Anda di halaman 1dari 3

Faktor yang menyumbang kepada pengajaran berkesan

Tugasan : Faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pengajaran berkesan dan set
erusnya mendorong murid untuk belajar dengan baik
Pengajaran yang berkesan di dalam bilik darjah boleh meningkatkan tahap prestasi
pelajar kepada yang lebih baik bagi setiap mata pelajaran yang diambil di sekol
ah. Hal ini disebabkan apabila pelajar itu tertarik dengan cara pengajaran oleh
guru tersebut maka prestasi pelajar itu akan meningkat dan seterusnya akan mudah
difahami oleh pelajar. Sesi pembelajaran yang berteraskan sistem pembelajaran d
idalam kelas sahaja tidak mampu untuk meningkatkan prestasi pelajar tetapi penam
bahan sistem pembelajaran melalui aktiviti kokurikulum mampu meransang minat pel
ajar dalam aktiviti atau bidang yang pelajar itu minati.Contohnya seperti permai
nan catur yang mampu membina minda pelajar untuk lebih kreatif dan berdaya saing
dalam pembelajaran. Oleh itu pemikiran yang kreatif ini hendaklah dijana oleh g
uru dalam apa jua aspek dan cara mengikut sukatan dan huraian yang telah dibekal
kan pada setiap guru.
Antara factor yang menyumbang kepada pengajaran yang berkesan adalah guru bijak
dalam menggunakan bantuan alat bantu mengajar (ABM). Alat-alat ini mampu memberi
kan pelajar rasa minat untuk belajar dan tidak mudah bosan. Alat bantu mengajar
ini memberikan pelajar mudah mengingat sesuatu subjek yang dipelajari dan mudah
untuk difahami. ABM yang biasa digunakan didalam sesebuah sekolah adalah seperti
kad imbasan, gambar, VCD dan sebagainya. Alatan seperti ini kebanyakan telah di
sediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan guru-guru j-QAF mengajar.
Kemahiran menyoal adalah kemahiran yang penting dalam aktiviti pengajaran dimana
ia adalah antara factor terbesar yang mampu membina semangat untuk belajar. Pem
bentukan soalan yang diberikan oleh guru hendaklah tepat, jelas dan ringkas. Gur
u pula hendaklah melayan jawapan dengan memberikan pujian dan sekiranya jawapan
yang diberikan salah maka guru hendaklah baiki jawapan murid. Begitu juga dengan
kemahiran menerang dan kemahiran-kemahiran lain yang mesti dikuasai oleh guru b
agi menarik perhatian murid
Selain itu sudut membaca yang ada didalam kelas memberikan peningkatan minat mem
baca terhadap pelajar. Ruang membaca yang mempunyai buku-buku cerita akan menana
mkan minat membaca dikalangan pelajar samada dirumah mahupun disekolah. Di sekol
ah ruang membaca pelajar dapat diisi terutama ketika guru tiada didalam kelas at
au semasa rehat. Beberapa program juga turut dijalankan dikebanyakan sekolah sep
erti program mari membaca dimana murid dikehendaki membaca buku dan direkodkan o
leh guru. Pelajar yang mempunyai bilangan buku yang paling banyak dibaca akan di
berikan ganjaran oleh pihak sekolah.
Kebersihan kelas juga menyumbang kepada faktor pengajaran berkesan. Bilik darjah
yang bersih memberikan inspirasi kepada murid semasa belajar. Di sini guru mema
inkan peranan dalam memberikan dorongan kepada murid untuk bersama-sama menceria
kan bilik darjah masing-masing. Tahap keceriaan dalam sesebuah bilik darjah akan
menjadi lebih menarik apabila diwujudkan satu sudut Mari Membaca dimana sudut ini
diletakkan beberapa buah buku cerita, artikal dan akhbar bagi merangsang murid
didalam kelas untuk membaca dan seterusnya menanamkan minat membaca dikalangan p
elajar.
Selain itu, budaya memperkayakan bahasa di sekolah juga merupakan penyumbang bes
ar kepada pengajaran berkesan. Budaya yang digarapkan di sekolah seperti mengada
kan minggu bahasa melayu akan memantapkan lagi bahasa dikalangan pelajar. Begitu
juga dengan minggu bahasa Inggeris dan minggu bahasa arab. Dengan adanya progra
m minggu bahasa yang dijalankn disekolah maka ia akan memudahkan pelaksanaan pem
belajaran di sekolah.
Aktiviti pelajaran juga memainkan peranan. Pelajaran yang diselangi dengan aktiv
iti hiburan akan lebih menarik minat pelajar untuk belajar dalam sesi pembelajar

an yang dijalankan. Pelajar tidak akan merasa bosan dengan pengajaran yang sedan
g berlangsung. Aktiviti yang berasaskan hiburan sesuai dijalankan untuk pelajar
ditahap 1. Ia berlainan dengan alat bantu mengajar yang lebih diberi fokus denga
n mengajar menggunakan bahan yang disediakan oleh guru tersebut. Tetapi aktiviti
hiburan yang menceriakan dan menguji minda ini adalah seperti menyanyi, berlako
n dan sebagainya.
Selain itu, pihak guru atau sekolah boleh mewujudkan medan info di sekeliling pe
rkarangan sekolah bagi menggalakkan setiap pelajar untuk membaca info-info berke
naan dengan pelajaran. Ia juga sebagai alat rujukan dan tambahan maklumat untuk
pelajar secara umumnya disekolah. Pelajar dapat melihat dan menjadikan papan mak
lumat yang mengandungi informasi sebagai alat rujukan pada masa lapang. Contohny
a pihak sekolah melukis mural di dinding-dinding bangunan sekolah dengan mural y
ang berkaitan bercirikan mata pelajaran bahasa Melayu seperti pepatah melayu, pa
ntun, dan sebagainya.
Selain itu aktiviti luar adalah amat digalakkan. Aktiviti luar yang menarik mamp
u menjadi nilai tambah pada murid untuk belajar dengan lebih tekun. Contonya akt
iviti lawatan ke Zoo dan guru mengadakan sedikit pembelajaran selama lima ke sep
uluh minit sebagai maklumat tambahan kepada pelajar. Aktiviti praktikal seperti
ini mampu menguatkan ingatan pelajar dalam pembelajaran. Misalnya melawat ke kan
dang harimau. Guru memberikan sedikit sebanyak maklumat tentang harimau dan dala
m masa yang sama guru membuat kuiz untuk menguji tahap kefahaman pelajar.
Begitu juga peranan ibu bapa dalam menyumbang pengajaran berkesan pada murid-mur
id. Ibu bapa hendaklah mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka di sek
olah. Ibu bapa memberikan respon yang baik ketika ditanya anak-anak mereka. Cont
oh yang dapat dilihat disini adalah seperti apabila guru memberikan tugasan kepa
da murid-murid maka mereka hendaklah menyempurnakan tugasan itu. Ibu bapa pula h
endaklah memastikan tugasan yang disediakan guru kepada anak mereka siap. Disamp
ing itu mereka boleh memberi respon yang membina untuk membantu tugasan anak-ana
k mereka sekiranya mereka tidak memahami kehendak soalan.
Penggunaan teknologi maklumat juga adalah factor yang mana mampu menyumbang kepa
da pengajaran berkesan dan seterusnya mendorong murid untuk belajar.Pengajaran y
ang berasaskan teknologi maklumat juga adalah seperti internet. Tetapi pihak ibu
bapa dan keluarga hendaklah memastikan anak-anak mereka melayari internet denga
n betul kerana kebanyakan anak-anak apabila mereka tidak dipantau ketika menggun
akan internet mereka mudah mengakses laman-laman web porno, dan laman-laman web
yang melalaikan pelajar itu sendiri.
Jadual belajar yang berkesan yang dibekalkan guru juga adalah penting untuk mend
orong murid belajar dengan baik. Apa yang penting jadual tersebut mempunyai ruan
g untuk pelajar istirehat dan bukan dibekalkan dengan jadual belajar yang berter
usan. Jadual belajar yang berterusan menyebabkan pelajar akan mula rasa hilang m
inat untuk belajar.
Aktiviti kokurikulum membantu pelajar untuk aktif dalam badan beruniform dan per
satuan serta kelab. Bukan itu sahaja malahan mereka juga akan aktif dalam bersuk
an. Sekolah boleh menghantar murid yang mempunyai bakat yang tinggi dalam mana-m
ana bidang untuk ke peringkat sekolah dan ke peringkat seterusnya. Melalui aktiv
iti seumpama ini minda pelajar akan cergas dan aktif dalam menerima pembelajaran
harian
Faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pengajaran berkesan adalah banyak yan
g mana ia mampu mendorong murid untuk belajar dengan baik dan cemerlang. Faktor
dan peranan daripada guru dan ibu bapa adalah antara yang terpenting yang mana i
a mampu menyumbang seseorang murid itu untuk belajar dengan lebih baik. Selain i
tu, factor-faktor lain seperti alat bantu mengajar, mengadakan aktiviti tambahan
dan sebagainya juga boleh menyumbang kepada dorongan pelajar untuk belajar deng

an lebih baik. Oleh itu, sekiranya factor-faktor ini di titik beratkan oleh seti
ap guru mahupun mereka yang berkenaan maka prestasi murid akan bertambah cemerla
ng dan sekolah akan terbilang

Anda mungkin juga menyukai