Anda di halaman 1dari 41

LOGARITMA

Definisi :
a

log b = c b = a c dengan a 0 ; a 1 dan b 1

a dinamakan bilangan pokok dari logaritma.


Dalam hal a = e = 2,718..maka e log b = In b
(In b disebut logaritma natural ; e disebut bilangan Euler)
Sifat-sifat logaritma
log xy = a log x + a log y ; x 0 ; y 0
x
2. a log = a log x - a log y ; x 0 ; y 0
y
a
3. log x n = n a log x ; x 0
1.

4.

5.

log x =
log x =
a

p
an

log x
=
log a

1
;a;x0;a0;x1
log a

log x n n a log x
n

6. a log x = x n
7. a log a 1 ; a log1 0
Sifat persamaan
Jika

log x a log y , maka x = y

Sifat pertidaksamaan

Jika
1.
2.

log x a log y , maka

x y untuk a 1
x y untuk 0 a 1

GRAFIK FUNGSI LOGARITMA


Fungsi yang berbentuk y = a log x ; a 0; a 0 dan x 0 disebut fungsi logaritma.
Untuk menggambarkan grafik fungsi diatas akan dilihat dalam dua kejadian yaitu
bila 0 a 1 dan bila a 1.

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

EKSPONEN&LUGARITMA

y = a log x dengan 0 a 1
Bentuk y = a log x mempunyai arti x = a y ,dengan menggunakan caraseperti pada
fungsi eksponen, maka diperoleh sifat berikut :
a. Bila y = 0 , maka x = 1, jadi grafik selalu melalui titik (1, 0)
b. Bila y , maka x = lim ay 0 ini berarti garis x = 0 sebagai asimtot tegak
x

c.

Bila y -, maka x =

lim ay
y

ini berarti makin kebawah grafik makin ke

kanan.

y
0 a 1
y=
1
(a)

Irvan Dedy

a1
y=

log x

log x
x

(b)

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

FUNGSI KUADRAT
Grafik parabola
a > 0 buka atas
a < 0 buka bawah
Memotong sumbu -x di dua titik D > 0
Menyinggung sumbu -x D = 0
Tidak Memotong sumbu x D < 0
a>0
D<0

a>0
D=0

a>0
D>0
x

x
a<0

a<0

a<0

D<0

D=0

D>0

ax2 + bx + c definit positif maka


1. seluruh gambar diatas sumbu x
2. ax2 + bx + c > 0 untuk setiap x
Syarat yang harus dipenuhi
a > 0 dan D < 0
ax2 + bx + c definit negatif
1. seluruh gambar di bawah sumbu x
2. ax2 + bx + c < 0 untuk setiap x
Syarat yang harus dipenuhi
a < 0 dan D < 0
Titik ekstrim grafik fungsi kuadrat (parabola) disebut juga titik puncak.
(xp,yp) titik puncak xp = 2ba , yp = D4a
g

Garis g : sumbu simetri

x= b

2a

y = a x2 + bx + c

Untuk a < 0, Nilai y akan


( b , D )
pada
titik
2a 4 a maksimum
puncak, notasi ymaks.

a<0

Irvan Dedy

ymaks =

D
4a

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

a>0

Untuk a > 0, Nilai y akan


minimum
pada
titik
puncak, notasi ymin.
ymin = D

( b , D )
2a 4 a

4a

Fungsi kuadrat f(x) = ax2 + bx + c dapat ditulis sebagai


1. f(x) = a ( x x1 ) (x x2 )
dimana (x1,0) dan (x2,0) titik potong dengan sumbu-x
2. f(x) = a (x xp)2 + yp
dimana (xp,yp) adalah titik puncak para bola
HUBUNGAN PARABOLA DENGAN GARIS
Hubungan parabola g : y = ax2 + bx + c dan garis f:
y = mx + n dapat dirumuskan Sebagai berikut
1. Subtitusi kedua persamaan
ax2 + bx + c = mx + n
ax2 + (b m)x + c n = 0
2. Tuliskan D = (b m)2 4 a (c n )
[D diskriminan ax2 + (b m) x + c n = 0, dengan kata lain diskriminan hasil
subtitusi g dan f]
3. Dari Ds bisa diambil kesimpulan sbb
D > 0 g dan f berpotongan di dua titik berbeda
D = 0 g dan f bersinggungan)
D < 0 g dan f tidak berpotongan.

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

PERSAMAAN KUADRAT
Bentuk umum ax2 + bx + c = 0 dengan a, b, c a bilangan real dan a 0
Penyelesaian suatu persamaan disebut juga dengan akar. Ada 3 cara mencari
akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan, dengan melengkapi
kuadrat sempurna dari bentuk umum dan dengan rumus a b c. Persisnya cara
rumus abc adalah
x1,2 = b 2a D
x1 dan x2 akar ax2 + bx + c = 0
D = b2 4ac
D disebut diskriminan
SIFAT OPERASI AKAR
b
Sifat jumlah x1 x2
a
c
Sifat kali x1.x2
a

D
a
Beberapa bentuk rumus yang dinyatakan dengan sifat diatas
1. Jumlah kuadrat akar-akar
x12 + x22 = (x1 + x2)2 2x1 x2
Sifat pengurangan x1 x2

2. Jumlah pangkat tiga akar-akar


x13 + x23 = (x1 + x2)3 3x1 x2 (x1 + x2)
3. kuadrat selisih akar-akar
(x1 x2)2 = D2
a
2
(x1 x2) = (x1 + x2)2 4x1 x2
4. selisih kuadrat akar-akar
x12 x22 = (x1 + x2) (x1 x2)
5. jumlah kebalikan akar-akar
1 + 1 = x1 x2
x1 x2
x1
x2
Jenis-jenis akar

1. Dua akar real berlainan


D > 0
2. Dua akar kembar
D = 0
3. Tidak memiliki akar real D < 0
Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

4. Dua akar real


D 0
5. Kedua akarnya real positif, jika
(D 0 ; x1 + x2 > 0 ; x1 x2 > 0)
6. Kedua akarnya real negatif
(D 0 ; x1 + x2 < 0 ; x1 x2 > 0)
7. Kedua akar berbeda tanda, jika
(D > 0 ; x1 x2 < 0)
8. Akar berlawanan tanda
( baca x1 = x2) x1 + x2 = 0 b = 0
9. Akar berkebalikan ( baca x1 = 1 ) x1 x2 = 1 c = 1
x2
10.
Kedua akar rasional D = k2 dimana a, b, c dan k bilangan
rasional.
Menyusun Persamaan Kuadrat baru :
Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dan x2 adalah
x2 (x1 + x2)x + x1.x2 = 0

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

PERTIDAKSAMAAN
Sifat-sifat
- a > b ac > bc untuk c > 0
- a > b ac < bc untuk c < 0
- a > b a + c > b + c untuk c R
- ab > 0 maka a/b > 0
- ab < 0 maka a/b < 0
- Jika a > b dan b > c maka a > c
- a2 > 0 untuk setiap a R
Harga mutlak
untuk x 0
x
- x2 x
untuk x 0
x
- x a maka a < x < a
- x a maka x < a atau x > a
- x y x2 > y2 (x y)(x + y) > 0
- x y x2 < y2 (x y)(x + y) < 0
Irasional
- { f ( x) a, a 0}

f ( x) a

f ( x) 0

g ( x) f ( x) g ( x)

g ( x) 0

f ( x)

f ( x) h( x) f ( x) h( x) f ( x) 0 h( x) 0

Irvan Dedy

f ( x) 0

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

TRIGONOMETRI

MI

DE

x
SA

1
sec x = cos
x
csc x = sin1 x
1
cot x = tan
x

sinx = DE
MI
cosx = SA
MI
tanx = DE
SA

KUADRAN
II

sin = +

semua +

II

II

tan = +

Sudut Istimewa
0o
30o

1
0
sin
2
cos

tan

1 3
2
1 3
3

Identitas
1. sin2 x + cos2 x = 1
2. sin2 x = 1 cos2 x
3. cos2 x = 1 sin2 x
sin x
4. tan x =
cos x
cos x
5. cot x =
sin x

cos = +

45o

60o

90o
1

1 2
2

1 3
2

1 2
2

1
2

1
cos x
1
7. csc x =
sin x
2
8. sec x = tan2 x + 1
9. csc2 x = cot2 x + 1

6. sec x =

Aturan Segitiga
1. Aturan sinus pada segitiga ABC
a
b
c

sin A sin B sin C


2. Aturan cosinus pada segitiga ABC
a 2 b 2 c 2 2bc cos A
b 2 a 2 c 2 2ac cos B
c 2 a 2 b 2 2ab cos C
3. Luas segitiga ABC
L = . bc sin A = . ac sin B = . ab sin C
L = s( s a)( s b)( s c)
Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

s = (a + b + c)
Rumus Trigonometri
1.
2.
3.
4.

sin ( + ) = sin cos + cos sin


sin ( ) = sin cos cos sin
cos ( + ) = cos cos sin sin
cos ( ) = cos cos + sin sin

5.

tan ( + ) =

7.
8.

sin 2 = 2 sin cos


cos 2 = cos2 sin2
cos 2 = 2cos2 1
cos 2 = 1 2sin2

tan tan
1 tan tan
tan tan
6. tan ( ) =
1 tan tan

9.

tan 2 =

2tan
1 tan 2

12 cos 2
11. cos2 = 12 cos 2
10. sin2 =
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
2
1
2

sin 3 = 3sin 4sin3


cos 3 = 4cos3 3cos
2sin cos = sin (+) + sin ()
2cos sin = sin (+) sin ()
2 cos cos = cos (+) + cos ()
2sin cos = cos (+) cos ()
sin + sin = 2 sin 12 (+) cos 12 ()

19. sin sin = 2 cos

1
2

20. cos + cos = 2cos

1
2

21. cos cos = 2 sin

(+) sin

1
2

(+) cos
1
2

(+) sin

1
2

()
()
1
2

()

Bentuk a cos x + b sin x

1. a cos x + b sin x = k cos (x)


k = a 2 b 2 dan tan = ba
2. y = a cos x + b sin x + c
ymax = k + c dan ymin = k + c
3. Agar acos x + bsin x = c bisa diselesaikan maka a 2 b 2 c 2
Persamaan trigonometri

1. sin x = sin
x = + n. 360o
x = 180o + n. 360o
2. cos x = cos
x = + n. 360o
3. tan x = tan
x = + n.180 o

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

LOGIKA MATEMATIKA
1.

Pernyataan
Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak sekaligus
benar dan salah.
Pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya p, q, r dan seterusnya.
Pernyataan dibedakan menjadi:
1. Pernyataan Tunggal, yaitu penrnyataan yang mengandung satu gagasan.
2. Pernyataan Majemuk, yaitu pernyataan yang mengandung dua gagasan atau
lebih. Dapat pula dikatakan bahwa pernyataan majemuk adalah gabungan dua
atau lebih pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata gabungan logika.

2.

Pernyataan Berkuantor
2.1

Pernyataan Berkuantor Universal (umum)


Pernyataan berkuantor universal adalah pernyataan yang memuat kata
semua atau setiap.
Notasi: p dibaca semua/setiap.
Contoh:
1) Semua siswa ingin lulus ujian
2) Setiap bilangan genap habis dibagi 2

2.2

Pernyataan Berkuantor Eksistensial (Khusus)


Pernyataan berkontur eksistensial adalah pernyataan yang memuat kata ada
atau beberapa.
Notasi: p dibaca ada /beberapa p.
Contoh:
(1). Ada ikan bernafas dengan paru-paru
(2). Beberapa siswa hari ini tidak hadir

3.

Pernyataan Majemuk
3.1

Konjungsi
Konjungsi dari dua pernyataan tunggal p dan q adalah p dan q yang dibaca
p dan q
Tabel kebenaran Konjungsi:
p
B
B
S
S

Irvan Dedy

q
B
S
B
S

pq
B
S
S
S

Daritabeldapatdisimpulkanbahwa
pqbernilaibenarapabilapbenar,
qbenar.Selaindariitupqbernilai
salah.

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

3.2

Disjungsi
Disjungsi dari dua pernyataan tunggal p dan q adalah p q yang dibaca p
atau q.
Tabel Kebenaran Disjungsi:
p
B
B
S
S

q
B
S
B
S

pq
B
B
B
S

Daritabeldapatdisimpulkanbahwa:pqbernilai
benarapabilasalahsatupernyataantunggalnya
benar.Selaindariitupqbernilaisalah.

3.3 Implikasi (Pernyataan Bersyarat)


Implikasi dari dua pernyataan tunggal p dan q adalah p q yang dibaca:
1) jika p maka q
3) p syarat cukup bagi q
2) q hanya jika p
4) q syarat perlu bagi p
Tabel Kebenaran Implikasi:
p
B
B
S
S

3.4

q
B
S
B
S

pq
B
S
B
B

Daritabeldapatdisimpulkanbahwa:pq
bernilaibenaruntuksemuakeadaan,kecuali
apabilapbenardanqsalah.

Ekivalensi (Biimplikasi)
Ekivalensi dari dua pernyataan tunggal p dan q adalah p q yang dibaca:
1) p jika dan hanya jika q
2) p syarat cukup dan perlu dibagi q
3) q syarat cukup dan perlu dibagi p
p q ( p q) (q p)

Tabel Kebenaran Ekivalensi:


p
B
B
S
S
4.

q
B
S
B
S

pq
B
S
S
B

Daritabeldapatdisimpulkanbahwa:pq
bernilaibenarapabilanilaikebenaranpernyataan
tunggalnyasamaselaindariitusalah.

Negasi
4.1

Irvan Dedy

Negasi dari Pernyataan Tunggal


Negasi dari pernyataan p ditulis ~p dan dibaca:
Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

1) Tidak p
2) Bukan p
3) Tidak benar p
Tabel kebenaran:
p
B
S
4.2

~p
S
B

Negasi dari Pernyataan Berkuantor


p : semua x adalah y
p : ada x adalah y
~p : ada x tidak y
~p : semua x tidak y

Contoh:
1) p : Semua siswa hadir di kelas ini
~p : Ada siswa tidak hadir di kelas ini
2) p : Semua bilangan prima adalah ganjil
~p : Ada bilangan prima yang tidak ganjil
3) p : Ada bilangan prima yang negatif
~p : Semua bilangan prima tidak negatif
4) p : Ada harga x sehingga x < 7
~p : semua x berlaku x 7
4.3

Negasi dari Pernyataan Majemuk


4.3.1 Negasi dari Konjugasi
~(p q) ~p ~q
4.3.2 Negasi dari Diskonjugasi
~(p q) ~p ~q
4.3.3 Negasi dai Implikasi
~(p q) p ~q
4.3.4 Negasi dari Ekivalensi
~(p q) ~[(p q) (q p)]
~(p q) (q p)
p ~q q ~p

5.

Variasi Pernyataan Bersyarat

Dari implikasi p q dapat dibuat tiga buah pernyataan bersyarat lainnya yaitu
invers, konvers, dan kontraposisi.
Implikasi : p q
Konvers : q p
Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

Invers : ~ p ~q

Kontraposisi : ~q ~p

Tabel kebenaran
p
B
B
S
S

q
B
S
B
S

~p
S
S
B
B

~q
S
B
S
B

pq
B
S
B
B

~p ~q
B
B
S
B

qp
B
B
S
B

~q ~p
B
S
B
B

Dari tabel terlihat bahwa:


1) Implikasi ekivalen dengan kontraposisi:
p q ~q ~p
2) Invers ekivalen dengan konvers
~p ~q q p
Contoh:
Implikasi : Jika kamu rajin belajar, maka kamu sukses
Invers : Jika kamu tidak rajin, maka kamu tidak sukses
Konvers : Jika kamu sukses, maka kamu rajin
Kontraposisi: Jika kamu tidak sukses, maka kamu tidak rajin
6.

Tautologi dan Kontradiksi

Tautologi adalah pernyataan yang selalu benar


Contoh : p ~p
p
B
S
7.

~p
S
B

p ~p
B
B

Kontradiksiadalahpernyataanyangselalusalah
Contoh:p~p

p
~p
p~p
B
S
S
S
B
S

Sifat operasi Logika


7.1 Sifat Idempoten
(1). p p p
(2). p p p
7.2 Sifat Komutatif
(1). p q q p
(2). p q q p
7.3 Sifat Assosiatif
(1). p (q r) (p q) r
(2). p (q r) (p q) r

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

7.4 Sifat Distributif


(1). p (q r) (p q) r
(2). p (q r) (p q) r
7.5 Sifat Identitas
(1). p t t
(2). p k p
t : tautologi
k : kontradiksi
7.6 Sifat Komplemen
(1). p ~p t
(2). p ~p k
(3). ~(~p) p

(3). p t p
(4). p k k

(4). ~t = k
(5). ~k = t

7.7 Sifat Idempoten


(1). p~(p q) ~p ~q
(2). ~(p q) ~p ~q
7.8 Sifat Implikasi
p q ~q p p q

8.

Penarikan Kesimpulan
8.1

Modus Ponens
p q premis 1
p
... premis 2
q ... kesimpulan

8.2

Modus Tollens
p q premis 1
~q
... premis 2
~ p ... kesimpulan

8.3

Silogisme
p q premis 1
qr
... premis 2
p r ... kesimpulan

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

DIMENSI TIGA
1. Kedudukan titik dan garis dalam ruang
Aksioma : Melalui dua titik tertentu hanya dapat dibuat sebuah garis tertentu
2. Kedudukan titik dan bidang dalam ruang
Aksioma : melalui tiga titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang
3. Kedudukan dua garis dalam ruang
Jika diketahui 2 garis l dan m, maka kedudukan l dan m adalah
(i) berpotongan jika l dan m mempunyai satu titik persekutuan
(ii) sejajar, jika garis l dan m hanya pada satu bidang dan tidak mempunyai titik
sekutu
(iii)
bersilangan jika garis l dan m tidak sebidang
4. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang
(i) garis l terletak pada bidang jika setiap titik pada l juga terletak pada bidang
(ii) garis l menembus bidang jika garis l dan bidang hanya mempunyai satu titik
sekutu.
(iii)
garis l dan bidang sejajar jika garis l dan bidang tidak mempunyai titik
sakutu
5. Kedudukan dua bidang dalam ruang
Jika diketahui bidang dan maka kedudukan bidang tersebut adalah
(i) Sejajar, jika kedua bidang tidak mempunyai titik sekutu
(ii) Berpotongan, jika kedua bidang dan itu bersekutu tepat pada satu garis.
6. Sudut antara dua bidang
g

(i) tentukan garis potong antara bidang dan bidang (garis m)


(ii) tentukan titik sembarang pada garis m (misalnya titik C)
(iii)
tarik garis g yang terletak pada bidang , m dan melalui C
(iv)
tarik garis h yang terletak pada bidang , m dan melalui C
(v) sudut yang dicari (sudut ) adalah sudut antara garis g dan h

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

7.

Sudut antara garis dan bidang


m

(i) cari titik tembus garis m dengan bidang (titik T)


(ii) cari titik ujung garis (titik P)
(iii)proyeksikan titik P pada bidang sehingga diperoleh titik D
(iv) sudut yang dicari adalah sudut yang dibentuk garis m dan TD

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

STATISTIKA
Ukuran Pemusatan
1. Rata-rata (Mean)

xi

2. Median = nilai tengah setelah data diurutkan


3. Modus = nilai yang paling sering muncul
4. Kuartil = nilai perempat setelah data diurutkan
Q1 = kuartil bawah Q2 = median Q3 = kuartil atas
Jika seluruh data dikali dengan n maka ukuran pemusatan akan dikali n
Jika seluruh data dibagi dengan n maka ukuran pemusatan akan dibagi n
Jika seluruh data ditambah dengan n maka ukuran pemusatan akan ditambah n
Jika seluruh data dikurang dengan n maka ukuran pemusatan akan dikurang n
Ukuran Penyebaran
1. Jangkauan = data terbesar data terkecil
2. simpangan rata-rata =
3. simpangan baku =

xi x
n

(x i x)2
n

4. jangkauan kuartil = Q3 Q1
5. simpangan kuartil = 12 ( Q3 Q1)
Jika seluruh data dikali dengan n maka ukuran penyebaran akan dikali n
Jika seluruh data dibagi dengan n maka ukuran penyebaran akan dibagi n
Jika seluruh data ditambah dengan n maka ukuran penyebaran tidak berubah
Jika seluruh data dikurang dengan n maka ukuran penyebaran tidak berubah
Data Berkelompok
x

fi .x i

xs

fi .d i

d1
Modus Tb
d1 d 2

1 nf
k

Median Tb 2
fM

1 nf
k

Q 1 Tb 4
fQ 1

3 nf

k
Q 3 Tb 4
fQ 3

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

LINGKARAN
Persamaan Lingkaran
Persamaan Lingkaran dengan pusat

dan berjari-jari R
x y2 R2
Persamaan Lingkaran dengan pusat (a, b) dan berjari-jari R
( x a ) 2 ( y b) 2 R 2
Persamaan umum Lingkaran
x 2 y 2 Ax By C 0
Pusat 12 A, 12 B
(0, 0)
2

1
4

A2 14 B 2 C

Persamaan Garis Singgung


Persamaaan garis singgung pada lingkaran x 2 y 2 R 2 dengan gradien m

y mx R 1 m 2
Persamaaan garis singgung pada lingkaran ( x a) 2 ( y b) 2 R 2 dengan gradien
m

y b m( x a ) R 1 m 2
Persamaan garis singgung pada lingkaran x 2 y 2 R 2 dan melalui (x1 , y1 )
x1.x y1. y R 2
Persamaan garis singgung pada lingkaran ( x a) 2 ( y b) 2 R 2 dan melalui
( x1 , y1 )
( x1 a )( x a ) ( y1 b)( y b) R 2
Persamaan garis singgung pada lingkaran x 2 y 2 Ax By C 0 dan melalui
(x1 , y1 )

x1 x y1 y 12 A( x x1 ) 12 B( y y1 ) C 0

Persamaan garis singgung yang ditarik dari titik

(x1 , y1 )

dengan

(x1 , y1 )

(x2, y2)
g2
x2 + y2 = R2
g3
(x3, y3)
gp

Langkah-langkah :
Tentukan garis polar (gp) dengan persamaan x1.x y1. y R 2
Subtitusikan gp ke persamaan x 2 y 2 R 2 sehingga diperoleh ( x2 , y2 ) dan ( x3 , y3 )

Persamaan garis singgungnya adalah g 2 : x2 .x y2 . y R 2 dan g3 : x3 .x y3 . y R 2

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

SUKU BANYAK

Bentuk umum
anxn + an1xn1 + an2xn2+.... +a1x+ao

Teorema sisa
1. Jika suku banyak f(x) dibagi oleh x a maka sisanya adalah f(a)
2. Jika suku banyak f(x) dibagi oleh ax b maka sisanya adalah f

b
a

3. Suku banyak f(x) dibagi oleh (x a )(x b) maka sisanya adalah px q dengan
f (a) f (b)
af (b) bf (a)
p
dan q
a b
ab
4. Jika suku banyak f(x) dibagi oleh g(x) dan hasil baginya adalah h(x) maka
f(x) = g(x).h(x) + sisa
derajat f(x) = derajat g(x) + derajat h(x)
jika g(x) fungsi linear maka sisa berupa konstanta
jika g(x) polinom berderajat n maka sisa merupakan polinom dengan derajat
maksimum n 1

Teorema faktor
Jika f(x) suatu suku banyak , maka f(h)=0 jika dan hanya jika x h merupkan faktor
dari f(x)

Menentukan akar-akar rasional suku bnayak


Jika f(x) suku banyak maka x h faktor dari f(x) jika dan hanya jika h adalah akar
dari f(x) = 0
Algoritma menentukan akar-akar
1. Jika ao = 0 maka x = 0 merupakan akar dari f(x) = 0, jika tidak lakukan langkah 2
2. Selidiki apakah jumlah koefisien-koefisien f(x) = 0
Jika ya, maka x = 1 merupakan akar dari f(x) = 0
Jika tidak, lakukan langkah 3
3. Periksa apakah jumlah koefisien-koefisien berpangkat genap sama dengan
koefisien-koefiien berpangkat ganjil
Jika ya, maka x = 1 merupakan akar dari f(x) = 0
Jika tidak lakukan langkah 4
4. Tentukan faktor-faktor dari ao (ao 0), lakukan langkah coba-coba

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

PELUANG
Kaidah pencacahan
1. n! = n (n 1)(n 2)(n 3) .. 3.2.1
2. Permuasi
n!
Prn
(n r )!
Permutasi siklis = (n 1)!

Permutasi dengan p, q, r unsure sama =

n!
p!q!r!

3. Kombinasi
n
n!
Crn
r r!(n r )!
Binomial Newton : (a b) n n a n n a n 1 .b n a n 2 .b 2 ... n .b n
0

Peluang Suatu Kejadian

banyaknya hasil yang mungkin muncul


banyaknya seluruh hasil yang muncul
2. Kisaran nilai peluang A adalah 0 P( A) 1
P( A) P( Ac ) 1
3. Frekuensi harapan hasil A = n P( A)
n = banyaknya percobaan
1. Peluang =

Kejadian Majemuk

1. P(AB) = P(A) + P(B) + P(AB)


2. Kejadian saling lepas : P(AB) = P(A) + P(B)
3. Kejadian saling bebas : P(AB) =P(A)P(B)

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

FUNGSI KOMPOSISI DAN FUNGSI INVERS


Produk Cartesius :
dari A dan B adalah A x B = { (x,y) x A dan x B, A dan
B himpunan tak kosong }
Sifat :
1. A x B B x A
2. Jika n(A) = n1 dan n(B) = n2, maka n(A x B) = n1 . n2
Relasi :
Relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A x B (R
adalah relasi jika R A x B).
Sifat :
Jika n(A) = n1 dan n(B) = n2, maka banyak relasi dari A ke B
atau dari B ke A ada 2 n1.n 2 1
Fungsi :
Fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap
elemen A dengan satu elemen B.
Sifat :
Jika n(A) = n1 dan n(B) = n2, maka banyak fungsi yang dapat
dibuat dari A ke B ada n2 n1 fungsi.
A

Domain, Kodomain dan Range


Fungsi dari A ke B dinotasikan dengan f : A B
Jika x A dan y B, maka: f : x y atau y = f(x)
Bentuk y = f(x) disebut aturan fungsi. Dalam hal ini x disebut variabel
bebas dan y disebut variabel tak bebas. Dapat pula dikatakan y peta
(bayangan) dari x.
Domain (Daerah asal) Fungsi Df = { x y terdefinisi }= A
Kodomain (Daerah kawan) adalah Kf = B
Range (Daerah hasil) adalah Rf = { y y = f(x), x Df }
Operasi Aljabar pada Fungsi
1) Jumlah fungsi f(x) dan g(x) ditulis :
(f + g) (x) = f(x) + g(x)
2) Selisih fungsi f(x) dengan g(x) ditulis :
(f g)(x) = f(x) g(x)
3) Hasil kali fungsi f(x) dengan konstanta k ditulis :
Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

(k f)(x) = k f(x)
4) hasil bagi fungsi f(x) dengan g(x) ditulis :
(f . g)(x)= f(x) . g(x)
5) Hasil bagi fungsi f(x) dengan g(x) ditulis :

f
f(x)
(x)
g(x)
g

6) Perpangkatan fungsi f(x) dengan n ditulis :

f n (x ) f( x )n

Definisi :
Jika fungsi f dan g memenuhi Rf Dg maka komposisi
dari g dan f, ditulis g o f (berarti f dilanjutkan g) dengan
aturan : g o f (x) = g(f (x)).

z z g(R D ) R

Domain : D gf x f ( x ) D g D f
Range

: R g f

Sifat:
1. Tidak komutatif: f o g g o f
2. Assosiatif: ( f o g ) o h = f o (g o h)
3. Terdapat unsur identitas yaitu fungsi I(x) = x sehingga
foI=Iof=I
Fungsi Invers

Definisi :
Jika fungsi f : A B diitentukan dengan aturan y = f(x),
maka invers dari f adalah f 1 : B A dengan aturan
x = f 1 (y).
f 1 bisa berupa fungsi atau relasi (bukan fungsi) Dalam hal f 1 berupa fungsi
maka f 1 dinamakan fungsi invers
f 1 bisa berupa fungsi atau relasi (bukan fungsi) Dalam hal f 1 berupa fungsi
maka f 1 dinamakan fungsi invers

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

Teorema:
1. Fungsi f 1 merupakan fungsi bijektif (satu-satu kepada)
2. Grafik fungsi f(x) dengan f 1(x) simetris terhadap garis
y=x
Sifat :
1. f o f 1 = f 1 o f = I
2. (f o g)1 = g1 o f 1
3. f o g = h f = h o g 1
4. f o g = h g = f 1 o h

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

LIMIT FUNGSI
lim

x a

f(x) = L artinya nilai f(x) akan mendekati L untuk nilai x mendekati a.

Fungsi f(x) kontinu di x = a jika lim


f(x) = f(a)
x a
Berikut sedikit ilustrasi tentang masalah limit dan kekontinuan suatu fungsi. Bisa kita
lihat, nilai Lim f(x) belum tentu sama dengan nilai f(a).
x a

a
a
Lim f(x) = L

Lim f(x) = L

x a

x a

f(a) = L
f(x) kontinu di a

f(a) tidak terdefinisi


f(x) tidak kontinu di a

a
Lim f(x) tidak ada

x a

f(a) tidak terdefinisi


f(x) tidak kontinu di

Operasi pada limit


1. Lim [ f(x) + g(x) ] = Lim f(x) + Lim g(x)
x a

x a

x a

2. Lim [ f(x) g(x) ] = Lim f(x) Lim g(x)


x a

x a

x a

3. Lim [ C f(x) ] = C Lim f(x), C konstanta


x a

x a

4. Lim [ f(x) g(x) ] = Lim f(x) Lim g(x)


x a

x a

x a

Lim f(x)

f(x)
x a
, dengan Lim g(x) 0
5. Lim g(x) = Lim
g(x)
x a
x a
x a

6. Lim [ f(x) ]n = [ Lim f(x)]n


x a

x a

Bentuk tak tentu Bentuk 00 , , , 0


Limit bentuk
Bentuk

Lim

0
0

f(x)

x a g(x)

dimana f(a) = 0 dan g(a) = 0 disebut bentuk

0
0

. Bentuk ini diselesaikan

dengan cara
Metode pencoretan: f(x) dan g(x) akan mempunyai faktor yang sama, bentuk ini
diselesaikan dengan pencoretan faktor yang sama tersebut.

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

Metode Lhopital
f ( x)

lim g ( x ) bentuk 0
0
xa
f ( x )

f ( x)

maka lim g ( x ) = lim g ( x )


xa
x a
Limit bentuk
lim

0 jika n m
ax n bx n 1... a
jika n m

px m qx m 1 p
jika n m

Limit bentuk
Bentuk umum :
Cara penyelesaian :
Kalikan dengan bentuk sekawan (Baca :
Lim

f (x) g(x)

menjadi bentuk
Lim

f(x) g(x)
=
f(x) g(x)

. Selesaikan

Lim

f (x) + g(x) )

f(x) g(x)
f(x) g(x)

(Lihat sebelumnya)

a 1x 2 bx c a 2 x 2 px q =
bp
untuk a = a1 = a2
2 a
2. untuk a1 > a2
3. untuk a1 < a2

1.

Limit fungsi trigonometri Untuk x 0 Nilai dari


tan x x
sinx x
sec x 1 + 12 x2
cos x 1 12 x2

tan x sin x

Irvan Dedy

1
2

x3

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

TURUNAN
Definisi :
Turunan pertama dari fungsi y = f (x)
didefinisikan sebagai berikut :
dy
f ( x p) f ( x )
lim
f (x) = y =
p 0
dx
p

RUMUS-RUMUS TURUNAN
1. Jika y = c ( konstanta ) , maka y = 0
2. Jika y = x n , maka y = n.x n-1
3. Jika y = sin x , maka y = cos x
4. Jika y = cos x , maka y = sin x
5. Jika y = tan x , maka y = sec2x
6. Jika y = cot x maka y = csc2 x
7. Jika y = sec x maka y = secx tan x
8. Jika y = cscx maka y = csc x.cot x
9. Jika y = ln x , maka y = 1x
10. Jika y = ex , maka y = ex
SIFAT-SIFAT TURUNAN
1. Jika y = u v , maka y = u v
2. Jika y = u . v , maka y = u.v + u.v
3. Jika y = uv , maka y = u'.v 2u.v'
v

4. Jika y = u , maka y = n. u n-1 . u


5. Jika y = f ( u ) , maka y = f ( u ) . u
6. Jika y = f ( t ) dan t = g (x) , maka
dy
dx

dy
dt
.
dt
dx

PENGGUNAAN TURUNAN
1. f (x ) = 0 didapat titik kritis
2. f (x) > 0 f (x) naik
3. f (x) < 0 f (x) turun
4. f (x) = 0 dan f (x) < 0 didapat titik ekstrim maksimum
5. f (x) = 0 dan f (x) > 0 didapat titik ekstrim minimum

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

INTEGRAL
Jika f(x) adalah fungsi yang differensiabel maka
f ' ( x ) dx adalah f (x ) c

A. Rumus Dasar
1. x n dx n 1 1 x n 1 c dengan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
dx
x

n 1

x 1 dx ln x c

sin xdx cos x c


cos xdx sin x c
sec 2 xdx tan x c
csc 2 xdx cot x c
sec x. tan xdx sec x c
csc x. cot xdx csc x c

B. Integral tentu
Jika f ( x )dx g( x ) c maka
b

f ( x )dx g(x ) g(b) g(a )


C. Sifat-sifat integral
1. f ( x ) g ( x ) dx f ( x )dx g ( x )dx
2. f ( x ) g( x ) dx f ( x )dx g( x )dx
3. kf ( x )dx k f ( x )dx
b

f ( x )dx f ( x )dx

4.

f ( x )dx f ( x )dx f (x )dx

5.

f ( x )dx 0

6.

y = f(x)

D. Menghitung luas daerah


y = f(x)

y = g(x)

b
x

x=a
a

b
b

L= f ( x )dx
a

Irvan Dedy

y = f(x)

x=b

L= f ( x )dx

L=

f ( x ) g(x )dx
a

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

E. Volume Benda Putar


y

y = f(x)
a

x = f(y)
b

v = y dx
2

v = x 2 dy
a

Integral Parsial

udv uv vdu

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

PROGRAM LINEAR
Programing
Linier Programing

:
:

Alokasi sumber-sumber yang terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu.


Programing yang menyangkut masalah-masalah dimana hubungan
antara variable-variabelnya semua linier.

Beberapa pengertian matematik yang akan dijumpai pada masalah program linier antara lain :
1. Konstrain, yaitu syarat-syarat kondisi yang berhubungan dengan sumbernya.
2. Fungsi Tujuan atau Fungsi Obyektif atau Fungsi Sasaran, yaitu suatu fungsi yang
berbentuk Z = C 1 x 1 + C 2 x 2 + C 3 x 3 +.+ C n x n dimana xi 0 untuk setiap i = 1, 2, 3
..n. C 1 , C 2 , C 3 ,. C n biasanya disebut koefisien biaya.
3.
4.

Jawab Feasible, yaitu jawab yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan.


Jawab Infeasible, yaitu jawab yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan.

Tujuan dari program linier adalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi obyektif yang
berbentuk linier dengan syarat-syarat linier. Pada umumnya model matematik dari bentuk program
linier dalam dimensi dua (pada bidang) adalah :
Memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan Z = C 1 x 1 + C 2 x 2 dengan syarat :
K1 a1x1 + a 2 x 2 d1
K 2 b1x1 + b 2 x 2 d 2
x 1 0 dan x 2 0
Titik Ekstrim
Titik ekstrim adalah suatu titik yang terletak pada daerah jawab sedemikian rupa sehingga fungsi
obyektif akan mencapai harga ekstrim di titik tersebut.
Contoh :
1.

Maksimalkan fungsi tujuan yang berbentuk Z = 5x 1 + 3x 2 dengan syarat :


K 1 3x 1 + 5x 2 15
K2

5x 1 + 2x 2 10
x 1 0 dan x 2 0

Jawab :
Kita tentukan dulu daerah jawabannya (daerah
feasible) pada bidang XOY (bidang yang di bangun
oleh x1 dan x2), maka daerah jawab adalah OABC
dan garis putus-putus adalah garis fungsi tujuan.
Terlihat garis-garis yang dibangun oleh fungsi tujuan
dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi
20 45
adalah garis yang melalui titik B (
,
). Ini
19 19

berarti bahwa Z = 5x 1 + 3x 2
mencapai harga
maksimal di titik B. Akibatnya didapat
20
45
Zmaks 5.
3.
12,37
19
19

Irvan Dedy

x2
5x1 + 2x2 = 10 K2

5
C
3

3x1 + 5x2 = 15 K1

A
0

x1

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

2.

Maksimalkan fungsi tujuan Z = 2,5 x + y dengan syarat :


K1

3x + 5y 15

K2

5x + 2y 10

x2

x 0 dan y 0

5x1 + 2x2 = 10 K2

Jawab :
Ternyata fungsi tujuan z = 2,5 x + y berimpit
dengan garis 5x + 2y = 10, akibatnya

C
3

3x1 + 5x2 = 15 K1

Z maks 5

A
0
3.

Maksimalkan z = 2x + 2y dengan syarat :

K 1 x y 1

K1

x1
K2

K 2 x 2y 4
x0;y0
2

Dari gambar diatas kita dapatkan x ~ dan


y ~. Dalam hal ini jawab tak terbatas.
Dengan
kata
lain fungsi sasaran
tidak
mempunyai harga maksimal.

4.

Tentukan harga maksimal dari fungsi tujuan z = 3x 2y dengan syarat :


K1 x + y 1

K 2 2x + 2y 4
x 0 dan y 0

Jawab :
Pada persoalaan ini kita dapatkan bahwa tidak
ada daerah yang memenuhi syarat yang
diberikan. Akibatnya tak ada harga x dan y yang
memenuhi fungsi tujuan.

K2
1
0

5.

K1
1

Seorang penjaja buah-buahan yag menggunakan gerobak, menjual apel dan pisang. Harga
pembelian apel Rp. 1000,00 tiap kg dan pisang Rp. 400,00 tiap kg. Modalnya
hanya
Rp. 250.000,00 serta daya tampung gerobak tidak lebih dari 400 kg. Jika keuntungan tiap kg
apel dua kali keuntungan tiap kg pisang, maka untuk memperoleh keuntungan sebesar
mungkin, pedagang tersebut harus membeli berapa kg apel dan berapa kg pisang.
Jawab :
Misalkan bahwa banyaknya apel yang harus dibeli x kg, dan pisang y kg. Maka model
matematikanya adalah :
Fungsi tujuan :

z = p x + p y ; p keuntungan tiap kg apel

Dengan syarat :

K 1 1000 x + 400 y 250.000


K 2 x + y 400
x0;y0

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

625

O
A
B
C

K1

C
400

y
0
0
250
400

z = p (x + y)
0
250 p
275 p
250 p

B
Terlihat dari tabel diatas bahwa Zmaks 275 p. Jadi

K2

banyaknya apel yang harus dibeli adalah 150 kg


dan pisang 250 kg.

A
250

6.

x
0
250
150
0

400

Sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tak lebih dari 48 orang yang
terbagi dalam kelas utama dan kelas ekonomi. Selain itu mampu membawa bagasi maksimal
seberat 1440 kg. Setiap penumpang kelas utama dapat membawa bagasi tak lebih dari 60 kg
sedangkan untuk kelas ekonomi maksimal 20 kg. Apabila biaya (harga kasrcis) untuk kelas
utama dan kelas ekonomi masing-masing adalah Rp. 100.000,00 dan Rp. 50.000,00 perorang,
tentukan banyaknya penumpang tiap-tiap kelas agar hasil penjualan karcis terbesar.
Jawab :
Misalkan banyaknya penumpang kelas utama x orang dan kelas ekonomi y orang, maka didapat
model matematika sebagai berikut :
Fungsi tujuan

z = 100.000 x + 50.000 y

Syarat batas

K 1 x + y 48
K 2 60x + 20y 1440

72
C
48

x0;y0
K2

O
A
B
C

x
0
24
12
0

y
0
0
36
48

z
0
2.400.000
3.000.000
2.400.000

K1
A

24

48

Agar hasil penjualan karcis mencapai angka terbesar maka jumlah penumpang kelas utama harus
12 orang sedangkan kelas ekonomi 36 orang.

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

MATRIKS
Bentuk umum suatu matriks adalah :
A=

a 11

a
21

::

a m1

a 12

::::

a 1n

a 22
::

::::
::::

a 2 n
::

a m2

:::: a mn

Matriks A diatas memuat m baris dan n kolom, disebut berordo m x n.


Transpos suatu matriks
Transpose suatu matriks A ditulis At adalah matriks dengan menukar elemen-elemen
pada baris A dengan elemen-elemen pada kolomnya
Kesamaan dua matriks
A = B 1. Ordo A = Ordo B
2. elemen-elemen yang seletak nilainya
Operasi Jumlah
C = A + B 1. Ordo C = Ordo A = Ordo B
2. ci,j = ai,j + bi,j; i baris dan j kolom
Sifat operasi penjumlahan
1. Komutatif : A + B = B + A
2. Asosiatif : (A + B ) + C = A + (B + C)
3. Ada matriks 0 sehingga A + 0 = 0 + A = A
4. Ada matriks A sehingga A + (A) = 0
5. (A+ B)t = At + Bt
Definisi A B = A + (B)
Catatan Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya 0.
Matriks A diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan 1.
Perkalian dengan konstanta
C = k A 1. k bilangan real, A dan C matriks berordo sama
2. ci,j = k ai,j; i baris dan j kolom
Sifat perkalian dengan konstanta
p dan q bilangan real, A dan B matriks, maka
(p + q) A = p A + q A
p ( A + B) = p A + p B
p (q A ) = ( p q) A
Operasi Kali
C = A B 1. Cm x n =
Irvan Dedy

A mxp

Bpxn

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

cij = ai1 b1 j + ai2 b2 j +

2.

+ aip

bpj

Sifat-sifat operasi kali


1. Tidak komutatif: A B B A
2. Asosiatif: (A B) C = A (B C)
3. Distributif A (B + C) = A B + AC
4. Ada matriks Identitas sehingga A I = I A = A
5. Jika A B = 0, belum tentu A = 0 atau B = 0
6. Jika A B = A C maka belum tentu B = C
7. (A . B)t = Bt At
Catatan Matriks Identitas adalah matriks ordo n x n (atau bujursangkar) yang semua
elemen diagonal a11 = a22 = = ann = 1 dan elemen lainnya nol
Determinan
Determinan matriks A ditulis sebagai det(A) atau A.
1. A =

a 11 a 12

21 a 22
a 11

2. A = a 21

a
31

a 12
a 22
a 32

A=a11 aa 22
32

A=a11 a22 a12 a21


a 13
a 23
a 33

a 23
a 33

a12 aa 21
31

a 23
a 33

+a13

a 21
a 31

a 22
a 32

Cara lain adalah dengan metode Sorrus


A =

a11 a12 a13


a21 a22 a23
a31 a32 a33

a11 a12
a21 a22
a31 a32

= (a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32)


(a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32)
Sifat
det (A B) = det(A) det (B)
det (A + B) det(A) + det(B)
A ordo nxn det(k A) = kn det(A)
det (At) = det(A)
det ( A1 ) = det1 A
Invers Matriks
Invers dari matriks A ditulis A1 dan didefinisikan sebagai berikut
A1 invers A 1. A matriks ordo n x n
2. A A1 = A1 A = I

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

a b
d b
A1 = 1

A =
A c
a
c d
Sifat Invers matriks
1. A = B1 B = A1
2. (A1)1 = A
3. (A B )1 = B1 A1
A B = C A = C B1
A B = C B = A1 C
Ketiga kalimat berikut mempunyai pengertian sama
1. A singular
2. A tidak punya invers
3. det A = 0

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

VEKTOR
Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Dilukiskan sebagai panah.
Vektor dengan titik pangkal A(ax,ay, az) dan titik ujung B(bx, by, bz) dinotasikan dengan
bx a x

AB . AB = b y a y
b a
z z
B (ax, ay, az)

A(ax,ay,az)

cara menuliskan vektor, yaitu


a1

a = a 2 = (a1, a2, a3) = a1 i + a2


a3

+ a3 k

Misalkan a = (a1, a2, a3)

Notasi : | a | (baca panjang vektor a )

Definisi :

|a |

a1 a2 a3
2

Ciri vektor adalah panjang dan arah vektor tersebut . Sebuah vektor tidak tergantung
pangkal dan ujungnya, boleh digeser selama tidak merubah arah dan panjangnya

a b
a = b

arah a dan b
Vektor dengan titik pangkal O(0, 0, 0) disebut vektor posisi
Perhatikan gambar
A

B
y

O
x

Maka

OA

OB

AB

adalah vektor posisi titik A


adalah vektor posisi titik B

operasi pada vektor Secara analitik (aljabar)

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

Misalkan

= (a1, a2, a3),

Maka

= (b1, b2, b3) a , k bilangan real

= (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3)

= (k a1, k a2, k a3)

Berikut ini adalah sifat-sifat penjumlahan vektor

1.

Komutatif :

2.

Assosiatif : ( a +

)+C =a +(b +C )

3. Ada unsur identitas yaitu 0 = (0, 0, 0) sehingga

Ada vektor a sehingga

4.

+( a ) =

Operasi pada vektor Secara geometri


Aturan Jajaran Genjang

a + b

Titik pangkal a dan b harus sama. Lukiskan jajaran genjang.

a + b adalah vektor diagonal.


Aturan segitiga

+b

Ujung a menjadi pangkal

a + b = PQ + QR = PR

Vektor

dapat dilukiskan sebagai sebuah titik.

Vektor 0 tidak mempunyai arah.


0

gambaran lebih jauh vektor a adalah


Q

Misalkan

a = PQ = (a1, a2, a3)


Maka

P P

= QP = (a1, a2, a3)

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

b sejajar ( segaris ) dengan a

b ka

b k a , k suatu konstanta

sejajar dengan

searah dengan b a = k b , k > 0

berlawanan arah dengan b a = k b , k < 0

=k

, b = TQ , C =
PQ : QR = m : n

TP

TR

Maka

n
b = mn

ka ,k>0
ka ,k<0

m
mn

Perkalian titik

a . b = | a | | b | cos

Misalkan a = (a1, a2, a3 ),


Maka berlaku

= (b1 , b2, b3)

= a1 b1 + a2 b2 + a3 b3

= ( a , b ) cos =


a b

| a| | b|

a 1 b1 a 2 b 2 a 3 b 3

| a| | b|

Sifat-sifat

1. a b = b a

2. a ( b + C ) = a b + a C
3. a a = a 2

4. a tegak lurus b a b = 0
Proyeksi suatu vektor pada vektor yang lain

Vektor C adalah proyeksi vektor a pada vektor b . Rumusan C dan

| c|

sebagai berikut

a.b
c
b

a.b
c 2b
b

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

TRANSFORMASI
Jika titik (x, y) ditransformasikan oleh matriks M sehingga memiliki bayangan (x, y)
maka berlaku
x x'
M
y y'
MATRIKS TRANSFORMASI
Matriks pencerminan
1 0

terhadap sumbu x
0 1
1 0

terhadap sumbu y
0 1
0 1

terhadap garis y = x
1 0
0 1

terhadap garis y = - x
1 0
Matriks Rotasi
0 1

R90 o
1 0

1 0

R180 o
0 1

0 1

R270 o
1 0

cos
R
sin

sin

cos

k 0

0 k
Rotasi terhadap titik (a, b)
x a x' a

R
y b y 'b
R = matriks rotasi

Dilatasi faktor skala k

Dilatasi terhadap titik (a, b) dengan faktor skala k


k 0 x a x'a

0 k y b y 'b
Pencerminan terhadap garis y mx n yang melalui (a, b)
1 m2
2m

2
1 m 2 x a x'a
1 m
2m
1 m 2 y b y 'b

1 m2
1 m2

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

BARISAN DAN DERET


Un = Sn Sn1
Un = Suku ke n
Sn = Jumlah n suku
pertama

berlaku untuk
setiap deret

Deret aritmatika
u2 u1 = u3 u2 = un un 1
Un = a + (n1) b
n
n
Sn = (a U n ) = 2a (n 1)b
2
2
U1 U n
Suku tengah Ut =
2
a = suku awal
b = beda = un un 1
ut = suku tengah
b
Sisipan b =
k 1
b' = beda baru
k = banyak sisipan

Deret Geometri
u2 u3
u

n
u1 u2 un 1
Un = arn1
a(r n 1) a(1 r n )

Sn =
r 1
1 r
Suku tengah Ut = U1U n
a = suku awal
u
r = rasio = n
u n 1

Sisipan r ' k 1 r
r' = rasio baru
k = banyak sisipan
Deret Geometri tak hingga

a
syarat 1 r 1
1 r

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

EKSPONEN
PANGKAT TAK SEBENARNYA
Definisi

1.

a,.a, a...a = a

2.

a = 1 untuk setiap a 0

3.

4.

5.

n buah

1
untuk setiap a 0
2n
n
a untuk setiap a 0 dan n genap positif
n
a untuk setiap a bila n ganjil positif

Sifat-sifat
a.
b.

a .a =a
an

mn

= an m dengan a 0

c.

(a n ) m = a mn

d.

a m /n =

e.

(a.b)

f.

a
b

am

= a n .b n

an
bn

;b0

Sifat Persamaan
x

1.

Jika a = a

2.

Jika a = b

y
x

dengan a 0 dan a 1, maka : x = y


dengan a = b atau x = 0 untuk setiap a ; b 0

Sifat Pertidaksamaan
x

Jika a a dengan a 0, maka


1. x y untuk a 1
2. x y untuk 0 a 1

Irvan Dedy

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

GRAFIK FUNGSI EKSPONEN

Fungsi f (x) = a x atau y = a x dengan a 0 disebut fungsi eksponen


a dinamakan bilangan pokok, sedangkan variabel x dinamakan eksponen
1.

Grafik y = a x dengan 0 a 1
a.
Bila x = 0 maka y = a 0 = 1, jadi grafik selalu melalui titik (0, 1)
b.
Bila x , maka lim a x = 0 garis y = 0 disebut asimtot datar
x

Bila x -, maka

c.

lim

a x = , bnerarti grafik makin ke kiri makin ke atas.

y = a dengan 0 a 1

2.

Grafik y = a x dengan a 1
Dengan cara yang sama seperti diatas, didapat grafik sebagai berikut :
y

Irvan Dedy

y = a dengan a 1

Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna