Anda di halaman 1dari 14

1

LANGKAH 1
Bagaimana LOG IN masuk ke FROG VLE SKBUD4?
i-

iiiii-

Buka
internet browser
pada komputer/laptop.
Digalakkan menggunakan Google Chrome tetapi
Internet Explorer, Mozilla/Firefox, Safari dan internet
browser yang lain juga boleh digunakan.
Taip : https://bba8260.1bestarinet.net pada url link.
Paparan seperti dalam Gambar 1 akan kelihatan.

Gambar 1

iv-

v-

Masuk
kan
Yes ID
dan password seperti contoh dalam Gambar 1 Yes ID
: AMANSALI@Yes.My, Password : 81XXXXXX dan klik
Login.
Sekiranya berjaya log masuk, paparan seperti pada
Gambar 2 akan kelihatan iaitu Dasboard peribadi

anda.

Gambar 2

LANGKAH 2
Bagaimana LOG IN masuk ke dalam e-MARKAH?
i-

Paparan seperti dalam Gambar 2 akan kelihatan.

Gambar 3

iiiiiiv-

Klik
pada Quick Launch (1) pada Frog Bar dan paparan
seperti pada Gambar 3 akan kelihatan.
Seterusnya pada Gambar 3, klik Google Drive (2).
Paparan New Tab atau New Window akan muncul
(bergantung kepada komputer/laptop) masing-masing.
Sekiranya berjaya log masuk, paparan seperti pada
Gambar 4 akan kelihatan iaitu file/folder yang
terdapat dalam Google Drive anda.

Gambar 4

v-

Pada paparan Gambar 4, klik Shared With Me


(Gambar
5A

1.
(Semua
file/folder
yang
dikongsi/share oleh orang lain dengan anda akan
terpapar)
Gambar 5A

Gambar 5B
vi-

Set
eru
snya, klik pada Sistem Analisis Peperiksaan (Gambar
5A 2) dan paparan seperti pada Gambar 5B akan
kelihatan.
vii- Klik pada nama kelas untuk memilih kelas yang
dikehendaki. Contohnya Markah_1M seperti dalam
Gambar 5B-3.
viii- Paparan seperti dalam Gambar 6 akan kelihatan dan
ini menunjukkan anda telah berjaya masuk ke eMARKAH. Paparan seperti ini akan kelihatan sekiranya
Guru Kelas telah memasukkan Jenis Peperiksaan dan
Nama Murid.

Gambar 6

LANGKAH 3 : MOD GURU KELAS


Apa yang perlu dilakukan sebelum Guru Subjek
memasukkan markah?
i-

Paparan seperti dalam Gambar 7 akan kelihatan.

Gambar 7

ii-

iii-

Pa
da
Gambar 7, Guru Kelas perlu menetapkan Jenis
Peperiksaan dengan klik pada Gambar 7-1. Pilih
Peperiksaan Pertengahan Tahun atau Peperiksaan
Akhir Tahun.
Seterusnya, Guru Kelas perlu memasukkan nama
murid yang terdapat dalam kelas semasa peperiksaan
dijalankan. Guru Kelas hanya perlu memasukkan
nama pada Sheet BMK sahaja dan paparan seperti
pada Gambar 6 akan kelihatan. Sheet-BMP akan
dijana secara automatik.
Sekiranya Guru Kelas hendak melakukan sebarang
perubahan nama, ubah pada Sheet-BMK sahaja.
JANGAN UBAH pada sheet yang lain

iv-

Terdapat dua cara untuk memasukkan nama murid :


a. Copy & Paste nama murid dari data murid yang
boleh dimuat turun (download) dari APDM
b. Taip terus nama murid
LANGKAH 4 : MOD GURU SUBJEK

Apa yang perlu dilakukan SELEPAS Guru Kelas


memasukkan memasukkan nama murid (rujuk : Langkah
3) ?
i-

Paparan seperti dalam Gambar 7 akan kelihatan


sekiranya Guru Kelas telah memasukkan nama murid.

Gambar 8
iiiiiiv-

Guru Subjek perlu terlebih dahulu melengkapkan


maklumat M/pelajaran, Guru (guru subjek), kelas dan
nama Guru Kelas maklumat dalam Gambar 8-1.
Rujuk pada Sheet-Panduan untuk melihat Akronim
Subjek yang betul. Contohnya BMK = Bahasa Melayu
Pemahaman, DSV = Dunia Seni Visual
Seterusnya, Guru Subjek akan mengisi markah
(Gambar 8-2) pada ruangan markah sahaja. Contoh :
100, 90, 20 dan sebagainya. Gred akan berubah
secara automatik mengikut markah yang diisi oleh
guru.

vvivii-

a. Gred E adalah default sistem ini dan akan


berubah secara automatik mengikut markah
yang diisi.
b. Sekiranya murid TIDAK HADIR, masukkan
markah 0 pada ruangan markah. Pada ruangan
gred masukkan TH.
c. Sekiranya Guru Subjek sudah memasukkan
markah semua murid dalam kelas tersebut,
MOHON PADAM semua gred E pada ruangan
gred yang tidak terdapat nama murid.
d. Bagi
Guru
Subjek
PENDIDIKAN
ISLAM,
PENDIDIKAN MORAL dan BAHASA CINA SEKOLAH
KEBANGSAAN, masukkan markah pada nama
murid yang menduduki peperiksaan sahaja.
JANGAN padam nama murid lain.
Tidak perlu klik Save/simpan kerana sistem ini akan
menyimpan maklumat secara automatic.
Selesai pengisian markah, maka MOD GURU SUBJEK
selesai. Boleh cetak/print markah murid untuk tujuan
simpanan atau rujukan.
Gambar 9 = Contoh markah yang telah dikemas kini
oleh Guru Subjek.

Gambar 9

viiiTekan
Ctrl + P untuk Windows atau Command + P untuk
Macbook pada keyboard untuk mencetak markah.

ix-

Tahniah.. Anda sudah berjaya melengkapkan markah.


Terus kepada bahagian Pengiraan GPS (Rujuk Langkah
7)

LANGKAH 5 : MOD GURU KELAS


Apa yang perlu dilakukan SELEPAS Guru Subjek
memasukkan memasukkan nama markah (rujuk : Langkah
4) ?
i-

Paparan seperti dalam Gambar 10 akan kelihatan


sekiranya Guru Subjek telah memasukkan nama
murid.

Gambar 10

ii-

Unt
uk
membuat semakan / pemantauan pengisian markah
oleh Guru Subjek, Guru Kelas mempunyai pilihan sama
ada klik satu demi satu Sheet subjek ataupun Guru
Kelas terus ke Sheet-KESELURUHAN seperti pada
Gambar 11.
Gambar 11

iii-

iv-

Guru Kelas hanya perlu memantau pengisian markah


oleh
Guru
Subjek
menggunakan
SheetKESELURUHAN.
a. Gambar 111 menunjukkan hanya Subjek BMP
sahaja yang mempunyai markah.
b. Gambar 11- 2 menunjukkan Jumlah Markah dan
Jumlah Peratus yang dikira berdasarkan lima
subjek teras iaitu BMK, BMP, BI, Math dan Sains.
c. Keputusan
LULUS/GAGAL
akan
berubah
sekiranyanya Jumlah Peratus berubah.
d. KDK juga berubah setiap kali ada perubahan
pada Jumlah Markah / Jumlah Peratus.
Gambar 12 : Contoh paparan Keseluruhan apabila
markah lima subjek teras dilengkapkan. Jumlah
Markah, Jumlah Peratusan dan KDK berubah.

Gambar 12

Nota :

Tidak perlu maklumat yang terdapat dalam Sheet


KESELURUHAN kerana kesemua maklumat dalam
bahagian ini akan dijana secara automatik.
Guru Kelas hanya perlu Tekan Ctrl + P untuk Windows
atau Command + P untuk Macbook pada keyboard untuk
cetak lembaran ini.
LANGKAH 6 : MOD GURU KELAS
Bagaimana hendak mencetak Slip Keputusan Murid ?
i- Sekiranya Langkah 1-5 telah dilalui selesai dan paparan
seperti pada Gambar 2 Sheet-KESELURUHAN sudah
lengkap, Guru Kelas perlu memilih Sheet- SLIP , SLIP
3/4 atau seterusnya seperti Paparan Gambar 13.

Gambar 13

10

ii-Pada Slip Keputusan Murid, Guru Kelas hanya perlu


memasukkan :
a. Gambar 13-1 : Kedudukan dalam kelas (jumlah
sebenar murid , contoh 29 sahaja. Tidak perlu
masukkan 29 orang).
b. Gambar 13-1 : Kedudukan dalam darjah
(sekiranya
perlu)
*pada
Peperiksaan
Pertengahan Tahun tidak dimasukkan kecuali
pada Peperiksaan Akhir Tahun.
c. Gambar 13-1 : Kehadiran (sekiranya perlu)
*Rujuk Pentadbir Sekolah.
d. Gambar 13-2 : Ulasan Guru kelas
e. Gambar 13-3 : Pilih nama Guru Besar atau
Penolong
Kanan
yang
ditetapkan
untuk
menandatangani Slip Keputusan Murid.
iii- Pada bahagian Nama Murid, Tahun, Markah, Nama
Guru Kelas dan lain-lain, Guru Kelas tidak perlu
memasukkan apa-apa kerana maklumat tersebut
dijana secara automatik daripada Langkah 1-Langkah
5.
iv- Bagi Tandatangan Guru Besar dan Jumlah Sebenar
Murid dalam Kelas / Jumlah penuh Kehadiran, Guru
Kelas hanya akan memasukkan maklumat tersebut
pada Slip 1 sahaja. Slip 1-4 akan dijana secara
automatik.
v-Penting :
a. Slip , Slip dan seterusnya merujuk kepada
Nama murid seperti pada Sheet BMK (rujuk
Langkah 1).
b. Sekiranya berlaku perubahan nama murid, perlu
diubah pada Sheet-BMK dalam Langkah 1.
Jangan Lakukan perubahan pada Slip Keputusan
Murid.
vi- Sekiranya sudah lengkap (Guru Kelas selesai
memasukkan maklumat seperti dalam Langkah 6 ii
dan Langkah 6-iii), proses mencetak / print boleh
dilakukan.
vii- Untuk mencetak, Guru Kelas tidak perlu muat turun
Slip Keputusan Murid. Tekan Ctrl + P untuk Windows
atau Command + P untuk Macbook pada keyboard
untuk cetak lembaran ini dan cetak/print seperti biasa.

11

Nota :
a. Terdapat 40 Slip Keputusan Murid yang telah
disediakan secara 2 muka surat dalam 1 kertas
saiz A4.
b. Pilih
Lanscape
View
(pada
layout
komputer/laptop) untuk memastikan cetakan
Slip Keputusan murid betul.
c. Walaupun 40 Slip Keputusan Murid telah
disediakan namun, sekiranya murid kelas
tersebut hanyalah 29 orang maka cetakan
hanya perlu dibuat pada Slip 1-30 sahaja.
Selebihnya abaikan.
d. Rujuk Gambar 14A (tiada ulasan guru kelas) dan
Gambar 14B (ada ulasan guru kelas) untuk
contoh cetakan yang dibuat pada Slip 1/2.
e. Selesai proses cetakan, potong kepada dua
bahagian dan dapatkan tandatangan pentabir
sebelum ditampal pada buku ADAB murid
ataupun Fail murid.
f. Tarikh DISARANKAN ditulis tangan untuk
mengesahkan kebolehpercayaan dan kesahan
Slip Keputusan ini dilakukan.

Gambar 14A

12

Gambar 14B

LANGKAH 7 : MOD GURU SUBJEK


Bagaimana hendak membantu Guru Kelas dan pentadbir
sekolah untuk mendapatkan GPS setiap subjek?
i-Kembali pada Google Drive.
iiPada paparan Gambar 15, klik Shared With Me
(Gambar 15-1. (Semua file/folder yang dikongsi/share
oleh orang lain dengan anda akan terpapar)
iii- Klik pada Folder Pengiraan GPS (Gambar 15-2) dan
Klik pada File Pengiraan GPS (Gambar 15-3) dan
paparan Gambar 15-3 akan kelihatan.

Gambar 15

Nota :
Sebelum memasukkan apa-apa maklumat dalam
Pengiraan GPS, pastikan :
a. Mengetahui jumlah sebenar murid dalam kelas
tersebut.

13

b. Mengetahui jumlah murid yang hadir dan tidak


semasa peperiksaan tersebut dijalankan.
c. Membuat pengiraan secara MANUAL bilangan
murid yang mendapat Gred A, B, C, D dan D.
iv-

Selepas Langkah 7-iii selesai, paparan seperti Gambar


16 akan kelihatan.

vPilh
Gambar 16

vi-

vii-

kelas yang dikehendaki untuk memasukkan maklumat


Pengiraan GPS seperti dalam Gambar 16-1.
Guru yang pertama memasukkan GPS hendaklah
memilih nama Guru Kelas dan Kelas seperti paparan
Gambar 16-2.
Rujuk paparan Gambar 16-3:
a. Pilih Subjek yang hendak diajar. Masukkan
JUMLAH MURID SEBENAR DALAM KELAS dalam
ruangan DAFTAR, jumlah murid yang hadir
dalam ruangan HADIR, jumlah murid yang tidak
hadir dalam ruangan TH. Jika tiada yang TH sila
masukkan angka 0.
b. Masukkan jumlah murid yang telah dikira secara
manual mengikut GRED pada ruangan Bil. Pada

14

ruangan % tidak perlu memasukkan apa-apa


kerana akan dijana secara automatik.
c. Pada ruangan LULUS & GAGAL tidak perlu
memasukkan apa-apa.
d. Masukkan angka 0 sekiranya tiada murid
mendapat GRED tersebut.
e. Selesai dan tidak perlu Save atau Simpan dan
TUGAS Guru Subjek berakhir di sini.
viii- Rujuk paparan Gambar 16-4:
a. Pentadbir Sekolah atau Ketua Panitia yang
hendak mengetahui GPS keseluruhan atau
GPMP keseluruhan mengikut sesuatu subjek
boleh memilih mana-mana subjek seperti BMK :
Bahasa Melayu Pemahaman dan lain-lain.
Contoh paparan adalah seperti Gambar 17.
b. Cetakan boleh dibuat dengan tekan Ctrl + P
untuk Windows atau Command + P untuk
Macbook pada keyboard untuk cetak lembaran
ini dan cetak/print seperti biasa.
Gambar 17

SELESAI