Anda di halaman 1dari 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang Masalah
1.2
Rumusan Masalah
1.3
Maksud dan Tujuan Penulisan
1.4
Manfaat Penulisan
1.5
Metode Penulisan
1.6
Sistematika Penulisan
BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Otak
2.2 Pembagian Otak
2.3 Pengertian Pergaulan
2.4 Ciri-Ciri Pergaulan Yang Baik
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Otak Dapat Menentukan Pergaulan
3.2 Upaya Meningkatkan Keseimbangan Otak Kiri dan Otak Kanan Berkaitan Dengan Pe
rgaulan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran