Anda di halaman 1dari 6

STUKTUR PERCAKAPAN

DAN STRUKTRU REFERENSI

OLEH
KELOMPOK 7
NAMA

ADE RISKA YUNITA SIREGAR

(12070003)
MEI

HASRI

LUMBAN

BATU

(13070111)
FITRI

ANGGELINA

SIHOMBING

(12070018)
DEDI JUNIANSYAH (12070012)

MASLIANI HARAHAP (12070036)


PRODI

: PEND. BAHASA INDONESIA

D. PENGASUH

: PINTASARI DEWI HARAHAP, S.S,S.Pd,

M.Pd
SEMESTER

: V (LIMA) A

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU


PENDIDIKAN

STKIP TAPANULI SELATAN


PADANGSIDIMPUAN
2014

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini
tepat pada waktunya. Makalah ini membahas STRUKTUR PERCAKAPAN
DAN STRUKTUR REFERENSI
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan
hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa
teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini,
semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca
sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita
sekalian.

Padangsidimpuan,
Penulis
Kelompok VII

2014

C. Tujuan
Makalah ini disusun oleh penulis dengan tujuan sebagai berikut :
a. Memenuhi penyelesaian tugas pada mata kuliah Pragmatik yang diampu
olehIbu Pinta Sari Dewi Harahap, S.S, S.Pd, M.Pd
b. Menambah wawasan pembaca mengenai struktur percakapan.

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................
1
1.1

Latar Belakang Masalah

........................................................................................................................
1
1.2

Rumusan Masalah

........................................................................................................................
1
1.3

Tujuan Masalah

........................................................................................................................
1
........................................................................................................................

BAB II PEMBAHASAN...............................................................................
3
A.

B.

C.

D.

Pengertian Percakapan
.............................................................................................................
3
Cara Memulai Percakapan
.............................................................................................................
3
Cara Menginterupsi atau Memotong Percakapan
.............................................................................................................
4
Cara Menutup Percakapan
.............................................................................................................
5

E.

F.

G.

H.

Analisis Struktur Percakapan


.............................................................................................................
6
Gaya Bicara
.............................................................................................................
9
Pasangan Ajensi
.............................................................................................................
10
Struktur Referensi
.............................................................................................................
11

BAB III PENUTUP.......................................................................................


13
3.1 Kesimpulan.....................................................................................
13
3.2 Saran .............................................................................................
13
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
14