Anda di halaman 1dari 4

RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK 2013-2018

BAHAGIAN: STESEN TRANSISI MASAKAN

BIL MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

STRATEGI

AKTIVITI

HURAIAN AKTIVITI

1.

Mempunyai sistem pengurusan

Memastikan stesen diurus 1.Lawatan penanda aras

1.Lawatan penanda

1.Menyediakan kertas

yang cekap dan berkesan

dengan efisien dari

aras pelajar-

cadangan dan anggaran

segi kebersihan, keceriaan

pelajar dan guru-

perbelanjaan

dan keselamatan

guru Pend. Khas

2.Mesyuarat jawatankuasa pengelola


3.Membuat persediaan
lawatan
4.Pelaksanaan lawatan
5.Penilaian dan dapatan
6.Pelaporan

BAHAGIAN

: STESEN TRANSISI MASAKAN PENDIDIKAN KHAS

ISU STRATEGIK

: Stesen Transisi Masakan Pend. Khas perlu diselenggarakan mengikut kriteria yang ditetapkan
agar mencapai tahap cemerlang dari segi kebersihan, keceriaan dan keselamatan

MATLAMAT STRATEGIK : Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan


BIL

OBJEKTIF

KPI

SASARAN
TOV

1.

Meningkatkan tahap

% peningkatan

kebersihan, keceriaan dan

Kebersihan,

keselamatan Stesen

Keceriaan dan

Ttransisi

keselamatan

70%

2013

2014

80%

INISIATIF/STRATEGI
2015

90%

100%

1.Lawatan penanda aras

Masakan Pend.Khas

TINDAKAN
BAHAGIAN

: STESEN TRANSISI MASAKAN PEND. KHAS

OBJEKTIF

: Memastikan stesen transisi masakan diurus dengan efisien dari segi kebersihan, keceriaan dan keselamatan

STRATEGIK

: Lawatan penanda aras guru-guru dan pelajar-pelajar Pend. Khas

PELAN

Bil

Aktiviti

Pegawai

Kos/

Bertanggungjawab Sumber

1.

Lawatan penanda

1.Guru stesen

aras guru-guru dan

Transisi masakan

Tempoh Masa
Tarikh

Tarikh

Jangka

Laksana

RM400.00 April 2013

KPI

Output

Bilangan guru-

1.Profesionalisme

guru dan pelajar-

pelajar-pelajar pend. 2.Penolong Kanan

pelajar yang

khas

terlibat

Pend. Khas

Catatan

guru meningkat
2.Murid lebih
cekap

PELAN OPERASI M1:1:1


PROGRAM

: Lawatan penanda aras guru-guru dan pelajar-pelajar Pend. Khas

RASIONAL

: Guru-guru dan pelajar-pelajar Pend. Khas dapat pengalaman dan pengetahuan dari hasil lawatan

OBJEKTIF

: Guru-guru dan pelajar-pelajar dapat mengurus stesen transisi masakan dengan efisien dari segi kebersihan, keceriaan
dan keselamatan

KOD PIPP

BIL HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN

KOS

PENILAIAN

TEMPOH

PELAKSANAAN PROGRAM

TINDAKAN

LAMPIRAN

SUSULAN

BERKENAAN

PELAKSANAAN
1.

Menyediakan kertas cadangan

Jan 2013

Tiada

Kertas kerja

Feb 2013

RM 50.00

Senarai

dan anggaran perbelanjaan


2.

Mesyuarat Jawatankuasa
Pengelola

jawatankuasa

3.

Membuat persediaan lawatan

Mac 2013

Tiada

Kertas kerja

4.

Pelaksanaan lawatan

April 2013

RM 400.00

Carta gantt

5.

Penilaian dan dapatan

April 2013

Tiada

Format penilaian

6.

Perlaporan

Mei 2013

Tiada

Format pelaporan