dan sumber
(D) Teori dan amalan
2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik
menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah
(A) Carta
(B) Video
(C) Gambar foto
(D) Transperansi
4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan
pembelajaran?
(A) Pendidikan jarak jauh
(B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri
(C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung
(D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja
5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran
berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali
(A) Bahan pameran
(B) Gambar bergerak
(C) Gambar kaku
(D) Rakaman audio
6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya?
(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem
7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah
(A) Prinsip mudah

(B) Prinsip harmoni


(C) Prinsip imbangan
(D) Prinsip Domain
9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu
mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar.
Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad.
(A) Model
(B) Spesimen
(C) Bahan 2 dimensi
(D) Bahan 3 dimensi
10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE XNONEMicrosoftInternetExplorer4

Komponen

Fungsi

(A)

Apaca

Mengawal kejelasan objek yang fokus

(B)

Shutter

Mengawal kelajuaan bukaan pengatup

(C)

Kanta

Membentuk imej atas filem supaya jelas

(D)

Lampu imbas

Menambah cahaya pada objek

11. Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar
cakera di padang?
(A) Melaraskan apertur kepada f5.6
(B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500
(C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera
12.

Kesan herotan (key stine effect) di atas terjadi apabila Overhead Projector (OHP)
dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untuk mengelakkan kesan
tersebut ialah
(A) Meninggikan paras OHP
(B) Sebgetkan skrin ke sebelah ki
(C) Sengetkan skrin ke sebelah kanan
(D) Condongkan bahagian atas skrin ke hadapan
13. Cikgu Rohana hendak menunjukkan arah aliran cecair di dalam batang paip dengan
menggunakan transperansi. Yang manakah di antara berikut merupakan teknik penyediaan
transperansi yang paling sesuai disediakan oleh cikgu Rohana>
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap
14. Mengapakah skrip perlu dimantapkan sebelum sesuatu rakaman audio untuk
pengajaran dan pembelajaran dimulakan?
(A) Kualiti audio yang dirakam bergantung pada skrip
(B) Keperluan peralatan rakaman bergantung pada skri
(C) Kandungan pelajaran bergantung pada kandungan skrip
(D) Supaya penyampai boleh menggunakan gaya bahasa yang betul.
15. Dalam sebuah lakonan cikgu Zelkepli telah menggunakan tripod untuk merakam aksi
seorang pelakon yang sedang berdiri dari bahagian kakinya dan kemudian kamera tersebut
digerakkan secara perlahan ke bahagian muka pelakon tersebut. Apakah jenis pergerakan
kamera yang digunakan oleh cokgu Zelkepli?
(A) Dilly
(B) Tilting
(C) Teuck
(D) Panning
16. Manakah antara berikut merupakan tindakan paling sesuai dilakukan oleh Cikgu Shaifol
apabila menggunakan sesuatu jenis perisian

(A) Menggunakan Microsoft Power Point untuk mengedit video


(B) Menggunakan perisian Microsoft Word untuk menerbitkan buletin
(C) Menggunakan perisian Microsoft Excel untuk membuina pengkalan data
(D) Menggunakan perisian Micrisoft Access untuk menmganalisis ujian
17. Di antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan
multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
(A) Authorware
(B) Toolbook
(C) Movie Maker
(D) Soundforge
18. Cikgu Ismail telah menyiapkan persembahan multimedia menggunakan persembahan
elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepato ciri mesra
pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil Cikgu Ismail untuk mengatasi masalah ini?
(A) Menambah bilangan slaid
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Men7yelitkan video dan audio yang lebih menarik
(D) Menambah butang navigasi atau ikon untuk pautan
19. Akta Hak Cipta digubal bagi melindungi pemilik hak cipta daripada kes cetak rompak.
Kementerian manakah yang diberi kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut?
(A) Kementerian Dalam Negeri
(B) Kementerian Perdagangan dan Industri
(C) Kementerian Penerangan, Komunikasi , Kesenian dan Kebudayaan.
(D) Jementerian Pedangangan Dalam Nagari dan Hal Ehwal Pengguna
20. Mengapakah maklumat-maklumat rahsia di dalam sesebuah organisasi perlu diurus dan
dipelihara dengan efektif dan sistematik.
(A) Supaya maklumat boleh dimanipulasi
(B) Supaya maklumat bolehdicapai dengan mudah
(C) Supaya organisasi dapat meningkatkan daya saing
(D) Kerana kebocoran rahsia boleh menjejaskan organisasi
Soalan Esei
1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para
pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka
bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.
(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran
major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran
ASSURE.

2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti


pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang
berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan
pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila
jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah
perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.
3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan
persembahan elektronik?

Contoh Soalan Latihan 3

Soalan Struktur
1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran
kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................


.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................


.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................

2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisigambar yang anda
nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh
guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik
mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut
digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................

c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip


video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan.


Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan
internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1. Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk

(A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah


(B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
(C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran
(D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk
mencapai objektif pengajanran. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili

(A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa

(B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar
(C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah
(D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah

3. Menurut Duck dan Reiser (1989), "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses
sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang.
Berikut yang manakah bukan termasuk proses sistematik yang dimaksudkan?

(A) Melakar
(B) Membangun
(C) Melaksana
(C) Menilai

4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi
batasan ruang?

(A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar.


(B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan
media.

(C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto
mahupun secara lisan.
(D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan
pengalaman dan persepsi yang sama.

5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang
paling sesuai digunakan ialah

(A) penerangan
(B) Gambar pegun
(C) Objek 3 dimensi
(D) rakaman video

6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong
banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut yang manakah
menyokong penyataan di atas?

I. Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri.


II. Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan.
III. Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran.

IV. Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan.

(A) I, II dan III sahaja


(B) I, II dan IV
(C) I,III dan IV
(D) I,II,III dan IV

7. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang
terang ialah

(A) Tekstur
(B) Warna
(C) Nilai
(D) Bentuk

8.

Gambar 1

Gambar 2

Apakah prinsip yang membezakan susun letak subjek utama dalam kduadua buah
potrait di atas?

(A) Prinsip dominan (Dominan)


(B) Prinsip mudah ( Simplicity)

(C) Prinsip satu pertiga (Rule of thirds)


(D) Prinsip penyatuan (Uniformity)

9. Bahan 2D atau Tiga Dunebsi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta
menyerupai bahan sebenar. Antara berikut adalah kelebihan bahan 3D sekiranya
digunakan di dalam kelas kecuali

(A) Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain
(B) Pelajar dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu
dengan lebih baik
(C) Menggalakkan guru membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan
(D) Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana pelajar dapat belajar
daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar.

11. Jenis shot yang manakah kurang sesuai digunakan dalam situasi temuramah bagi
menunjukkan tetamu yang ditemuramah?

(A) Over the shoulder


(B) High angle shot
(C) Two shot
(D) Long shot

12.

Cara mengurangkan kesan herotan (key stone effect) di atas dalam tayangan Overhead
Projector ialah

(A) Menempatkan projektor ke sebelan kiri skrin


(B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin
(C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin
(D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin

13. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuaiuntuk pengajaran
carta aliran?

(A) Tulis terus


(B) Bertingkap
(C) Berjalur
(D) Bertindih

14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada
pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan bahan
audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Berikut adalah antara
kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio.

I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca


II. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses
penyuntingan
III. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar
IV. Sekiranya pita audio telah dimainkan, ianya telah ditentukan kadar masa. Kadar
masa yang telah digunakan tidak boleh diubah.

(A) I dan II sahaja


(B) I dan IV sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) I, II dan IV sahaja

15. Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa
digunakan kecuali

(A) Gambar sudut rendah


(B) Gambar sudut tinggi
(C) Gambar sudut kanta
(D) Gambar sudut paras mata

16. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan
dalam aplikasi persembahan elektronik. Antara beriku merupakan kelebihan papan
cerita kecuali

(A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer


(B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan
(C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa pembangunan
(D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting

17. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengarangan multimedia

(A) Adobe Photoshop


(B) Comel Zamrud
(C) Microsoft Publisher
(D) Dreamweaver

18. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik.

(A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data


(B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi
*C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai
(D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik

19. Apakah tujuan utama penggubalan undang-undang hakcipta di negara kita?

(A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan baik


(B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin

(C) Mengelakkan orang lain menumpang nam,a bagi produk yang dihasilkan
(D) Mengelakkan produk diperbanyakkan

20. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka
(open source)?

(A) Linux
(B) MS Office
(C) Windows Movie Maker
(D) Adobe Photoshop

Soalan Esei

1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang
berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model
ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik
yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa


perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan
pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan


elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda,bincangkan langkahlangkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran
anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik
yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio.
Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.

Contoh Soalan Latihan 4


Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik
darjah

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
( 4 markah)

1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
(6 markah )

2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta
pada sesebuah kamera ketika pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )

2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )

3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan


untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika
pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
e).......................................................................................

( 10 markah)

4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
(4 markah )
...........................................................................................

4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan
virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d)......................................................................................
( 6 markah )

Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti,


apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan Amalan


(B) Amalan dan Proses
(C) Teori dan Sumber
(D) Teori dan Amalan

2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model
ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa?

(A) Berorientasikan bilik darjah


(B) Berorientasikan sumber
(C) Berorientasikan produk
(D) Berorientasikan sistem

3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan


(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan
menghasilkan pel;ajar yang

(A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung


(B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses
dalam satu tempuh waktu
(C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan
akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain
(D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan
mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas

5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan


sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan

(A) Tunjukcara
(B) Simbol verbal
(C) Simbol visual
(D) Pengalaman sebenar

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media
pengajaran?

I. Objektif pemilihan media


II. Harga media
III. Kebekesanan penggunannya
IV. Media terkini
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) II dan IV sahaja
(D) III dan IV sahaja

7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah

(A) Prinsip Domainan


(B) Prinsip Mudah
(C) Prinsip Harmoni
(D) Prinsip Imbangan

9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D

(A) Grafik
(B) Realia
(C) Diorama
(D) Topeng

11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut?

(A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6


(B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250
(C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture

(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang
menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?

(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut
kecuali

(A) wave (.wav)


(B) sound (.snd)
(C) Audio file foemat (.aif)
(D) Real media player (.rmp)

15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali

(B) Badan bingkai


(B) Dilly
(C) Lensa
(D) Viewfinder

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan
elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra
pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini
kecuali

(A) Membiarkan sahaja hal tersebut


(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid
(D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik

17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik?

(A) Picture
(B) Drawing
(C) Movies and sound

(D) Tiada toolbar yang dipaparkan

18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali

(A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan


(B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer
(C) Fleksibiliti dalam pembelajaran
(D) Mempelajari sesuatu dengan cepat

19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia
interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?

(A) Flash
(B) Toolbook
(C) Movie maker
(D) Soundforge

20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat
rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet.

Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa
kini?

(A) Virus
(B) Adware
(C) Spyware
(D) Hacking

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik.
Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk
pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(10 markah)

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major
(RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

(10 markah)

2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan
ini
(a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut.
Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi.

(10 markah)
(b) Anda juga dikehendaki membina story board bagi perisian tersebut.

(10 markah )

3. Anda perlu membina perisian pesembahan elektronik bagi kelas tahun 4, berdasarkan keperluan
ini

(a) Dalam memgambil gambar bagi video terdapat beberapa shot yang dilakukan. Anda dikehendaki
melukis empat bentuk shot yang terlibat.

( 10 markah)
(b) Bagi membuat rakaman terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nyatakan
langkah-langkah yang perlu dilakukan dari mula perancangan hingga ke teknik
mengambil gambar.

(10 markah)