Anda di halaman 1dari 7

1.

PENDEKATAN PENILAIAN
PENDEKATAN PENGURUSAN
Pendekatan penilaian pihak pengurusan berorientasikan bertujuan untuk menjadi pemimpin
organisasi dengan memenuhi keperluan maklumat pembuat keputusan pengurusan.
Pendekatan penilaian pihak pengurusan berorientasikan utama telah dibangunkan oleh
Daniel Stufflebeam.Yang sepadan dengan huruf dalam akronim, CIPP, adalah konsep teras
berikut: konteks, input, proses, dan penilaian produk.
CIPP - konteks, input, proses, dan penilaian produk.Penilaian konteks meneliti objektif
program untuk menentukan penerimaan sosial mereka, relativiti budaya, dan kecukupan
teknikal. Penilaian input melibatkan pemeriksaan kandungan yang dimaksudkan program.
Penilaian proses berkaitan dengan pelaksanaan program ini, iaitu, sejauh mana program ini
telah disampaikan seperti yang dirancang. Penilaian produk adalah penilaian hasil program.
Idea asas adalah bahawa kerja penilai adalah untuk memberi maklumat kepada pihak
pengurusan untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai program, produk, dan
lain-lain kerja yang penilai adalah untuk berkhidmat pengurus (atau sesiapa yang pembuat
keputusan utama adalah).Penilai untuk memberi maklumat kepada pengguna yang
dimaksudkan rendah, potensi untuk penggunaan sebanyak mungkin.Moto adalah untuk
"memberi tumpuan kepada kegunaan yang dikehendaki oleh pengguna yang dimaksudkan."
Ini memerlukan tumpuan kepada soalan utama, isu-isu, dan kegunaan pihak-pihak
berkepentingan yang dimaksudkan.Ia juga memerlukan melibatkan pengguna yang
dimaksudkan di dalam penafsiran terhadap dapatan, dan kemudian menyebarkan
penemuan mereka supaya mereka boleh digunakan. Ia membantu untuk membangunkan
pelan penggunaan dan untuk menggariskan apa yang penilai dan pengguna utama perlu
lakukan untuk menyebabkan penggunaan hasil penilaian. Akhirnya, penilaian harus dinilai
oleh utiliti dan penggunaan sebenar

PENDEKATAN PENGGUNA
Pendekatan ini adalah berdasarkan metafora produk pengguna.Penilai boleh mendapatkan
beberapa idea penilaian berguna daripada bidang penilaian produk pengguna .The
pendekatan pengguna terutamanya sumatif. Sebagai contoh, apabila anda membaca
Laporan Pengguna, matlamat anda adalah untuk belajar jika produk yang baik atau tidak
dan bagaimana ia susunan sehingga terhadap produk yang sama dan sama ada anda mahu
membeli it.In pendek, penilai sedang melihat merit dan bernilai ( mutlak dan relatif) bagi
produk tertentu.
Bahawa ia adalah lebih sukar untuk menilai program sosial atau pendidikan kerana ia
adalah pakej yang lebih kompleks, yang merangkumi pelbagai elemen dan yang
memerlukan penilaian kesan menggunakan teknik penyelidikan sains sosial untuk
menentukan sama ada program ini berfungsi dan bagaimana ia berfungsi. Pendekatan
penilaian berorientasikan pengguna biasanya digunakan oleh agensi-agensi kerajaan dan
penyokong pengguna yang menyusun maklumat untuk menilai keberkesanan sesuatu
produk.
Membezakan antara peranan formatif dan sumatif penilaian. Penilaian formatif dijalankan
untuk meningkatkan kualiti program yang sedang dibangunkan supaya ia akan menjadi
mungkin untuk mencapai objektif yang mana ia direka bentuk. Penilaian sumatif dijalankan
untuk menyediakan pembuat keputusan atau pelanggan yang berpotensi dengan
pertimbangan tentang bernilai atau merit program yang berhubung dengan kriteria penting.

PENDEKATAN POLISI
Dasar Penilaian QuestionsSome daripada soalan utama yang ia mungkin berguna untuk
bertanya dalam menilai dasar adalah:?? Apakah polisi dan apa yang ada latar belakang di
sebalik dasar Apa masalah telah polisi cuba untuk menyelesaikan Pada nilai apa dasar
berasaskan Apa? proses telah digunakan dalam membangunkan dasar?
Soalan Penilaian Dasar ... / yang telah berunding dalam proses membangunkan polisi?
Siapakah pihak berkuasa yang sah membuat polisi?Yang mendapat faedah daripada polisi
(dalam teori)?Siapakah yang dirugikan oleh polisi (dalam teori)?Bagaimana dasar
dilaksanakan?
Bagaimanakah dasar yang dilaksanakan?Siapakah yang menang dan kalah dalam amalan
semasa polisi itu dilaksanakan? Bagaimana mereka yang berkenaan akan mengetahui
tentang polisi tersebut?

2.JENIS-JENIS PENILAIAN
Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian iaitu penilaian formatif dan penilaian
sumatif (Bhasah 2003; Fitzpatrick et al. 2004; Scriven 1967;Tuckman 1999). Dalam
hal ini Scriven (1967) merupakan orang pertama yang membahagikan penilaian
kepada penilaian formatif dan sumatif. Menurut Scriven (1967), penilaian formatif
dilaksanakan secara berterusan bertujuan untuk memperbaiki atau mengenal pasti
kelemahan yang wujud semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala
penilaian sumatif dibuat di akhir kursus atau program, bertujuan untuk mendapatkan
maklumat tentang keberkesanan sesuatu kursus atau program yang dilaksanakan.
Bagi Tuckman (1999) pula, penilaian formatif merujuk kepada penilaian dalaman
sesuatu program yang dilakukan sebagai sebahagian daripada proses
pembangunan. Penilaian formatif ini membandingkan pencapaian peserta dengan
objektif-objektif program. Semasa penilaian formatif dilaksanakan, penganjur kursus
akan mengetahui tentang keberkesanan bahan-bahan yang digunakan dan
seterusnya boleh mencadangkan perubahan. Tuckman (1999) juga menyatakan
bahawa penilaian sumatif merupakan cubaan sistematik untuk menentukan
keseluruhan program sama ada telah mencapai objektif-objektifnya berbanding
dengan program alternatif atau tiada program dilaksanakan. Penilaian sumatif
digunakan untuk proses perbandingan dalam menilai keseluruhan program yang
dilaksanakan.
Sementara Bashah (2003) berpendapat bahawa maklumat bagi penilaian
sumatif mempunyai skop yang lebih luas daripada aspek kandungan dan kemahiran
yang ditaksir tetapi kurang perinciannya, berbanding dengan penilaian formatif.
Seterusnya Fitzpatrick et al. (2004), mengemukakan perbandingan antara penilaian
formatif dengan penilaian sumatif dari segi tujuan, kegunaan, pengguna, penilai, ciri
utama, kekangan, kegunaan kutipan data, frekuensi kutipan data, saiz sampel dan
soalan yang sering dikemukakan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.1 di
bawah ini.
Jadual 2.1: Perbezaan antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif
Penilaian Formatif
Penilaian Sumatif
Tujuan
Menentukan
nilai
atau Menentukan nilai atau kualiti
kualiti
Kegunaan
Menambah baik program
Membuat keputusan terhadap
masa depan program atau
pengubahsuaian
Pengguna

Pengurus program dan staf- Pentadbir, pembuat dasar,


staf
bakal pelanggan atau agensi
pembiaya

Penilai

Keutamaan adalah penilai- Kebiasaannya adalah penilai


penilai dalaman dibantu luaran dibantu oleh penilai
oleh penilai-penilai luaran
dalaman

Ciri utama

Memberikan maklum balas Memberikan maklumat agar


agar
program
dapat pembuat dasar menentukan
ditambah baik
kesinambungan
atau

pelanggan
program

mengubah

Kekangan

Apakah maklumat
diperlukan?
Bila?

Kegunaan
kutipan data

Diagnostik

Penghakiman

Frekuensi
kutipan data

Kerap

Tidak kerap

Saiz sampel

Biasanya kecil

Biasanya besar

suai

yang Apakah bukti yang diperlukan


untuk membuat keputusan
yang besar?

Soalan
yang Apakah
yang
sedang Apakah hasil yang didapati?
sering
berfungsi?
Siapa terlibat?
dikemukakan
Apakah
yang
perlu Apakah syarat-syaratnya?
ditambah baik?
Apakah latihan yang terlibat?
Bagaimanakah
Berapakah kosnya?
penambaikan
boleh
dilakukan?
Sumber: Fitzpatrick et al. 2004
Bagi Fitzpatrick et al. (2004), tujuan utama bagi penilaian formatif adalah
untuk membekalkan maklumat bagi penambahbaikan program. Manakala penilaian
sumatif bertujuan membekalkan maklumat untuk membuat penghakiman terhadap
pengubahsuaian, kesinambungan atau pengembangan sesuatu program.
3.STANDARD
STANDAR UTILITI
Memastikan penilaian yang akan memenuhi keperluan maklumat dari pengguna bertujuan
U1 Pengenalan Pemegang Kepentingan
Orang yang terlibat dalam atau yang terjejas oleh penilaian yang perlu dikenal pasti, supaya
keperluan mereka boleh menjadi addressed.
U2 KredibilitiPenilai
Orang yang menjalankan penilaian hendaklah kedua-dua boleh dipercayai dan cekap yang
menjalankan penilaian ini, supaya hasil penilaian mencapai kredibiliti maksimum dan
penerimaan.
U3 Skop dan Maklumat Pemilihan
Maklumat dikumpulkan perlu dipilih secara meluas untuk menangani soalan penting
mengenai program ini dan responsif kepada keperluan dan kepentingan pelanggan dan lainlain.

U4 Pengenalan Nilai
Perspektif, prosedur, dan rasional yang digunakan untuk mentafsirkan penemuan hendaklah
dihuraikan dengan teliti , supaya asas untuk pertimbangan nilai adalah jelas.
U5 Laporan Kejelasan
Penilaian melaporkan jelas hendaklah menerangkan program yang sedang dinilai, termasuk
konteksnya, dan tujuan, prosedur, dan penemuan penilaian, supaya maklumat penting
disediakan dan mudah difahami

U6 Laporan Ketepatan masa dan Penyebaran


keketaraan hasil interim dan laporan penilaian harus disebarkan dengan cara yang tepat
pada masanya.

U7 Kesan Penilaian
Penilaian perlu dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan dalam cara yang menggalakkan
susulan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga kemungkinan bahawa penilaian yang
akan digunakan adalah meningkat, dan untuk memastikan bahawa penilaian yang akan
memenuhi keperluan maklumat dari pengguna bertujuan

STANDARD KESESUAIAN
Bertujuan untuk memastikan bahawa satu penilaian akan dijalankan secara sah, beretika,
dan dengan mengambil kira kebajikan mereka yang terlibat dalam penilaian, dan juga
mereka yang terlibat dengan keputusannya.

U1 Orientasi perkhidmatan
Penilaian perlu direka untuk membantu organisasi untuk menangani dengan berkesan dan
memenuhi keperluan rangkaian penuh peserta yang disasarkan.
U2 Perjanjian Rasmi
Obligasi pihak-pihak rasmi kepada satu penilaian (apa yang perlu dilakukan, bagaimana,
dengan siapa, apabila) harus dipersetujui secara bertulis, supaya pihak-pihak ini mempunyai
kewajipan untuk mematuhi semua syarat-syarat perjanjian atau secara rasmi untuk
merundingkan semula ia.

U3 Hak manusia
Penilaian harus direka dan dijalankan untuk menghormati dan melindungi hak-hak dan
kebajikan subjek manusia.
U4 Interaksi Manusia.
Penilai harus menghormati maruah manusia dan bernilai dalam interaksi mereka dengan
orang lain yang berkaitan dengan satu penilaian, supaya peserta tidak diancam atau diapaapakan.
U5 Lengkap dan Penilaian Fair.
Penilaian ini hendaklah lengkap dan adil dalam peperiksaan dan rakaman kekuatan dan
kelemahan program yang sedang dinilai, supaya kekuatan boleh dibina di atas kawasan dan
masalah ditangani.
U6 Pendedahan Penemuan.
Pihak-pihak rasmi kepada satu penilaian harus memastikan bahawa set penuh penemuan
penilaian bersama-sama dengan batasan penting yang dicapai oleh orang yang tersentuh
oleh penilaian dan mana-mana orang lain dengan hak-hak undang-undang menyatakan
menerima keputusan.
U7 Konflik Kepentingan.
Konflik kepentingan harus diuruskan secara terbuka dan jujur, supaya ia tidak menjejaskan
proses penilaian dan keputusan.
U8 Tanggungjawab fiskal.
Peruntukan itu penilai dan perbelanjaan sumber harus mencerminkan prosedur akauntabiliti
bunyi dan jika tidak berhemat dan beretika bertanggungjawab, supaya perbelanjaan diambil
kira dan sesuai.

4.STAKEHOLDERS
Mengenalpasti pihak berkepentingan
Siapa orang berkepentingan.
Orang yang terlibat dalam operasi program.
Orang yang telah disampaikan atau dipengaruhi oleh program ini.
Pengguna penemuan penilaian.
Apakah kepentingan mereka dalam program ini?
Adakah mereka menyokong program ini?
Adakah mereka ragu-ragu mengenai atau penentangan terhadap program ini?

Orang yang Terlibat dalam Operasi Program


Kakitangan dan rakan-rakan.
Orang terjejas atau berfaedah oleh program
Pelanggan, keluarga dan rangkaian sosial, pembekal dan kumpulan-kumpulan masyarakat.
Pengguna bertujuan penemuan penilaian

Policy makers, managers, administrators, advocates, funders, and others


Melibatkan pihak berkepentingan
Pihakberkepentingan perlu terlibat dalam.
Sambil menyifatkan aktiviti program, konteks, dan keutamaan.
Mendefinisikan masalah.
Memilih soalan penilaian dan kaedah.
Berkhidmat sebagai sumber data.
Mendefinisikan apa yang menjadi bukti kejayaan.
Mentafsirkan penemuan.
Menyebarkan maklumat.
Melaksanakan keputusan.

Soalan.
Kenal pasti pihak berkepentingan untuk program anda.
Mereka yang terlibat dalam operasi program.
Orang yang telah disampaikan atau dipengaruhi oleh program ini.
Pengguna bertujuan penemuan penilaian.
Fikirkan tentang mana yang paling anda perlukan untuk kredibiliti, pelaksanaan, sokongan,
pembiayaan.
Senarai cara-cara untuk menjaga mereka terlibat.