Anda di halaman 1dari 4

Nilai-Nilai Murni

1. BAIK HATI

Belas kasihan - bersimpati terhadap kesusahanorang lain

Bertimbang rasa mengambil kira keperluandan perasaan orang lain.

Murah hati memberi bantuan secara ikhlaskepada yang memerlukan.

Saling memahami sanggup memberi danmenerima pandangan serta


memahami perasaan dan keperluan orang lain.

Saling bermaafan sanggup meminta maaf danmemaafkan.

2.BERDIKARI

Berupaya bertindak sendiri sanggup danboleh melakukan sesuatu tanpa


bantuan oranglain.

Yakin kepada diri sendiri percaya kepadakebolehan diri dan sanggup


mencuba.

3. BERHEMAH TINGGI

Kesopanan berbudi bahasa dan beradab dalampergaulan.

Mengakui kesilapan sendiri sedia mengakukesilapan diri sendiri serta


sanggup menerimanasihat.

Ramah mesra sedia bergaul mesra dengansemua orang

4. HORMAT

Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjagamemulia dan patuh kepada
mereka.

Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan jiran dan
pemimpinmenunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik
kepada mereka.

Hormat kepada kerajaan dan negara menerimadan hormat kepada


kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara.

Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum


menghormati kepercayaan danadat resam semua kaum.

Patuh kepada undang-undang mematuhiundang-undang setiap masa.

5. KASIH SAYANG

Sayang diri sendiri dan orang lainmenyayangi diri sendiri dan orang
lain.

Sayangkan alam sekitar Memelihara danmemulihara kehidupan flora dan


fauna untuk kesejahteraan hidup.

6. KEADILAN

Adil Membuat pertimbangan dankeputusan secara positif, menyeluruh


dan bersesuaian

Saksama tidak menyebelahi sesuatupihak dalam membuat keputusan.

7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG

Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan


undang-undang yang tersurat dalam keluarga, sekolah, komuniti,
masyarakat, negara dan agama.

8. KEBERANIAN

Berani mencuba- Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan


mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan ornag lain dengan mengambil

kira risiko yang akan dihadapi.


Berani kerana benar- Berani mempertahankan sesuatu yang diakui
kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

Kebersihan diri Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh

setiap indivu untuk kehidupan yang sihat.


Kebersihan persekitaran Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid an

bebas daripada kotoran dan pencemaran.


Kebersihan mental Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu
diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

10. KEJUJURAN

Amanah Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang

diberikan dan dapat keyakinan orang lain.


Bercakap benar Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah

atau berselindung.
Ikhlas Melakukan sesuatu suci hati tanpa mengharapkan balasan.

11. KERAJINAN

Daya usaha Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisatif, kreatif dan

enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.


Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk
perkara yang berfaedah

12. KERJASAMA

Gotong-royong Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan

sukarela.
Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal mengelakkan berlakunya

perselisihan
Perpaduan Bersefahaman dan bekerjasama dio peringkat keluarga,
masyarakat, negara dan antarabangsa.

13. KESEDARHANAAN.

Pertuturan dan pelakukan yang sedarhana- Bertutur dan berkelakuan yang


tidak melampaui batas serta menyingung perasaan atau menimbulkan

kemarahan orang lain.


Kesedarhanaan dalam menimbangkan kepentingan yang sewajarnya
supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain.

14. KESYUKURAN

Berterima kasih Melahirkan perasaan untuk menunjukkan


pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan
atau pemberian

15. RASIONAL

Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya


sesuatu perkara sebelum membuat keputusan

16. SEMANGAT BERMASYARAKAT

Bermuafakat Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam

sesuatu perkerjaan bagi kepentingan bersama.


Kerajianan Berbaik-baik, bertolak ansur, tolng menolong dan

berkerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat.


Peka terhadap isu-isu social dalam masyarakat- Memahami masalah
masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya.

17. PATRIOTIK

Cintakan negara Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk

memajukan negara.
Berkorban untuk negara Sanggup melakukan apa sajaka demi
mempertahankan neagar daripada dicerobohi.

http://senidanpendidikannaifih.blogspot.com/2011/02/nilai-nilai-murni.html